Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den erhvervssproglige diplomuddannelse

 

I medfør af § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur m.v.

§ 1. Formålet med den erhvervssproglige diplomuddannelse er at kvalificere de studerende til med baggrund i erhvervssproglige kundskaber i ét fremmedsprog at varetage erhvervsfunktioner i internationalt orienterede virksomheder, institutioner og organisationer og den del af den offentlige sektor, der har internationale aktiviteter. Varetagelsen af disse opgaver skal ske med baggrund i praktisk sprogbeherskelse i ét fremmedsprog og dansk og med indsigt i sprogteori og faglig metode.

§ 2. Uddannelsen er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen består af to dele, en 1. del (adgangskursus) og en 2. del (diplomuddannelsen). Hver del har et omfang, der svarer til et års heltidsuddannelse (et årsværk). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 3. Uddannelsen kan tilrettelægges som heltidsundervisning inden for en tidsramme på op til ét år, jf. lov om åben uddannelse § 2, stk. 5.  

Stk. 4. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Institutionen kan dispensere herfra.

§ 3. Uddannelsen udbydes ved handelshøjskoler, handelshøjskoleafdelinger, Odense Universitet og Aalborg Universitet.

Stk. 2. Undervisningsministeriet godkender efter indstilling fra institutionen, inden for hvilke fremmedsprog institutionen kan udbyde uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

§ 4. Den erhvervssproglige diplomuddannelse giver ret til betegnelsen ED.

Kapitel 2

Adgangsforudsætninger

§ 5. For at kunne begynde på 1. del skal den studerende have bestået en adgangsgivende eksamen i henhold til bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser, jf. § 3 og § 8.

Stk. 2. Ved følgende uddannelser forudsættes endvidere følgende adgangsniveauer, jf. bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser m.v.:

1)   Erhvervssprog engelsk: Engelsk på A-niveau,

2)   Erhvervssprog tysk, fransk og russisk: Det valgte sprog på B-niveau.

3)   Erhvervssprog spansk: Spansk på C-niveau.

Stk. 3. Institutionen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1 og 2.

§ 6. Adgang til 2. del har ansøgere, der i det valgte fremmedsprog har gennemført enten 1. del, jf. § 5, eller en erhvervssproglig bacheloruddannelse, og som har erhvervet relevant erhvervserfaring svarende til mindst 2 års fuldtidsarbejde. Erhvervserfaringen kan erhverves sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.

Stk. 2. Institutionen kan give adgang til 2. del for ansøgere, der ikke opfylder de i stk. 1 nævnte adgangsgivende uddannelser.

Stk. 3. En bestået 1. del giver adgang til 2. del ved alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen i det pågældende sprog i medfør af denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold

§ 7. 1. del består af almene sprogfag og erhvervssproglige fag.

Stk. 2. 2. del består af fag, som giver den studerende mulighed for at specialisere sig inden for fagområder som økonomisk, juridisk og teknisk sprog, sproglig informatik og datalingvistik. 2. del omfatter et afgangsprojekt af et omfang på mindst 1/5 årsværk.

Stk. 3. Institutionen fastsætter i en studieordning indholdet og omfanget af de fag, der indgår i uddannelsen.

Kapitel 4

Eksamen

§ 8. For eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet samt bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

§ 9. Mindst 1/3 af uddannelsens 1. del og af uddannelsens 2. del skal dokumenteres ved eksterne prøver.

Kapitel 5

Andre regler

§ 10. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

1)   Adgangsforudsætninger, herunder eventuelle krav om aflæggelse af supplerende faglige prøver.

2)   Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte studieaktiviteter.

3)   Faglige kombinationer og valgmuligheder.

4)   Eventuelle særlige krav til undervisnings- og arbejdsformer.

5)   Eventuelle særlige krav til undervisnings- og eksamensfordringer.

6)   Meritoverførsel.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4.  Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter. Desuden indhentes der en udtalelse fra censorformandskabet, jf. bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Universitetsafdelingen. De øvrige institutioner orienteres med henblik på koordinering af uddannelserne.

Stk. 5.  Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 6. Ved udstedelse af nye studieordninger og ved væsentlige ændringer af studieordninger fastsættes overgangsregler i studieordningen.

Stk. 7. Studieordninger og ændringer heraf sendes til de andre institutioner, censorerne og Undervisningsministeriet til orientering.

§ 11. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at dokumenterede prøver efter denne bekendtgørelse, bestået ved en anden institution, træder i stedet for prøver ved institutionen.

Stk. 2. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelserne træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

Stk. 3. Ved godkendelse efter stk. 1 og 2 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter regler ved den pågældende anden uddannelsesinstitution.

§ 12. Undervisningsministeriet kan tillade institutionen at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2.  Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 2, stk. 4, § 5, stk. 3, § 6, stk. 2, § 10, stk. 3, og § 11, stk. 1 og 2.

§ 13. Klager over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2.  Frist for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 14. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 6

Overgangsregler og ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1998.

Stk. 2. § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3, stk. 3 og 4 og §§ 16-20 i bekendtgørelse nr. 677 af 20. august 1993 om de erhvervssproglige uddannelser ophæves.

Stk. 3. Institutionen fastsætter overgangsregler for studerende, der før den 1. september 1998 er begyndt på den erhvervssproglige korrespondentuddannelse eller den erhvervssproglige diplomuddannelse efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 18. august 1998

Margrethe Vestager

/Karen Plessing