Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Engelsk tekst
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
overenskomst af 21. april 2005 med Kroatien om social sikring
med tilhørende administrativ aftale

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 21. april 2005 blev der i København indgået en overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring med tilhørende administrativ aftale.

Overenskomsten og aftalen har følgende ordlyd:


OVERENSKOMST
mellem Republikken Kroatien
og Kongeriget Danmark
om social sikring

Kongeriget Danmarks regering og Republikken Kroatiens regering, der har besluttet at samarbejde på det sociale sikringsområde, har vedtaget at indgå en overenskomst med dette formål og er enige om følgende:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. I denne overenskomst har følgende udtryk denne betydning:

a) ”kontraherende stat” Kongeriget Danmark eller Republikken Kroatien, alt efter sammenhængen;

b) ”område” i relation til Kongeriget Danmark dettes nationale område med undtagelse af Grønland og Færøerne og i relation til Republikken Kroatien, dennes område;

c) ”lovgivning” de i artikel 2 anførte gældende love, anordninger og administrative bestemmelser, alt efter sammenhængen;

d) ”kompetent myndighed” i relation til Kongeriget Danmark, Socialministeriet, og i relation til Republikken Kroatien, Ministeriet for Økonomi-, Arbejde- og Entreprenørskab og Sundheds- og Socialministeriet;

e) ”kompetent institution” den institution, der er ansvarlig for udbetaling af ydelser efter den lovgivning, der finder anvendelse, eller en institution eller myndighed udpeget af den kontraherende stats kompetente myndighed;

f) ”fast bopæl” i relation til Kongeriget Danmark sædvanlig, lovligt etableret bopæl og i relation til Republikken Kroatien bopæl defineret i henhold til love og anordninger;

g) ”ophold” midlertidigt ophold;

h) ”arbejdstager”

i relation til Kongeriget Danmark enhver person, der som beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste er omfattet af:

– lovgivningen om arbejdsulykker for tiden før l. september 1977;

– lovgivningen om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) for en periode, der begynder den eller efter den 1. september 1977;

i relation til Republikken Kroatien enhver person, der er beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, eller som udfører et arbejde, på grundlag af hvilket personen er omfattet af den i artikel 2 i denne overenskomst anførte lovgivning;

i) ”selvstændig erhvervsdrivende”

i relation til Kongeriget Danmark en person, der har ret til ydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom og fødsel på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindkomst;

i relation til Republikken Kroatien en person, som uafhængigt udfører professionelt håndværk, service, detailhandel, landbrug eller lignende økonomisk aktivitet, og som på dette grundlag er omfattet af obligatorisk forsikring i kroatisk lovgivning, som fastsat i den i artikel 2 i denne overenskomst omhandlede lovgivning;

j) ”forsikringsperioder” bidragsperioder og perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som forsikringsperioder, samt alle andre perioder, for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges dem betydning som forsikringsperioder;

k) ”beskæftigelsesperioder” perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som beskæftigelsesperioder, samt alle andre perioder, for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges dem gyldighed som beskæftigelsesperioder;

l) ”bopælsperioder” perioder, der i den lovgivning efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anses som bopælsperioder;

m) ”ydelser” og ”pensioner” samtlige kontantydelser og pensioner, herunder samtlige dele af disse, der ydes efter den lovgivning, der finder anvendelse, og forhøjelser i form af reguleringstillæg eller andre tillæg, med mindre andet er bestemt i denne overenskomst samt ydelser i form af kapitalbeløb, der kan træde i stedet for pensioner;

n) ”familiemedlemmer” personer, der betegnes eller anerkendes som familiemedlemmer i den lovgivning, som den kompetente institution anvender;

o) ”naturalydelser” læge- og hospitalshjælp mv. ydet efter den lovgivning om sygeforsikring, som skal anvendes;

2. Andre termer, ord og udtryk, som anvendes i denne overenskomst, har den betydning, der tillægges dem i den pågældende lovgivning.

Artikel 2

Den lovgivning som overenskomsten finder anvendelse på

1. Denne overenskomst finder anvendelse i relation til Republikken Kroatien på lovgivningen om:

a) obligatorisk sygeforsikring og sundhedsydelser, herunder omsorg i tilfælde af svangerskab og fødsel, såvel som forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme;

b) obligatorisk pensionsforsikring (alders-, invalide og efterladtepension, erhvervsmæssig revalidering og kompensation i tilfælde af fysisk tilskadekomst, som også omfatter forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme);

c) børnetilskud.

I relation til Kongeriget Danmark på lovgivningen om:

a) offentlig sygesikring;

b) sygehusvæsenet;

c) svangerskabshygiejne og fødselshjælp;

d) dagpenge ved sygdom og fødsel;

e) forsikring mod følger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme;

f) familieydelser og børnetilskud;

g) social pension;

h) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

2. Denne overenskomst finder anvendelse på alle love og administrative bestemmelser, der ændrer eller erstatter eller supplerer den i stk.1 omhandlede lovgivning.

3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 finder denne overenskomst kun anvendelse på love og administrative bestemmelser om nye grene af den sociale sikring, såfremt der opnås enighed herom mellem de kompetente myndigheder.

4. Denne overenskomst finder ikke anvendelse på lovgivning, der udvider anvendelsesområdet for den i stk.1 anførte lovgivning til at omfatte nye persongrupper, såfremt den kompetente myndighed i den berørte kontraherende stat beslutter dette og giver meddelelse herom inden seks måneder fra datoen for den officielle meddelelse af de pågældende bestemmelser i henhold til artikel 34, litra c).

Artikel 3

Personkreds

Denne overenskomst finder anvendelse på alle statsborgere i Kongeriget Danmark og Republikken Kroatien, som har bopæl på Kongeriget Danmarks eller Republikken Kroatiens område, og som er eller har været omfattet af den i artikel 2 anførte lovgivning, samt på disse personers familiemedlemmer og efterladte, for så vidt disse har afledte rettigheder fra de nævnte personer.

Artikel 4

Ligebehandling

Medmindre andet følger af særlige bestemmelser i denne overenskomst, skal alle statsborgere i de kontraherende stater, som har bopæl på Kongeriget Danmarks eller Republikken Kroatiens område, og på hvilke denne overenskomst finder anvendelse, behandles lige af en kontraherende stat med hensyn til rettigheder og pligter, som følger af den lovgivning, som for den pågældende stat er anført i artikel 2, eller som følge af denne overenskomst.

Artikel 5

Eksport af ydelser

Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, kan en ydelse, hvortil der er erhvervet ret efter lovgivningen i en af de kontraherende stater, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at den berettigede har bopæl eller ophold på den anden kontraherende stats område, og ydelsen skal kunne udbetales på den anden kontraherende stats område.

Artikel 6

Dobbeltydelser

1. Medmindre andet er bestemt i denne overenskomst, kan der ikke med hjemmel i overenskomsten tillægges eller bevares ret til flere ydelser af samme art på grundlag af samme bopæls-, beskæftigelses- eller forsikringsperiode.

2. Indeholder en af de kontraherende staters lovgivning bestemmelser om, at en ydelse skal nedsættes, stilles i bero eller bortfalde, når modtageren samtidig får udbetalt andre ydelser eller har andre indtægter, finder disse bestemmelser tillige anvendelse, selv om det drejer sig om ydelser, som den pågældende har opnået i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning, eller om indtægter, han har modtaget på den anden kontraherende stats område.

3. Bestemmelserne i stk. 2 finder dog ikke anvendelse ved tildeling af ydelser ved invaliditet, alderdom, til efterladte eller ved arbejdsulykke og erhvervssygdom, som skal ydes af institutioner i begge de kontraherende stater i overensstemmelse med den lovgivning, der er anført i denne overenskomsts artikel 2.

AFSNIT II

BESTEMMELSE AF HVILKEN LOVGIVNING DER SKAL ANVENDES

Artikel 7

Almindelig regel

1. Med hensyn til den lovgivning, der er anført i artikel 2, er personer, der er omfattet af denne overenskomst, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område, omfattet af denne stats lovgivning.

2. Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, som har bopæl på en af de kontraherende staters område og udfører deres lønnede eller selvstændige beskæftigelse på den anden kontraherende stats område, er omfattet af lovgivningen, hvor de har beskæftigelse.

Artikel 8

Særlige regler for visse personer

1. Følgende undtagelser gælder fra den almindelige regel i artikel 7:

a) En person, der har lønnet beskæftigelse efter lovgivningen i en af de kontraherende stater og er beskæftiget af en virksomhed, der har sit hjemsted eller hovedsæde på den stats område, og som af denne virksomhed udsendes til en anden kontraherende stats område for dér midlertidigt at udføre et arbejde for den nævnte virksomheds regning, er under opholdet på den sidstnævnte stats område fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat i udsendelsesperioden, forudsat at varigheden af arbejdet ikke påregnes at overstige 12 måneder. Hvis opholdet på grund af uforudsete omstændigheder overstiger 12 måneder, skal den førstnævnte stats lovgivning fortsat finde anvendelse, indtil arbejdet er udført, forudsat at de kompetente myndigheder i begge kontraherende stater giver samtykke hertil. Anmodning om samtykke skal fremsættes inden udgangen af den foregående 12 måneders periode. En sådan forlængelse af perioden kan ikke overstige 12 måneder.

b) Rejsende personale beskæftiget af transportvirksomheder eller flyselskaber, hvis hjemsted eller hovedsæde er beliggende på en af de kontraherende staters område, som udfører arbejde på den anden kontraherende stats område, er omfattet af den førstnævnte stats lovgivning.

c) Besætningen på et skib og andre personer, der er beskæftiget om bord på et skib, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, hvis flag skibet fører. Såfremt en arbejdstager, som skal udføre arbejde om bord på et skib, der fører den ene kontraherende stats flag, under dets ophold på den anden kontraherende stats område, er omfattet af lovgivningen i denne stat, skal han fortsat være omfattet af lovgivningen i sidstnævnte stat.

2. Regeringsansatte og andre offentligt ansatte, der er udsendt til den anden kontraherende stats område, er omfattet af udsendelsesstatens lovgivning.

3. Bestemmelserne i stk.1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på ledsagende familiemedlemmer, for så vidt de ikke i kraft af beskæftigelse har ret til ydelser efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område de er bosat.

Artikel 9

Ansatte på diplomatiske missioner og konsulater

Denne overenskomst påvirker ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller Wienerkonventionen om konsulære forbindelser, for så vidt angår den lovgivning, der er anført i artikel 2.

Artikel 10

Undtagelser fra artikel 7 og 8

De kompetente myndigheder i de kontraherende stater eller de af disse myndigheder udpegede organer kan efter aftale gøre undtagelser fra artikel 7 og 8 til fordel for visse personkategorier eller visse personer.

AFSNIT III

YDELSER VED SYGDOM OG MODERSKAB

Artikel 11

Almindelig bestemmelse

Statsborgere i en kontraherende stat og deres familiemedlemmer har, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område, samme ret til alle ydelser ved sygdom og moderskab efter den sidstnævnte stats lovgivning som denne stats egne statsborgere.

Artikel 12

Sammenlægning af forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder

Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til natural- og kontantydelser ved sygdom eller moderskab er betinget af, at der er tilbagelagt nærmere foreskrevne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, skal i fornødent omfang medregne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den lovgivning, som denne institution anvender.

Artikel 13

Beregning af kontantydelser ved sygdom og fødsel

Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning kontantydelser ved sygdom eller moderskab skal beregnes på grundlag af den sikredes årlige eller gennemsnitlige løn eller anden erhvervsindtægt, fastsætter årsindtægten eller gennemsnitsindtægten alene på grundlag af den konstaterede indtjening i de perioder, der er tilbagelagt efter den nævnte lovgivning.

Artikel 14

Betaling af kontantydelser i udlandet

Kontantydelser ved sygdom og moderskab, hvortil statsborgere i en kontraherende stat har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning, udbetales til de pågældende, også når de opholder sig på den anden kontraherende stats område. Udbetaling sker på samme vilkår og i samme omfang som for statsborgere i den kontraherende stat, på hvis område den kompetente institution er beliggende.

AFSNIT IV

FORSIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSULYKKER OG ERHVERVSSYGDOMME

Artikel 15

Fastsættelse af invaliditetsgraden

Ved fastsættelse af invaliditetsgraden som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom efter lovgivningen i en af de kontraherende stater, skal enhver tidligere tilskadekomst, der er omfattet af den anden kontraherende stats forsikring, tages i betragtning.

Artikel 16

Erhvervssygdomme

I tilfælde, hvor en erhvervssygdom kommer til udbrud, efter at den pågældende på begge de kontraherende staters områder har været beskæftiget ved arbejde, der må antages at kunne forårsage en sådan sygdom, skal ydelserne udredes efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område den pågældende senest har været beskæftiget ved sådant arbejde.

Artikel 17

Forværring af erhvervssygdom

I tilfælde af forværring af en erhvervssygdom, for hvilken en dansk eller kroatisk statsborger har modtaget eller modtager erstatning efter en kontraherende stats lovgivning, gælder følgende regler:

a) Såfremt den erstatningsberettigede ikke under udbetalingen af ydelser har været beskæftiget under en anden kontraherende stats lovgivning ved et arbejde, der må antages at kunne forårsage eller forværre den pågældende sygdom, påhviler det den kompetente institution i den førstnævnte stat efter den for denne institution gældende lovgivning at afholde de med ydelserne forbundne udgifter, under hensyntagen til den indtrådte forværring;

b) Såfremt den erstatningsberettigede efter den første udbetaling af ydelser har været beskæftiget under den anden kontraherende stats lovgivning, ved et arbejde, der må antages at kunne forårsage eller forværre den pågældende sygdom, påhviler det den kompetente institution i den førstnævnte stat, efter den for denne institution gældende lovgivning, at afholde de pågældende udgifter, uden hensyntagen til den indtrådte forværring. Den kompetente institution i den anden stat yder den erstatningsberettigede et tillæg, som skal fastsættes efter den for denne institution gældende lovgivning, og hvis størrelse skal svare til forskellen mellem de ydelser, der tilkommer den pågældende efter den indtrådte forværring, og de ydelser, som efter den for denne institution gældende lovgivning ville have tilkommet ham før forværringen indtrådte, hvis han havde pådraget sig den pågældende sygdom på et tidspunkt, hvor han var omfattet af denne stats lovgivning.

Artikel 18

Beregning af kontantydelser i tilfælde af arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Bestemmelsen i artikel 13 finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om beregning af kontantydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Artikel 19

Betaling af kontantydelser i tilfælde af arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Bestemmelsen i artikel 14 finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af dagpenge i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

AFSNIT V

FAMILIEYDELSER

Artikel 20

Familieydelser under dansk lovgivning

Medmindre andet følger af bestemmelserne i artikel 21, har et barn, der har bopæl på Kongeriget Danmarks område, og hvis fader eller moder er kroatisk statsborger og har bopæl på Kongeriget Danmarks område, ret til familieydelser efter dansk lovgivning på samme vilkår som danske statsborgere.

Artikel 21

Ydelser til børn af enker eller enkemænd og forældreløse

Børn af enker og enkemænd, der er kroatiske statsborgere, samt forældreløse børn af kroatiske statsborgere har, når børnene har bopæl på Kongeriget Danmarks område, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler, som gælder for sådanne børn af danske statsborgere på betingelse af, at barnet eller en af dets forældre har haft bopæl på Kongeriget Danmarks område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på Kongeriget Danmarks område.

Artikel 22

Familieydelser under kroatisk lovgivning

Et barn, som bor på Republikken Kroatiens område, og hvis fader eller moder er dansk statsborger og har permanent bopæl eller beskæftigelse på Republikken Kroatiens område, har ret til børnetilskud efter kroatisk lovgivning efter samme betingelser som kroatiske statsborgere.

Artikel 23

Overlappende ydelser

Såfremt der samtidig for det samme barn er erhvervet ret til familieydelser og børnetilskud efter begge kontraherende staters lovgivning, kan der alene kræves udbetalt familieydelser og børnetilskud efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område barnet overvejende opholder sig.

AFSNIT VI

PENSIONER

SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DANSKE YDELSER

Artikel 24

Førtidspension

1. Kroatiske statsborgere har ret til førtidspension på betingelse af, at de i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv i en sammenhængende bopælsperiode på ikke under 12 måneder på Kongeriget Danmarks område.

2. Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er for kroatiske statsborgere desuden betinget af, at de har haft fast bopæl på Kongeriget Danmarks område i mindst 12 måneder umiddelbart forud for tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om pension, og at behovet for pension er opstået, mens de havde bopæl på Kongeriget Danmarks område.

3. Danske statsborgere, der har permanent bopæl eller beskæftigelse på Republikken Kroatiens område, er ikke berettiget til at få tilkendt førtidspension på grund af sociale forhold.

Artikel 25

Eksport af pensioner

1. Udbetaling af social pension til en kroatisk statsborger med bopæl på Republikken Kroatiens område kan kun ske, hvis vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har været beskæftiget på Kongeriget Danmarks område i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

2. Selvom betingelserne i stk.1 ikke er opfyldt, udbetales en social pension, der er tilkendt en kroatisk statsborger, dog fortsat, også efter han er flyttet til Republikken Kroatiens område, forudsat at vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om social pension, har haft fast bopæl på Kongeriget Danmarks område i mindst 10 år, hvoraf mindst 5 år ligger umiddelbart forud for ansøgningen om pension.

Artikel 26

Beskæftigelsesperioder

Ved anvendelse af artikel 25, stk.1, gælder følgende:

a) når en person har været beskæftiget som arbejdstager og har betalt medlemsbidrag for ét år til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på Kongeriget Danmarks område;

b) hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på Kongeriget Danmarks område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode også;

c) hvis en person godtgør, at han eller hun i en periode har været selvstændig erhvervsdrivende på Kongeriget Danmarks område, medregnes denne periode også.

Artikel 27

Betaling af supplerende tillæg og ydelser

1. Uanset andre bestemmelser i denne overenskomst, skal tillæg og ydelser efter lov om social pension, bortset fra grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb, kun udbetales til en statsborger i en af de kontraherende stater med bopæl uden for Kongeriget Danmarks område efter bestemmelserne i den nævnte lov.

2. Når en kroatisk statsborger er tilkendt dansk førtidspension, kan pensionen ikke forhøjes som følge af forværring af invaliditeten, hvis pensionisten har bopæl uden for Kongeriget Danmarks område.

Artikel 28

Beregning af bopælsperioder

Bestemmelserne i lov om social pension om, at bopælsperioder i udlandet sidestilles med bopæl på Kongeriget Danmarks område ved beregningen af bopælsperioder, gælder i relation til denne overenskomst kun for danske statsborgere.

Artikel 29

Begrænsning af erhvervelse af ret

Bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning forud for den 1. april 1957 skal ikke tages i betragtning ved beregning af størrelsen af sociale pensioner, der i henhold til dansk lovgivning skal betales til kroatiske statsborgere med bopæl på Republikken Kroatiens område.

Artikel 30

Medlemskab af ATP

De særlige bestemmelser i den danske lovgivning om udenlandske arbejdstageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) gælder fortsat for kroatiske arbejdstagere beskæftiget på Kongeriget Danmarks område.

AFSNIT VII

PENSIONER

SÆRLIGE BESTEMMELSER I RELATION TIL KROATISKE YDELSER

Artikel 31

Sammenlægning af perioder

1. Danske statsborgere har ret til ydelser efter kroatisk lovgivning under samme betingelser som kroatiske statsborgere, uanset om de har bopæl på Republikken Kroatiens eller Kongeriget Danmarks område.

2. Hvis en person ikke har ret til ydelser baseret på forsikringsperioder efter kroatisk lovgivning, skal bopælsperioder på Kongeriget Danmarks område tages i betragtning, hvis personen ifølge dansk lovgivning har haft lønnet eller selvstændig beskæftigelse i ikke mindre end 12 måneder.

3. Hvis en person ikke er berettiget til ydelser efter stk. 2 i denne artikel, skal den kroatiske kompetente institution medregne forsikringsperioder eller andre anerkendte perioder, der er tilbagelagt af statsborgere i en af de kontraherende stater i tredjelande, med hvilke Republikken Kroatien har indgået en separat socialsikringsaftale, som foreskriver sammenlægning af relevante perioder, med mindre andet fremgår af en sådan aftale. Retten til ydelser baseret på anvendelse af denne bestemmelse fastsættes i henhold til bestemmelserne i artikel 33, som finder tilsvarende anvendelse.

4. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis den totale forsikringsperiode, der er tilbagelagt efter kroatisk lovgivning, er kortere end 12 måneder.

Artikel 32

Fornyet beregning af ydelser

Hvis en ydelse er blevet tildelt efter Republikken Kroatiens lovgivning på et tidspunkt, hvor der ikke eksisterede rettigheder til en tilsvarende ydelse under Kongeriget Danmarks lovgivning, skal der ikke ske fornyet beregning af den pågældende ydelse, når den pågældende person tildeles en tilsvarende ydelse under Kongeriget Danmarks lovgivning.

Artikel 33

Beregning af den kroatiske delydelse

1. Hvis en person er berettiget til pension efter artikel 31 i denne aftale skal den kompetente institution fastsætte ydelsens størrelse alene i overensstemmelse med kroatiske forsikringsperioder.

2. Når det ikke efter kroatisk lovgivning er muligt at fastsætte den kroatiske andel af ydelsen efter stk.1, fastsætter den kroatiske kompetente institution andelen af ydelsen efter følgende regler:

a) Den kompetente institution sammenlægger de forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i begge kontraherende stater, og derefter beregnes det teoretiske beløb for den ydelse, der havde kunne udbetales, hvis samtlige forsikringsperioder havde været tilbagelagt efter dens lovgivning. Pensionsbeløb, som ikke afhænger af længden af tilbagelagte forsikringsperioder, anses for at være det teoretiske beløb.

b) Den kompetente institution beregner derefter det faktiske beløb for ydelsen på grundlag af det i litra a) anførte teoretiske beløb efter forholdet mellem længden af forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter den for institutionen gældende lovgivning, og den samlede længde af forsikringsperioder nævnt i litra a).

c) Hvis den samlede længde af forsikringsperioder, som er fastsat efter litra a), overstiger den samlede længde af forsikringsperioder i henhold til kroatisk lovgivning om beregning af den maksimale ydelsessats, sætter den kompetente institution det teoretiske beløb i forhold til forsikringsperioder tilbagelagt efter den for institutionen gældende lovgivning og den maksimale varighed af forsikringsperioder, som er fastsat i kroatisk lovgivning.

3. Med henblik på anvendelse af stk. 1 og 2 skal ydelsen alene fastsættes på grundlag af forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter kroatisk lovgivning.

AFSNIT VIII

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 34

Administrativ aftale

De kompetente myndigheder i de kontraherende stater eller de af dem udpegede myndigheder skal

a) indgå den fornødne administrative aftale med henblik på gennemførelsen af denne overenskomst;

b) meddele hinanden alle oplysninger om foranstaltninger, de har truffet med henblik på anvendelsen af denne overenskomst;

c) meddele hinanden alle oplysninger om ændringer i deres lovgivning, der kan berøre anvendelsen af denne overenskomst;

d) i den ovennævnte administrative aftale udpege kontaktorganer med henblik på at lette gennemførelsen af denne overenskomst.

Artikel 35

Gensidig bistand

Med henblik på anvendelsen af denne overenskomst

a) skal de kontraherende staters kompetente myndigheder og institutioner yde hinanden administrativ bistand, som om det drejede sig om anvendelsen af deres egen lovgivning. Sådan gensidig administrativ bistand ydes som regel vederlagsfrit af de nævnte myndigheder og institutioner;

b) kan de kontraherende staters kompetente myndigheder og institutioner forhandle direkte med hinanden. Ved sådan forhandling anvendes det engelske sprog;

c) kan de kontraherende staters kompetente myndigheder, institutioner, ankeorganer og domstole ikke afvise begæringer eller andre dokumenter, der forelægges dem, med den begrundelse, at de er affattet på den anden kontraherende stats officielle sprog.

d) lægelige undersøgelser af personer, som bor eller opholder sig på den anden kontraherende stats område, kan iværksættes af institutionen på den berørte persons bopæls- eller opholdssted på anmodning af og til udgift for den kompetente institution. Omkostningerne ved lægelig undersøgelse udført i begge de kompetente institutioners interesse kan ikke godtgøres.

Artikel 36

Fritagelse for gebyrer

1. Enhver i en kontraherende stats lovgivning hjemlet fritagelse for eller nedsættelse af afgifter, stempel-, rets- eller registreringsgebyrer for akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til denne stats lovgivning, skal udstrækkes til også at omhandle tilsvarende akter eller dokumenter, der kræves fremlagt i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning eller i henhold til denne overenskomst.

2. Attester, dokumenter og akter af enhver art, der kan kræves fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne overenskomst, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder.

Artikel 37

Ansøgning om pensioner og ydelser

Ansøgning om pensioner og ydelser indgives i overensstemmelse med bestemmelserne i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 34.

Artikel 38

Indgivelse af ansøgning, erklæring og anke

Enhver ansøgning, erklæring eller anke, der i medfør af en kontraherende stats lovgivning skal være fremsat over for en myndighed, institution, ankeorgan eller domstol i den pågældende stat inden en bestemt frist, skal anses for rettidigt indgivet, såfremt den inden for samme frist er indgivet til en tilsvarende myndighed, institution, ankeorgan eller domstol i den anden kontraherende stat. I så fald skal den myndighed, institution, ankeorgan eller domstol, der har modtaget nævnte ansøgning, erklæring eller anke, straks oversende den, enten direkte eller gennem de kompetente myndigheder i den pågældende stat, til den kompetente myndighed, institution, ankeorgan eller domstol i den førstnævnte stat. Datoen for afgivelse af sådanne ansøgninger, erklæringer eller anke til en myndighed, institution, ankeorgan eller en domstol i den anden kontraherende stat skal anses for at være datoen for deres indgivelse til den kompetente myndighed, institution, ankeorgan eller domstol, der skal behandle dem.

Artikel 39

Valuta

1. Betaling i henhold til denne overenskomst kan lovligt foretages i den udbetalende kontraherende stats valuta.

2. Betaling af de i stk. 1 nævnte ydelser til ydelsesmodtagere, der opholder sig på den anden kontraherende stats område, skal ske i overensstemmelse med de regler for udbetaling, som var gældende mellem de kontraherende stater på overførselstidspunktet.

3. Ved iværksættelse af valutarestriktioner fra en af de kontraherende staters side skal de to regeringer øjeblikkeligt og i fællesskab tage skridt til at sikre overførsel af de nødvendige pengebeløb mellem deres områder med henblik på at opfylde denne overenskomst.

Artikel 40

Tilbagesøgning af for meget betalte beløb

1. Såfremt institutionen i en af de kontraherende stater, i forbindelse med fastsættelse eller fornyet fastsættelse af pensioner eller ydelser i henhold til denne overenskomst, for en bestemt periode har udbetalt et for stort beløb til en modtager af en pension eller en ydelse i forhold til, hvad han eller hun er berettiget til, kan den pågældende institution anmode den institution i den anden kontraherende stat, som har ansvar for udbetaling af tilsvarende ydelser til den pågældende modtager, om at fratrække det for meget betalte beløb i efterbetalinger for den samme periode, som den skal betale til modtageren.

2. Når en institution i en af de kontraherende stater har udbetalt et for stort beløb til en modtager i forhold til, hvad han eller hun er berettiget til, kan den pågældende institution inden for de betingelser og grænser, der er fastsat i den lovgivning, den administrerer, anmode den institution i den anden kontraherende stat, som er ansvarlig for betaling af ydelser til den pågældende modtager, om at fratrække det for meget betalte i de beløb, den betaler til den pågældende. Den sidstnævnte institution skal foretage reduktionen under de betingelser og inden for de grænser, der er fastsat for sådanne modregninger i den lovgivning, som den administrerer, som om den selv havde udbetalt det for meget betalte beløb.

Artikel 41

Bilæggelse af tvister

1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal forsøge ved fælles aftale at løse enhver tvist, der måtte opstå, med hensyn til anvendelsen af denne overenskomst.

2. Såfremt en sådan tvist ikke er blevet bilagt ved aftale, kan den efter anmodning af hver af de kontraherende stater overgives til afgørelse af en voldgiftsret, hvis sammensætning og procedure fastsættes af de kontraherende stater.

3. Hver af de kontraherende stater er forpligtet til at efterkomme og gennemføre de beslutninger, der er truffet af voldgiftsretten.

AFSNIT IX

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 42

Fastsættelse af krav

1. Denne overenskomst begrunder ikke ret til ydelser for noget tidsrum, der ligger forud for dens ikrafttræden.

2. Medmindre andet følger af artikel 29 skal enhver forsikringsperiode, enhver periode, der behandles som en forsikringsperiode samt enhver beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt efter en kontraherende stats lovgivning forud for datoen for denne overenskomsts ikrafttræden, tages i betragtning ved afgørelsen af ret til ydelser efter denne overenskomst.

3. Rettigheder kan erhverves i medfør af denne overenskomst, selv om de vedrører en begivenhed, der er indtruffet forud for overenskomstens ikrafttræden.

4. Enhver ydelse, som på grund af den pågældendes nationalitet eller bopæl på den anden kontraherende stats område ikke har været fastsat eller er blevet nedsat, eller hvis udbetaling har været stillet i bero, skal på den pågældendes anmodning fastsættes, omberegnes eller udbetales på ny fra datoen for denne overenskomsts ikrafttræden, medmindre tidligere anerkendte rettigheder har givet anledning til udbetaling af en kapitalydelse. I tilfælde, hvor en kontraherende stats lovgivning ikke kræver, at der skal fremsættes anmodning om udbetaling af en ydelse, skal ydelsen fastsættes, uden at den pågældende fremsætter anmodning herom. En omberegning af en ydelse må ikke føre til en nedsættelse af den hidtil udbetalte ydelse.

5. Såfremt den i stk. 4 omhandlede anmodning fremsættes inden udløbet af 2 år efter datoen for denne overenskomsts ikrafttræden, erhverves rettigheder i medfør af denne overenskomst med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen. Fremsættes den i stk. 4 omhandlede anmodning efter udløbet af 2 år fra datoen for denne overenskomsts ikrafttræden, erhverves de rettigheder, som ikke er bortfaldet eller forældet, fra datoen for begæringens fremsættelse, medmindre der efter en af de kontraherende staters lovgivning gælder gunstigere regler.

Artikel 43

Revision af overenskomsten

De kontraherende stater kan til enhver tid i enighed beslutte at revidere enhver af bestemmelserne i denne overenskomst.

Artikel 44

Ikrafttrædelse og varighed

Denne overenskomst er indgået for et ubegrænset tidsrum fra datoen for dens ikrafttrædelse, som skal fastsættes af de kontraherende stater ved udveksling af breve om, at de har gennemført deres respektive forfatningsmæssige procedurer, der er nødvendige for, at denne overenskomst kan træde i kraft. Overenskomsten træder i kraft på den første dag i den tredje måned efter datoen for den sidste underretning.

Artikel 45

Opsigelse og ophør af aftalen

1. Overenskomsten kan opsiges ved underretning fra en af de kontraherende stater til den anden kontraherende stat. Overenskomsten ophører med at være i kraft den 31. december efter udløbet af mindst 12 måneder efter datoen for underretningen.

2. Hvis denne overenskomst opsiges eller ophører, skal alle rettigheder, som en person har erhvervet eller er i færd med at erhverve i overensstemmelse med dens bestemmelser, opretholdes. Alle spørgsmål om opnåelse af fremtidige ydelser på grundlag af rettigheder, der er under erhvervelse på det tidspunkt, da overenskomsten ophører med at være i kraft efter opsigelse, skal løses af de kompetente myndigheder ved en særlig overenskomst.

Artikel 46

Ophør af konventionen fra 1977

1. Når denne overenskomst træder i kraft skal Konventionen om social sikring mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien af 22. juni 1977, efter hvilken Kongeriget Danmark og Republikken Kroatien har forpligtet sig ved statssuccession, betragtes som ophørt i forholdet mellem Kongeriget Danmark og Republikken Kroatien.

2. Ved ophør af den i stk. 1 i denne artikel omhandlede overenskomst skal alle rettigheder, der er erhvervet i overensstemmelse med konventionen, opretholdes.

Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget i København den 21. april 2005 i to eksemplarer med dansk, engelsk og kroatisk tekst, hvilke tekster skal have samme gyldighed. I tilfælde af fortolkningstvivl skal den engelske tekst have forrang.

For Kongeriget Danmark

Eva Kjer Hansen

For Republikken Kroatien

Neven Ljubičić


Administrativ aftale om gennemførelse af
overenskomsten om social sikring
mellem
Kongeriget Danmark
og
Republikken Kroatien

I henhold til artikel 34, litra a), i overenskomsten om social sikring mellem Kongeriget Danmark og Republikken Kroatien indgået den 21. april 2005 har de kompetente myndigheder, nemlig

for Kongeriget Danmark
Socialministeriet, og

for Republikken Kroatien
Sundheds- og Socialministeriet og
Ministeriet for Økonomi, Arbejde og Entreprenørskab

aftalt følgende bestemmelser:

Afsnit I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

Definitioner

1. Ved anvendelse af denne administrative aftale betyder ”overenskomst” overenskomsten om social sikring mellem Kongeriget Danmark og Republikken Kroatien, underskrevet i København, den 21. april 2005.

2. I denne aftale skal de udtryk, der er defineret i artikel 1 i overenskomsten, have den betydning, som er tillagt dem i den nævnte artikel.

Artikel 2

Kontaktorganer

1. De følgende er udpeget som kontaktorganer i henhold til overenskomstens artikel 34, litra d):

For Kongeriget Danmark:

For tillægspension:

Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP

I alle andre tilfælde:

Den Sociale Sikringsstyrelse

For Republikken Kroatien:

For pensionsforsikring, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt familieydelser:

Det Kroatiske Pensionsforsikringsinstitut, Centralkontoret

For ydelser ved sygdom og moderskab:

Det Kroatiske Sygeforsikringsinstitut, Centraldirektoratet.

2. Kontaktorganerne kan aftale de nødvendige administrative procedurer til gennemførelse af denne aftale.

Artikel 3

Udfærdigelse af blanketter

1. De kontraherende staters kontaktorganer træffer aftale om de fælles blanketter, der er nødvendige til gennemførelse af overenskomsten og denne administrative aftale.

2. Andre blanketter, som er nødvendige for gennemførelse af overenskomsten eller denne aftale, udfærdiges af hvert af kontaktorganerne efter konsultation med det andet kontaktorgan.

3. Når en person ikke indgiver en påkrævet attest, kan den institution, der anmoder om attesten, anmode om den fra den kompetente institution i den anden kontraherede stat enten direkte eller gennem kontaktorganet. Sidstnævnte skal skaffe attesten, hvis den er kompetent hertil i henhold til den lovgivning, som den anvender, og til de gældende nationale love og regler.

Artikel 4

Kompetente institutioner

1. Begge kontraherende staters kompetente institutioner er opført i bilaget til denne aftale.

2. De kompetente institutioner kan kommunikere indbyrdes og med de berørte personer direkte eller gennem forbindelsesorganerne.

3. Forbindelsesorganerne informerer hinanden om enhver ændring af kompetente institutioner.

4. Enhver opgave, som skal varetages af et dansk forbindelsesorgan, kan i stedet varetages af den danske kompetente institution.

Afsnit II

Gennemførelse af afsnit II i overenskomsten

Den lovgivning der skal anvendes

Artikel 5

Udstationering

1. Ved udstationering som nævnt i overenskomstens artikel 8, stk.1, skal den institution i den kontraherende stat, hvis lovgivning fortsat skal finde anvendelse, på anmodning udstede en udstationeringsattest af fastsat varighed, hvori det attesteres, at arbejdstager og arbejdsgiver forbliver omfattet af lovgivning i denne stat med hensyn til det omhandlede arbejde. Denne attest udstedes:

i Kongeriget Danmark

af Den Sociale Sikringsstyrelse

i Republikken Kroatien

af Det Kroatiske Sygeforsikringsinstituts distriktskontor.

Attestationen gives på en blanket, jf. artikel 3 i denne aftale.

2. Arbejdstageren skal indgive en kopi af udstationeringsattesten, der er udstedt i henhold til foregående stk., til den kompetente institution i den kontraherende stat til hvis område arbejdstageren er udstationeret.

Artikel 6

Aftaler

1. I tilfælde hvor overenskomstens artikel 10 finder anvendelse, skal den kompetente institution i den kontraherende stat, hvis lovgivning skal anvendes, udstede en attest der dokumenterer, at den beskæftigede person forbliver omfattet af denne lovgivning indtil en bestemt dato. Attestationen udstedes:

i Kongeriget Danmark

af Den Sociale Sikringsstyrelse

i Republikken Kroatien

af Det Kroatiske Sygeforsikringsinstituts distriktskontor.

Attestationen gives på en blanket, jf. artikel 3 i denne aftale.

2. Arbejdstageren skal indgive en kopi af udstationeringsattesten, der er udstedt i henhold til foregående stk., til den kompetente institution i den kontraherende stat, til hvis område arbejdstageren er udstationeret.

Afsnit III

Gennemførelse af afsnit III i overenskomsten

Ydelser ved sygdom og moderskab

Artikel 7

Sammenlægning af forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder

1. I de tilfælde, der er nævnt i overenskomstens artikel 12, fremlægger ansøgeren for den kompetente institution en attesteret erklæring, der angiver de perioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, og som skal tages i betragtning. Denne attest udstedes:

i Kongeriget Danmark

af den seneste bopælskommune

i Republikken Kroatien

af Det Kroatiske Sygeforsikringsinstituts distriktskontor, hvor den berørte person senest har været forsikret.

2. Hvis ansøgeren ikke fremlægger den nævnte attesterede erklæring, anmoder den kontraherende stats kompetente institution direkte eller gennem kontaktorganet den tilsvarende institution i den anden kontraherende stat om at udstede attesten, jf. stk. 1.

3. Attesten nævnt i foregående stk. udstedes på en blanket, jf. artikel 3.

Afsnit IV

Gennemførelse af afsnit IV i overenskomsten

Forsikring mod følger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Artikel 8

Medicinsk og anden dokumentation

Kontaktorganet eller den kompetente institution kan rette henvendelse til den anden kontraherende stats myndigheder og institutioner med henblik på at tilvejebringe al lægelig eller anden dokumentation, som institutionen anser for nødvendig til bedømmelse af sagen.

Artikel 9

Fremsendelse af anmeldelser

Når institutionen i en kontraherende stat konstaterer, at den person, der lider af en erhvervssygdom, senest har været beskæftiget med et arbejde, der må antages at kunne forårsage en sådan sygdom, på den anden kontraherende stats område, sender institutionen anmeldelsen og tilhørende dokumenter til den tilsvarende institution i den anden kontraherende stat med begrundelse for den trufne afgørelse.

Artikel 10

Forværring af en erhvervssygdom

1. Når der indtræder en forværring af en erhvervssygdom i den anden kontraherende stat end den, på hvis område institutionen, som den person, der lider af en sådan sygdom, har modtaget eller modtager ydelser fra, er beliggende, skal forværringen anmeldes i overensstemmelse med den procedure, som er fastlagt i den lovgivning, som administreres af den nævnte institution. Anmeldelse skal indgives til den institution, hvorfra den pågældende person har modtaget eller modtager ydelser.

2. Institutionen, hvorfra den person, der lider af en erhvervssygdom, har modtaget eller modtager ydelser, kan rette henvendelse til myndigheder og institutioner i den anden kontraherende stat for at få alle tilgængelige oplysninger om enhver erhvervsmæssig aktivitet, som kan antages at have forårsaget eller forværret den erhvervssygdom, der er tale om, og som er udført af den person, som lider af en sådan sygdom, på den anden kontraherende stats område efter den første udbetaling af ydelser.

3. Når institutionen, hvorfra den pågældende person har modtaget eller modtager ydelser i anledning af erhvervssygdom, ved anvendelse af artikel 17, litra b), i overenskomsten fastslår, at den ikke er forpligtet til at afholde udgifter i forbindelse med forværringen af erhvervssygdommen, forsyner institutionen kontaktorganet eller den kompetente institution i den anden kontraherende stat med detaljer om denne afgørelse og med alle lægelige og andre oplysninger om den tidligere konstaterede erhvervssygdom.

Artikel 11

Afgørelser

Den kompetente institution skal skriftligt underrette ansøgeren om den afgørelse, der er truffet, med hensyn til ansøgning om ydelser i tilfælde af arbejdsulykke eller erhvervssygdom.

Afsnit V

Gennemførelse af afsnit V i overenskomsten

Familieydelser

Artikel 12

Forbud mod dobbeltydelser

I tilfælde hvor en af de kontraherende staters kompetente institution har anledning til at antage, at overenskomstens artikel 23 skal anvendes, skal den underrette kontaktorganet eller den kompetente institution i den anden kontraherende stat herom.

Afsnit VI

Gennemførelse af afsnit VI og VII i overenskomsten

Alders-, efterladte-, invalide- og førtidspension

Artikel 13

Indgivelse af ansøgning

1. Ansøgninger om ydelser skal indgives til den kompetente institution i den kontraherende stat, på hvis område ansøgeren er bosat, i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i den lovgivning, som denne institution administrerer. Datoen for indgivelse af ansøgning til den nævnte institution anses som dato for indgivelse af ansøgning til institutionen i den anden kontraherende stat.

2. Når det fremgår af en ansøgning, der er indgivet til en kompetent institution i en af de kontraherende stater, om ydelser efter denne stats lovgivning, at den sikrede har været omfattet af lovgivningen i den anden kontraherende stat, skal ansøgningen tillige anses som ansøgning om ydelser efter sidstnævnte stats lovgivning.

Artikel 14

Behandling af ansøgninger

1. Kontaktorganet eller den kompetente institution i en kontraherende stat, som modtager en ansøgning om ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, skal uden ophold – og ved brug af en forbindelsesblanket, sende ansøgningsblanketten til den kompetente institution i den anden kontraherende stat.

2. Kontaktorganet eller den kompetente institution i den førstnævnte stat sender sammen med ansøgningsblanketten alle foreliggende bevisligheder, som institutionen i sidstnævnte stat måtte kræve for at fastslå ansøgerens rettigheder.

I tilfælde af ansøgning om en dansk alders- eller førtidspension skal dokumentationen inkludere, afhængigt af forholdene:

i) en liste over beskæftigelsesperioder, om muligt navn(e) og adresse(r) på arbejdsgiver(e)

ii) en liste over bopæls- og opholdsperioder

iii) en liste over forsikringsperioder.

I tilfælde af ansøgning om kroatiske ydelser skal dokumentationen inkludere, afhængigt af forholdene:

i) dokumentation for arbejde i Republikken Kroatien

ii) en liste over perioder med lønnet eller selvstændig beskæftigelse i Danmark.

3. Når der er truffet afgørelse efter den lovgivning, der skal anvendes, underretter kontaktorganet eller den kompetente institution ansøgeren og oplyser om klageprocedurer og klagefrister efter den lovgivning, der administreres af denne institution; kontaktorganet eller den kompetente institution underretter tillige kontaktorganet eller den kompetente institution i den anden kontraherende stat om indholdet i afgørelsen ved hjælp af en forbindelsesblanket.

4. Når det er nødvendigt for fastsættelse af ret til ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, fremsender kontaktorganet eller den kompetente institution sammen med ansøgningen bekræftede oplysninger om ansøgerens og ansøgerens ægtefælles indtægter, som ansøgeren har indgivet til den kompetente institution.

5. Kontaktorganerne eller de kompetente institutioner underretter hinanden ved hjælp af en forbindelsesblanket om tilkendelse, revurdering, suspension eller inddragelse af pensioner eller ydelser, der er opnået efter overenskomsten.

6. De blanketter, der er nævnt i stk. 1 – 5, udfærdiges i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 i denne aftale.

Artikel 15

Lægeundersøgelser

1. Kontaktorganet eller den kompetente institution i en kontraherende stat forsyner – indenfor reglerne i den lovgivning som den administrerer - på anmodning kontaktorganet eller den kompetente institution i den anden kontraherende stat med enhver lægelig eller anden dokumentation for en ansøgers eller ydelsesmodtagers invaliditet.

2. Under forbehold af bestemmelsen i artikel 15, stk. 3, i denne aftale skal den kompetente institution i en kontraherende stat, når den kompetente institution i den anden kontraherende stat, direkte eller gennem kontaktorganet, anmoder om, at der foretages en lægelig undersøgelse i forbindelse med behandling af en ansøgning eller genvurdering af en sag om ret til en ydelse, sørge for at undersøgelsen bliver udført på den anmodende institutions regning – af en læge udpeget til dette formål – og for at en lægeerklæring afgivet på en aftalt blanket, jf. artikel 3, bliver fremsendt til kontaktorganet eller den kompetente institution i det anmodende land så hurtigt som muligt.

3. Når en kompetent institution i en kontraherende stat, som modtager en anmodning efter bestemmelsen i artikel 15, stk. 2, har adgang til en passende lægeerklæring, som er udfærdiget inden for de seneste 12 måneder forud for anmodningen, kan den efterkomme anmodningen ved at fremsende en kopi af denne erklæring. Den kompetente institution eller kontaktorganet i den kontraherende stat, som har anmodet om en lægeerklæring, afgør om den fremsendte erklæring er tilstrækkelig, og hvis erklæringen anses for utilstrækkelig, udfærdiges ny erklæring efter bestemmelsen i artikel 15, stk. 2.

4. Udgifter som følge af lægeundersøgelser udført efter artikel 15, stk. 2 og 3 refunderes snarest efter modtagelse af en detaljeret opgørelse over udgifterne, under iagttagelse af bestemmelsen i artikel 35, litra d), i overenskomsten.

Afsnit VII

Gennemførelse af afsnit VIII i overenskomsten

Forskellige bestemmelser

Artikel 16

Efterbetalinger

1. Kontaktorganet eller den kompetente institution i en kontraherende stat angiver på en forbindelsesblanket, jf. artikel 3, ethvert krav om tilbageholdelse af efterbetalinger efter artikel 40, stk. 1, i overenskomsten; og kontaktorganet eller den kompetente institution i den anden kontraherende stat oversender de tilbageholdte efterbetalinger umiddelbart efter at afgørelse om tilkendelse af ydelser er truffet.

2. Enhver indbetaling af efterbetalinger foretages direkte eller gennem kontaktorganet af den kompetente institution i en kontraherende stat til den kompetente institution i den anden kontraherende stat til en bankkonto udpeget af den kompetente institution i sidstnævnte stat på denne stats territorium.

Artikel 17

Administrativ kontrol

1. Når en person, der ansøger om eller modtager en ydelse efter lovgivningen i en kontraherende stat, opholder sig eller har bopæl på den anden kontraherende stats område, kan den kompetente institution i førstnævnte stat anmode ydelsesmodtageren om at fremskaffe og indgive attester om andre indtægter end pension, om skattebetaling og tilsvarende attester for medlemmer af husstanden.

2. Når der anmodes derom, afgiver kontaktorganet eller den kompetente institution i en kontraherende stat bekræftede oplysninger om pensionsindtægter for en person, der modtager ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, eller en ydelsesmodtagers ægtefælles pensionsindtægter.

Artikel 18

Udbetaling af ydelser

1. Kroatiske pensioner eller andre ydelser tilkendt efter overenskomsten udbetales til modtagernes bankkonti.

2. Danske pensioner udbetales til modtagernes bankkonti i Kongeriget Danmark eller Republikken Kroatien.

Artikel 19

Tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb

1. Den kompetente institution i en kontraherende stat underretter den kompetente institution i den anden kontraherende stat direkte eller gennem kontaktorganet, når der er udbetalt et beløb, som er højere end det beløb, som modtageren havde ret til, i henhold til artikel 40, stk. 2, i overenskomsten, på en blanket, jf. artikel 3 i denne aftale, hvor der oplyses navn, adresse, og fødselsdato på den person, der har modtaget det beløb, som er udbetalt for meget, og desuden angives størrelsen af det beløb, som kræves tilbagebetalt.

2. Hver kompetent institution overfører til den anden kompetente institution de beløb, som er tilbagebetalt i henhold til stk. 1, og fremsender samtidig direkte eller gennem kontaktorganet en blanket, der angiver:

a) navn, adresse og fødselsdato på den person, der har modtaget beløb, der er udbetalt for meget,

b) størrelsen af de beløb, som er krævet tilbagebetalt, af den anden kompetente institution, og

c) størrelsen af de beløb, som faktisk er tilbagebetalt i relation til hver overbetaling.

Artikel 20

Leveattester

Kontaktorganerne og de kompetente institutioner skal bistå hinanden med hensyn til bekræftelse af identiteten af personer, der modtager pensioner eller ydelser efter overenskomsten eller på anden måde, og ved udfærdigelse af leveattester udstedt af de respektive kompetente institutioner og kontaktorganer.

Artikel 21

Statistik

Kontaktorganerne eller de kompetente institutioner skal årligt udveksle statistiske oplysninger om de ydelser, som de har udbetalt til ydelsesmodtagere, der har bopæl på den anden kontraherende stats område. Udveksling af statistik for hvert år finder sted ved udgangen af februar måned det følgende år. Statistikken skal indeholde oplysning om antallet af ydelsesmodtagere og det totale antal ydelser angivet ved type af ydelse i den udstrækning sådan statistisk materiale er tilgængeligt.

Afsnit VIII

Slutbestemmelse

Artikel 22

Ikrafttrædelse

Denne administrative aftale træder i kraft på samme dato som overenskomsten og har samme varighed.

Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget, underskrevet denne administrative aftale.

Udfærdiget i to eksemplarer i København, den 21. april 2005, på dansk, kroatisk og engelsk, som alle har samme gyldighed. I tilfælde af tvivl med hensyn til fortolkning af teksten, skal den engelske tekst anvendes retningsgivende.

Eva Kjer Hansen

Socialministeriet

i Kongeriget Danmark

Neven Ljubičić

Sundheds- og Socialministeriet og Ministeriet for Økonomi, Arbejde og Entreprenørskab i Republikken Kroatien

BILAG

Kompetente institutioner
Artikel 1, stk. 1, litra e), i overenskomsten
Artikel 4 i den administrative aftale

A. DANMARK

1. Sygdom og moderskab

a) Naturalydelser:

Vedkommende amtskommune; Københavns og Frederiksberg kommuner

b) Kontantydelser:

Ansøgerens bopælskommune

For udsendte arbejdstagere:

Arbejdsgiverens hjemstedskommune

2. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

a) Naturalydelser og løbende ydelser:

Arbejdsskadestyrelsen,

Æbeløgade 1,

2100 København Ø

b) Kontantydelser

Ansøgerens bopælskommune

3. Familieydelser:

Ansøgerens bopælskommune

4. Social pension:

Ansøgerens bopælskommune.

For personer med bopæl uden for Danmark:

Den Sociale Sikringsstyrelse,

Landemærket 11,

1119 København K

5. Arbejdsmarkedets

Tillægspension:

Arbejdsmarkedets Tillægspension, (ATP),

Kongens Vænge 8,

3400 Hillerød

B. KROATIEN

1. Sygdom og moderskab

(kontant- og naturalydelser):

Det Kroatiske Sygeforsikringsinstituts distriktskontor

2. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

(kontant- og naturalydelser):

Det Kroatiske Sygeforsikringsinstituts distriktskontor

3. Pensioner

(inklusive arbejdsulykker og erhvervssygdomme) og ydelser til børn:

Det Kroatiske pensionsforsikringsinstitut, UL. A. Mihanovica 3, 10 000 ZagrebEngelsk tekst

AGREEMENT
on Social Security
between the Republic of Croatia
and the Kingdom of Denmark

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Denmark resolved to co-operate in the field of social security, have decided to conclude an Agreement for this purpose, and have agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

a) “Contracting Party” means, according to the context, the Kingdom of Denmark or the Republic of Croatia;

b) “territory” means, in relation to the Kingdom of Denmark, its national territory with the exception of Greenland and the Faroe Islands, and in relation to the Republic of Croatia, its territory;

c) “legislation” means, according to the context, the current laws, ordinances and administrative regulations as specified in Article 2;

d) “competent authority” means, in relation to the Kingdom of Denmark, the Ministry of Social Affairs, and in relation to the Republic of Croatia, the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship and the Ministry of Health and Social Welfare;

e) “competent institution” means an institution responsible for providing benefits under the applicable legislation; or a body or authority designated by the competent authority of the Contracting Party;

f) “residence” means in relation to the Kingdom of Denmark the ordinary residence which is lawfully established; and in relation to the Republic of Croatia, the place of residence defined according to the laws and regulations;

g) “stay” means temporary sojourn;

h) “worker” means

in relation to the Kingdom of Denmark any person who, from the fact of pursuing an activity as an employed person, is subject:

– to the legislation on accidents at work and occupational diseases for the period prior to September 1, 1977 ;

– to the legislation on supplementary pension for employed persons (the Labour Market Supplementary Pension Scheme, ATP), for a period commencing on or after September 1, 1977 ;

in relation to the Republic of Croatia, a person employed with an employer or performing the working activity on the basis of which the person concerned is insured as an employee under the legislation specified in Article 2 of this Agreement:

i) “self-employed person” means

in relation to the Kingdom of Denmark, any person who is entitled to benefits in pursuance of the legislation on daily cash benefits in the event of sickness or maternity and who has an income by independent economic activity;

in relation to the Republic of Croatia, a person who independently undertakes a professional, crafting, service, retail trade, agricultural or similar economic activity, and is therefore subject to compulsory insurance under the Croatian legislation specified in Article 2 in this Agreement;

j) “periods of insurance” means contribution periods and periods defined or recognized as periods of insurance by the legislation under which they were completed, and all other periods which may be taken into account for the acquisition of benefits under the said legislation;

k) “periods of employment” means periods defined or recognized as such by the legislation under which they were completed, and all periods treated as such, where they are regarded by the said legislation as equivalent to periods of employment;

l) “periods of residence” means periods defined or recognized as periods of residence by the legislation under which they were completed or are considered to be completed;

m) “benefits” and “pensions” means all cash benefits and pensions, including all elements thereof under the applicable legislation, revaluation increases and supplementary allowances unless otherwise provided by this Agreement, as well as lump-sum benefits which may be paid in lieu of pensions;

n) “member of the family” means any person defined or recognised as such by the legislation of the Contracting Party to which the institution responsible for paying benefits belongs;

o) “benefits in kind” means medical care provided under the health insurance scheme, according to the applicable legislation;

2. Other terms, words and expressions which are used in the present Agreement have the meaning respectively assigned to them in the legislation concerned.

Article 2

Legislation to which the Agreement applies

1. This Agreement shall apply in relation to the Republic of Croatia to the legislation on:

a) compulsory health insurance and health care, which also includes maternity care and the insurance in case of accidents at work and occupational diseases;

b) compulsory pension insurance (old-age, disability and survivors pension, occupational rehabilitation and the compensation in case of physical damage) which also includes accidents at work and occupational diseases insurance;

c) children’s allowance.

in relation to the Kingdom of Denmark to the legislation on:

a) national health security;

b) the hospital service:

c) maternity care;

d) daily cash benefits in the event of sickness and childbirth;

e) industrial injuries and occupational diseases insurance;

f) family benefits;

g) social pension,

h) Labour Market Supplementary Pension (ATP).

2. This Agreement shall apply to all laws and regulations amending or replacing or supplementing the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

3. Notwithstanding the provision of paragraph 2 of this Article, this Agreement shall apply to laws or regulations of new branches of social security only if so agreed between the competent authorities.

4. This Agreement shall not apply to legislation which extends the application of the legislation specified in paragraph 1 of this Article to new groups of beneficiaries if the competent authority of the Contracting Party concerned so decides and gives notice to that effect within six months from the date of the communication of that legislation as mentioned in Article 34c).

Article 3

Persons covered

This Agreement shall apply to all nationals of the Kingdom of Denmark and the Republic of Croatia who have residence within the territory of the Kingdom of Denmark or the Republic of Croatia, and who are or have been subject to the legislation specified in Article 2, as well as to members of the family and survivors of such persons insofar they derive their rights from those persons.

Article 4

Equality of treatment

Save as otherwise provided in this Agreement, all nationals of the Contracting Parties resident in the territory of the Kingdom of Denmark or the Republic of Croatia to whom this Agreement applies shall be treated equally by a Contracting Party in regard to rights and obligations which arise under the legislation specified in Article 2 of that Party or as a result of this Agreement.

Article 5

Export of benefits

Save as otherwise provided in this Agreement a benefit acquired under the legislation of one of the Contracting Parties shall not be subject to any reduction, modification, suspension, withdrawal or confiscation by reason of the fact that the recipient resides or stays in the territory of the other Contracting Party, and the benefit shall be payable in the territory of the other Contracting Party.

Article 6

Overlapping of benefits

1. Save as otherwise provided in this Agreement, the Agreement can neither confer nor maintain the right to several benefits of the same kind for one and the same period of residence, employment or insurance.

2. The provisions of the legislation of a Contracting Party for reduction, suspension or withdrawal of benefits in cases of overlapping with other benefits or other income may be invoked even though the right to such benefits were acquired under the legislation of the other Contracting Party or where such income was acquired in the territory of the other Contracting Party.

3. The provision of paragraph 2 of this Article shall not apply when awarding benefits in respect of invalidity, old age, survivors’ or occupational injury and disease, which are paid by institutions of both Contracting Parties in accordance with the legislation specified in Article 2 of this Agreement.

PART II

DETERMINATION OF THE LEGISLATION APPLICABLE

Article 7

General rule

1. In relation to the legislation referred to in Article 2, persons covered by this Agreement are, when residing in the territory of the other Contracting Party, subject to the legislation of that Party.

2. Workers and self-employed persons who reside in the territory of one Contracting Party and work or carry on his or her occupation in the territory of the other Party, are subject to the legislation where they are employed or self-employed.

Article 8

Special rules applicable to certain persons

1. The general rule of Article 7 shall be subject to the following exceptions:

a) A person engaged in paid employment subject to the legislation of a Contracting Party and employed by an undertaking, whose registered office or place of business is situated in the territory of that Party, and who is posted by that undertaking to the territory of the other Contracting Party to perform work there on a temporary basis for the account of the undertaking, shall continue to be subject to the legislation of the former Party during his period of posting in the territory of the latter Party, provided that the anticipated duration of the work does not exceed 12 months. If the duration of the work to be performed in the territory of the other Contracting Party exceeds 12 months owing to unforeseeable circumstances, the legislation of the former Party shall continue to apply until the completion of the work, provided the competent authorities of both the Contracting Parties give their consent. Such consent must be requested before the end of the initial 12 month period. Such an additional period cannot exceed 12 months.

b) Travelling personnel employed by transport undertakings or by airlines whose registered office or place of business is situated in the territory of one Contracting Party, and who is working in the territory of the other Contracting Party, shall be subject to the legislation of the former Party.

c) The crew of a vessel and other persons employed on board a vessel shall be subject to the legislation of the Contracting Party whose flag the vessel is flying. If, for the purpose of performing work on board a vessel flying the flag of a Contracting Party during its stay in the territory of the other Contracting Party, a worker subject to the legislation of the latter Party is employed, he shall continue to be subject to the legislation of that Party.

2. Government and other public employees posted to the territory of the other Contracting Party are subject to the legislation of the sending state.

3. The provisions of paragraph 1 and 2 shall apply by analogy to the accompanying family members insofar as they are not by virtue of their employment entitled to benefits under the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside.

Article 9

Members of diplomatic missions and consular posts

This Agreement does not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations with respect to the legislation specified in Article 2.

Article 10

Exceptions to Articles 7 and 8

The competent authorities of the Contracting Parties or bodies designated by these authorities or bodies may by mutual agreement provide for exceptions to the provisions of articles 7 and 8 in the interest of certain categories of persons or of certain persons.

PART III

SICKNESS AND MATERNITY BENEFITS

Article 11

General provision

Nationals of a Contracting Party and members of their families who are resident in the territory of the other Contracting Party shall have equal rights to all sickness and maternity benefits under the legislation of that Party as its nationals.

Article 12

Aggregation of periods of insurance, employment or residence

The competent institution of a Contracting Party whose legislation makes the acquisition, retention or recovery of the right to benefits in kind and cash benefits in respect of sickness or maternity conditional upon the completion of specified periods of insurance, employment or residence, shall, to the extent necessary, take account of periods of insurance, employment or residence completed under the legislation of the other Contracting Party, as if they were periods completed under its own legislation.

Article 13

Calculation of cash benefits in respect of sickness or maternity

Where the legislation of a Contracting Party provides that the calculation of cash benefits in respect of sickness or maternity shall be based on annual or average income from wage, salary or other earnings received by the insured person, the competent institution shall determine that annual or average income exclusively by reference to the income confirmed as having b een received during the periods completed under the said legislation.

Article 14

Payment of cash benefits abroad

Where nationals of a Contracting Party are entitled to receive daily cash benefits in respect of sickness and maternity under the legislation of a Contracting Party such benefits shall be payable to the persons concerned also if they are staying in the territory of the other Contracting Party on the same conditions and to the same extent as apply to nationals of the Contracting Party in whose territory the competent institution is situated.

PART IV

ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES INSURANCE

Article 15

Determining the degree of invalidity

In determining the degree of invalidity resulting from an accident at work or an occupational disease under the legislation of one Contracting Party, any previous injury covered by the insurance of the other Contracting Party shall be taken into account.

Article 16

Occupational diseases

Where an occupational disease manifests itself after the person concerned has pursued, in the territories of both contracting parties, an activity likely to cause that disease, benefits shall be awarded under the legislation of the Contracting Party in whose territory the person concerned has last pursued the said activity.

Article 17

Aggravation of an occupational disease

In the event of aggravation of an occupational disease for which a Croatian or a Danish national has received or is receiving benefits under the legislation of a Contracting Party, the following rules shall apply:

a) if the beneficiary has not, while in receipt of benefits, pursued an activity under the legislation of the other Contracting Party likely to give rise to or aggravate the disease in question, the competent institution of the first Party shall be bound to meet the cost of the benefits under the legislation which it administers, taking into account the aggravation;

b) if the beneficiary has, while in receipt of benefits, been in employment under the legislation of the other Contracting Party likely to cause or aggravate the disease in question, the competent institution of the first Party shall be bound to meet the cost question, under the legislation which it administers without taking into account the aggravation. The competent institution of the second Party shall grant a supplement to the beneficiary, the amount of which shall be determined according to the legislation which it administers and shall be equal to the difference between the amount of benefits due after the aggravation and the amount which would have been due prior to the aggravation under the legislation which it administers if the diseases in question had occurred under the legislation of that Party.

Article 18

Calculation of cash benefits in respect of accidents at work and occupational diseases

The provision of Article 13 shall apply by analogy in the calculation of cash benefits in respect of accidents at work and occupational diseases.

Article 19

Payment of cash benefits in respect of accidents at work and occupational diseases

The provision of Article 14 shall apply by analogy in the payment of daily cash benefits in respect of accidents at work and occupational diseases.

PART V

FAMILY BENEFITS

Article 20

Family benefits under Danish legislation

Subject to the provisions of Article 21 of this Agreement, a child who is resident in the territory of the Kingdom of Denmark and whose father or mother is a Croatian national resident in the territory of the Kingdom of Denmark shall be entitled to family benefits under the Danish legislation under the same conditions as apply to Danish nationals.

Article 21

Benefits to children of widows or widowers and orphans

Children of widows or widowers who are Croatian nationals, as well as orphan children of Croatian nationals, when the children are resident in the territory of the Kingdom of Denmark, shall be entitled to special family allowance under Danish legislation under the same rules as apply to such children of Danish nationals, provided the child or one of its parents has been resident in the territory of the Kingdom of Denmark for at least six months and the deceased father and/or mother was resident in the territory of the Kingdom of Denmark at the time of the death.

Article 22

Family benefits under Croatian legislation

A child who lives in the territory of the Republic of Croatia and whose father or mother is a Danish national permanently settled or employed in the territory of the Republic of Croatia shall be entitled to children’s allowance under the Croatian legislation under the same conditions as apply to Croatian nationals.

Article 23

Overlapping of benefits

Where, in respect of the same child, a right to family benefits and children’s allowance is acquired simultaneously under the legislation of both Contracting Parties, payment of family benefits and children’s allowance may be claimed only under the legislation of the Contracting Party in whose territory the child predominantly lives.

PART VI

PENSIONS

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO
DANISH BENEFITS

Article 24

Anticipatory pension

1. Croatian nationals shall be entitled to anticipatory pension only if they in the qualifying period laid down in the social Pensions Act have been physically and mentally capable of carrying on normal occupation for a continuous period of residence in the territory of the Kingdom of Denmark of not less that 12 months.

2. Entitlement to anticipatory pension awarded for social reasons in respect of Croatian nationals shall in addition be subject to the condition that they have been permanently resident in the territory of the Kingdom of Denmark for a period of not less than 12 months immediately before the time of submission of the claim for pension and that the need for pension arose while they were resident in the territory of the Kingdom of Denmark.

3. Danish nationals, permanently settled or employed in the territory of the Republic of Croatia shall not be entitle to the award of an anticipatory pension granted for social reasons.

Article 25

Export of pensions

1. Social pension shall be payable to a Croatian national, resident in the territory of the Republic of Croatia only if the person concerned has carried out an occupation as a worker or self-employed person in the territory of the Kingdom of Denmark for not less than 12 months of the qualifying period provided for under the Social Pensions Act.

2. Where the conditions under paragraph 1 of this Article have not been complied with, social pension shall continue to be payable to a Croatian national who has been awarded a social pension, also after he has moved to the territory of the Republic of Croatia provided the person concerned, during the qualifying period laid down in the Social Pensions Act, has been permanently resident in the territory of the Kingdom of Denmark for not less than 10 years, of which at least 5 years are immediately preceding application for the pension.

Article 26

Periods of employment

For the implementation of paragraph 1 of Article 25, the following provisions shall apply:

a) where a person has carried out an occupation and has paid contributions according to the legislation on the Danish Labour Market Supplementary Pensions Scheme (ATP) for one year, the person concerned shall be regarded as having completed a period of employment of 12 months in the territory of the Kingdom of Denmark;

b) where a person establishes that he or she was employed in the territory of the Kingdom of Denmark for any period before April 1, 1964, that period shall also be accepted;

c) where a person establishes that he or she was self-employed in the territory of the Kingdom of Denmark for any period, that period shall also be accepted.

Article 27

Payment of supplementary allowances and benefits

1. Notwithstanding other provisions of this Agreement supplements, allowances and benefits under the Social Pensions Act other than the basic amount, anticipatory amount, invalidity amount and unemployability amount shall be payable to a national of either of the Contracting Parties resident outside the territory of the Kingdom of Denmark only according to the provisions of that Act.

2. Where a Croatian national has acquired the right to a Danish anticipatory pension, the conversion of his or her pension into a pension payable on a higher scale as a result of an aggravation of his or her invalidity shall not take place, if the pensioner is resident outside the territory of the Kingdom of Denmark.

Article 28

Calculation of periods of residence

The provisions laid down in the Social Pensions Act, making periods of stay abroad equivalent to residence in the territory of the Kingdom of Denmark in the calculation of the period of residence, shall apply only to Danish nationals in relation to this Agreement.

Article 29

Limitation of acquisition of rights

Periods of residence completed under Danish legislation prior to 1 April, 1957 shall not be taken into account for the calculation of the amounts of social pensions under Danish legislation payable to Croatian nationals resident in the territory of the Republic of Croatia.

Article 30

Membership of ATP

The special provisions contained in the Danish legislation on membership of foreign workers of the Labour Market Supplementary Pension Scheme (ATP) shall continue to apply to Croatian nationals employed in the territory of the Kingdom of Denmark.

PART VII

PENSIONS

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CROATIAN BENEFITS

Article 31

Aggregation of periods

1. Danish nationals are entitled to benefits according to Croatian legislation under the same conditions as Croatian nationals, regardless of their place of permanent settlement being in the territory of the Republic of Croatia or in the territory of the Kingdom of Denmark.

2. Where a person is not eligible to benefits solely based on periods of insurance according to Croatian legislation, periods of residence in the territory of the Kingdom of Denmark shall be taken into account if the person was employed or self-employed according to Danish legislation for at least 12 months.

3. Where a person does not qualify for benefits under paragraph 2 of this Article, the Croatian competent institution shall take account of periods of insurance or other recognised periods completed by nationals of either Contracting Party in third states with which the Republic of Croatia is bound by a separate social security agreement which provides for the aggregation of relevant periods, unless otherwise provided in such an agreement. The entitlement to benefit based upon the application of this paragraph shall be determined under the provisions of Article 33 of this Agreement, adequately applied.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article shall not be applied if the total period of insurance completed in accordance with the Croatian legislation was shorter than 12 months.

Article 32

Recalculation

Where a benefit has been awarded under the legislation of the Republic of Croatia at the time when no entitlement to a corresponding benefit existed under the legislation of the Kingdom of Denmark, that benefit shall not be recalculated when the person concerned is awarded a corresponding benefit under the legislation of the Kingdom of Denmark.

Article 33

Calculation of the Croatian Partial Benefit

1. Where a person qualifies for pension according to Article 31 of this Agreement, the competent institution shall determine the amount of benefit exclusively according to Croatian periods of insurance.

2. Where, according to Croatian legislation, it is not possible to determine the Croatian part of the benefit according to paragraph 1 of this Article, the Croatian competent institution shall determine the partial amount of benefit as follows:

a) It shall first aggregate the insurance periods completed under the legislation of both Contracting Parties and then it shall determine the theoretical amount of the benefit which would be payable if all the insurance periods added together had been completed under its own legislation. The amount of pension which does not depend on the length of periods of insurance completed shall also be taken to be the theoretical amount.

b) Then it shall calculate the actual amount of pension payable, on the basis of the theoretical amount referred to in subparagraph a) of this paragraph, putting it in proportion to the ratio between the duration of the insurance periods completed under the legislation it applies and the total duration of the insurance periods referred to in subparagraph a) of this paragraph.

c) Where the total duration of the insurance periods added together, as provided in subparagraph a) of this paragraph, exceeds the maximum duration specified under the Croatian legislation for the calculation of the maximum benefit rate, the competent institution shall put the theoretical amount into the ratio between the duration of the insurance periods completed under the legislation it applies and the mentioned maximum duration of periods of insurance determined by Croatian legislation.

3. For the purpose of application of paragraph 1 or 2 of this Article, the benefit base shall be determined exclusively on the basis of the insurance periods completed under Croatian legislation.

PART VIII

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 34

Administrative Arrangement

The competent authorities of the Contracting Parties, or bodies designated by them, shall

a) conclude the necessary administrative arrangement for the application of this Agreement;

b) communicate to each other all information regarding the measures taken for the application of this Agreement;

c) communicate to each other all information regarding changes made in their legislation which may affect the application of this Agreement;

d) designate in the above-mentioned administrative arrangement liaison bodies with a view to facilitating the application of this Agreement.

Article 35

Mutual assistance

For the purpose of applying this Agreement

a) the competent authorities and institutions of the Contracting Parties shall lend their good offices and act as though applying their own legislation. As a rule such mutual administrative assistance shall be afforded free of charge by the said authorities and institutions;

b) the competent authorities and institutions of the Contracting Parties may communicate directly with each other. In such communication, use shall be made of the English language;

c) the competent authorities, institutions, tribunals and courts of the Contracting Parties may not reject claims or other documents submitted to them on the grounds that they are written in the official language of the other Contracting party;

d) medical examinations of persons residing or staying in the territory of the other Contracting Party can be carried out by the institution in the place of residence or presence of the person concerned at the request and at the expense of the competent institution. Costs of medical examinations carried out in the interest of the competent institutions of both parties shall not be reimbursed.

Article 36

Exemption from fees

1. Any exemption from or reduction of taxes, stamp duty, notarial or registration fees provided for in the legislation of a Contracting Party in respect of certificates or documents required to be produced for the purposes of the legislation of that Party shall be extended to similar certificates or documents required to be produced for the purpose of the legislation of the other Contracting Party or of this Agreement.

2. All statements, documents and certificates of any kind whatsoever required to be produced for the purpose of this Agreement shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities.

Article 37

Claims for pensions and benefits

Any claim for pensions and benefits shall be submitted in accordance with the provisions of the Administrative Arrangement to be concluded in pursuance of Article 34.

Article 38

Submission of claims, declarations and appeals

Any claim, declaration or appeal which should have been submitted, in order to comply with the legislation of a Contracting Party, within a specified period to an authority, institution, tribunal or court of that Party shall be admissible if it is submitted within the same period to a corresponding authority, institution, tribunal or court of the other Contracting Party. In such a case the authority, institution, tribunal or court receiving the claim, declaration or appeal shall forward it without delay to the competent authority, institution, tribunal or court of the former Party either directly or through the competent authorities of the Party concerned. The date on which such claims, declarations or appeals were submitted to the authority, institution, tribunal or court of the other Contracting Party shall be considered as the date of their submission to the competent authority, institution, tribunal or court which shall investigate them.

Article 39

Currency

1. Payments under this Agreement shall be made in the currency of the Contracting Party awarding the benefit.

2. Payments of benefits mentioned in paragraph 1 to beneficiaries residing in the territory of the other Contracting Party shall be made in accordance with the arrangement on payments in force between the Contracting Parties at the date of the transfer.

3. Should currency restrictions be introduced by either of the Contracting Parties, the two Governments shall immediately and jointly take steps to safeguard transfers between their territories of necessary amounts of money for the purpose of implementing this Agreement.

Article 40

Recovery of overpayments

1. If, when awarding or reviewing pensions or benefits pursuant to this Agreement, the institution of one Contracting Party finds out that it has paid to a recipient of a pension or benefit a sum in excess of that to which he or she is entitled during a certain period of time, that institution may request of the institution of the other Contracting Party responsible for the payment of corresponding benefits to that recipient to deduct the amount overpaid from the arrears which it pays for the same period of time to the said recipient.

2. When the institution of one Contracting Party has paid to a recipient a benefit to which he or she is not entitled, that institution may, within the conditions and limits laid down by the legislation it administers, request the institution of the other Contracting Party responsible for the payment of benefits to that recipient to deduct the amount of the benefit unduly paid from the amounts which it pays to the said recipient. The latter institution shall make the deduction under the conditions and within the limits provided for such setting-off by the legislation which it administers, as if the benefit undue had been overpaid by itself.

Article 41

Settlement of disputes

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any dispute that may arise in connection with the application of this Agreement.

2. If any such dispute is not resolved by Agreement, the dispute may, on the request of either Contracting Party, be submitted to arbitration by a court of arbitration, whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties.

3. Each of the Contracting Parties shall be bound to comply with and enforce the decisions handed down by the court of arbitration.

PART IX

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 42

Determination of claims

1. No entitlement to payment of benefits shall be acquired under this Agreement for any period prior to the date of its entry into force.

2. Subject to Article 29 all periods of insurance and periods treated as such, and all periods of employment or residence completed under the legislation of a Contracting Party before the date of entry into force of this Agreement, shall be taken into account for the determination of rights under this Agreement.

3. A right shall be acquired under this Agreement, even though relating to a contingency which materialised prior to the entry into force of this Agreement.

4. Any benefit which has not been awarded or which has been suspended or reduced by reason of the nationality of the person concerned or his residence in the territory of the other Contracting Party shall, on the application of that person, be awarded, resumed or recalculated with effect from the date of entry into force of this Agreement, provided that the rights previously determined have not given rise to a lump-sum payment. Where the legislation of a Contracting Party does not require the filing of a claim for a benefit, such benefit shall be awarded without the person concerned submitting any application. A recalculation of a benefit may not result in any reduction of the benefit paid.

5. If the application referred to in paragraph 4 of this Article is submitted within two years from the date of entry into force of this Agreement, the rights acquired under this Agreement shall have effect from that date. If the application referred to in paragraph 4 of this Article is submitted after the expiry of the two-year period following the date of entry into force of this Agreement, rights which have not been forfeited or are not barred by limitation shall have effect from the date on which the application was submitted, except where more favourable provisions of the legislation of any of the Contracting Parties apply.

Article 43

Amendments

This Agreement may be amended at any time after its entry into force.

Article 44

Entry into force and duration

This Agreement is concluded for an indefinite period as from the date of its entry into force, which will follow after the Contracting Parties exchange letters on the accomplishment of their respective constitutional procedures required for the entry into force of the present Agreement. The Agreement shall enter into force on the first day of the third month after the date of the receipt of the last notification.

Article 45

Denunciation and termination of the Agreement

1. The Agreement may be denounced by notification by one of the Contracting Parties to the other Contracting Party. The Agreement shall cease to be in force on December 31 after at least 12 months from the date of the receipt of notification.

2. The denunciation and termination of the Agreement shall be without prejudice to any rights acquired by a person in accordance with its provisions, as well as to rights in course of acquisition. Any questions relating to the award of future benefits by virtue of rights in the course of acquisition at the time when the Agreement ceases to have effect on account of denunciation, shall be fixed by the competent authorities by special agreement.

Article 46

Termination of the Convention of 1977

1. Upon the date of entry into force of the Agreement, the Convention on Social Security between the Kingdom of Denmark and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia of June 22, 1977, to which the Kingdom of Denmark and the Republic of Croatia have obliged themselves by state succession, shall terminate in the relation between the Kingdom of Denmark and the Republic of Croatia.

2. The termination of the Convention mentioned in paragraph 1 of this Article shall be without prejudice to any rights acquired by a person in accordance with the provisions of the said Convention.

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Copenhagen this 21st day of April 2005 in the English, Danish and Croatian languages, each text being equally authentic. In case of divergences in the interpretation the English text shall prevail.

For the Kingdom of Denmark

Eva Kjer Hansen

For the Republic of Croatia

Neven Ljubičić

 


Administrative Arrangement for the Implementation of the
Agreement on Social Security
between
the Kingdom of Denmark
and
the Republic of Croatia

Pursuant to Article 34(a) of the Agreement on Social Security between the Kingdom of Denmark and the Republic of Croatia, concluded on April 21st 2005 the competent authorities:

for the Kingdom of Denmark,
the Ministry of Social Affairs, and

for the Republic of Croatia,
the Ministry of Health and Social Welfare and
Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship

have agreed on the following provisions:

Part I

General Provisions

Article 1

Definitions

1. For the application of this Administrative Arrangement, »Agreement« means the Agreement on Social Security between the Kingdom of Denmark and the Republic of Croatia, signed in Copenhagen on April 21st 2005.

2. In this Arrangement, the terms defined in Article 1 of the Agreement shall have the meaning attributed to them in the said Article.

Article 2

Liaison Bodies

1. The following are designated as liaison bodies, pursuant to Article 34(d) of the Agreement:

for the Kingdom of Denmark,

concerning supplementary pensions,

Arbejdsmarkedets Tillaegspension, »ATP«

(the Labour Market Supplementary Pensions Office)

concerning all other cases,

Den Sociale Sikringsstyrelse (The National Social Security Agency);

for the Republic of Croatia,

concerning the pension insurance, accidents at work and occupational diseases insurance and family benefits,

the Croatian Pension Insurance Institute – Central Service, and

concerning the sickness and maternity benefits,

the Croatian Health Insurance Institute – Central Directory.

2. The liaison bodies may agree on the necessary administrative procedures for the implementation of this Arrangement.

Article 3

Preparation of Forms

1. The liaison bodies of the Contracting Parties will agree on the mutual forms necessary to implement the Agreement and this Administrative Arrangement.

2. Any other forms required for the implementation of the Agreement or this Arrangement will be prepared by each liaison body following full consultation with the other.

3. Where the person concerned fails to submit a required certificate, the competent institution requesting the certificate shall be entitled to require such certificate from the competent institution of the other Contracting Party, either directly or through the liaison body. The competent institution shall obtain the certificate concerned if it is competent for obtaining such certificates according to the legislation it applies and the domestic laws and regulations in force.

Article 4

Competent Institutions

1. The competent institutions of both Contracting Parties are listed in the Annex to this Arrangement.

2. The competent institutions may communicate among themselves and with the persons concerned directly or through liaison bodies.

3. The liaison bodies shall inform each other on any changes of the competent institutions.

4. Any task to be handled by the Danish liaison body may be taken care of by the Danish competent institution.

Part II

Implementation of Part II of the Agreement

Determination of the Legislation Applicable

Article 5

Posting

1. For postings in pursuance of Article 8(1) of the Agreement, the institution of the Contracting Party whose legislation is to apply shall, on request, issue a certificate of fixed duration, whereby it certifies that the worker and the employer remain subject to the legislation of that Party for the performance of the work in question. Such certificate is issued:

in the Kingdom of Denmark

by Den Sociale Sikringsstyrelse (The National Social Security Agency)

in the Republic of Croatia

by the locally competent District Office of the Croatian Health Insurance Institute.

The certification is to be given on a form, according to Article 3 of this Arrangement.

2. The worker shall submit a duplicate of the certificate of posting issued in pursuance of the preceding paragraph to the competent institution of the Contracting Party to whose territory the worker is posted.

Article 6

Agreements

1. In cases where Article 10 of the Agreement applies the competent institution of the Contracting Party whose legislation shall apply will issue a certificate stating that a worker shall remain subject to that legislation up to a specific date. The certificate will be issued:

in the Kingdom of Denmark,

by Den Sociale Sikringsstyrelse (The National Social Security Agency)

in the Republic of Croatia,

by the locally competent District Office of the Croatian Health Insurance Institute.

The certification is to be given on a form according to Article 3 of this Arrangement.

2. The worker shall submit a duplicate of the certificate of posting issued in pursuance of the preceding paragraph to the competent institution of the Contracting Party to whose territory the worker is posted.

Part III

Implementation of Part III of the Agreement

Sickness and Maternity Benefits

Article 7

Aggregation of Periods of Insurance, Employment or Residence

1. Where Article 12 of the Agreement is applied by an institution of one Contracting Party, the person concerned shall present a certificate for the periods completed under the legislation of the other Contracting Party that he requests be taken into account. Such certificate is to be issued by:

in the Kingdom of Denmark,

by the last municipality of residence

in the Republic of Croatia,

by the District Office of the Croatian Health Insurance Institute in the place of the last insurance of the person concerned.

2. Where the person concerned fails to present such certificate, the competent institution shall be entitled to require the certificate from the other Contracting Party, directly or through the liaison body, according to paragraph 1 above.

3. The certificate referred to in the preceding paragraphs shall be issued on a form, according to Article 3 of this Arrangement.

Part IV

Implementation of Part IV of the Agreement

Accidents at Work and Occupational Diseases Insurance

Article 8

Medical and Documentary Evidence

The liaison body or the competent institution shall be entitled to obtain from the liaison body or the competent institution of the other Contracting Party all the medical and documentary evidence, which the competent institution considers necessary for its investigation of the claim.

Article 9

Forwarding of Notifications

Where the competent institution of a Contracting Party ascertains that the person suffering from the occupational disease has last pursued an activity likely to cause such occupational disease in the territory of the other Contracting Party, the liaison body or the competent institution shall forward the claim and any accompanying documents to the other Contracting Party justifying its decision.

Article 10

Aggravation of an Occupational Disease

1. Where an aggravation of an occupational disease occurs in the territory of the Contracting Party other than that in which the institution from which the person suffering from such disease has received or is receiving benefits is situated, the aggravation shall be notified to the other Contracting Party in conformity with the procedure provided for by the legislation administered by the said institution. Such notification shall be submitted to the institution from which the person concerned has received or is receiving benefits.

2. The institution from which the person suffering from an occupational disease has received or is receiving benefits shall be entitled to obtain from the authorities and institutions of the other Contracting Party all available information on any activity likely to cause or aggravate the occupational disease in question pursued by the person suffering from such disease in the territory of the other Contracting Party, after the first payment of benefit.

3. Where for the application of Article 17(b) of the Agreement the institution from which the person concerned has received or is receiving benefits in respect of an occupational disease ascertains that it shall not be bound to meet the costs due after any aggravation of the occupational disease, the liaison body or the competent institution shall supply the liaison body or the competent institution of the other Contracting Party with particulars of this decision and the complete medical and documentary evidence of the occupational disease previously established.

Article 11

Decisions

The competent institution shall notify the claimant in writing of its decision in respect of his claim for the benefits provided for in the case of an accident at work or an occupational disease.

Part V

Implementation of Part V of the Agreement

Family Benefits and Children’s Allowances

Article 12

Avoidance of Double Payments of Family Benefits and Children’s Allowances

In cases where a competent institution in one Contracting Party has reason to believe that Article 23 of the Agreement might be applicable, it shall inform the liaison body or the competent institution of the other Party.

Part VI

Implementation of Part VI and VII of the Agreement

Old Age and Survivors', Invalidity and Anticipatory Pensions

Article 13

Submitting of Claims

1. Claims for benefits shall be submitted to the competent institution of the Contracting Party in whose territory the claimant is resident, in conformity with the procedure provided for by the legislation administered by that institution. The date of the submission of the claim to the said institution shall be regarded as the date on which the claim was submitted to the institution of the other Contracting Party.

2. Where it appears from a claim submitted to a competent institution of one Contracting Party for benefits under the legislation of that Party that the insured person has been subject to the legislation of the other Contracting Party, the claim shall equally be regarded as a claim for benefits under the legislation of the latter Party.

Article 14

Processing of Claims

1. The liaison body or the competent institution of a Contracting Party, which receives a claim for benefits payable under the legislation of the other Contracting Party, will, without delay, by means of a liaison form send the application form to the liaison body or the competent institution of the other Contracting Party.

2. The liaison body or the competent institution of the former Contracting Party will, together with the application form, send all available documentary evidence that the competent institution of the other Contracting Party may require establishing the claimant's eligibility.

In the case of claim for Danish old age and anticipatory pension the documentary evidence will include, as the circumstances require:

(i) listing of periods of employment, if possible names(s) and address(es) of the employer(s);

(ii) listing of periods of residence and stay;

(iii) listing of periods of insurance.

In the case of claim for Croatian benefits the documentary evidence will include, as the circumstances require:

(i) evidence of work in the Republic of Croatia,

(ii) listing of periods of residence and employment or self-employment completed in Denmark.

3. As soon as a decision has been taken under the legislation which applies, the liaison body or the competent institution will notify the claimant giving information about review and appeal procedures and time related limits set down by the legislation administered by that institution; the liaison body or the competent institution will also advise the liaison body or the competent institution of the other Contracting Party of the details of the decision, by means of a liaison form.

4. Where necessary for the entitlement to a benefit pursuant to the legislation of the other Contracting Party, the liaison body or the competent institution of a Contracting Party, while forwarding the claim for benefits under the legislation of the other Contracting Party, will forward also the verification of details of income of a claimant and of the claimant's spouse, which the claimant has obtained and submitted to the competent institution of the first Contracting Party.

5. The liaison bodies or the competent institutions will inform each other by means of a liaison form of the award, review, suspension or withdrawal of pensions or benefits acquired under the Agreement.

6. The forms referred to in paragraphs 1 – 5 above shall be drawn up in conformity with the provisions of Article 3 of this Arrangement.

Article 15

Medical Examinations

1. The liaison body or the competent institution of a Contracting Party will, within the conditions and limits laid down by the legislation which it administers, upon request, provide the liaison body or the competent institution of the other Contracting Party with any available medical and documentary evidence of a claimant's or beneficiary's disability.

2. Subject to Article 15(3) of this Arrangement, when the competent institution of one Contracting Party asks the competent institution of the other Contracting Party, directly or through the liaison body, to arrange a medical examination in order to process a claim for or review of a benefit, the competent institution of the other Contracting Party will arrange for that examination to be carried out - at the expense of the institution requesting the medical examination - by a medical practitioner decided for that purpose and for a report in an agreed form according to Article 3 of this Arrangement, to be forwarded to the liaison body or competent institution of the requesting Party as soon as possible.

3. When the competent institution of a Contracting Party which receives a request under Article 15(2) of this Arrangement has access to a suitable medical report which has been compiled in a period of 12 months preceding the request, it may supply a copy of that report to satisfy the request. The suitability of a report supplied in this way will be determined by the competent institution of the Contracting Party which has requested it and, where the report is considered unsuitable, a new report will be supplied in accordance with Article 15(2).

4. Costs associated with the medical examination referred to in Articles 15(2) and 15(3) shall be reimbursable without delay, on receipt of a detailed statement of the costs incurred, taking into account the provision of Article 35(d) of the Agreement.

Part VII

Implementation of Part VIII of the Agreement

Miscellaneous Provisions

Article 16

Arrears

1. The liaison body or the competent institution of a Contracting Party will on a liaison form, according to Article 3 of this Arrangement, indicate any requirement to withhold arrears in terms of Article 40(1) of the Agreement; and the liaison body or the competent institution of the other Contracting Party will remit the arrears that have been withheld immediately after the decision to grant the benefit has been made.

2. Any payments of arrears made by the competent institution of one Contracting Party to a competent institution of the other Contracting Party, directly or by the liaison body, will be deposited in a bank account nominated by the competent institution of the latter Contracting Party in the territory of the latter Contracting Party.

Article 17

Administrative Control

1. Where a claimant or beneficiary of a benefit payable under the legislation of a Contracting Party is staying or residing in the territory of the other Contracting Party, the competent institution of the first Contracting Party may require directly from the beneficiary, to obtain and submit the certificates on income different from pension benefits, on tax liability, on the members and the income of the household, and similar certificates.

2. When requested, the liaison body or the competent institution of a Contracting Party will provide details of pension of a person in receipt of a benefit pursuant to the legislation of the other Contracting Party and of the pension of the beneficiary’s spouse.

Article 18

Payment of Benefits

1. Croatian pensions or other benefits awarded under the Agreement will be paid to the beneficiaries' bank accounts.

2. Danish pensions will be paid to the beneficiaries' bank accounts in the Kingdom of Denmark or in the Republic of Croatia.

Article 19

Recovery of Overpayments

1. Each competent institution will advise the other competent institution, directly or through the liaison body, of any overpayment, which it has made in terms of Article 40(2) of the Agreement, as and when those overpayments occur, on a liaison form, according to Article 3 of this Arrangement, giving the name, address and date of birth of the person in respect of whom the overpayment was made and the amount of the overpayment for which reimbursement is requested.

2. Each competent institution will reimburse for all the overpayments for which reimbursement has been requested, as specified in paragraph 1, and at the same time will forward, directly or through the liaison body, to the other competent institution a form giving:

(a) the name, address and date of birth of the person to whom overpayments relate;

(b) details of the amounts of each overpayment for which reimbursement was requested by the other competent institution; and

(c) the amounts actually reimbursed in respect of each overpayment.

Article 20

Life Certificates

Liaison bodies and competent institutions will assist each other with regard to the establishment of the identity of persons in receipt of pensions or benefits under the Agreement or otherwise, and in the completion of life certificates issued by the respective competent institutions or liaison bodies.

Article 21

Statistics

The liaison bodies or the competent institutions will exchange statistics regarding the payments each has made to beneficiaries residing in the territory of the other Contracting Party annually. The exchange of statistics in respect of any year will take place by the end of February of the following year. The statistics will include data on the number of beneficiaries and the total number of benefits identified by benefit type, to the extent that such statistical material is available.

Part VIII

Final Provision

Article 22

Entry into Force

This Administrative Arrangement shall enter into force on the date of entry into force of the Agreement, and shall have the same period of duration.

In witness whereof the undersigned, duly authorised, have signed this Administrative Arrangement.

Done in duplicate in Copenhagen, this 21st day of April 2005, in the Danish, Croatian and English languages, each version being equally authoritative. In case of linguistic ambiguities the English version shall prevail.

Eva Kjer Hansen

For the Ministry of Social Affairs

of the Kingdom of Denmark

Neven Ljubičić

For the Ministry of Health and Social Welfare and Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

ANNEX

Competent institutions
Article 1(1)(e) of the Agreement
Article 4 of the Administrative Arrangement

A. DENMARK

1. Sickness and Maternity

a) Benefits in kind:

The claimant's county of residence; the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg

b) Cash benefits:

The claimant's municipality of residence.

For posted workers:

The employer's municipality

2. Accidents at work and occupational diseases:

a) Benefits in kind and

Periodical benefits:

Arbejdsskadestyrelsen (National Board of Industrial Injuries)

Æbeløgade 1

2100 København Ø

b) Cash Benefits:

The claimant's municipality of residence.

3. Family benefits:

The claimant's municipality of residence.

4. Social Pensions:

The claimant's municipality of residence.

For persons resident outside Denmark :

Den Sociale Sikringsstyrelse (National Social Security Agency)

Landemærket 11

København K

5. Labour Market Supplementary

Pension (ATP)

Arbejdsmarkedets Tillægspension (Labour Market Supplementary Pensions Office)

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

B. CROATIA

1. Sickness and Maternity

(benefits in kind and cash benefits):

the District Office of the Croatian Health Insurance Institute,

2. Accidents at work and occupational diseases (benefits in kind and cash benefits for temporary incapacity to work):

the District Office of the Croatian Health Insurance Institute,

3. Pensions (including accidents at work

and occupational diseases) and children's allowance:

Croatian Pension Insurance Institute,

Central Service,

Ul. A. Mihanovica 3, 10 000 Zagreb

Overenskomsten, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 44 i kraft den 1. november 2006.

I henhold til artikel 46, stk. 1 betragtes konventionen af 22. juni 1977 med Jugoslavien om social sikring, efter hvilken Danmark og Kroatien har forpligtet sig ved statssuccession, som ophørt i forholdet mellem Danmark og Kroatien, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 87 af 9. juli 1979 og nr. 30 af 29. april 1999, Lovtidende C.

Udenrigsministeriet, den 15. marts 2007

Per Stig Møller