Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 606 af 10. juli 1997 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »§ 2, stk. 1, og § 11 i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993,« : »som ændret ved lov nr. 1048 af 23. december 1998.«.

2. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. En ansøger kan søge optagelse på en videregående uddannelse, selv om de krævede fagniveauer ikke er opfyldt. Optagelse er betinget af, at ansøgeren efter institutionens nærmere bestemmelse opfylder adgangskravene inden studiestart eller inden studiestart supplerer til et niveau, der efter institutionens vurdering kan sidestilles med adgangskravene.

    Stk. 4. I tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning på en uddannelse kan en uddannelsesinstitution bestemme, at betinget optagelse efter stk. 3 ikke kan finde sted. Uddannelsesinstitutionen skal i sådanne tilfælde offentliggøre og meddele ministeriet en sådan begrænsning forud for optagelsen.«.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. I § 5 ændres »Vejledende bedømmelse og omregning« til: »Omregning og vejledende bedømmelse.«.

4. I § 8 indsættes som nummer 10:

»10) Teologi: Tysk C.«.

5. § 16, nr. 4, affattes således:

»4) HA-engelsk med erhvervssprog-tysk, fransk, spansk: Matematik B, engelsk B, tysk B/fransk C/spansk C afhængigt af det valgte sprog.«.

6. I § 16, nr.6, ændres »(negot)« til: »(BA negot)«, og i nr. 7 ændres »( SPRØK)« til: »(BA int.)«.

7. I § 17 udgår », regnskabslære og virksomhedsøkonomi B«.

8. § 32 affattes således:

»§ 32. Ved de sundhedsvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

1) Farmaceut: Matematik A, fysik B og kemi B.

2) Medicin, folkesundhedsvidenskab og biomekanik: Matematik B, fysik B og kemi C.

3) Tandlæge: Matematik B, fysik B og kemi C. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en tandplejereksamen med samme fag- og niveaukrav.«.

9. I § 33 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved jordemoderuddannelsens 2-årige forløb er adgangskravet gennemført sygeplejerskeuddannelse og relevant erhvervserfaring som sygeplejerske, jf. § 74.« .

10 . I § 34, nr. 2, ændres »eller« til: ».«, og nr. 3 udgår.

11. I § 37 udgår nr. 3.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

12. § 41 affattes således:

»§ 41. Ved de naturvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

l) Fysik-kemi: Enten a) matematik A, fysik A og kemi B eller b) matematik A, fysik B og kemi A.

2) Astronomi/fysik/geofysik på KU: Enten a) matematik A, fysik A og kemi C eller b) matematik A, fysik B og kemi A.

3) Biofysik/geologi-geofysik på KU: Enten a) matematik A, fysik A og kemi B eller b) matematik A, fysik B og kemi A.

4) Matematik-fysik/datalogi-fysik på AU: Matematik A, fysik A og kemi C.

5) Biokemi/bioteknologi/kemi/miljøkemi/kemi-molekylæ ;rbiologi/matematik-kemi/biologi/geologi/matematik-biologi samt naturvidenskabelige uddannelser på RUC og Syddansk Universitet, bortset fra Matematik-økonomi, jf. nr. 8, og Idræt og sundhed: Matematik A, fysik B og kemi B.

6) Agronomuddannelsen, hortonomuddannelsen og skovbrugsvidenskab: Matematik A, fysik B og kemi B. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

7) Naturvidenskabelige uddannelser på AAU, bortset fra Kemi, jf. nr. 5, og Informatik , jf. nr. 12: Matematik A og fysik B.

8) Matematik/matematik-økonomi/matematik -datalogi/statistik/aktuar/jordbrugsøkonom: Matematik A. Ved jordbrugsøkonomuddannelsen kan den adgangsgivende eksamen erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

9) Biologi/geologi/geografi på KU samt geoinformatik: Matematik B, fysik B og kemi B.

10) Landskabsarkitekt: Matematik B, fysik B og kemi C. Ved landskabsarkitektuddannelsen kan den adgangsgivende eksamen erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

11) Veterinæruddannelsen: Matematik B, fysik B og kemi C.

12) Datalogi på KU og informatik på AAU: Matematik B.

13) Idræt : Matematik C samt a) fysik C og kemi C eller b) naturfag/fysik-kemi. Ved AU kræves endvidere bestået optagelsesprøve.«.

13. § 43 affattes således:

»§ 43. Ved datanomuddannelsen er adgangskravet

1) en adgangsgivende eksamen med matematik C eller

2) en gennemført kontoruddannelse med specialet administration med IT og engelsk C og matematik C.«.

14. § 50 affattes således:

»§ 50. Ved de tekniske uddannelser på universiteter, jf. dog §§ 51 og 53, er adgangskravet en adgangsgivende eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

1) Diplom- og civilingeniøruddannelserne i eksportteknologi: Matematik A, fysik B og engelsk A.

2) Civilingeniøruddannelsen i datateknologi ved Syddansk Universitet: Matematik A og fysik B.

3) Civilingeniøruddannelserne i øvrigt: Matematik A, fysik B og kemi C. Uddannelserne inden for bioteknologi på AAU og kemi kræver dog kemi B.

4) Levnedsmiddeluddannelserne: Matematik A, fysik B og kemi B. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

5) Landinspektøruddannelsen: Matematik A.«.

15. § 51, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved diplomingeniøruddannelserne i kemi og i kemi og bioteknologi ved AAU kræves kemi B.«.

16. I § 51 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved diplomingeniøruddannelsen Business Development Engineer kræves matematik B, fysik B og kemi C.«.

17. § 64, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. På områder med frit optag kan institutionen således fastsætte kapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig undervisning med kvalificerede lærerkræfter og tilstrækkelig bygningskapacitet.«.

18. Efter § 66 indsættes:

»§ 66 a. Optagelsespladserne, jf. § 64, stk. 1, opdeles normalt i 2 kvoter: Kvote I og kvote II. Optagelsespladserne i kvote II opdeles i to kategorier, jf. § 66 c, stk. 1. Ministeriet fastsætter hvert år efter indstilling fra institutionerne, om der skal være kvoter, kvoternes størrelse og opdeling af pladserne inden for kvote II.

    Stk. 2. Overskydende pladser fra en kategori inden for kvote II, jf. § 66 c, stk. 1, nr. 1 og 2, overføres til kvote I.

§ 66 b. Optagelsespladserne i kvote I tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-7, bortset fra ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, udvælger institutionen efter objektive kriterier, hvem der skal optages. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor institutionen på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient.

    Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

    Stk. 3. Institutionen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., fravige reglerne i stk. 1.

§ 66 c. Optagelsespladserne i kvote II tildeles:

1) Ansøgere, der opfylder betingelserne for optagelse i kvote I, jf. § 66 b, stk. 1, men som ikke har kunnet optages i denne kvote.

2) a. Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse,

b. ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. § 6, og

c. ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote I.

    Stk. 2. Institutionerne offentliggør, om alle ansøgere i kvote II optages efter individuel vurdering, eller hvilke generelle kvalifikationskriterier der vil blive lagt vægt på ved optagelse af ansøgere, jf. stk. 1, nr. 1. Institutionerne må ikke anvende alder eller lodtrækning som udvælgelseskriterier. Alder kan dog anvendes ved karakterlighed og ved fordeling på flere studiestarttidspunkter. Hvis institutionerne lader aktiviteter indgå i vurderingen, må der højst indgå aktiviteter for en periode på sammenlagt i alt 30 måneder. Hvis krav om erhvervserfaring indgår i adgangsgrundlaget, trækkes denne periode fra i de 30 måneder.

    Stk. 3. Væsentlige ændringer i udvælgelseskriterierne, jf. stk. 2, kan kun foretages med mindst to års varsel.«

19. § 69, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3. bliver herefter stk. 1.

20. § 72, stk. 1, nr.1, affattes således:

»1) Ansøgningsfristen er den 15. marts for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote II , samt for alle ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6 og 7. For ansøgere i kvote I er ansøgningsfristen den 1. juli.«.

21. I § 74, stk. 2, ændres »§ 69, stk. 1« til: »§ 66 c, stk. 2«, og efter stk. 2 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 3. Indskrivning på en uddannelses senere trin er betinget af, at institutionen har ledig plads.«.

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

22. Bilag A og B til bekendtgørelse nr. 606 af 10. juli 1997 om adgang, indskrivning og orlov m.v. bortfalder.

§ 2

    Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 1999 og har virkning fra optagelsen i 1999.

    Stk. 2 . Ved optagelse i 1999 har ansøgere, der opfylder adgangskravene i bekendtgørelse nr. 606 af 10. juli 1997 om adgang, indskrivning og orlov m.v., ret til at søge optagelse efter kapitel 2-7 i den nævnte bekendtgørelse.

    Stk. 3. Ændringerne af §§ 34 og 37, der er indsat ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 10 og 11, har først virkning fra optagelsen i 2000. § 41, nr. 13, der er indsat ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 12, har for KU s vedkommende først virkning fra optagelsen i 2001. § 66 c, stk. 2, 4. og 5. pkt., der er indsat ved denne bekendtgørelses § 1, nr.18, har først virkning fra optagelsen i 2002.

Undervisningsministeriet, den 4. maj 1999

P.M.V.
Ivan Sørensen

/Carl Erik Lautrup