Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om internationalt
udviklingssamarbejde

(Nedlæggelse af Forskningsrådet for Udviklingsforskning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998, som ændret ved § 2 i lov nr. 410 af 6. juni 2002 og ved § 12 i lov nr. 411 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 1, affattes således:

»Udviklingsministeren kan yde tilskud til udviklingsforskning.«

2. § 12, stk. 2, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2006.

Givet på Amalienborg, den 14. februar 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Per Stig Møller