Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prøver inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.

 

I medfør af § 7, stk. 5, § 20, stk. 5, § 25, stk. 2, § 26, stk. 4, og § 27, stk. 1, efter forhandling med arbejdsministeren og § 28, stk. 4, efter forhandling med indenrigsministeren, i lov nr. 487 af 1. juli 1998 om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m. fl. og sprogcentre fastsættes:

Kapitel 1

Overordnede og generelle regler om prøver

§ 1. Undervisningen i dansk som andetsprog kan afsluttes med en prøve på det afsluttende niveau, jf. § 4. Det er muligt at tilmelde sig en prøve uden at have fulgt undervisning (selvstuderende).

    Stk. 2. Forstanderen ved sprogcentret er over for Undervisningsministeriet ansvarlig for, at prøve afholdes efter gældende regler.

    Stk. 3. Forstanderen skal være til stede på sprogcentret under prøven, men kan dog bemyndige andre til at varetage sine funktioner i forbindelse med prøven.

Stk. 4. Forstanderen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende prøvedeltagere, jf. § 2.

    Stk. 5. Undervisningsministeriet fører tilsyn med afholdelse af prøver og kan kræve alle nødvendige oplysninger fra centerkommunalbestyrelserne og sprogcentrene i forbindelse hermed.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved prøvedeltagere

1) kursister, som er tilmeldt undervisningen, jf. bekendtgørelse om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, og som har indstillet sig til prøve, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, og

2) selvstuderende.

    Stk. 2. Centerkommunalbestyrelsen kan bestemme, at selvstuderende afkræves et gebyr på 600 kr. i forbindelse med, at den pågældende indstiller sig til prøve, jf. § 7, stk. 1.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås

1) ved hverdage alle ugens dage, bortset fra lørdage, søndage og helligdage,

2) ved prøvegrundlaget det materiale, der lægges til grund for prøven, og

3) ved karakterliste den af Undervisningsministeriet på særlig blanket udformerede liste, hvor de karakterer, som prøvedeltagerne har opnået ved prøven, indføres.

§ 4. Der afholdes som afslutning på undervisningen, jf. bekendtgørelse om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, følgende prøver:

1) Almenprøve 1.

2) Almenprøve 2.

3) Den arbejdsmarkedsforberedende modulprøve (DAF-modulprøve).

4) Den uddannelsesforberedende modulprøve (DUF-modulprøve).

5) Danskprøve 2.

    Stk. 2. Ud over reglerne i denne bekendtgørelse, findes særregler om de enkelte prøver i bilag 2 til den bekendtgørelse, der er nævnt i stk. 1.

§ 5. De skriftlige prøver bortset fra Almenprøve 1 og Almenprøve 2 afholdes på tidspunkter, så de kan aflægges uafhængigt af hinanden. Den skriftlige del af DAF-modulprøve og DUF-modulprøve afholdes på samme dag.

    Stk. 2. Prøver afholdes to gange om året i henholdsvis maj/juni måned og november/december måned (prøveterminer). Derudover afholdes sygeeksamen for prøvedeltagere i Danskprøve 2 inden udgangen af prøveterminen maj/juni måned.

    Stk. 3. Skriftlige prøver afholdes på tidspunkter, der er fastsat af Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet meddeler senest den 1. januar hvert år prøvetidspunkterne for det følgende kursusår.

    Stk. 4. Ved mundtlige prøver med beskikket censur fastsættes tidspunktet for prøverne af ministeriet efter indstilling fra forstanderen. Forstanderen fastsætter tidspunkter for de øvrige mundtlige prøver, der gennemføres i samme periode som prøverne med beskikket censur.

§ 6. Forstanderen indberetter, efter Undervisningsministeriets nærmere bestemmelse, hvilke prøver der afholdes. Indberetningen sker på anmeldelsesblanketter udformet af Undervisningsministeriet.

    Stk. 2. Indberetning skal være modtaget i Undervisningsministeriet senest 8 uger før prøveterminens begyndelse.

§ 7. Deltagelse i prøve er betinget af, at prøvedeltageren

1) har indstillet sig til prøve senest 10 uger, før prøven afholdes,

2) på forlangende kan forevise legitimation med foto og

3) som selvstuderende har betalt gebyr, jf. § 2, stk. 2.

    Stk. 2. Selvstuderende indstiller sig til prøve på et sprogcenter, som i forvejen afholder den pågældende prøve.

§ 8. Forstanderen skal sørge for, at kursister og selvstuderende, f.eks. gennem opslag, i god tid orienteres om:

1) Prøvetidspunkter.

2) Reglerne for prøver.

3) Følgerne af ikke at overholde reglerne om prøver.

4) Mulighederne for at klage over prøver og bedømmelse af prøver.

5) Muligheden for brug af computer ved prøver.

§ 9. Prøvespørgsmål, udfyldte karakterlister og opgavebesvarelser sendes i forseglet kuvert som anbefalet post.

§ 10. Om bedømmelse og karaktergivning gælder reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. Ved Danskprøve 2 anvendes bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.

Kapitel 2

Regler for de enkelte prøver

§ 11. Prøvegrundlaget ved Almenprøve 1, Almenprøve 2 og den skriftlige del af DAF- modulprøve, DUF-modulprøve og Danskprøve 2 udformes af Undervisningsministeriet. Prøvegrundlaget ved den mundlige del af DAF-modulprøve, DUF-modulprøve og Danskprøve 2 udformes af holdets lærer, jf. dog § 13. Prøvegrundlaget skal have en indholdsmæssig sammenhæng med holdets opgivelse af tekster (pensumopgivelse) eller for selvstuderende egen pensumopgivelse.

    Stk. 2. I Almenprøve 1 og Almenprøve 2 gives en samlet karakter for hver af prøverne i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Ved DAF-modulprøve og DUF-modulprøve gives en selvstændig karakter for hver delprøve. Ved Danskprøve 2 bedømmes prøven i referat og i skriftlig fremstilling samlet, og den mundtlig prøve bedømmes særskilt.

§ 12. DAF-modulprøve og DUF-modulprøve kan aflægges i tilknytning til Almenprøve 2. Aflæggelse af DAF-modulprøve og DUF-modulprøve forudsætter normalt, at prøvedeltageren har bestået Almenprøve 2 eller har erhvervet et tilsvarende niveau.

§ 13. Blandt de sprogcentre, der udbyder undervisning, der fører frem til Danskprøve 2, udpeger Undervisningsministeriet et begrænset antal sprogcentre, som kan afholde prøven.

Kapitel 3

Opgavekommission, censorer m.fl.

§ 14. Undervisningsministeriet nedsætter en opgavekommission, der skal udarbejde forslag til opgavesæt til mundtlige og skriftlige prøver ved Almenprøve 1 og Almenprøve 2 og til skriftlige prøver ved DAF-modulprøve, DUF-modulprøve og Danskprøve 2, jf. § 11, stk. 1. Opgavekommissionen er opdelt i sektioner for de enkelte prøver og kan tillige omfatte tilforordnede.

§ 15. Undervisningsministeriet fastsætter honoreringen af medlemmerne af opgavekommissionen og beskikkede censorer ved skriftlige prøver og udefra kommende beskikkede censorer ved mundtlige prøver, jf. § 16, stk. 7.

§ 16. Undervisningsministeriet beskikker censorer til skriftlige prøver og til en del af de mundtlige prøver og pålægger dem censoropgaver. Til den mundtlige prøve til Danskprøve 2 beskikkes altid censorer.

    Stk. 2. Som censorer beskikkes så vidt muligt lærere fra sprogcentre efter indstilling fra forstanderne. Ministeriet kan beskikke andre som censorer.

    Stk. 3. Det sprogcenter, hvor censor er ansat, og det sprogcenter, hvor prøven afholdes, orienteres af Undervisningsministeriet senest 5 uger før den enkelte prøve om, hvem der er censor ved prøven.

    Stk. 4. En forstander for et sprogcenter udpeger blandt egne lærere censorer til deltagelse i mundtlige prøver ved et andet sprogcenter på foranledning af forstanderen for dette.

    Stk. 5. Vederlag til beskikkede censorer ved de skriftlige prøver udbetales af Undervisningsministeriet.

    Stk. 6. Vikardækning af censorer ved de mundtlige prøver påhviler det sprogcenter, hvor de pågældende er ansat.

    Stk. 7. Ved mundtlige prøver afholder det prøveafholdende sprogcenter vederlag til beskikkede censorer, der ikke er ansat ved et sprogcenter.

§ 17. Censor skal

1) påse, at prøven er i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i fagbeskrivelserne for det enkelte spor og trin,

2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og

3) medvirke til og påse, at prøvedeltagerne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstation en pålidelig bedømmelse.

    Stk. 2. Hvis censor konstaterer, at kravene i stk. 1 ikke er opfyldt, eller hvis censor ud fra prøvegrundlaget og pensumopgivelsen vurderer, at undervisningen ikke har været i overensstemmelse med gældende regler, indberetter censor dette til Undervisningsministeriet med kopi til forstanderen. Undervisningsministeriet træffer beslutning om konsekvenserne heraf.

    Stk. 3. Beskikkede censorer indberetter til Undervisningsministeriet om prøveafvikling, herunder prøveresultater. Undervisningsministeriet kan anmode udpegede censorer om at foretage indberetningen.

§ 18. Ved hver prøve foretages bedømmelsen af læreren og en censor. Når særlige forhold gør sig gældende, kan Undervisningsministeriet dog bestemme, at bedømmelsen ved skriftlig prøve i stedet foretages af to censorer. Ved den skriftlige del af Danskprøve 2 foretages bedømmelsen altid af to censorer.

    Stk. 2. Ingen lærer kan fungere som censor ved et sprogcenter, hvor vedkommende selv underviser.

    Stk. 3. Lærer og censor gør notater om præstation, bedømmelse og karakterfastsættelse til eget brug med henblik på udarbejdelse af udtalelse i en eventuel klagesag. Notater opbevares i 1 år.

    Stk. 4. Lærer og censor må ikke påføre de originale opgavebesvarelser notater eller tegn.

Kapitel 4

Hjælpemidler m.v.

§ 19. Bilag 1 til denne bekendtgørelse indeholder regler om,

1) hvilke hjælpemidler der må anvendes ved de enkelte mundtlige og skriftlige prøver samt ved forberedelse til mundtlige prøver, herunder

2) hvilke hjælpemidler det er prøvedeltagerens eget ansvar at medbringe, og hvilke der stilles til rådighed af sprogcentret.

Stk. 2. Forstanderen skal sørge for, at handicappede kursister orienteres om mulighederne for at opnå dispensation.

§ 20. Til prøvedeltagere med handicap kan forstanderen give tilladelse i henhold til § 21 for så vidt muligt at ligestille dem med andre prøvedeltagere. Tilladelsen må ikke forringe prøvens faglige niveau eller påvirke bedømmelsen af prøvepræstationen.

    Stk. 2. Tilladelse gives for den enkelte prøve på grundlag af ansøgning fra prøvedeltageren og i tilfælde af ikke åbenlyse handicap en udtalelse fra en læge, skolepsykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig. Forstanderen kan stille krav om, at den sagkyndiges udtalelse højst må være 2 år gammel.

    Stk. 3. Forstanderen underretter skriftligt prøvedeltageren om tilladelser eller afslag i henhold til §§ 21 og 22.

    Stk. 4. Oplysning om tilladelse i henhold til §§ 21 og 22 sendes af forstanderen til censor sammen med den skriftlige opgave, og tilladelsen skal foreligge i prøvelokalet ved skriftlige eller mundtlige prøver.

§ 21. Forstanderen kan give tilladelse til

1) praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler,

2) tilstedeværelse af en hjælper, udpeget af forstanderen, som ikke må være prøvedeltagerens egen lærer,

3) forlænget forberedelsestid eller prøvetid og

4) fritagelse for prøve i kort og billedstof for synshandicappede.

    Stk. 2. Ansøgning om tilladelse i henhold til stk. 1 skal være sprogcentret i hænde senest 4 uger før prøven.

    Stk. 3. Ved bestilling af centralt stillede prøver angives antallet af tilladelser efter stk. 1, og kopier af tilladelserne vedlægges.

§ 22. For prøvedeltagere med handicap kan Undervisningsministeriet efter ansøgning give tilladelse til ændring af prøvens indhold og form i øvrigt.

    Stk. 2. Ansøgning bilagt udtalelse i henhold til § 20, stk. 2, og forstanderens indstilling skal være Undervisningsministeriet i hænde senest 8 uger før prøven.

Kapitel 5

Bortvisning fra prøve

§ 23. Hvis en prøvedeltager medbringer ikke tilladte hjælpemidler eller gribes i uretmæssigt at skaffe sig eller give en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af en skriftlig opgave eller et mundtligt prøvespørgsmål eller i at forsøge herpå, skal forstanderen straks bortvise prøvedeltageren fra prøven eller forberedelsen til mundtlig prøve, og forstanderen kan bortvise vedkommende fra sprogcentret.

    Stk. 2. Hvis der i forbindelse med en prøve eller bedømmelse af en besvarelse opstår formodning om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig eller givet hjælp, indberetter forstanderen straks dette til Undervisningsministeriet. Hvis formodningen bliver bekræftet, træffer Undervisningsministeriet beslutning om bortvisning fra prøven. En eventuel karakter for prøven bortfalder.

    Stk. 3. Ved forstyrrende adfærd kan forstanderen bortvise prøvedeltageren fra prøven.

Kapitel 6

Skriftlige prøver

§ 24. I forbindelse med anmeldelse af prøver, bestiller sprogcentret opgavesæt til prøver, jf. § 6.

    Stk. 2. Senest en uge før prøven sender Undervisningsministeriet de enkelte opgavesæt påført oplysning om prøvens art og antal opgavesæt samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven.

    Stk. 3. Forstanderen sikrer sig ved modtagelsen, at forsendelsen indeholder det bestilte antal opgavekuverter.

    Stk. 4. Forstanderen sikrer, at de uåbnede opgavekuverter opbevares forsvarligt indtil prøvens afholdelse.

§ 25. Forstanderen sikrer, at prøven gennemføres under betryggende forhold, herunder at prøvelokalerne er hensigtsmæssigt indrettet til formålet.

§ 26. Forstanderen udpeger tilsynsførende og fordeler opgaverne mellem dem. Ingen lærer må føre tilsyn med prøvedeltagere, som læreren selv fører op til den pågældende prøve.

    Stk. 2. Antallet af tilsynsførende i prøvelokalet er 2 for de første 20 prøvedeltagere samt 1 pr. yderligere påbegyndte 20 prøvedeltagere.

    Stk. 3. Tilsynsførende eller andre tilstedeværende, jf. § 28, stk. 3, må ikke give prøvedeltagere oplysning om forståelse eller besvarelse af opgaver.

§ 27. Forstanderen skal før prøven sørge for,

1) at prøvedeltagere og tilsynsførende er gjort bekendt med reglerne om tilladte hjælpemidler, jf. § 19 og bilag 1,

2) at tilsynsførende er gjort bekendt med tilladelser, der er givet til handicappede, jf. §§ 21 og 22, idet kopier af tilladelserne tillige findes i prøvelokalet, og

3) at prøvedeltagerne har fået tildelt det prøvenummer, der svarer til deres nummer på karakterlisten, jf. stk. 3.

    Stk. 2. Forstanderen skal sørge for, at de tilsynsførende, umiddelbart før prøvelokalet åbnes, får udleveret karakterlisten, der er udfyldt med prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer.

    Stk. 3. Karakterlister til skriftlige prøver skal indeholde rubrikker til angivelse af prøvedato, prøvens art, prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer, prøvekarakter, bemærkninger, dato og underskrifter. Undervisningsministeriet udformer blanket til karakterliste.

§ 28. Prøven er begyndt, når fordelingen af opgavesæt er begyndt.

    Stk. 2. Alle tilsynsførende skal være i prøvelokalet, når det åbnes senest 10 minutter, før prøven begynder.

    Stk. 3. Under prøven må ingen andre end de prøvedeltagere, der er anført på karakterlisten, de tilsynsførende, forstanderen, jf. § 1, stk. 3, og eventuelle hjælpere til prøvedeltagere med handicap, jf. § 21, stk. 1, nr. 2, være i prøvelokalet.

    Stk. 4. Prøvedeltagere skal være i prøvelokalet, når prøven begynder. Forstanderen kan dog tillade en prøvedeltager, der kommer for sent, at deltage, hvis forstanderen anser det for udelukket, at vedkommende kan have modtaget nogen oplysning om opgaverne, og finder forsinkelsen rimeligt begrundet. Sluttidspunktet for den pågældende ændres ikke.

§ 29. Før prøven begynder, uddeles ark, der skal bruges ved besvarelsen. Yderligere ark udleveres under prøven efter henvendelse til de tilsynsførende.

    Stk. 2. Opgavebesvarelsen må kun skrives på de uddelte ark, herunder på ark, der indgår i opgaver. Alle ark skal indeholde rubrikker til de oplysninger, som prøvedeltageren skal anføre i overensstemmelse med § 32, stk. 1.

§ 30. Prøvedeltagerne skal sidde i en sådan afstand, at de ikke kan nå hinanden.

    Stk. 2. Under prøven må prøvedeltagerne ikke henvende sig til hinanden.

    Stk. 3. Hvis en prøvedeltager forlader prøvelokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes det som afbrydelse af prøven for denne prøvedeltager.

    Stk. 4. Ved aflevering af opgaven må en prøvedeltager først forlade sin plads, når en tilsynsførende har attesteret modtagelsen af besvarelsen. Herefter kan prøvedeltageren ikke ændre i besvarelsen.

    Stk. 5. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen prøvedeltager forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse.

§ 31. På tidspunktet for prøvens begyndelse, åbner forstanderen eller den, forstanderen bemyndiger hertil, opgavekuverten. De tilsynsførende uddeler et opgavesæt til hver prøvedeltager.

§ 32. Prøvedeltageren udfylder rubrikkerne i alle de ark, som prøvedeltagerne ønsker at aflevere til bedømmelse, med navn, CPR-nummer, prøvenummer, sidetal og antal ark i alt.

    Stk. 2. Den tilsynsførende skal ved modtagelsen af besvarelsen sikre sig, at alle ark er udfyldt, og med sin underskrift på første besvarelsesark attestere,

1) at opgaven er afleveret,

2) at antal ark svarer til det anførte og

3) at arkene er udfyldt i overensstemmelse med stk. 1.

§ 33. Ved udløbet af den tid, der er fastsat for prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at tiden er udløbet, og indsamler de opgavebesvarelser, der ikke er afleveret.

§ 34. Alle eksemplarer af opgavesættene skal blive i prøvelokalet, indtil de tilsynsførende har tilkendegivet, at prøven er afsluttet.

    Stk. 2. Prøvedeltagere, der afleverer ved prøvens afslutning, kan tage opgavesæt og ark, der ikke indgår i besvarelsen, ud af prøvelokalet. Prøvedeltagere, der afleverer tidligere, kan afhente dette materiale umiddelbart efter prøvens afslutning.

§ 35. Sprogcentret kan tillade, at prøvedeltagerne medbringer og anvender skrivemaskine eller personlig computer ved skriftlige prøver, samt at prøvedeltagerne anvender sprogcentrets eventuelle computere, jf. bilag 2. Prøvetiden er den samme som for prøvedeltagere, der ikke anvender computer.

Stk. 2. Forstanderen skal før prøven meddele prøvedeltageren vilkårene for benyttelse af egen computer/printer, herunder i hvilket omfang sprogcentret under prøven kan tilbyde teknisk assistance til prøvedeltagerens eget udstyr, og for forsikringsforhold, mens prøvedeltagerens eget udstyr befinder sig på sprogcentret.

Stk. 3. Reglerne om brug af computer ved prøverne fremgår af bilag 2.

Stk. 4. Undervisningsministeriet kan bestemme, at sprogcentret skal indberette oplysninger om brug af computer ved prøver.

Stk. 5. Prøvedeltagere, der anvender skrivemaskine eller computer, samles i særskilt lokale.

§ 36. Forstanderen sender snarest muligt efter prøveafholdelsen opgavesæt og besvarelser til censor sammen med karakterlisten og videregiver opgavesæt og en kopi af besvarelserne til læreren. Forsendelsen skal indeholde oplysning om antal besvarelser, prøvens art samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven.

    Stk. 2. Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem censor og lærer.

    Stk. 3. I bedømmelsen indgår en vurdering af opgavebesvarelsens læselighed og øvrige fremtræden.

    Stk. 4. Hvis der ikke opnås enighed om en fælles bedømmelse, fastsættes karakteren efter reglerne i karakterbekendtgørelsen. Censor indfører en bemærkning på karakterlisten om karakterer, som lærer og censor ikke er blevet enige om.

    Stk. 5. Censor sender karakterlisten i underskrevet stand til læreren, der underskriver den og videregiver karakterlisten til forstanderen. Senest 5 hverdage efter modtagelsen returnerer censor de bedømte besvarelser til forstanderen.

    Stk. 6. Ved Danskprøve 2 underskriver begge censorer karakterlisten, og den censor, der er beskikket til censuren ved den mundtlige prøve, fremsender karakterlisten til forstanderen sammen med de bedømte besvarelser.

§ 37. Sprogcentret udleverer de originale besvarelser til prøvedeltagere, der ønsker det, når klagefristen, jf. §§ 54, 57 og 59, er udløbet. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres efter et år.

    Stk. 2. Prøvedeltagerne har ophavsretten til egne besvarelser.

Kapitel 7

Mundtlige prøver

§ 38. Den mundtlige del af prøverne afholdes efter de skriftlige prøver.

    Stk. 2. Holdets lærer, henholdvis den lærer, der er ansvarlig for den enkelte kursists undervisning, er eksaminator ved den mundtlige prøve, jf. dog § 42, stk. 2.

§ 39. Eksaminator udarbejder opgaver til mundtlige prøver ved DAF-modulprøve, DUF- modulprøve og Danskprøve 2. Forstanderen godkender opgaverne efter at have sammenholdt dem med pensumopgivelsen.

§ 40. Senest 15 hverdage før DAF-modulprøve, DUF-modulprøve og Danskprøve 2 afleveres til forstanderen:

1) Pensumopgivelse.

2) Prøveoplysninger på en af ministeriet udarbejdet blanket.

3) Prøvegrundlag, jf. § 3, nr. 2.

    Stk. 2. Materialet, jf. stk. 1, afleveres af henholdsvis

1) eksaminator for så vidt angår holdets pensumopgivelse og prøvegrundlag, der er udarbejdet ud fra denne, og

2) den enkelte selvstuderende for så vidt angår egen pensumopgivelse.

    Stk. 3. Forstanderen godkender materialet ved sin underskrift.

    Stk. 4. Senest 10 hverdage før prøven sender forstanderen et eksemplar af materialet til censor.

    Stk. 5. Hvis censor ikke modtager materialet, eller hvis det er mangelfuldt eller giver anledning til tvivl, retter censor straks henvendelse til eksaminator eller dennes forstander. Løses problemet ikke, retter censor henvendelse til Undervisningsministeriet, som træffer afgørelse i sagen, herunder om prøven kan afholdes.

§ 41. Normalt må samme eksaminator og censor maksimalt eksaminere et antal prøvedeltagere svarende til 6 timers eksamination om dagen.

§ 42. I prøveafviklingen deltager både eksaminator og censor. Eksaminator skal i censors påhør sikre sig, at prøvedeltageren har opfattet prøvespørgsmålet og er klar over, hvad prøvegrundlaget i øvrigt består af.

    Stk. 2. Eksaminator for en selvstuderende udpeges af forstanderen for det prøveafholdende sprogcenter. Hvis undervisningen inden for prøvegrundlaget har været varetaget af mere end én lærer, udpeger forstanderen en eksaminator til prøven. Hvor en prøvedeltager går til prøve ved et andet sprogcenter, jf. § 13, udpeger forstanderen for det prøveafholdende sprogcenter en eksaminator. Hvis der foreligger særlige forhold, f.eks. inhabilitet eller sygdom, kan en anden eksaminator udpeges.

    Stk. 3. Hvis censor har forfald, beskikkes eller udpeges en anden censor i henhold til § 16.

§ 43. I det omfang prøvegrundlaget består af prøvespørgsmål, får prøvedeltagerne tildelt prøvespørgsmålene ved lodtrækning, hvor der anvendes uigennemsigtige og ensartede sedler. Alle sedlerne skal fremlægges ved prøvens start, og den enkelte prøvedeltager skal kunne vælge mellem mindst 3 sedler. Det samme spørgsmål kan være anført på flere sedler.

§ 44. Under forberedelse til prøven må en prøvedeltager ikke kunne henvende sig til andre om faglige emner og skal så vidt muligt placeres alene i et lokale. Hvis flere prøvedeltagere forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende til stede.

    Stk. 2. Ved Almenprøve 1 og Almenprøve 2 skal en person udpeget af forstanderen være til stede for at hjælpe med det tekniske udstyr og eventuelt give instruktion.

    Stk. 3. Prøvedeltagere kan gøre notater under forberedelsen og støtte sig til disse ved prøven. Der skal bruges papir, som sprogcentret udleverer. Lærer og censor har ret til at se notaterne.

    Stk. 4. Prøvedeltagere skal sikres ro under forberedelsen.

§ 45. Censor bestemmer, hvornår prøven er afsluttet. Herefter forlader prøvedeltageren lokalet.

    Stk. 2. Prøvedeltagere ved Almenprøve 1 og Almenprøve 2 må ikke tage opgavesæt ud af prøvelokalet, jf. dog § 54, stk. 1.

§ 46. Forstanderen kan tillade, at prøve aflægges på et senere tidspunkt i prøveforløbet for prøvedeltagere, der kommer for sent, hvis forsinkelsen efter forstanderens vurdering er rimeligt begrundet.

    Stk. 2. Censor anfører på karakterlisten, hvis en prøvedeltager er udeblevet.

§ 47. Prøven er offentlig, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Forstanderen kan begrænse adgangen til prøvelokalet af pladsmæssige grunde og kan nægte adgang for og bortvise enkeltpersoner, hvor det findes nødvendigt for at sikre den nødvendige ro og orden. Forstanderen kan endvidere fravige reglen i stk. 1, hvis der foreligger særlige forhold, f.eks. hensynet til prøvedeltageren.

    Stk. 3. Lyd- og billedoptagelse er ikke tilladt i prøvelokalet eller i forberedelseslokalet.

§ 48. Der censureres efter hver prøvepræstation. Kun eksaminator og censor må være til stede. Censor udtaler sin bedømmelse først. Hvis censor og eksaminator ikke bliver enige om en fælles bedømmelse, fastsættes karakteren efter reglerne i karakterbekendtgørelsen.

    Stk. 2. Inden karakteren meddeles prøvedeltageren, indføres den i karakterlisten. Karakteren meddeles prøvedeltageren af eksaminator i overværelse af censor.

    Stk. 3. Karakteren er endelig, når den er meddelt til prøvedeltageren. Herefter kan den kun ændres af centerkommunalbestyrelsen eller Undervisningsministeriet, jf. §§ 58 og 59.

    Stk. 4. Når prøven for de prøvedeltagere, der er anført på karakterlisten for den pågældende dag, er afsluttet, underskriver og daterer eksaminator og censor karakterlisten og afleverer den til forstanderen.

    Stk. 5. Karakterlister til mundtlige prøver skal indeholde rubrikker til angivelse af prøvedato, prøvens art, prøvedeltagerens navn, CPR-nummer og prøvenummer, prøvekarakter, bemærkninger, dato og underskrifter. Undervisningsministeriet udformer blanket til karakterliste.

Kapitel 8

Prøveprotokol og prøvebeviser

§ 49. Ved hvert sprogcenter føres en prøveprotokol. Ved prøvedagens afslutning indfører forstanderen karaktererne i prøveprotokollen, som kan føres elektronisk. Undervisningsministeriet træffer beslutning om udformning af prøveprotokollen.

    Stk. 2. Karaktererne indføres i prøveprotokollen efter den underskrevne karakterliste.

Stk. 3. Karakterlisten er sprogcentrets dokumentation for karakterne, indtil disse er indført i prøveprotokollen.

    Stk. 4. Kopi af prøveprotokollen sendes til Undervisningsministeriet efter hver prøvetermin for skriftlige prøver, jf. § 5, stk. 2, eventuelt i elektronisk form. Undervisningsministeriet kan bestemme, at kopi af prøveprotokollen skal indsendes for mundtlige prøver.

    Stk. 5. Hvis prøveprotokollen føres elektronisk, fremstilles der efter hver prøve en udskrift, der opbevares på sprogcentret i 30 år.

§ 50. Forstanderen udsteder bevis for aflagte prøver.

    Stk. 2. På beviset anføres navn, CPR-nummer, prøvetidspunkt (måned og år), prøvetype, prøveform, karakter(er) og den beskrivelse af 13-skalaen og bedømmelsen "Bestået/ Ikke bestået", der fremgår af karakterbekendtgørelsen. Undervisningsministeriet udformer blanketter til beviser.

Kapitel 9

Intern evaluering mv.

§ 51. Der kan foretages intern evaluering af kursistens udbytte af undervisningen på de niveauer eller trin, som ikke afsluttes med en af de i § 4 nævnte prøver.

§ 52. Undervisning i dansk som andetsprog af kursister, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 27 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, afsluttes med en sprogtest.

    Stk. 2. Sprogtesten, som både indeholder en evaluering af kursistens mundtlige og skriftlige færdigheder, gennemføres internt af sprogcentret efter retningslinjer fastsat af Undervisningsministeriet.

    Stk. 3. Udgiften til sprogtesten afholdes af Arbejdsformidlingen.

Kapitel 10

Forsøg og dispensation

§ 53. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen, når de er et led i forsøgs- og udviklingsarbejde. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen. Det er en betingelse, at prøvens anvendelighed som grundlag for fortsat uddannelse ikke forringes.

    Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Kapitel 11

Klager

§ 54. Klage over lærers og censors afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse, herunder bedømmelse af prøver, samt klage over prøveforløbet ved et sprogcenter kan af en prøvedeltager indbringes for forstanderen inden to uger efter, at afgørelsen eller karakteren er meddelt prøvedeltageren. Prøvedeltageren har ret til uden betaling at få udleveret kopi af sin skriftlige opgavebesvarelse og af prøvegrundlaget ved mundtlig prøve.

    Stk. 2. Klagen indgives individuelt og skriftligt. Klagen skal præcisere og begrunde klagepunkterne.

    Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse på grund af klage over mangler ved en prøve, har afgørelsen virkning for alle prøvedeltagere, hvis prøve lider af samme mangel.

§ 55. Forstanderen indhenter inden en uge efter modtagelsen af klagen de nødvendige udtalelser til klagen. Udtalelserne afgives inden en frist fastsat af forstanderen på normalt maksimalt to uger.

    Stk. 2. Forstanderen forelægger udtalelserne for klageren, der inden for en frist på normalt en uge gives lejlighed til at komme med sine kommentarer.

§ 56. I sager, hvor klagen ikke vedrører bedømmelse af prøver, træffer forstanderen afgørelse enten om at tilbyde omprøve eller om at afvise klagen. Ved skriftlige prøver samt ved mundtlige prøver ved Almenprøve 1 og Almenprøve 2 kan omprøve først finde sted ved næste prøvetermin, herunder sygeeksamen, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. Hvis klagen vedrører bedømmelse af prøver, vurderer forstanderen, om der foreligger omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, jf. § 58, stk. 1, nr. 1 - 3. Finder forstanderen, at der ikke foreligger sådanne omstændigheder, afvises klagen. Finder forstanderen, at der er grundlag for berettiget tvivl om bedømmelsen, sendes klagen, samtlige udtalelser og forstanderens udtalelse til centerkommunalbestyrelsen til afgørelse. Vedrører klagen bedømmelsen af en skriftlig opgavebesvarelse, medsendes den originale opgavebesvarelse, og kopi opbevares på sprogcentret.

Stk. 3. Klageren skal inden for samme frist som nævnt i § 55, stk. 2, før videresendelsen have lejlighed til at kommentere forstanderens udtalelse.

§ 57. Forstanderens afgørelser efter § 56 kan af klageren indbringes for centerkommunalbestyrelsen inden for en frist af to uger, fra klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

    Stk. 2. Klagen indsendes gennem forstanderen, der afgiver en udtalelse i forbindelse med sagens videresendelse til centerkommunalbestyrelsen.

    Stk. 3. Klageren skal inden for samme frist som nævnt i § 55, stk. 2, før videresendelsen have lejlighed til at kommentere forstanderens udtalelse.

§ 58. Centerkommunalbestyrelsen træffer afgørelse, jf. § 56, stk. 1, eller om ombedømmelse. Afgørelse om ombedømmelse forudsætter,

1) at der ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler,

2) at en censor i sin udtalelse anbefaler, at karakteren hæves, eller

3) at der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.

    Stk. 2. Hvis bedømmelsen er foretaget af en censor, beskikket af Undervisningsministeriet, indsender centerkommunalbestyrelsen den originale opgavebesvarelse til Undervisningsministeriet til ombedømmelse.

    Stk. 3. En klage kan ikke resultere i en lavere karakter.

§ 59. Centerkommunalbestyrelsens afgørelser kan af klageren indbringes for Undervisningsministeriet inden for en frist af to uger, fra klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

    Stk. 2. Klagen stiles til Undervisningsministeriet og sendes gennem centerkommunalbestyrelsen, der afgiver en udtalelse i forbindelse med videresendelsen til Undervisningsministeriet.

    Stk. 3. Klageren skal inden for samme frist, som er nævnt i § 55, stk. 2, før indsendelsen til Undervisningsministeriet have lejlighed til at kommentere centerkommunalbestyrelsens udtalelse.

    Stk. 4. Undervisningsministeriet træffer afgørelse, jf. § 58, stk. 1 og 3.

§ 60. Klage over en forstanders afgørelser i øvrigt omfattet af denne bekendtgørelse kan af kursisten eller den selvstuderende indbringes for centerkommunalbestyrelsen inden to uger efter, at afgørelsen er meddelt kursisten. Reglerne om klage i bekendtgørelse om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 12

Overtrædelse af regler

§ 61. Hvis der under eller efter prøven konstateres overtrædelser af regler i denne bekendtgørelse eller i karakterbekendtgørelsen eller andre regler, indberetter forstanderen det straks til Undervisningsministeriet og orienterer straks skriftligt de prøvedeltagere, som har deltaget i prøven.

    Stk. 2. Undervisningsministeriet indhenter gennem forstanderen udtalelser fra sagens parter og kan bestemme, at prøvebevis for den eller de pågældende prøvedeltagere tilbageholdes, indtil sagen er afgjort.

    Stk. 3. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at hæve karakteren, give tilbud om omprøve eller afvise sagen.

Kapitel 13

Ikrafttræden mv.

§ 62. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. marts 1999.

    Stk. 2. Kursister, der har fulgt arbejdsmarkedsforberedende undervisning fra 1. august 1998, er berettiget til uden at betale gebyr, jf. § 2, stk. 2, at indstille sig til Almenprøve 1 og/eller DAF-modulprøve i prøveterminen maj/juni 1999.

Undervisningsministeriet, den 19. februar 1999

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Hanne Baumann


Bilag 1
Februar 1999

Oversigt over tilladte hjælpemidler ved prøver i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.

Prøve: Skriftlig del og mundtlig forberedelse

Almenprøve 1: Alle ordbøger må anvendes.

Almenprøve 2: Alle ordbøger må anvendes.

DUF-modulprøve: Alle ordbøger må anvendes

DAF-modulprøve: Alle ordbøger må anvendes.

Passer, lineal og vinkelmåler skal medbringes.

Danskprøve 2: Dansk-dansk ordbøger må anvendes.

 

Kursisten har selv ansvaret for at medbringe de til prøven tilladte hjælpemidler og skriveredskaber, herunder passer, linial og vinkelmåler ved DAF-modulprøven.

Sprogcenteret skal stille et antal eksemplarer af dansk-dansk ordbøger og danske retskrivningsordbøger er til rådighed ved skriftlige og ved forberedelsen til mundtlige prøver.

Sprogcentret kan stille øvrige tilladte hjælpemidler, herunder ordbøger fremmedsprog-dansk, dansk-fremmedsprog og fremmedsprog-fremmedsprog til rådighed på sprogcentret i det omfang, centret råder over dem.


Bilag 2
Februar 1999

Supplerende regler om brug af computer ved skriftlige prøver inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.

1. Sprogcentrets computer eller egen computer

1.1. Sprogcentret kan tilbyde prøvedeltagere, der skønnes at være rutinerede i brug af computer, at bruge sprogcentrets computere ved de skriftlige prøver. Sprogcentret skal udarbejde retningslinjer for, på hvilken måde sprogcentrets computere fordeles til prøvedeltagerne, hvis der er flere ansøgere end antallet af computere.

1.2. Sprogcentret kan give tilladelse til, at prøvedeltagere selv medbringer og anvender en computer, der opfylder kravene under pkt. 2.1 og 2.2.

2. Krav til computeren mv.

2.1. En computer, der benyttes ved en prøve, må ikke være udstyret med faciliteter, der gør det muligt under prøven at udveksle oplysninger med andre computere mv.

2.2. Der må benyttes tekstbehandling inklusive stavekontrol og synonymordbog samt elektroniske udgaver af de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. bilag 1.

3. De skriftlige prøver

3.1. Antallet af tilsynførende ved prøver med computere fastsættes af forstanderen under hensyntagen til de lokale praktiske forhold, hvorunder prøven afvikles.

3.2. Computerne skal opstilles sådan, at prøvedeltagerne ikke har mulighed for at læse hinandens skærmtekster.

3.3. Prøvedeltagere har selv ansvaret for under prøven at foretage den nødvendige løbende lagring af teksten, herunder periodisk fremstilling af back-up og sikkerhedskopi.

3.4. Prøvedeltagerne, der benytter sprogcentrets computere, skal have mulighed for at foretage udskrivning (udprintning) på sprogcentrets printere under prøven. For prøvedeltagere, der benytter egen computer, skal det på forhånd være fastlagt, i hvilket omfang sprogcentret stiller printer til rådighed, og hvordan udprintning foregår.

3.5. Forstanderen skal fastlægge procedure for udskrivning, så det er muligt entydigt at identificerer hvert enkelt udskrevet ark. Hvis sprogcentrets identifikation af udskrifterne også indebærer tidsangivelse på udskrifterne, kræves det, at de udskrifter (besvarelsesark), der indgår i den opgavebesvarelse, der afleveres til bedømmelse, også er forsynet med tidspunkt. Proceduren skal endvidere sikre, at en prøvedeltager kun har adgang til sine egne udskrifter. Det praktiske arrangement i forbindelse med udskrivningen må ikke virke unødvendigt forstyrrende på de øvrige prøvedeltagere eller på prøveafviklingen.

3.6. Hvis der anvendes disketter, skal tomme disketter udleveres af sprogcentret umiddelbart før prøvens start. De skal være forsynet med sprogcentrets navn, og prøvedeltageren skriver sit navn og prøvenummer på. Disketten skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen.

3.7. Opgavebesvarelsen skal ved prøvetidens udløb foreligge på papir. Det er prøvedeltageren, der selv foretager udvælgelsen af de udskrevne ark, der ønskes afleveret til bedømmelse. Disketter eller back-up filer bedømmes ikke.

3.8. Forstanderen skal sikre, at der kan ydes teknisk bistand under prøven til at afhjælpe eventuelle tekniske problemer med skolens udstyr.

3.9. Forstanderen skal have meddelt prøvedeltagere, der anvender egen computer/printer, om og i hvilket omfang sprogcentret under prøven kan tilbyde teknisk assistance til prøvedeltagernes eget udstyr.

3.10. Hvis der under prøven opstår strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af edb-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes/udbedres, fortsættes prøven uden benyttelse af computer. Hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afvikling, herunder problemer med hensyn til udskrivning af opgavebesvarelser eller dele heraf, retter sprogcentret straks henvendelse til Undervisningsministeriet, som træffer bestemmelse om det videre forløb af den pågældende prøve.

3.11. Hvis betingelserne i 2.1. og 2.2. ikke overholdes eller hvis prøvedeltageren anvender andre end de disketter, der er udleveret af sprogcentret, opfattes dette som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jf. § 23.

 

Indholds- og bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse: Side:

§§ 1-10 Overordnede og generelle regler om prøver

§§ 11-13 Regler for de enkelte prøver

§§ 14-18 Opgavekommission. Censorer m.fl.

§§ 19-22 Hjælpemidler mv.

§ 23 Bortvisning fra prøve

§§ 24-37 Skriftlige prøver

§§ 38-48 Mundtlige prøver

§§ 49-50 Prøveprotokol og prøvebeviser

§§ 51-52 Intern evaluering mv

§ 53 Forsøg og dispensation

§§ 54-60 Klager

§ 61 Overtrædelse af regler

§ 62 Ikrafttræden mv.

Bilagsfortegnelse:

Bilag 1 Tilladte hjælpemidler

Bilag 2 Supplerende regler om brug af computer inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.