Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over artikler i Ekstra Bladet.

Pressenævnet havde ikke mulighed for at foretage en bevismæssig vurdering af de faktiske forhold, hvorom parterne var uenige. Nævnet kunne af samme grund ikke tage stilling til, om det i artiklen bragte interview var gengivet korrekt.

Uanset om interviewet var gengivet korrekt fandt Pressenævnet, at sammenstillingen af den bragte overskrift og underrubrik samt foto af klagerens forretning, fremstod på en krænkende måde, og at der ikke var dækning herfor i det bragte interview, hvorfor nævnet udtalte sin kritik heraf.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-255

 

[K] har ved advokat Åge Kramp klaget til Pressenævnet over en artikel i Ekstra Bladet den 2. november 2005, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Den 2. november 2005 bragte Ekstra Bladet en helsides artikel med overskriften ”HER SMUGLER DE MENNESKER” og følgende underrubrik: ”40.000 kr. FOR HVER: Såkaldt ”Royal Fotoskole” solgte opholdstilladelser til unge kinesere”. Artiklens brødtekst lyder som følger:

”Ekstra Bladet kan i dag afsløre en helt ny form for kinesisk menneskesmugling, der hverken har med fupægteskaber, proformaophold på højskoler eller falske virksomhedsbesøg at gøre.

Fra en lille rodet fotoforretning ved navn [A] på [B] i København er det nemlig muligt for unge kinesere at deltage i et kombineret arbejds- og uddannelsesforløb for at blive kongelige fotografer. Udlændingestyrelsen bakker op om skolen og har indtil nu givet fire opholdstilladelser.

To kinesere er væk

Forretningens indehaver, den danske statsborger [K], driver bagest i butikslokale noget så fornemt som en kongelig fotoskole ved navn [C]. Skolen har netop afsluttet et forløb for fire elever fra Kina. To af dem er sporløst forsvundet, en af dem stjal oven i købet et dyrt fotoapparat fra [K]. De to andre på holdet er rejst hjem til Kina.

[C]s vicepræsident, [K], synes alligevel, at forløbet har været så godt, at han nu for alvor vil satse på at hente såkaldte trainees til Danmark. Han forventer, at der i begyndelsen af året vil komme ti unge fra Kina for at deltage i hans forløb. De skal hver af med 40.000 kr. til ham for at arbejde i butikken og lære at fotografere.

- Hvor er de to henne, der forsvandt fra dig?

- Jeg ved det ikke, svarer [K]. Det er ikke mit ansvar, at folk forsvinder. De var færdige med kurset. Den ene havde oven i købet nøgle til min lejlighed.

Præsidenten findes ikke

- Når du er vicepræsident for fotoskolen, hvem er så præsident?

- Der er ikke nogen præsident. Jeg er den eneste, bemærker den kinesiske fotograf, der også erkender, at han er eneste medlem af en organisation, han kalder [D] i Danmark.

- Hvor meget betalte de fire unge for dit kursus?

- De betalte hver 28.000 kr. til nogle firmaer, jeg har i Kina. Når det nye hold kommer, skal eleverne betale til mig her i Danmark, og jeg vil måske leje nogle lokaler i Bella Center, hvor teorien skal foregå. Det praktiske lærer de jo i min butik.

- Tjener de penge, mens de arbejder hos dig i din butik?

- Nej, det gør de ikke, svarer vicepræsidenten for [C].

Udlændingestyrelsens egne ord

Ekstra Bladet har bedt Udlændingestyrelsen om en kommentar til den noget besynderlige royale fotoskole på [B]. Styrelsens informationschef, Morten Bo Laursen, bemærker:

- Vi kan oplyse, at styrelsen i november 2004 udstedte tre opholdstilladelser til kinesiske statsborgere, som skulle gennemføre et kortere, lønnet, kombineret arbejds- og uddannelsesforløb hos [A] med henblik på efterfølgende at bruge uddannelsen under ansættelse i en kinesisk søstervirksomhed, som [A] har et tæt samarbejde med. Der er ikke tale om opholdstilladelser til studerende ved en skole, men om opholdstilladelser som trainee ved firmaet i Danmark.”

Artiklen er ledsaget af et fotografi af [K], der står i sin butik, med følgende billedtekst:

”Vicepræsidenten for [C], kineserfotografen [K], er dansk statsborger. I det nye år skal der virkelig gang i hans virksomhed med at uddanne unge kinesere til kongelige fotografer.”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har generelt anført, at artiklen er misvisende og direkte skadelig, både for hans personlige omdømme og for hans virksomhed. Hans ord er blevet fordrejet til noget, der simpelthen ikke passer. Hvis hans ry sværtes til på denne måde, vil det både afskrække kunder og skade hans mulighed for at lave forretning i Danmark og Kina. Han har desuden anført følgende vedrørende enkelte passager i artiklen:

1. at billedet af hans butik sammenholdt med artiklens overskrift og underrubrik på det kraftigste insinuerer, at han har været medvirkende til menneskesmugling, uanset at hverken politiet eller Udlændingestyrelsen har anklaget ham herfor;

2. at det i underrubrikken anførte ligeledes giver det klare indtryk, at han har foretaget noget ulovligt fra sin butik, navnlig salg af opholdstilladelser til unge kinesere;

3. at det ligeledes er urigtigt som anført i selve artiklen, at han skulle have modtaget 28.000 kr. for undervisning af de pågældende;

4. at artiklens gengivelse af hans fremtidsplaner er urigtig, idet kommende kinesiske studerende ikke skal arbejde i hans butik som anført i artiklen, men derimod deltage i et uddannelsesforløb;

5. at han ikke har udtalt sig som anført vedrørende de to ”sporløst” forsvundne kinesere, idet den ene af de pågældende faktisk er blevet fanget af politiet; og

6. at han fejlagtigt citeres for, at der ikke er nogen præsident for fotoskolen som sådan, når det, han faktisk sagde, var, at skolen ikke har nogen præsident i Danmark, ligesom han andetsteds i artiklen fejlagtigt citeres for, at han er det eneste medlem af [D], idet han også her har sagt, at han er det eneste medlem i Danmark.

[K] har videre anført, at artiklen søger at sammenblande hans personligt ejede fotoforretning, [A], med [C], der er et undervisningsprojekt, som har været under forberedelse i flere år.

Der er udelukkende tale om, at Udlændingestyrelsen har godkendt i alt fire kinesere som trainees til [A]. Der har i 2004 været i alt tre trainees og i 2005 kun én. Artiklen giver det indtryk, at der er tale om en kraftig stigning i antallet, hvilket ikke er tilfældet. På tidspunktet for Ekstra Bladets besøg var der således slet ingen trainees. Han har i dag kontakt med tre af de fire tidligere trainees, hvoraf de to bor i Kina, og den tredje fortsat befinder sig i Danmark på et andet opholdsgrundlag. Den fjerde, som er blevet fundet af politiet, bor ifølge folkeregisteret ved Roskilde. Der er således ikke belæg for oplysningerne i artiklen om, at to trainees skulle være forsvundet, og det er utilstedeligt at bruge disse forkerte oplysninger til at drage paralleller mellem hans virksomhed og menneskesmugling.

De 28.000 kr., som nævnes i artiklen, var et depositum der blev indbetalt som led i trainee-aftalen, bl.a. til sikkerhed for det meget dyre udstyr, de pågældende fik stillet til rådighed. Dette beløb sammenblandes helt ubegrundet med de andetsteds nævnte 40.000 kr., som er den anslåede pris for at deltage i det kommende undervisningsprojekt.

2.2. Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har anført følgende vedrørende de seks passager, [K] særligt har fremhævet i klagen:

1. Overskriften ”Her smugler de mennesker” skal forstås i

sammenhæng med hele den artikelserie, som Ekstra Bladet har bragt om det organiserede netværk af kinesere, der står for menneskesmugling i Danmark. Glosen ”her” angiver, at [K]s butik hører til de lokaliteter, hvor menneskesmuglingen foregår. Formålet med at besøge stedet var at foretage en journalistisk opklaring af, hvorledes netværket fungere, og hvad [K]s rolle i det hele er, herunder at vise læseren, at [C] er et butikslokale på [B].

2. Billedteksten og underrubrikken under billedet hænger glimrende sammen. [K] gav under interviewet indtryk af, at der virkelig skal gang i opholdstilladelserne i det kommende år.

3. De 28.000 kr. pr. elev til kinesiske firmaer kontrolleret af [K] er oplyst af klageren selv. Ekstra Bladets medarbejdere spurgte gentagne gange til netop dette emne, og der forelå efter samtalen ikke usikkerhed om, at svaret var det, der gengives i artiklen.

4. [K] er muligvis kommet på andre tanker efter at have set sig citeret i Ekstra Bladet, men det fremgik klart af hans udtalelser, at de nye elever (trainees) skulle have deres praktiktid i butikken. Muligvis ville [K] yderligere leje nogle lokaler i Bella Centret, hvor den teoretiske undervisning skulle foregå.

5. [K] blev gentagne gange af Ekstra Bladets medarbejder spurgt, om han ville oplyse navnene på de 4 kinesere, der deltog i kurset. Det afviste han. Han blev yderligere spurgt, om han i det mindste ikke ville oplyse navnene på de to, der var forsvundet sporløst. Det ønskede han heller ikke. Det er således nyt for Ekstra Bladet, at den ene skulle hedde [E], og at hun skulle være fanget af politiet.

6. [K] moredes sig selv over spørgsmålet, da Ekstra

Bladets medarbejder spurgte ham, hvem der var præsident for [C]. Ingen findes registreret som sådan hverken i Danmark eller Kina. Det samme gælder [D]

Ekstra Bladet har videre anført, at det må afvises, at artiklen giver et forkert billede af [K]s virksomhed, og at klagen synes skrevet af en person, der ikke var til stede under interviewet. Artikelserien har endvidere afdækket et betydeligt samfundsproblem, idet det har vist sig, at mange kinesere kommer til Danmark under falske forudsætninger og efter betaling af betydelige summer til menneskesmuglerne. Der er tale om et meget vanskeligt journalistisk arbejdsområde, men det må afvises, at artiklen har tilsidesat reglerne for god presseskik.

3. Pressenævnet afgørelse og begrundelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Niels Grubbe, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet har ikke mulighed for at foretage en bevismæssig vurdering af de faktiske forhold, hvorom parterne er uenige. Nævnet kan af samme grund ikke tage stilling til, om det i artiklen bragte interview er gengivet korrekt.

Uanset om interviewet er gengivet korrekt finder Pressenævnet, at sammenstillingen af den bragte overskrift og underrubrik samt foto af klagerens forretning, fremstår på en krænkende måde, og at der ikke er dækning herfor i det bragte interview, hvorfor nævnet udtaler sin kritik heraf.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

”Kendelse fra Pressenævnet:

Den 2. november 2005 bragte Ekstra Bladet en artikel under overskriften ”HER SMUGLER DE MENNESKER” sammen med et foto af [K]s fotobutik. [K] har klaget til Pressenævnet, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet afgørelse og begrundelse:

Pressenævnet har ikke mulighed for at foretage en bevismæssig vurdering af de faktiske forhold, hvorom parterne er uenige. Nævnet kan af samme grund ikke tage stilling til, om det i artiklen bragte interview er gengivet korrekt.

Uanset om interviewet er gengivet korrekt finder Pressenævnet, at sammenstillingen af den bragte overskrift og underrubrik samt foto af klagerens forretning, fremstår på en krænkende måde, og at der ikke er dækning herfor i det bragte interview, hvorfor nævnet udtaler sin kritik heraf.

København, den 22. februar 2006

Niels Grubbe, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Ole Askvig.”

Afgjort den 22. februar 2006