Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Engelsk tekst
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
aftale af 23. december 2004 med Hong Kong S.A.R.
om gensidig retshjælp i straffesager

 

_______________

Den 23. december 2004 undertegnedes i Hong Kong S.A.R. en aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Hong Kong vedrørende gensidig retshjælp i straffesager.

Aftalens ordlyd er som følger:


AFTALE
MELLEM REGERINGEN FOR FOLKEREPUBLIKKEN KINAS SÆRLIGE ADMINISTRATIVE REGION
HONG KONG
OG
KONGERIGET DANMARKS REGERING
VEDRØRENDE
GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER

Efter behørig bemyndigelse fra Folkerepublikken Kinas Centrale Folkeregering er Regeringen i Folkerepublikken Kinas Særlige Administrative Region Hong Kong (Særlige Administrative Region Hong Kong) og Regeringen i Kongeriget Danmark,

i ønsket om forbedring af effektiviteten af retshåndhævelsen for begge stater med hensyn til efterforskning, retsforfølgning og forebyggelse af kriminalitet og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold;

blevet enige om følgende:

ARTIKEL 1

RETSHJÆLPENS OMFANG

1. I overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, skal staterne i videst muligt omfang yde hinanden bistand til efterforskning og retsforfølgning af forbrydelser, som på det tidspunkt da retshjælpen begæres, falder ind under den begærende stats kompetence ved de almindelige straffedomstole og retssager i relation dertil.

2. Retshjælpen skal omfatte:

a) optagelse af bevis og forklaringer fra personer;

b) levering af oplysninger, dokumenter, genstande og akter, herunder retslige og officielle akter, og overførelse af bilag;

c) identificering og lokalisering af personer;

d) iværksættelse af midlertidig overførelse af personer i varetægt med henblik på bistand;

e) hjælp til frivilligt fremmøde af personer hos den begærende stat til ydelse af bistand;

f) udførelse af anmodninger om ransagning og beslaglæggelse;

g) identifikation, opsporing, indefrysning, beslaglæggelse, inddragelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold; og

h) forkyndelse af dokumenter.

3. Hvor anmodninger angår fiskale lovovertrædelser, kan retshjælp ikke afslås, medmindre efterforskningens primære formål er påligning eller inddrivelse af skat.

4. Nærværende aftales formål er alene gensidig bistand mellem staterne. Bestemmelserne i denne aftale giver ikke i sig selv anledning til en ret for en privat person til at indhente, undertrykke eller udelukke noget bevis eller til at hindre udførelsen af en anmodning.

5. Nærværende aftale finder ikke anvendelse på lovovertrædelser i henhold til den militære lovgivning, som ikke er lovovertrædelser i henhold til almindelig straffelov.

ARTIKEL 2

CENTRAL MYNDIGHED

1. Den centrale myndighed behandler anmodninger om gensidig retshjælp fremsat i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

2. Den centrale myndighed for Særlige Administrative Region Hong Kong er justitsministeren eller hans eller hendes behørigt bemyndigede embedsmand. Den centrale myndighed for Danmark er det danske justitsministerium. Hver stat kan ændre sin centrale myndighed, i hvilket tilfælde denne stat skal meddele den anden stat om ændringen.

3. Anmodninger om gensidig retshjælp skal ske direkte mellem de centrale myndigheder og skal tilbagesendes gennem de samme kanaler. I hastetilfælde kan en anmodning oversendes gennem den internationale kriminalpolitiorganisation (Interpol).

ARTIKEL 3

ANDEN BISTAND

Staterne kan yde bistand i henhold til andre aftaler, arrangementer eller anden praksis.

ARTIKEL 4

AFVISNINGSGRUNDE

1. Den anmodede stat kan, hvis dette kræves i henhold til dennes lovgivning, afvise at yde retshjælp, såfremt:

a) den anmodede stat er Særlige Administrative Region Hong Kongs Regering, hvis udførelsen ville skade:

i) Folkerepublikken Kinas suverænitet, sikkerhed eller almindelige retsprincipper; eller

ii) Særlige Administrative Region Hong Kongs livsvigtige interesser;

b) den anmodede stat er Kongeriget Danmarks Regering, hvis udførelse af anmodningen ville skade Kongeriget Danmarks suverænitet, sikkerhed, almindelige retsprincipper ( ordre public) eller andre livsvigtige interesser;

c) anmodningen angår en lovovertrædelse af politisk karakter;

d) der er væsentlige grunde til at formode, at anmodningen vil føre til at en person bliver skadet på grund af sin race, religion, nationalitet eller politiske overbevisning;

e) anmodningen om retshjælp vedrører strafforfølgning af en person for en lovovertrædelse med hensyn til hvilken personen er dømt, frifundet eller benådet hos den anmodede stat, eller for hvilken den anmodede stat har truffet en endelig afgørelse om at frafalde eller afslutte retsforfølgningen;

f) anmodningen om retshjælp vedrører strafforfølgning af en person for en lovovertrædelse for hvilken personen ikke længere ville kunne retsforfølges, såfremt retsforfølgningen skulle finde sted under den anmodede stats jurisdiktion; eller;

g) de handlinger eller undladelser, der påstås at udgøre lovovertrædelsen, ikke, hvis de havde fundet sted under den anmodede stats jurisdiktion, ville have udgjort en lovovertrædelse.

2. Med henblik på stk. 1, g) er det uden betydning for så vidt angår lovovertrædelser, der vedrører skatter, afgifter eller toldkontrol, at loven hos den anmodede stat ikke pålægger samme slags skat, afgift eller toldkontrol eller ikke indeholder en bestemmelse om skat, afgift eller told af samme art som loven hos den anmodede stat.

3. Den anmodede stat kan afslå at yde retshjælp, såfremt anmodningen vedrører en lovovertrædelse, der straffes med døden i henhold til den begærende stats lovgivning, og den anmodede stats lovgivning ikke tillader denne straf for samme lovovertrædelse, medmindre den begærende stat giver sådanne forsikringer, som den anmodede stat anser for tilstrækkelige til, at der ikke idømmes dødsstraf eller, hvis idømt, ikke udføres.

4. Den anmodede stat kan afslå retshjælp, såfremt den begærende stat ikke kan overholde stillede betingelser i relation til fortrolighed eller begrænsning i brugen af det leverede materiale.

ARTIKEL 5

ANMODNINGER

1. Anmodninger om retshjælp skal foretages skriftligt eller i enhver form hvorefter der kan frembringes et skriftligt dokument under forhold, der tillader den anmodede stat mulighed for at verificere ægtheden.

2. Anmodninger skal indeholde:

a) navnet på den myndighed på hvis vegne anmodningen fremsættes;

b) en beskrivelse af formålet med anmodningen og arten af den begærede retshjælp samt relevansen i forhold til efterforskningen, retsforfølgningen eller retsforhandlingerne;

c) en beskrivelse af arten af efterforskningen, retsforfølgningen eller retsforhandlingerne og lovovertrædelsen;

d) hvor der er indledt retsforhandlinger, nærmere oplysninger om disse;

e) et resumé af de relevante faktiske og retlige forhold eller teksten til de relevante bestemmelser, herunder strafferammen for lovovertrædelsen.

f) eventuelle krav om fortrolighed;

g) nærmere oplysninger om særlig procedure eller formkrav, som den begærende stat ønsker fulgt; og

h) nærmere oplysninger om den periode inden for hvilken anmodningen ønskes efterkommet og begrundelserne herfor.

3. Den begærende stat kan angive alle andre oplysninger, som kræves til fremme af udførelsen af anmodningen.

4. En anmodning og alle medfølgende dokumenter til støtte for anmodningen til Særlige Administrative Region Hong Kong skal være affattet på engelsk eller kinesisk. Anmodninger og alle medfølgende dokumenter til støtte for anmodningen til Danmark skal være affattet på engelsk.

ARTIKEL 6

UDFØRELSEN AF ANMODNINGER

1. Den centrale myndighed hos den anmodede stat skal omgående udføre anmodningen eller foranledige udførelsen gennem sine kompetente myndigheder.

2. Den anmodede stat skal omgående underrette den begærende stat om forhold, som eventuelt kan forårsage en betydelig forsinkelse med besvarelse af anmodningen.

3. En anmodning skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning hos den anmodede stat og denne aftales bestemmelser og, så vidt det er praktisk muligt, i overensstemmelse med de anvisninger, der er indeholdt i anmodningen, herunder hvad angår tidsfrister, forudsat at disse ikke er i strid med den anmodede stats lovgivning.

4. Den anmodede stat skal hemmeligholde en anmodning og dens indhold bortset fra:

a) hvor den begærende stat giver tilladelse til andet; eller

b) hvor det kræves i henhold til den anmodede stats lovgivning, at der gives oplysning herom.

5. Efter udtrykkelig begæring fra den begærende stat skal den anmodede stat, så vidt det er praktisk muligt, give oplysninger om dato og sted for anmodningens udførelse. Repræsentanter for den begærende stat kan være til stede under udførelsen af anmodningen, såfremt den anmodede stat giver samtykke hertil.

6. Den anmodede stat kan kræve yderligere oplysninger, når dette viser sig at være nødvendigt for udførelsen af anmodningen i overensstemmelse med dens lovgivning, eller hvor dette kan fremme udførelsen.

7. Den anmodede stat skal straks underrette den begærende stat om en afgørelse om ikke, helt eller delvist, at efterkomme en anmodning om retshjælp og årsagen til denne afgørelse.

8. Den anmodede stat kan udskyde bistand, såfremt udførelse af anmodningen måtte have indflydelse på en igangværende efterforskning eller retsforfølgning hos den anmodede stat.

9. Inden afvisning eller udskydelse af bistand i henhold til denne artikel, skal den anmodede stat, gennem sin centrale myndighed:

a) omgående underrette den begærende stat om årsagen til overvejelsen om afvisning eller udskydelse; og

b) rådføre sig med den begærende stat for at afgøre, om bistanden kan ydes med forbehold af sådanne vilkår og betingelser, som den anmodede stat anser for nødvendige.

10. Såfremt den begærende stat accepterer bistand med forbehold af de vilkår og betingelser, der er henvist til i stk. 9, b), skal den overholde disse vilkår og betingelser.

ARTIKEL 7

BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE BRUG

1. Den anmodede stat kan efter konsultation af den begærende stat kræve at oplysninger eller bevismateriale, der er leveret i henhold til denne aftale, herunder dokumenter, genstande eller akter, skal hemmeligholdes eller alene oplyses eller bruges i henhold til sådanne vilkår og betingelser, som denne måtte angive.

2. Den begærende stat må ikke oplyse, oversende eller bruge oplysninger eller bevismateriale, herunder dokumenter, genstande eller akter til andre formål end det, der er angivet i anmodningen, uden forudgående samtykke fra den centrale myndighed hos den anmodede stat.

ARTIKEL 8

AFHØRINGER OG FORKLARINGER AFGIVET AF PERSONER

1. Hvor der er fremsat en anmodning om, at en person afhøres eller afgiver forklaring, skal den anmodede stat foranledige, at der sker afhøring eller afgives forklaring.

2. Udover de oplysninger, der kræves efter artikel 5, stk. 2, skal en anmodning om retshjælp efter denne artikel indeholde de spørgsmål eller det afhøringstema, som vedkommende person skal afhøres eller afgive forklaring om.

3. Hvis der skal ske afhøring i henhold til en anmodning om retshjælp under denne artikel, kan repræsentanter fra den begærende stat, personen som efterforskningen eller retsforfølgningen vedrører i den begærende stat og deres advokater, med forbehold af lovgivningen i den anmodede stat, være til stede, såfremt dette ønskes af den begærende stat.

4. Hvis der skal afgives forklaring i henhold til en anmodning om retshjælp, kan repræsentanter for den begærende stat være til stede, såfremt den anmodede stat giver sit samtykke.

5. Hvis det kræves, at en person afgiver forklaring i den anmodede stat i henhold til en anmodning om retshjælp:

a) kan vedkommende nægte dette, såfremt lovgivningen i den anmodede stat tillader, at personen nægter at afgive forklaring under lignende omstændigheder i en retssag, der er anlagt i den anmodede stat;

b) skal den anmodede stat rådføre sig med den begærende stat angående udførelsen af anmodningen, såfremt personen gør gældende, at der er en ret til at nægte at afgive forklaring i henhold til den begærende stats lovgivning.

ARTIKEL 9

INDHENTNING AF DOKUMENTER, GENSTANDE OG AKTER

1. Hvis der er fremsat anmodning om indhentning af dokumenter, genstande eller akter, skal den anmodede stat foranledige, at sådanne dokumenter, genstande eller akter fremskaffes.

2. Bistand i henhold til denne artikel kan ydes under forbehold af sådanne vilkår og betingelser, som den anmodede stat anser for nødvendige.

ARTIKEL 10

LOKALISERING OG IDENTIFIKATION AF PERSONER

Den anmodede stat skal efter anmodning bestræbe sig på at fastslå en persons lokalitet eller identitet inden for den anmodede stats territorium som angivet i anmodningen.

ARTIKEL 11

MIDLERTIDIG OVERFØRELSE AF PERSONER I VARETÆGT TIL DEN BEGÆRENDE STAT

1. En person i varetægt i den anmodede stat, hvis tilstedeværelse begæres i den begærende stat med henblik på ydelse af bistand skal, hvis den anmodede stat giver sit samtykke, midlertidigt overføres til den begærende stat forudsat, at den begærende stat har givet garanti for, at den pågældende fortsat holdes i varetægt, og for at den pågældende efterfølgende tilbageføres til den anmodede stat.

2. Overførelse kan nægtes:

a) såfremt den frihedsberøvede person ikke giver sit samtykke;

b) såfremt den pågældende persons tilstedeværelse er påkrævet i forbindelse med en straffesag, der verserer i den anmodede stat; eller

c) såfremt der er andre afgørende grunde til ikke at overføre den pågældende person til den begærende stat.

3. Hvis den anmodede stat meddeler den begærende stat, at den overførte person ikke længere kræves holdt i varetægt, skal den begærende stat sikre, at den pågældende person løslades fra varetægt.

ARTIKEL 12

FRIVILLIGT FREMMØDE AF ANDRE PERSONER I DEN BEGÆRENDE STAT

1. Den begærende stat kan anmode den anmodede stat om at være behjælpelig med at opfordre en person i den anmodede stats territorium til at give fremmøde i den begærende stat med henblik på at yde bistand.

2. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

a) årsagen til anmodningen;

b) de datoer på hvilke personen skal give fremmøde;

c) oplysninger med hensyn til rejse og ophold i den begærende stat og godtgørelsen, som betales til pågældende person; og

d) navn på en repræsentant fra den begærende stat, som kan kontaktes angående de praktiske foranstaltninger.

3. Ved modtagelse af en sådan anmodning skal den anmodede stat opfordre personen til at rejse til den begærende stat og meddele den begærende stat personens svar.

ARTIKEL 13

SIKKERHED VED FREMMØDE

1. En person, som giver sit samtykke til at yde bistand i medfør af artikel 11 og 12, kan ikke retsforfølges, tilbageholdes eller få sin personlige frihed indskrænket i den begærende stat for en forbrydelse, som er begået forud for hans afrejse fra den anmodede stat, med undtagelse af, hvad der følger af artikel 11.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt den pågældende, som ikke er en person i varetægt overført i medfør af artikel 11, og som har frihed til at afrejse, ikke har forladt den begærende stat inden for en periode på 15 dage efter at have modtaget meddelelse om, at dennes tilstedeværelse ikke længere er påkrævet eller, efter at have forladt den begærende stat er vendt tilbage dertil.

3. En person, som giver sit samtykke til at afgive vidneforklaring i medfør af artikel 11 eller 12, kan ikke underkastes retsforfølgning på grundlag af sit vidneudsagn, bortset fra falsk vidneforklaring.

4. En person, som giver sit samtykke til at yde bistand i medfør af artikel 11 eller 12, kan ikke kræves at yde bistand i andre retssager end den, anmodningen vedrører.

5. En person, der ikke giver samtykke til at afgive vidneforklaring eller til at yde bistand i medfør af artikel 11 eller 12, kan ikke af den grund straffes eller underkastes nogen tvangsforanstaltninger fra domstolene i den begærende stat eller den anmodede stat.

ARTIKEL 14

RANSAGNING OG BESLAGLÆGGELSE

1. Den anmodede stat skal, i det omfang dets lovgivning tillader dette, udføre anmodninger om ransagning, beslaglæggelse og oversendelse af materiale til den begærende stat.

2. Den anmodede stat skal aflevere sådanne oplysninger, som måtte kræves af den begærende stat angående udfaldet af ransagning, stedet for beslaglæggelse, omstændighederne ved beslaglæggelse, og efterfølgende varetægt af det beslaglagte.

3. Den begærende stat skal iagttage alle betingelser, der er pålagt af den anmodede stat i relation til beslaglagt materiale, som oversendes til den begærende stat.

ARTIKEL 15

UDBYTTE FRA STRAFBART FORHOLD

1. Den anmodede stat skal efter anmodning bestræbe sig på identifikation og opsporing af udbytte fra strafbare forhold, der befinder sig inden for dens jurisdiktion, og skal underrette den begærende stat om resultaterne af undersøgelserne. Udover oplysningerne, der kræves efter artikel 5, stk. 2, skal den begærende stat i anmodningen angive grundlaget for dens formodning om, at sådanne udbytter kan være lokaliseret under den anmodede stats jurisdiktion.

2. Hvor der efter stk. 1 udfindes udbytte fra et strafbart forhold, skal den anmodede stat efter anmodning iværksætte sådanne foreløbige foranstaltninger, som er tilladt efter dennes lovgivning for at forhindre, at der foretages noget med, sker overførelse eller afhændelse af det pågældende udbytte fra det strafbare forhold, imens der afventes en endelig beslutning fra en domstol i den begærende stat vedrørende udbyttet fra det strafbare forhold.

3. Hvis der fremsættes anmodning om bistand til sikring af konfiskation af udbytte fra strafbart forhold, skal en sådan anmodning udføres i medfør af lovgivningen i den anmodede stat.

4. I tillæg til de oplysninger der kræves i medfør af artikel 5, stk. 2, skal en anmodning fremsat i medfør af stk. 3 ledsages af en kopi af konfiskationskendelsen afsagt af domstolen i den begærende stat og en erklæring fra den centrale myndighed i den begærende stat om at konfiskationskendelsen er endelig og eksigibel.

5. Udbytte fra strafbart forhold, der er konfiskeret i medfør af denne aftale, skal beholdes af den anmodede stat, medmindre andet aftales mellem staterne.

6. Ved anvendelsen af denne aftale, omfatter ”udbytte fra strafbart forhold”:

a) formuegoder af enhver art, det være sig materielle som immaterielle, fast ejendom eller løsøre, og juridiske dokumenter eller akter, der tjener som bevis på adkomst til eller ret til sådanne formuegoder, som direkte eller indirekte stammer fra eller er realiseret gennem en begået lovovertrædelse eller værdien, som repræsenterer sådanne formuegoder; og

b) formuegoder der er brugt eller tilsigtes brugt, helt eller delvist på nogen måde til forøvelsen af et strafbart forhold eller strafbare forhold.

ARTIKEL 16

OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE OG OFFICIELLE DOKUMENTER

1. Den anmodede stat skal med forbehold af sin lovgivning levere kopier af offentligt tilgængelige dokumenter.

2. Den anmodede stat kan levere kopier af alle dokumenter, akter eller oplysninger, som findes i bevaring hos et statsdepartement eller kontor, men som ikke er offentligt tilgængelige, i samme omfang og under samme betingelser som pågældende dokumenter, akter eller oplysninger ville være tilgængelige for dens egne retshåndhævende og judicielle myndigheder.

ARTIKEL 17

FORKYNDELSE AF DOKUMENTER

1. Den anmodede stat skal forkynde dokumenter oversendt til denne i medfør af denne aftale med henblik på forkyndelse.

2. En anmodning om forkyndelse af dokumenter skal ledsages af et kort resumé af dokumenternes indhold.

3. Hvor der er grund til at antage, at den person, der skal ske forkyndelse for, ikke forstår det sprog, som dokumentet oprindeligt er affattet på, skal staterne konsultere hinanden for at afgøre, hvorvidt der skal ske oversættelse til et af den anmodede stats officielle sprog eller et andet sprog.

4. Den begærende stat skal oversende en anmodning om forkyndelse af dokumenter, som forudsætter et svar eller fremmøde i den begærende stat, inden for rimelig tid inden det berammede svar eller fremmøde.

5. Den anmodede stat skal, med forbehold af sin lovgivning, tilbagesende bevis for forkyndelse, således som foreskrevet af den begærende stat.

6. En person, der har fået forkyndt et dokument, hvorefter der kræves fremmøde i den begærende stat som vidne, og som undlader at give fremmøde eller har nægtet at give fremmøde, må ikke af den grund straffes eller undergives nogen tvangsforanstaltninger i medfør af lovgivningen i den anmodede stat eller den begærende stat.

ARTIKEL 18

REPRÆSENTATION OG OMKOSTNINGER

1. Den anmodede stat skal sørge for alle nødvendige foranstaltninger for repræsentationen af den begærende stat i enhver retssag, der måtte opstå i forbindelse med en anmodning om bistand, og skal i øvrigt varetage den begærende stats interesser.

2. Staterne kan ikke af hinanden kræve refundering af omkostninger på grundlag af udførelse af en anmodning i medfør af denne aftale, bortset fra:

a) honorarer til advokater og sagkyndige vidner, der er engageret af den anmodede stat på specifik anmodning fra den begærende stat;

b) udgifter i forbindelse med tilstedeværelse af repræsentanter fra den begærende stat hos den anmodede stat;

c) udgifter ved midlertidig overførelse af personer i varetægt; og

d) udgifter af væsentlig eller ekstraordinær art.

3. Foranstaltninger vedrørende betaling af udgifter i medfør af stk. 2a) og d) sker efter konsultation og aftale med hinanden forud for udførelsen af anmodningen.

ARTIKEL 19

BEKRÆFTELSE OG LEGALISERING

Dokumenter, udskrifter, akter, erklæringer, forklaringer og andet materiale, der skal oversendes til den begærende stat, skal kun bekræftes eller legaliseres, såfremt den begærende stat anmoder herom. I alle tilfælde er bekræftelse og legalisering af staternes centrale myndigheder tilstrækkelig.

ARTIKEL 20

UDLEVERING AF OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED RETSFORFØLGNING

1. Hvis en stat bliver bekendt med, at der er begået en lovovertrædelse under den anden stats jurisdiktion, kan den første stat anmode den anden stat om at overveje at tage behørigt skridt i henhold til denne stats lovgivning.

2. Den første stat kan uden forudgående anmodning aflevere oplysninger eller bevismateriale til den anden stat med henblik på retsforfølgning i denne stat.

3. Den første stat kan anmode om oplysninger fra den anden stat om alle skridt, som denne tager.

ARTIKEL 21

AFGØRELSE AF TVISTER

Eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen, anvendelsen eller gennemførelsen af denne aftale, skal afgøres gennem diplomatiske kanaler, såfremt de centrale myndigheder ikke selv er i stand til at nå til enighed.

ARTIKEL 22

IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR

1. Denne aftale træder i kraft 30 dage efter den dato, hvor staterne skriftligt har meddelt hinanden, at deres respektive krav for ikrafttrædelse af aftalen er blevet opfyldt.

2. Enhver af staterne kan for sit vedkommende opsige denne aftale til enhver tid ved en meddelelse til den anden. I så tilfælde træder opsigelsen i kraft ved modtagelsen af denne meddelelse. Anmodninger om bistand, som er modtaget forud for aftalens ophør, skal ikke desto mindre behandles i overensstemmelse med aftalens vilkår, som om aftalen stadig var i kraft.

Til bekræftelse af ovenstående har de dertil af deres respektive regeringer bemyndigede underskrevet aftalen.

UDFÆRDIGET i Særlige Administrative Region Hong Kong den 23. december 2004 med kinesisk, engelsk og dansk tekst, som alle har samme gyldighed. I tilfælde af uenighed om fortolkningen har den engelske tekst forrang.

FOR KONGERIGET DANMARKS
REGERING:

Søren Kragholm

FOR REGERINGEN FOR
FOLKEREPUBLIKKEN KINAS
SÆRLIGE ADMINISTRATIVE
REGION HONG KONG:

Ambrose S. K. LeeEngelsk tekst

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK
CONCERNING
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China (“Hong Kong Special Administrative Region”) having been duly authorised by the Central People’s Government of the People’s Republic of China and the Government of the Kingdom of Denmark,

Desiring to improve the effectiveness of law enforcement of both Parties in the investigation, prosecution and prevention of crime and the confiscation of criminal proceeds;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

SCOPE OF ASSISTANCE

(1) The Parties shall afford each other, in accordance with the provisions of this Agreement, the widest measure of mutual assistance in the investigation and prosecution of criminal offences the punishment of which, at the time of the request for assistance, falls within the jurisdiction of ordinary criminal law courts of the Requesting Party and in judicial proceedings related thereto.

(2) Assistance shall include:

(a) taking evidence and statements from persons;

(b) providing information, documents, articles and records, including judicial and official records, and transfer of exhibits;

(c) identifying and locating persons;

(d) effecting the temporary transfer of persons in custody to provide assistance;

(e) facilitating the voluntary appearance of persons in the Requesting Party to provide assistance;

(f) executing requests for search and seizure;

(g) identifying, tracing, restraining, seizing, forfeiting and confiscating the proceeds of crime; and

(h) serving of documents.

(3) In the case of requests related to fiscal offences assistance may not be refused unless the primary purpose of the investigation is the assessment or collection of tax.

(4) This Agreement is intended solely for mutual assistance between the Parties. The provisions of this Agreement shall not by itself give rise to any right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

(5) This Agreement does not apply to offences under military law which are not offences under ordinary criminal law.

ARTICLE 2

CENTRAL AUTHORITY

(1) The Central Authorities shall process requests for mutual legal assistance made in accordance with the provisions of this Agreement.

(2) The Central Authority of Hong Kong Special Administrative Region is the Secretary for Justice or his or her duly authorised officer. The Central Authority for Denmark is the Danish Ministry of Justice. Either Party may change its Central Authority in which case it shall notify the other of the change.

(3) Requests for mutual legal assistance shall be made directly between the Central Authorities and shall be returned through the same channels. In urgent cases, a request may be transmitted through the International Criminal Police Organisation (Interpol).

ARTICLE 3

OTHER ASSISTANCE

The Parties may provide assistance pursuant to other agreements, arrangements or practices.

ARTICLE 4

GROUNDS FOR REFUSAL

(1) The Requested Party may and, if required by its law, shall refuse assistance if:

(a) the Requested Party being the Government of Hong Kong Special Administrative Region, the execution of the request would impair:

(i) the sovereignty, security or public order of the People’s Republic of China ; or

(ii) the essential interests of Hong Kong Special Administrative Region;

(b) the Requested Party being the Government of the Kingdom of Denmark, the execution of the request would impair the sovereignty, security, public order or other essential interests of the Kingdom of Denmark;

(c) the request for assistance relates to an offence of a political character;

(d) there are substantial grounds for believing that the request for assistance will result in a person being prejudiced on account of his race, religion, nationality or political opinions;

(e) the request for assistance relates to the prosecution of a person for an offence in respect of which the person has been convicted, acquitted or pardoned in the Requested Party or for which the Requested Party has made a final decision to waive or discontinue proceedings;

(f) the request for assistance relates to the prosecution of a person for an offence for which the person could no longer be prosecuted if the prosecution were to take place in the jurisdiction of the Requested Party; or

(g) the acts or omissions alleged to constitute the offence would not, if they had taken place within the jurisdiction of the Requested Party, have constituted an offence.

(2) For the purposes of paragraph (1)(g), for offences relating to taxes, duties or customs control, it shall be immaterial that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax, duty or customs control or does not contain a tax, duty or customs regulation of the same kind as the law of the Requesting Party.

(3) The Requested Party may refuse assistance if the request relates to an offence which is punishable with death under the laws of the Requesting Party and the laws of the Requested Party do not permit such punishment for that offence unless the Requesting Party provides such assurances as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be imposed or, if imposed, not carried out.

(4) The Requested Party may refuse assistance if the Requesting Party cannot comply with any conditions in relation to confidentiality or limitation as to the use of material provided.

ARTICLE 5

REQUESTS

(1) Requests shall be made in writing, or by any means capable of producing a written record under conditions allowing the Requested Party to establish authenticity.

(2) Requests for assistance shall include:

(a) the name of the authority on behalf of which the request is made;

(b) a description of the purpose of the request and the nature of the assistance requested as well as the relevance to the investigation, prosecution or proceedings;

(c) a description of the nature of the investigation, prosecution or proceedings and the offence;

(d) where proceedings have been instituted, details of the proceedings;

(e) a summary of the relevant facts and laws or the text of the relevant provisions including the maximum penalty for the offence;

(f) any requirements for confidentiality;

(g) details of any particular procedure or formalities that the Requesting Party wishes to be followed; and

(h) details of the period within which the request should be complied with and the reasons therefor.

(3) The Requesting Party may include any other information that is required to facilitate execution of the request.

(4) A request and all documents submitted in support of such request to Hong Kong Special Administrative Region shall be either in English or Chinese. A request and all documents submitted in support of such request to Denmark shall be in English.

ARTICLE 6

EXECUTION OF REQUESTS

(1) The Central Authority of the Requested Party shall promptly execute the request or arrange for its execution through its competent authorities.

(2) The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of any circumstances which are likely to cause a significant delay in responding to the request.

(3) A request shall be executed in accordance with the law of the Requested Party and the provisions of this Agreement and, as far as practicable, in accordance with the directions stated in the request, including those relating to deadlines, provided that they are not contrary to the law of the Requested Party.

(4) The Requested Party shall keep confidential a request and its contents except:

(a) where otherwise permitted by the Requesting Party; or

(b) where the Requested Party is required under its law to disclose.

(5) On the express request of the Requesting Party, the Requested Party shall, as far as practicable, provide information about the date and the place of execution of the request. Representatives of the Requesting Party may be present during the execution of the request if the Requested Party consents.

(6) The Requested Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its law or when it can facilitate such execution.

(7) The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of a decision not to comply in whole or in part with a request for assistance and the reason for that decision.

(8) The Requested Party may postpone assistance if execution of the request would interfere with an ongoing investigation or prosecution in the Requested Party.

(9) Before denying or postponing assistance pursuant to this Article, the Requested Party, through its Central Authority:

(a) shall promptly inform the Requesting Party of the reason for considering denial or postponement; and

(b) shall consult with the Requesting Party to determine whether assistance may be given subject to such terms and conditions as the Requested Party deems necessary.

(10) If the Requesting Party accepts assistance subject to the terms and conditions referred to in paragraph (9)(b), it shall comply with those terms and conditions.

ARTICLE 7

LIMITATIONS ON USE

(1) The Requested Party may require, after consultation with the Requesting Party, that information or evidence furnished under this Agreement, including documents, articles or records, be kept confidential or be disclosed or used only subject to such terms and conditions as it may specify.

(2) The Requesting Party shall not disclose, transmit or use information or evidence furnished, including documents, articles or records, for purposes other than those stated in the request without the prior consent of the Central Authority of the Requested Party.

ARTICLE 8

TAKING OF EVIDENCE AND STATEMENTS FROM PERSONS

(1) Where a request is made that evidence or a statement of a person be taken the Requested Party shall arrange to have such evidence or statement taken.

(2) In addition to the information required under Article 5(2), a request for assistance under this Article shall specify the questions or subject matter on which the person is to give evidence or statements.

(3) Where evidence is to be taken, pursuant to a request for assistance under this Article, representatives of the Requesting Party, the person to whom the investigation, prosecution or proceedings in the Requesting Party relates and their legal representatives may, subject to the laws of the Requested Party, be present, if so requested by the Requesting Party.

(4) Where a statement is to be taken pursuant to a request for assistance, representatives of the Requesting Party may be present if the Requested Party consents.

(5) Where a person is required to give evidence in the Requested Party pursuant to a request for assistance:

(a) he may decline to do so if the law of the Requested Party permits that person to decline to give evidence in similar circumstances in proceedings which originate in the Requested Party;

(b) the Requested Party shall consult with the Requesting Party regarding the execution of the request, if that person claims that there is a right to decline to give evidence under the law of the Requesting Party.

ARTICLE 9

OBTAINING OF DOCUMENTS, ARTICLES AND RECORDS

(1) Where a request is made for the obtaining of documents, articles or records, the Requested Party shall arrange to have such documents, articles or records produced.

(2) Assistance under this Article may be provided subject to such terms and conditions as the Requested Party deems necessary.

ARTICLE 10

LOCATION AND IDENTITY OF PERSONS

The Requested Party shall, if requested, endeavour to ascertain the location or identity of any person within the territory of the Requested Party as specified in the request.

ARTICLE 11

TEMPORARY TRANSFER OF PERSONS IN CUSTODY TO THE REQUESTING PARTY

(1) A person in custody in the Requested Party whose presence is requested in the Requesting Party for the purpose of providing assistance shall, if the Requested Party consents, be temporarily transferred to the Requesting Party provided that the Requesting Party has guaranteed the maintenance in custody of the person and his subsequent return to the Requested Party.

(2) Transfer may be refused :

(a) if the person in custody does not consent;

(b) if his presence is necessary at criminal proceedings pending in the Requested Party; or

(c) if there are other overriding grounds for not transferring him to the Requesting Party.

(3) Where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, the Requesting Party shall ensure the person's release from custody.

ARTICLE 12

VOLUNTARY APPEARANCE OF OTHER PERSONS IN THE REQUESTING PARTY

(1) The Requesting Party may request the assistance of the Requested Party in inviting a person within the territory of the Requested Party to appear in the Requesting Party to provide assistance.

(2) The request shall contain the following information :

(a) the reason for the request;

(b) the dates on which the person shall appear;

(c) information with regard to travel to and accommodation in the Requesting Party and any allowance payable to the person; and

(d) name of a representative in the Requesting Party who can be contacted concerning the practical arrangements.

(3) Upon receipt of such a request the Requested Party shall invite the person to travel to the Requesting Party and inform the Requesting Party of the person’s response.

ARTICLE 13

SAFE CONDUCT

(1) A person who consents to provide assistance pursuant to Articles 11 and 12 shall not be prosecuted, detained, or restricted in his personal liberty in the Requesting Party for any criminal offence which preceded his departure from the Requested Party, except as provided in Article 11.

(2) Paragraph (1) shall not apply if the person, not being a person in custody transferred under Article 11, and being free to leave, has not left the Requesting Party within a period of 15 days after being notified that his presence is no longer required, or having left the Requesting Party, has returned.

(3) A person who consents to give evidence under Articles 11 or 12 shall not be subject to prosecution based on his testimony, except for perjury.

(4) A person who consents to provide assistance pursuant to Articles 11 or 12 shall not be required to provide assistance in any proceedings other than the proceedings to which the request relates.

(5) A person who does not consent to give evidence or provide assistance pursuant to Articles 11 or 12 shall not by reason thereof be liable to any penalty or coercive measure by the courts of the Requesting Party or Requested Party.

ARTICLE 14

SEARCH AND SEIZURE

(1) The Requested Party shall, insofar as its law permits, carry out requests for search, seizure and transmission of any material to the Requesting Party.

(2) The Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party concerning the result of any search, the place of seizure, the circumstances of seizure, and the subsequent custody of the property seized.

(3) The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation to any seized property which is transmitted to the Requesting Party.

ARTICLE 15

PROCEEDS OF CRIME

(1) The Requested Party shall, upon request, endeavour to identify and trace any proceeds of crime located within its jurisdiction and shall notify the Requesting Party of the result of its inquiries. In addition to the information required under Article 5(2), the Requesting Party shall state in the request the basis of its belief that such proceeds may be located in the jurisdiction of the Requested Party.

(2) Where pursuant to paragraph (1) proceeds of crime are found the Requested Party shall upon request take such provisional measures as are permitted by its law to prevent any dealing in, transfer or disposal of, those proceeds of crime, pending a final determination in respect of those proceeds by a court of the Requesting Party.

(3) Where a request is made for assistance in securing the confiscation of proceeds of crime such request shall be executed pursuant to the laws of the Requested Party.

(4) In addition to the information required under Article 5(2), a request made under paragraph (3) shall be accompanied by a copy of the confiscation order made by the court in the Requesting Party and a declaration by the Central Authority of the Requesting Party that the confiscation order is final and enforceable.

(5) Proceeds of crime confiscated pursuant to this Agreement shall be retained by the Requested Party unless otherwise agreed upon between the Parties.

(6) For the purposes of this Agreement “proceeds of crime” includes:

(a) property of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in such property derived or realised, directly or indirectly, from the commission of an offence or the value which represents such property; and

(b) property used or intended to be used, in any manner, wholly or in part, to commit a criminal offence or criminal offences.

ARTICLE 16

PUBLICLY AVAILABLE AND OFFICIAL DOCUMENTS

(1) Subject to its law the Requested Party shall provide copies of publicly available documents.

(2) The Requested Party may provide copies of any document, record or information in the possession of a government department or agency, but not publicly available, to the same extent and under the same conditions as such document, record or information would be available to its own law enforcement and judicial authorities.

ARTICLE 17

SERVICE OF DOCUMENTS

(1) The Requested Party shall serve any document transmitted in accordance with this Agreement to it for the purpose of service.

(2) A request for service of documents shall be accompanied by a short summary of their contents.

(3) Where there is reason to believe that the person to be served does not understand the language in which the document is originally drawn up, the Parties shall consult with each other in order to determine whether it should be translated into one of the official languages of the Requested Party or any other language.

(4) The Requesting Party shall transmit a request for the service of documents pertaining to a response or appearance in the Requesting Party within a reasonable time before the scheduled response or appearance.

(5) The Requested Party shall, subject to its law, return a proof of service in the manner required by the Requesting Party.

(6) A person who has been served with a document requiring appearance in the Requesting Party as a witness and who has failed to appear or has declined to appear shall not thereby be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the Requested Party or the Requesting Party.

ARTICLE 18

REPRESENTATION AND COSTS

(1) The Requested Party shall make all necessary arrangements for the representation of the Requesting Party in any proceedings arising out of a request for assistance and shall otherwise represent the interests of the Requesting Party.

(2) The Parties shall not claim from each other the refund of any costs resulting from the execution of a request under this Agreement, except :

(a) fees of counsel and experts engaged by the Requested Party at the specific request of the Requesting Party;

(b) costs incurred by the attendance of representatives from the Requesting Party in the Requested Party;

(c) costs incurred by the temporary transfer of persons in custody; and

(d) costs of a substantial or extraordinary nature.

(3) The arrangements for the payment of costs under paragraphs (2)(a) and (d) shall be made by consultation and agreement with each other prior to the execution of the request.

ARTICLE 19

CERTIFICATION AND AUTHENTICATION

Documents, transcripts, records, statements or other material which are to be transmitted to the Requesting Party shall only be certified or authenticated if the Requesting Party so requests. In any case certification and authentication by the Central Authorities of the Parties is sufficient.

ARTICLE 20

SUBMITTING INFORMATION IN CONNECTION WITH PROCEEDINGS

(1) When a Party becomes aware that an offence has been committed within the jurisdiction of the other Party, the first Party may request the second Party to consider taking appropriate action under the law of that Party.

(2) The first Party may without prior request submit information or evidence to the second Party with a view to proceedings in that Party.

(3) The first Party may request information from the second Party about any action taken by it.

ARTICLE 21

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities are themselves unable to reach agreement.

ARTICLE 22

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

(1) This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Parties have notified each other in writing that their respective requirements for the entry into force of the Agreement have been complied with.

(2) Each of the Parties may terminate this Agreement at any time by giving notice to the other. In that event the Agreement shall cease to have effect on receipt of that notice. Requests for assistance which have been received prior to termination of the Agreement shall nevertheless be processed in accordance with the terms of the Agreement as if the Agreement was still in force.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective governments have signed this Agreement.

DONE at the Hong Kong Special Administrative Region, this twenty-third day of December Two thousand and Four in the Chinese, English and Danish languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF DENMARK :

Søren Kragholm

FOR THE GOVERNMENT OF
THE HONG KONG SPECIAL
ADMINISTRATIVE REGION
OF THE PEOPLE’S REPUBLIC
OF CHINA :

Ambrose S. K. Lee

Aftalen trådte i medfør af art. 22 i kraft den 21. oktober 2005.

Udenrigsministeriet, den 8. december 2005

Per Stig Møller