Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Fastlæggelse af nærmere rammer for samarbejdet mellem
den danske regering og Grønlands landsstyre i henhold til
§ 2, stk. 2, i lov nr. 577 af 24. juni 2005 om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler, herefter benævnt ”loven”

 

I medfør af § 2, stk. 2, 2. pkt. i loven kan det fastlægges, hvilke betegnelser som kan anvendes på aftaler, der skal fremtræde som indgået på regerings- eller forvaltningsniveau, og hvor betegnelsen ”Kongeriget Danmark for så vidt angår Grønland/Kingdom of Denmark in respect of Greenland” derfor ikke kan anvendes.

Under henvisning hertil fastlægges, at aftaler:

– som efter deres form ikke fremtræder som aftaler mellem stater, men mellem regeringer (regeringsaftaler), betegnes som aftaler indgået af: ”Grønlands landsstyre/Government of Greenland”. I en præambulær bestemmelse angives følgende: ”Henset til, at Grønlands landsstyre i medfør af lov om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler indgår nærværende aftale på Kongeriget Danmarks vegne/Considering that the Government of Greenland concludes this agreement on behalf of the Kingdom of Denmark pursuant to Act on the Conclusion of Agreements under International Law by the Government of Greenland”.

– som er af teknisk karakter, og som indgås mellem forvaltningsmyndigheder (forvaltningsaftaler) betegnes som aftaler indgået af: ”Landsstyremedlem for xxxx/Minister for xxxx of the Government of Greenland”. I en præambulær bestemmelse angives følgende: ”Henset til, at Grønlands landsstyre i medfør af lov om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler indgår nærværende aftale på Kongeriget Danmarks vegne/Considering that the Government of Greenland concludes this agreement on behalf of the Kingdom of Denmark pursuant to Act on the Conclusion of Agreements under International Law by the Government of Greenland”.

2. Samarbejde inden for loven.

Efter praksis mødes udenrigsministeren mindst én gang årligt med landstyret til drøftelse af løbende udenrigspolitiske spørgsmål. Udenrigsministeriets direktør og chefen for landstyrets administration mødes ligeledes normalt én gang årligt med henblik på drøftelse af løbende sager. Forvaltningen af loven bør fremover være et fast punkt på dagsordenen for disse møder.

Kontaktpunkter for den løbende underretning i henhold til loven er Udenrigsdirektoratet og Udenrigsministeriets Kontor for Norden, Færøerne og Grønland.

Forud for forhandlingsforløbet af de enkelte aftaler fremsendes oplysninger om, hvilket land eller hvilken international organisation der påtænkes indledt forhandlinger med, om hvilket emne og på hvilket niveau forhandlingerne skal foregå, samt om der evt. ønskes bistand fra Udenrigstjenesten i denne forbindelse.

Af hensyn til det bedst mulige samarbejde mellem Landstyret og Udenrigsministeriet henstilles, at eventuelle tvivlsspørgsmål om lovens anvendelse i forbindelse med påtænkte forhandlinger forelægges Udenrigsministeriet tidligst muligt.

Når en aftale i henhold til loven er færdigforhandlet, men inden den indgås, sender Udenrigsdirektoratet aftaleudkastet og de yderligere informationer, som måtte være påkrævet, pr. e-post til Kontoret for Norden, Færøerne og Grønland med kopi til Udenrigsministeriets rådgiver vedrørende Grønland. Når underretning på denne måde er givet, kan den pågældende aftale indgås, med mindre Udenrigsministeriet har meddelt andet inden to uger fra modtagelsen af underretningen.

3. Observatørstatus for Udenrigsministeriets rådgiver vedr. Grønland

Udenrigsministeriets rådgiver vedr. Grønland kan deltage som observatør i forhandlinger i medfør af lovens § 2. For at muliggøre denne deltagelse, bør rådgiveren modtage underretning om påtænkte forhandlinger tidligst muligt.

Udenrigsministeriet, den 26. september 2005

Per Stig Møller