Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prøver inden for almen voksenuddannelse

 

I medfør af § 5, stk. 1, 3 og 4, § 9, stk. 5, og § 13, stk. 3, i lov om almen voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 1. februar 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Overordnede regler og generelle regler om prøver

§ 1. Undervisningsministeriet fører tilsyn med afholdelse af prøver ved et voksenuddannelsescenter.

§ 2. Forstanderen for et voksenuddannelsescenter er over for Undervisningsministeriet ansvarlig for, at prøve afholdes efter gældende regler.

Stk. 2. Forstanderen skal være til stede på voksenuddannelsescentret under prøven, men kan dog bemyndige andre til at varetage sine funktioner i forbindelse med prøven.

Stk. 3. Forstanderen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende prøvedeltagere, jf. § 4.

§ 3. Regler i denne bekendtgørelse om voksenuddannelsescentre og om forstandere for voksenuddannelsescentre gælder, medmindre andet fremgår af eller i medfør af de enkelte regler, tilsvarende for uddannelsesinstitutioner, der er godkendt efter lovens § 3, stk. 2, eller er omfattet af lovens § 12, stk. 2, henholdsvis for ledere af disse uddannelsesinstitutioner.

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved prøvedeltagere

1)   kursister, som er indskrevet ved undervisningen, jf. bekendtgørelsen om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse, og

2)   selvstuderende, som har tilmeldt sig voksenuddannelsescentret for at gå til prøve, herunder kursister, som kun har været indskrevet ved en del af undervisningen.

§ 5. I denne bekendtgørelse forstås ved hverdage alle ugens dage bortset fra lørdage, søndage og danske helligdage.

§ 6. Prøver afholdes på tidspunkter, så de kan aflægges i hvert fag og på hvert trin for sig uafhængigt af hinanden.

Stk. 2. Skriftlige prøver på niveau E, jf. § 12, og i dansk som andetsprog afholdes på tidspunkter, der er fastsat af Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet meddeler senest den 1. februar hvert år prøvetidspunkterne for det følgende kursusår.

Stk. 3. Forstanderen fastsætter tidspunkter for øvrige prøver. Ved prøver med beskikket censur fastsættes tidspunktet for prøven dog af ministeriet efter indstilling fra forstanderen.  

§ 7. Forstanderen indberetter efter Undervisningsministeriets nærmere bestemmelse, hvilke prøver der afholdes. Indberetning sker på blanketter, der er udformet af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Indberetning skal være modtaget i ministeriet senest 6 uger før prøven. Ministeriet kan dog godkende kortere indberetningsfrist for prøver, der afslutter undervisning af mindre end 6 ugers varighed.

§ 8. Deltagelse i prøve er betinget af, at prøvedeltageren

1)   har indstillet sig til prøve senest 8 uger, før prøven afholdes, eller inden for en af voksenuddannelsescentret fastsat kortere frist for prøve, der afslutter undervisning af mindre end 8 ugers varighed,

2)   har meddelt sit valg med hensyn til eller afleveret prøveoplæg,

3)   på forlangende kan forevise legitimation med foto og

4)   som selvstuderende har betalt gebyr i henhold til reglerne i bekendtgørelse om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse.

Stk. 2. Selvstuderende indstiller sig til prøve ved et voksenuddannelsescenter, som i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og på det pågældende trin.

§ 9. Forstanderen skal sørge for, at kursister og selvstuderende, evt. gennem opslag, i god tid orienteres om:

1)   Prøvetidspunkter.

2)   De generelle prøveregler.

3)   De specielle prøveregler i hvert enkelt fag.

4)   Følgerne af ikke at overholde reglerne om prøver.

5)   Mulighederne for at klage over prøver og bedømmelse af prøver.

6)   Mulighederne for brug af computer ved prøver.

§ 10. Opgavesæt, prøveoplæg, opgavebesvarelser og udfyldte karakterlister sendes i forseglet kuvert som anbefalet post.

Stk. 2. Karakterlister skal indeholde rubrikker til angivelse af prøvedato, prøvens art, prøvedeltagerens navn og kursistnummer, prøvekarakter, bemærkninger, dato og underskrifter. Ministeriet udformer blanket til karakterliste.

§ 11. Om bedømmelse og karaktergivning gælder reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 2

Regler for de enkelte fag og trin

§ 12. I fag, der er niveaudelt i trin, afholdes prøve på trin 1 (niveau G) og prøve på trin 2 (niveau E). I øvrige fag afholdes prøve på niveau E bortset fra dansk som andetsprog, som er på niveau G.

Stk. 2. Prøve på niveau G giver samme ret til fortsat uddannelse som folkeskolens afgangsprøve. Prøve på niveau E giver samme ret til fortsat uddannelse som folkeskolens 10. klasse-prøve.

§ 13. Undervisningsministeriet udformer opgavesæt til skriftlige prøver på trin 2 (niveau E) og prøver i dansk som andetsprog (niveau G).

§ 14. I forbindelse med anmeldelse af skriftlige prøver bestiller voksenuddannelsescentret opgavesæt til prøver på niveau E og i dansk som andetsprog. Undervisningsministeriet udformer blanket til bestilling.

Stk. 2. Senest 1 uge før prøven sender ministeriet de enkelte opgavesæt med oplysning om prøvens art og antal opgavesæt samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven. Forstanderen kontrollerer ved modtagelsen, at forsendelsen indeholder det bestilte antal opgavekuverter.

Stk. 3. Forstanderen sikrer, at de uåbnede opgavekuverter opbevares forsvarligt, indtil prøven afholdes.

§ 15. Holdets lærer udarbejder opgavesæt til skriftlige prøver på trin 1 (niveau G) bortset fra dansk som andetsprog.

Stk. 2. Senest 10 hverdage før prøven afleverer læreren opgavesættet til forstanderen, som ved sin underskrift attesterer, at opgavesættet er i overensstemmelse med forløbsbeskrivelsen, og sikrer, at det opbevares forsvarligt, indtil prøven afholdes.

§ 16. I tilslutning til de regler om prøver i de enkelte fag, der er fastsat i bilag om de enkelte fag (fagbeskrivelser) til bekendtgørelse om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse, gælder følgende:

1)   Medmindre andet er bestemt for de enkelte fag, kan mundtlig prøve aflægges som gruppeprøve af normalt 3 - 5 prøvedeltagere. Bedømmelsen skal være individuel.

2)   Hvor prøveoplæggene ved mundtlig prøve fordeles ved lodtrækning, jf. § 43, skal prøveoplæggene have indholdsmæssig sammenhæng med holdets forløbsbeskrivelse eller for selvstuderendes vedkommende med egen forløbsbeskrivelse.

3)   Medmindre andet er bestemt for de enkelte fag, foregår mundtlig prøve som en samtale mellem prøvedeltager, lærer og censor.

4)   Medmindre andet er bestemt for de enkelte fag, gives én karakter for hver prøve.

Kapitel 3

Opgavekommission, censorer mfl.

§ 17. Ministeriet nedsætter for hvert fag en opgavekommission, der skal udarbejde forslag til opgavesæt til skriftlige prøver på trin 2 (niveau E) og til den skriftlige prøve i dansk som andetsprog (niveau G), jf. § 13.

Stk. 2. En opgavekommission kan tillige omfatte tilforordnede.

Stk. 3. Ministeriet kan udpege personer til at teste opgavesæt til skriftlige prøver på niveau E og dansk som andetsprog samt ved eventuel forsøgsvirksomhed.

§ 18. Undervisningsministeriet fastsætter honoreringen af medlemmerne af en opgavekommission bortset fra medlemmer, der er ansat som fagkonsulenter i Undervisningsministeriet.

§ 19. Undervisningsministeriet beskikker censorer til skriftlige prøver på trin 2 (niveau E) og i dansk som andetsprog (niveau G) og kan beskikke censorer til øvrige prøver. Som censorer beskikkes så vidt muligt lærere ved almen voksenuddannelse efter indstilling fra forstanderne.

Stk. 2. Censorer ved prøver, hvortil ministeriet ikke har beskikket censor, udpeges så vidt muligt på de enkelte forstanderes foranledning af forstandere for andre voksenuddannelsescentre blandt lærere ved almen voksenuddannelse, jf. dog stk. 3. Ministeriet kan i nødvendigt omfang udpege andre.

Stk. 3. Ministeriet kan udpege censorer til prøver, der afholdes af uddannelsesinstitutioner, der er godkendt efter lovens § 3, stk. 2.

Stk. 4. Det voksenuddannelsescenter, hvor censor er ansat, og det voksenuddannelsescenter, hvor prøven afholdes, orienteres af ministeriet senest 4 uger før den enkelte prøve om, hvem der er beskikket som censor ved prøven.

§ 20. Censor skal

1)   påse, at prøveoplæg og forløbsbeskrivelse(r) er i overensstemmelse med mål og indhold i de enkelte fagbeskrivelser for det pågældende fag og trin,

2)   påse, at prøven er i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i de enkelte fagbeskrivelser for det pågældende fag og trin,

3)   medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og

4)   medvirke til og påse, at prøvedeltagerne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstation en pålidelig bedømmelse.

Stk. 2. Hvis censor inden prøven konstaterer, at krav i stk.1 ikke er opfyldt, retter censor henvendelse til forstanderen for det voksenuddannelsescenter, hvor prøven afholdes, med henblik på om muligt at rette op på forholdet inden prøven. Hvis kravene i stk. 1 ikke er opfyldt ved prøven, indberetter censor dette til ministeriet. Ministeriet træffer beslutning om konsekvenser heraf. En censor, der er udpeget, jf. § 19, stk. 2, sender indberetningen til ministeriet gennem sin forstander.

Stk. 3. Beskikkede censorer indberetter til ministeriet om prøveafvikling, herunder prøveresultater. Ministeriet kan anmode øvrige censorer om at foretage indberetning.

§ 21. Ved hver prøve foretages bedømmelsen af læreren og en censor. Når særlige forhold gør sig gældende, kan Undervisningsministeriet for det enkelte fag eller trin dog bestemme, at bedømmelsen ved skriftlig prøve i stedet foretages af to censorer.

Stk. 2. Ingen lærer kan fungere som censor ved et voksenuddannelsescenter, hvor vedkommende selv underviser.

Stk. 3. Lærer og censor gør notater om præstation og karakterfastsættelse til personligt brug med henblik på udarbejdelse af udtalelse i en eventuel klagesag. Notater opbevares i 1 år.

Stk. 4. De originale opgavebesvarelser må ikke påføres notater eller tegn.

Kapitel 4

Hjælpemidler mv.

§ 22. Bilag 1 til denne bekendtgørelse indeholder regler om, hvilke hjælpemidler der må anvendes ved de enkelte mundtlige og skriftlige prøver samt ved forberedelse til mundtlige prøver. Herunder angives, hvilke hjælpemidler det er prøvedeltagerens eget ansvar at medbringe, og hvilke der stilles til rådighed af voksenuddannelsescentret.

§ 23. Til prøvedeltagere med handicap og prøvedeltagere med fremmedsproget baggrund gives dispensation fra de almindelige prøvebestemmelser i de tilfælde, hvor ændrede prøvevilkår skønnes nødvendige for så vidt muligt at ligestille disse prøvedeltagere med andre prøvedeltagere. Det er en forudsætning, at der med en dispensation ikke sker en sænkning af prøvens faglige niveau.

Stk. 2. Forstander skal sørge for, at handicappede kursister og fremmedsprogede kursister orienteres om mulighederne for at opnå dispensation.

Stk. 3. Dispensation kan efter ansøgning fra kursisten gives af forstander, jf. §24, stk. 1, eller af Undervisningsministeriet, jf. § 24, stk. 2, efter en individuel vurdering af de vanskeligheder, som handicappet eller den fremmedsprogede baggrund medfører i den givne prøvesituation.

Stk. 4. Ved dispensationsansøgninger vedrørende tilfælde af ikke åbenlyse handicap skal der foreligge en udtalelse fra en læge, skolepsykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig. Forstanderen kan stille krav om, at den sagkyndiges udtalelse højst må være 2 år gammel.

§ 24. Forstanderen giver tilladelse til

1)   særlige praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler,

2)   tilstedeværelse af en hjælper, som er udpeget af forstanderen, og som ikke må være prøvedeltagerens egen lærer,

3)   forlænget forberedelsestid og/eller prøvetid og

4)   fritagelse for prøve i kort og billedstof for synshandicappede.

Stk. 2. Undervisningsministeriet giver dispensation vedrørende prøvens indhold og form i øvrigt til prøvedeltagere med handicap eller med fremmedsproget baggrund.

Stk. 3. Dispensationsansøgninger i henhold til stk. 1 skal være voksenuddannelsescentret i hænde senest 8 uger før prøven eller inden for en af voksenuddannelsescentret fastsat kortere frist for prøve, der afslutter undervisning af mindre end 8 ugers varighed.

Stk. 4. Dispensationsansøgninger i henhold til stk. 2 skal være voksenuddannelsescentret i hænde senest 9 uger før prøven eller inden for en af ministeriet fastsat kortere frist for prøve, der afslutter undervisning af mindre end 8 ugers varighed. Ansøgning bilagt udtalelse i henhold til § 23, stk. 4, og forstanderens indstilling videresendes til Undervisningsministeriet inden for en frist på normalt en uge.

Stk. 5. Forstanderen underretter skriftligt den prøvedeltager, der har søgt dispensation, om sin henholdsvis ministeriets afgørelse.

Stk. 6. Forstanderen sender oplysning om dispensation til censor sammen med den skriftlige opgave. Oplysningen skal foreligge i prøvelokalet ved skriftlig eller mundtlig prøve.

Kapitel 5

Bortvisning fra prøve

§ 25. Hvis en prøvedeltager medbringer ikke tilladte hjælpemidler eller gribes i uretmæssigt at skaffe sig eller give en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af en skriftlig opgave eller et mundtligt prøveoplæg eller i at forsøge herpå, skal forstanderen straks bortvise prøvedeltageren fra prøven eller forberedelsen til mundtlig prøve.

Stk. 2. Hvis der under en prøve eller efter denne opstår formodning om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig eller givet hjælp, indberetter forstanderen straks dette til Undervisningsministeriet. Hvis formodningen bliver bekræftet, træffer ministeriet beslutning om bortvisning fra prøven. En eventuel karakter for prøven bortfalder.

Stk. 3. Ved forstyrrende adfærd kan forstanderen bortvise prøvedeltageren fra prøven.

Stk. 4. Stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis en prøvedeltager ikke selv har udarbejdet en skriftlig besvarelse eller har afskrevet eller omskrevet væsentlige dele fra ikke angivne kilder.

Kapitel 6

Skriftlige prøver

§ 26. Forstanderen sikrer, at prøven gennemføres under betryggende forhold, herunder at prøvelokalerne er hensigtsmæssigt indrettet til formålet.

§ 27. Forstanderen udpeger tilsynsførende og fordeler opgaverne mellem dem. Ingen lærer må føre tilsyn med prøvedeltagere, som læreren selv fører op til den pågældende prøve.

Stk. 2. Antallet af tilsynsførende i prøvelokalet er 2 for de første 20 prøvedeltagere samt 1 pr. yderligere påbegyndte 20 prøvedeltagere.

Stk. 3. Tilsynsførende eller andre tilstedeværende, jf. § 29, stk. 4-6, må ikke give prøvedeltagere oplysning om forståelse eller besvarelse af opgaver.

§ 28. Forstanderen skal før prøven sørge for,

1)   at prøvedeltagere og tilsynsførende er gjort bekendt med reglerne om tilladte hjælpemidler, jf. § 22 og bilag 1 til denne bekendtgørelse ,

2)   at tilsynsførende er gjort bekendt med dispensationer, der er givet til handicappede prøvedeltagere og fremmedsprogede prøvedeltagere, jf. § 24, idet kopier af tilladelserne tillige findes i prøvelokalet, og

3)   at prøvedeltagerne er bekendt med deres kursistnummer.

Stk. 2. Forstanderen skal sørge for, at de tilsynsførende, umiddelbart før prøvelokalet åbnes, får udleveret en deltagerliste, der er udfyldt med prøvedeltagernes navn og kursistnummer.

Stk. 3. Karakterlister til brug ved skriftlige prøver skal indeholde rubrikker til angivelse af prøvedato, prøvens art, prøvedeltagernes navn og kursistnummer, prøvekarakter, bemærkninger, dato og underskrift. Ministeriet udformer blanket til karakterliste.

§ 29. Prøven er begyndt, når fordelingen af opgavesæt er begyndt.

Stk. 2. Alle tilsynsførende skal være i prøvelokalet, når det åbnes senest 10 minutter, før prøven begynder.

Stk. 3. Prøvedeltagere skal være i prøvelokalet, når prøven begynder. Forstanderen kan dog tillade en prøvedeltager, der kommer for sent, at deltage, hvis forstanderen anser det for udelukket, at vedkommende kan have modtaget nogen oplysning om opgaverne, og finder forsinkelsen rimeligt begrundet. Sluttidspunktet for prøven ændres ikke for den pågældende.

Stk. 4. Under prøven må ingen andre end de prøvedeltagere, der er anført på deltagerlisten, de tilsynsførende og forstanderen, jf. § 2, stk. 2, og eventuelle hjælpere til prøvedeltagere med handicap, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, være i prøvelokalet, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. Under prøven i Edb: Tekstbehandling skal en edb-kyndig person være til stede af hensyn til eventuelle fejl ved edb-anlægget. Den edb-kyndige udpeges af forstanderen.

Stk. 6. Ved prøven i dansk retskrivning skal en person udpeget af forstanderen være til stede for at diktere.

§ 30. Før prøven begynder, uddeles ark, der skal bruges ved besvarelsen. Ved prøven i matematik udleveres svarark dog samtidig med opgavesættene. Yderligere ark udleveres under prøven efter henvendelse til de tilsynsførende. Ved prøven i Edb: Tekstbehandling bruges der herudover blanke ark, der ligger i printeren.

Stk. 2. Opgavebesvarelsen må kun skrives på de uddelte ark, herunder på ark, der indgår i opgaver. Alle ark skal, undtagen ved prøven i Edb: Tekstbehandling, indeholde rubrikker til de oplysninger, som prøvedeltageren skal anføre i overensstemmelse med § 33, stk. 1.

§ 31. Prøvedeltagerne skal sidde i en sådan afstand, at de ikke kan nå hinanden.

Stk. 2. Under prøven må prøvedeltagerne ikke henvende sig til hinanden.

Stk. 3. Hvis en prøvedeltager forlader prøvelokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes prøven som afsluttet for denne prøvedeltager.

Stk. 4. Ved aflevering af besvarelsen må en prøvedeltager først forlade sin plads, når en tilsynsførende har attesteret modtagelsen af besvarelsen. Herefter kan prøvedeltageren ikke ændre i besvarelsen.

Stk. 5. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen prøvedeltager forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse.

§ 32. Forstanderen har ansvaret for fordelingen af opgaverne til de skriftlige prøver.

Stk. 2. Ved prøven i dansk retskrivning åbnes opgavekonvolutten tidligst 1 time og senest ½ time før prøven, så den person, der skal diktere, kan gennemse teksten og en eventuel instruktion.

§ 33. Prøvedeltageren udfylder rubrikkerne på alle de ark, som prøvedeltageren ønsker skal udgøre besvarelsen, med navn, kursistnummer, sidetal og antal ark i alt. Ved prøven i Edb: Tekstbehandling påføres navn, nummer og sidetal dog via edb-anlægget.

Stk. 2. Den tilsynsførende skal ved modtagelsen af besvarelsen sikre sig, at alle ark er udfyldt, og med sin underskrift på første besvarelsesark attestere,

1)   at opgaven er afleveret,

2)   at antal ark svarer til det anførte, og

3)   at arkene er udfyldt i overensstemmelse med stk. 1.

§ 34. Når den tid, der er fastsat for prøven, er udløbet, tilkendegiver de tilsynsførende, at tiden er udløbet, og indsamler de opgavebesvarelser, der ikke er afleveret. Ved prøven i Edb: Tekstbehandling må opgavebesvarelsen udskrives én gang efter prøvetidens udløb.

§ 35. Alle eksemplarer af opgavesættene skal blive i prøvelokalet, indtil de tilsynsførende har tilkendegivet, at prøven er afsluttet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Prøvedeltagere, der afleverer ved prøvens afslutning, kan tage deres eget opgavesæt og de af deres ark, der ikke indgår i besvarelsen, ud af prøvelokalet. Prøvedeltagere, der afleverer tidligere, kan afhente dette materiale umiddelbart efter prøvens afslutning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis prøven i Edb: Tekstbehandling afholdes i flere hold, skal forstanderen sikre, at der ikke er efterladt notater eller lignende i prøvelokalet efter prøven for det eller de foregående hold. Opgavesættene indsamles efter prøven og opbevares til næste dag. Ingen prøvedeltager må bringe opgavesæt eller ark, der ikke indgår i besvarelsen, med ud af prøvelokalet, men de kan afhente materialet dagen efter.

Særligt om anvendelse af computer mv.

§ 36. Voksenuddannelsescenteret kan generelt for alle skriftlige prøver eller enkeltvis for de enkelte skriftlige prøver tilbyde prøvedeltagere, der skønnes at være rutinerede i brug af computer, at bruge voksenuddannelsescentrets computere. Prøvedeltagere, som selv ønsker at medbringe en computer, der opfylder kravene til brug ved prøve, jf. bilag 2 til denne bekendtgørelse, har ret til at bruge computer i det omfang, voksenuddannelsescentrets lokalemæssige og tekniske kapacitet tillader det.

Stk. 2. Der skal foreligge retningslinjer for, på hvilken måde tilladelse til at anvende computer ved skriftlig prøve fordeles til prøvedeltagerne, dels hvis der er flere ansøgere til anvendelse af voksenuddannelsescentrets computere end antallet af computere, dels hvis der i alt er flere ansøgere, end den lokalemæssige og tekniske kapacitet tillader.

Stk. 3. Prøvedeltagere, der anvender computer, skal lokalemæssigt adskilles fra de øvrige prøvedeltagere. Prøvetidens varighed er den samme som for prøvedeltagere, der ikke anvender computer.

Stk. 4. Forstanderen skal før prøven meddele prøvedeltageren vilkår for benyttelse af egen computer/printer, herunder i hvilket omfang voksenuddannelsescentret under prøven kan tilbyde teknisk assistance til prøvedeltagerens eget udstyr, og vilkår for forsikringsforhold, mens prøvedeltagerens eget udstyr befinder sig på voksenuddannelsescentret.

Stk. 5. Reglerne om brug af computer ved prøverne fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse. I øvrigt gælder de almindelige regler om skriftlige prøver, herunder om medbringelse af ikke-tilladte hjælpemidler og om uretmæssig hjælp, jf. § 25.

Stk. 6. Ved anvendelse af software, der ikke er omfattet af kravene i bilag 2, skal voksenuddannelsescentret søge ministeriet om dispensation hertil senest 8 uger inden prøveafviklingen. I ansøgningen om dispensation angives, hvilke programmer og software der ønskes benyttet.

Stk. 7. Ministeriet kan bestemme, at voksenuddannelsescentret skal indberette oplysninger om brug af computer ved prøver.

§ 37. Ved skriftlige prøver skal prøvedeltagere, der anvender skrivemaskine, lokalemæssigt adskilles fra de øvrige prøvedeltagere.

Stk. 2. Forstanderen kan fastsætte supplerende retningslinjer for benyttelse af skrivemaskiner .

Bedømmelse

§ 38. Snarest muligt efter prøven sender forstanderen et opgavesæt og opgavebesvarelserne til censor sammen med karakterlisten, jf. § 10, stk. 2, og med oplysning om lærerens navn, adresse og telefonnummer, antal besvarelser, prøvens art samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven. Senest 8 hverdage efter modtagelsen sender censor opgavebesvarelsen til læreren. Senest 5 hverdage efter at have modtaget opgavebesvarelserne fra censor skal læreren have rettet opgaverne. Forstanderen giver læreren opgavesættet.

Stk. 2. Karakteren fastsættes efter en drøftelse mellem lærer og censor på censors foranledning.

Stk. 3. I bedømmelsen indgår opgavebesvarelsens læselighed og øvrige fremtræden.

Stk. 4. Hvis lærer og censor ikke er enige om en fælles bedømmelse, fastsættes karakteren efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. I de tilfælde, hvor karakteren er fastsat som et gennemsnit, påføres tillige lærers og censors karakterforslag.

Stk. 5. Censor sender karakterlisten i underskrevet stand til læreren, der underskriver den og videregiver karakterlisten samt kopien af besvarelserne til forstanderen. Læreren afleverer de bedømte opgavebesvarelser til forstanderen senest 4 uger efter prøvedagen.

§ 39. Voksenuddannelsescentret udleverer de originale besvarelser til prøvedeltagere, der ønsker det, når klagefristen, jf. § 52 og § 59, er udløbet. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres efter et år.

Stk. 2. Prøvedeltagerne har ophavsretten til egne besvarelser.

Kapitel 7

Mundtlige prøver

§ 40. Senest 15 hverdage før prøven afleveres til forstanderen:

1)   Forløbsbeskrivelse(r), jf. bekendtgørelse om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse.

2)   Prøveoplæg, jf. fagbeskrivelserne for de enkelte fag.

3)   Prøveoplysninger, hvortil ministeriet udformer blanket.  

Stk. 2. Materialet afleveres af henholdsvis

1)   læreren for så vidt angår holdets forløbsbeskrivelse(r), prøveoplæg og prøveoplysninger,

2)   den enkelte kursist for så vidt angår forløbsbeskrivelse(r), som kursisten selv har underskrevet, og prøveoplæg, der er udarbejdet af kursisten, og

3)   henholdsvis den selvstuderende for så vidt angår forløbsbeskrivelse(r) og kursistens prøveoplæg og den lærer, der har givet faglig vejledning, for så vidt angår prøveoplysninger.

Stk. 3. I det omfang prøveoplæg vælges og tilvejebringes af kursister, der er omfattet af holdets forløbsbeskrivelse, skal valg meddeles og materiale afleveres til læreren inden for en frist, der fastsættes af voksenuddannelsescentret, og som sætter læreren i stand til at aflevere materialet til forstanderen senest 15 hverdage før prøven.

Stk. 4. Forstanderen attesterer ved sin underskrift, at materialet er i overensstemmelse med fagbeskrivelsen for det pågældende fag.

Stk. 5. Senest 10 hverdage før prøven sender forstanderen et eksemplar af materialet til censor. Samtidig sender forstanderen et eksemplar af materialet til læreren, hvis der er tale om materiale, der er afleveret af kursisten.

Stk. 6. Hvis censor ikke modtager materialet, eller hvis det er mangelfuldt eller giver anledning til tvivl, retter censor straks henvendelse til læreren eller dennes forstander. Løses problemet ikke, retter censor henvendelse til ministeriet, som træffer afgørelse i sagen, herunder om prøven kan afholdes. En censor, der er udpeget, jf. § 20, stk. 2, henvender sig til ministeriet gennem sin forstander.

§ 41. Normalt må samme lærer og censor maksimalt eksaminere et antal prøvedeltagere svarende til 6 timers eksamination om dagen.

§ 42. I prøveafviklingen deltager både lærer og censor. Læreren skal i censors påhør sikre sig, at prøvedeltageren har forstået et eventuelt prøvespørgsmål og/eller i øvrigt er klar over, hvad prøveoplægget består af.

Stk. 2. Læreren er holdets lærer. Hvis undervisningen har været varetaget af mere end én faglærer, udpeger forstanderen en lærer til prøven. Hvis der foreligger særlige forhold, f.eks. inhabilitet eller sygdom, kan en anden lærer udpeges.

Stk. 3. Hvis censor har forfald, beskikkes eller udpeges en anden censor i henhold til § 19.

§ 43. Når prøvedeltagerne får tildelt prøveoplæg ved lodtrækning, anvendes uigennemsigtige og ensartede sedler. Alle sedlerne skal fremlægges ved prøvens start, og den enkelte prøvedeltager, henholdsvis prøvedeltagerne ved gruppeprøve, skal kunne vælge mellem mindst 3 sedler. Det samme spørgsmål kan være anført på to sedler.

§ 44. Under forberedelse til individuel prøve må prøvedeltagere ikke kunne henvende sig til andre om faglige emner og skal så vidt muligt placeres alene i et lokale. Hvis flere prøvedeltagere forbereder sig i samme lokale, skal der være tilsyn, dog ikke ved gruppeprøve. Deltagerne i gruppeprøve placeres i samme lokale og må ikke kunne henvende sig til personer uden for gruppen om faglige emner. Prøvedeltagere skal sikres ro under forberedelsen.

Stk. 2. Prøvedeltagere kan gøre notater under forberedelsen og støtte sig til disse ved prøven. Der skal bruges papir, som voksenuddannelsescentret udleverer. Lærer og censor har ret til at se notaterne.

§ 45. Censor bestemmer, hvornår prøven er afsluttet. Herefter forlader prøvedeltageren og eventuelle tilhørere lokalet.

§ 46. Forstanderen kan tillade, at prøve aflægges på et senere tidspunkt for prøvedeltagere, der kommer for sent, hvis forsinkelsen efter forstanderens vurdering er rimeligt begrundet.

Stk. 2. Censor anfører på karakterlisten, hvis en prøvedeltager er udeblevet.

§ 47. Prøven er offentlig, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forstanderen kan begrænse adgangen til prøvelokalet af pladsmæssige grunde og kan nægte adgang for og bortvise enkeltpersoner, hvor dette findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden. Forstanderen kan endvidere fravige reglen i stk. 1, hvis der foreligger særlige forhold, f.eks. hensynet til prøvedeltageren.

Stk. 3. Lyd- og billedoptagelse under prøven er ikke tilladt i prøvelokalet eller i forberedelseslokalet.

§ 48. Der censureres efter hver prøvepræstation. Kun lærer og censor må være til stede. Censor udtaler sin bedømmelse først.   Hvis lærer og censor ikke er enige om en fælles bedømmelse, fastsættes karakteren efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 2. Inden karakteren meddeles prøvedeltageren, påføres den karakterlisten, jf. stk. 5. I de tilfælde, hvor karakteren er fastsat som et gennemsnit, påføres tillige lærers og censors karakterforslag. Karakteren meddeles den enkelte kursist af læreren i overværelse af censor.

Stk. 3. Karakteren er endelig, når den er meddelt prøvedeltageren. Herefter kan den kun ændres af amtsrådet eller Undervisningsministeriet, jf. § 56, stk. 1, og § 57, stk. 4.

Stk. 4. Når prøven for de prøvedeltagere, der er anført på karakterlisten for den pågældende dag, er afsluttet, underskriver og daterer lærer og censor karakterlisten og afleverer den til forstanderen.

Kapitel 8

Prøveprotokol og beviser

§ 49. Ved et voksenuddannelsescenter føres en prøveprotokol, som kan føres elektronisk. Ministeriet udformer prøveprotokollen.

Stk. 2. Forstanderen indfører karaktererne i prøveprotokollen efter den underskrevne karakterliste.

Stk. 3. Karakterlisterne er voksenuddannelsescentrets dokumentation for karaktererne, indtil disse er indført i prøveprotokollen.

Stk. 4. Kopi eller udskrift af prøveprotokollen sendes til ministeriet efter hver prøvetermin for skriftlige prøver, eventuelt i elektronisk form. Undervisningsministeriet kan bestemme, at kopi eller udskrift af prøveprotokollen skal indsendes for øvrige prøver.

Stk. 5. Hvis prøveprokollen føres elektronisk, fremstilles der efter hver prøve en udskrift.

Stk. 6. Prøveprotokol eller udskrifter heraf opbevares på voksenuddannelsescentret i 30 år.

§ 50. Forstanderen udsteder bevis for aflagte prøver. Ministeriet kan dog udstede bevis for prøver, der aflægges på institutioner, der er godkendt efter lovens § 3, stk. 2

Stk. 2. På beviset anføres navn, CPR-nummer, prøvetidspunkt (måned og år), fag, niveau, prøveform, karakter(er) og den beskrivelse af 13-skalaen, der fremgår af § 1 i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Hvis der er aflagt flere prøver i samme fag eller på samme trin i et fag, anføres den højeste opnåede karakter på beviset.

Stk. 4. Ministeriet udformer blanketter til beviser.

Kapitel 9

Forsøg og dispensation

§ 51. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen, når de er led i forsøgs- og udviklingsvirksomhed . Det er en betingelse, at prøvens anvendelighed som grundlag for fortsat uddannelse ikke forringes. Samtidig med godkendelsen fastsætter ministeriet forsøgs- og udviklingsvirksomhedens varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Kapitel 10

Klage

§ 52. Klage over lærers og censors afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse, herunder bedømmelse af prøver, samt klager over prøveforløbet ved et voksenuddannelsescenter og ved en uddannelsesinstitution, der er omfattet af lovens § 12, stk. 2, kan af en prøvedeltager indbringes for forstanderen inden 2 uger efter, at afgørelsen eller karakteren er meddelt prøvedeltageren.

Stk. 2. Klagen indgives individuelt og skriftligt til forstanderen. Klagen skal præcisere og begrunde klagepunkterne.

Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse på grund af klage over mangler ved en prøve, har afgørelsen virkning for alle prøvedeltagere i samme situation.

§ 53. Forstanderen indhenter inden en uge efter modtagelsen af klagen de nødvendige udtalelser til klagen. Udtalelserne afgives inden en frist fastsat af forstanderen på normalt maksimalt 2 uger.

Stk. 2. Forstanderen forelægger udtalelserne for klageren, der inden for en frist på normalt en uge gives lejlighed til at komme med sine kommentarer.

§ 54. I sager, hvor klagen ikke vedrører bedømmelse af prøver, træffer forstanderen afgørelse enten om at tilbyde omprøve, for så vidt angår skriftlige prøver i næste prøvetermin, eller om at afvise klagen.

Stk. 2. Hvis klagen vedrører bedømmelse af prøver, vurderer forstanderen, om der foreligger omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, jf. § 56, stk. 1, nr. 1-3. Finder forstanderen, at der ikke foreligger sådanne omstændigheder, afvises klagen. Finder forstanderen, at der er grundlag for berettiget tvivl om bedømmelsen, sendes klagen, samtlige udtalelser og forstanderens udtalelse til amtsrådet til afgørelse. Vedrører klagen bedømmelse af en skriftlig opgavebesvarelse, medsendes den originale opgavebesvarelse, og kopi opbevares på voksenuddannelsescentret.

§ 55. Forstanderens afgørelser efter § 54 kan af klageren indbringes for amtsrådet inden for en frist af 2 uger, fra klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Klagen indsendes gennem forstanderen, der afgiver en udtalelse i forbindelse med sagens videresendelse til amtsrådet.

Stk. 3. Klageren skal inden for samme frist, som er nævnt i § 53, stk. 2, før videresendelsen have lejlighed til at kommentere forstanderens udtalelse.

§ 56. Amtsrådet træffer afgørelse, jf. § 54, stk. 1, eller om ombedømmelse. Afgørelse om ombedømmelse forudsætter,

1)   at der ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler,

2)   at en censor i sin udtalelse anbefaler, at karakteren hæves, eller

3)   at der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.

Stk. 2. Hvis bedømmelsen er foretaget af en censor, som er beskikket af Undervisningsministeriet, indsender amtsrådet den originale opgavebesvarelse til Undervisningsministeriet til ombedømmelse.

Stk. 3. En klage kan ikke resultere i en lavere karakter.

§ 57. Amtskommunens afgørelser kan af klageren indbringes for Undervisningsministeriet inden for en frist af 2 uger, fra klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Klagen stiles til Undervisningsministeriet og sendes gennem amtsrådet, der afgiver en udtalelse i forbindelse med videresendelsen til ministeriet.

Stk. 3. Klageren skal inden for samme frist, som er nævnt i § 53, stk. 2, før indsendelsen til ministeriet have lejlighed til at kommentere amtskommunens udtalelse.

Stk. 4. Ministeriet kan træffe afgørelse, jf. § 56.

§ 58. Klage over en forstanders afgørelser i øvrigt, som er truffet i henhold til denne bekendtgørelse, kan af kursisten eller den selvstuderende indbringes for amtsrådet inden 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt kursisten. Reglerne om klage i bekendtgørelse om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse finder tilsvarende anvendelse.

§ 59. Klage over afgørelser, herunder bedømmelse af prøver i henhold til denne bekendtgørelse ved uddannelsesinstitutioner godkendt efter lovens § 3, stk. 2, kan af prøvedeltageren indbringes for Undervisningsministeriet inden 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt prøvedeltageren.

Stk. 2. § 52, stk. 2 og 3, § 53 og § 55, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på klager, jf. stk. 1.

§ 60. En prøvedeltager har ret til uden betaling at få udleveret kopi af sin skriftlige opgavebesvarelse og af prøveoplægget ved mundtlig prøve.

Kapitel 11

Overtrædelser af regler

§ 61. Hvis der under eller efter prøven konstateres overtrædelser af regler i denne bekendtgørelse eller i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse eller andre regler, indberetter forstanderen det straks til Undervisningsministeriet og orienterer straks skriftligt de prøvedeltagere, som har deltaget i prøven.

Stk. 2. Ministeriet indhenter gennem forstanderen udtalelser fra sagens parter og kan bestemme, at prøvebevis for den eller de pågældende prøvedeltagere tilbageholdes, indtil sagen er afgjort.

Stk. 3. Ministeriet træffer afgørelse om at hæve karakteren, give tilbud om omprøve eller afvise sagen.

Kapitel 12

Ikrafttræden mv.

§ 62. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1999.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende regler:

1)   Kulturministeriets cirkulære af 14. marts 1990 om tilladte hjælpemidler ved prøveafholdelse inden for almen voksenuddannelse.

2)   Kulturministeriets cirkulære af 30. september 1992 om den praktiske prøveafvikling inden for almen voksenuddannelse.  

Stk. 3. For prøver, hvor undervisningen er begyndt før den 1. august 1999, finder de regler, der er fastsat i bilag 2 -16 i bekendtgørelse nr. 314 af 30. april 1992, anvendelse.


Bekendtgørelse om prøver uden for almen voksenuddannelse

Indholds- og bilagsfortegnelse

 

 

Kapitel 1

Overordnede regler og generelle regler om prøver

§§ 1-11

Kapitel 2

Regler for de enkelte fag og trin

§§ 12-16

Kapitel 3

Opgavekommission, censorer mfl.

§§ 17-21

Kapitel 4

Hjælpemidler mv.

§§ 22-25

Kapitel 5

Bortvisning fra prøve

§ 26

Kapitel 6

Skriftlige prøver

§§ 27-41

 

Særligt om anvendelse af computer mv.

 

 

Bedømmelse

 

Kapitel 7

Mundtlige prøver

§§ 42-50

Kapitel 8

Prøveprokotol og beviser

§§ 51-52

Kapitel 9

Forsøg og dispensation

§ 53

Kapitel 10

Klage

§§ 54-62

Kapitel 11

Overtrædelse af regler

§ 63

Kapitel 12

Ikrafttræden mv.

§ 64

 

 

 

Bilag 1

Tilladte hjælpemidler ved prøveafholdelse inden for almen

voksenuddannelse

Bilag 2

Supplerende regler om brug af computer ved skriftlige prøver inden for almen voksenuddannelse

 

+++bilag+++ Bilag 1

Bekendtgørelse om prøver inden for almen voksenuddannelse

HJÆLPEMIDLER

Juni 1999

Oversigt over tilladte hjælpemidler ved prøver inden for almen voksenuddannelse

Fag

Trin 1

 

Skriftlig

prøve

 

 

Mundtlig

forberedelse

 

 

Mundtlig

prøve

Trin 2/

ikke niveaudelt

Skriftlig

prøve

 

 

Mundtlig

forberedelse

 

 

Mundtlig

prøve

Dansk

Ordbog/bøger +

grammatisk oversigt der har været brugt i undervisningen*)

 

Prøveoplægget + disposition til brug ved fremlæggelsen

Ordbog/bøger der har været brugt i undervisningen

Prøveoplægget + notater og tekster fra undervisningsforløbene samt opslagsværker der har været

brugt i under- visn.**)

Prøveoplægget + disposition(er)

Dansk som andet- sprog

Ordbog/ordbøger + en grammatisk oversigt der har været brugt i undervisningen *)

 

Prøveoplægget + disposition til brug ved fremlæggelsen

 

 

 

Matematik

Det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen, jf. dog bilag 2, pkt. 2.2. *)

Prøveoplægget + det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen.

Prøveoplægget + det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen + notater taget i forberedelsestiden.

Det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen, jf. dog bilag 2, pkt. 2.2.*)

 

Alt materiale vedr. arbejdet med det selvvalgte problemområde, det korte skriftlige oplæg samt disposition og bilagsmateriale til brug ved den mundtlige redegørelse.

Engelsk/tysk/- fransk

 

 

Prøveoplægget

Ordbøger:

dansk-frem.sprog, frem.sprog-dansk

frem.sprog-frem.- sprog

kort grammatisk oversigt *)

Prøveoplægget + ordbøger :

dansk-frem.sprog

frem.sprog-dansk

frem.sprog.-frem.-sprog

kort grammatisk oversigt )

Prøveoplægget + notater taget i forberedelsestiden

Filosofi/historie/

mediefag/psykologi/

samfundsfag

 

 

 

 

 

Prøveoplægget + hertil hørende materiale

Naturfag

 

 

Prøveoplægget + det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

 

Prøveoplægget + det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

Prøveoplægget + det materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

Edb-fag

 

 

Prøveoplægget + det edb-udstyr der er brugt i undervisningen og andet materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

Det edb-udstyr der er brugt i undervisningen og andet materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

*)

Prøveoplægget + det edb-udstyr der er brugt i undervisningen og andet materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

Prøveoplægget + det edb-udstyr der er brugt i undervisningen og andet materiale der er brugt eller udfærdiget i undervisningen

Latin

 

 

 

 

Prøveoplægget + latin-dansk ordbog (herunder grammatisk oversigt) og det materiale der er brugt i undervisningen**)

Prøveoplægget + notater taget i forberedelsestiden

Noter:

*)   Kursisten medbringer selv de til prøven tilladte hjælpemidler

)   VUC tilvejebringer opslagsværker, der har været anvendt i undervisningen

*)   VUC stiller edb-udstyr til rådighed. Om prøvedeltagerens ret til at bruge egen computer henvises til bekendtgørelsens § 36, stk. 1, 2. pkt.

 

+++bilag+++ Bilag 2

Bekendtgørelse om prøver inden for almen voksenuddannelse

BRUG AF COMPUTER

Juni 1999

Supplerende regler om brug af computer ved skriftlige prøver inden for almen voksenuddannelse

1. Voksenuddannelsescenterets computer eller egen computer

1.1. Voksenuddannelsescentret kan tilbyde prøvedeltagere, der skønnes at være rutinerede i brug af computer, at bruge voksenuddannelsescentrets computere ved skriftlige prøver.

1.2. Prøvedeltagere, som selv ønsker at medbringe en computer, har ret til at bruge computer i det omfang, voksenuddannelsescentrets lokalemæssige og tekniske kapacitet tillader det.

1.3. Der skal foreligge retningslinjer for fordeling af tilladelse til at anvende computer til prøvedeltagerne, hvis der er flere ansøgere end antallet af computere eller tilgængelig kapacitet, jf. bekendtgørelsens § 36, stk. 2.

2. Krav til brug af computeren mv.

2.1. Der må ikke benyttes faciliteter i computeren, der gør det muligt under prøven at udveksle oplysninger med andre computere mv.

2.2. For de enkelte fag og trin gælder følgende:

Dansk trin 1

Der må benyttes tekstbehandling inklusive stavekontrol og synonymordbog samt elektroniske udgaver af de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. bilag 1 om tilladte hjælpemidler ved prøverne inden for almen voksenuddannelse.

Dansk trin 2

Der må benyttes tekstbehandling eksklusive stavekontrol samt elektroniske udgaver af de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. bilag 2 om tilladte hjælpemidler ved prøverne inden for almen voksenuddannelse.

Dansk som andetsprog

Der må benyttes tekstbehandling inklusive stavekontrol og synonymordbog samt elektroniske udgaver af de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. bilag 2 om tilladte hjælpemidler ved prøverne inden for almen voksenuddannelse.

Trin 2 i engelsk, tysk og fransk

Der må benyttes tekstbehandling inklusive stavekontrol og synonymordbog samt elektroniske udgaver af de ordbøger, der er tilladt som hjælpemidler ved prøverne, jf. bilag 1 om tilladte hjælpemidler ved prøverne inden for almen voksenuddannelse.

Matematik trin 1 og 2

Der må benyttes tekstbehandling og (standard)regnearksprogrammer, som ikke må indeholde tilhørende og/eller supplerende specialprogrammer til løsning af matematiske problemstillinger. Der må ikke benyttes specifikke regneark, der er udfærdiget inden prøveafviklingen.

Generelt om dispensationsmuligheder

Der henvises til bekendtgørelsens § 36, stk. 6, om mulighed for dispensation til at anvende programmer og anden software, der ikke er omfattet af ovenstående.

3. De skriftlige prøver

3.1. Antallet af tilsynsførende ved prøver med computer fastsættes af forstanderen under hensyntagen til de lokale praktiske forhold, hvorunder prøven afvikles.

3.2. Computerne skal opstilles sådan, at prøvedeltagerne ikke har mulighed for at læse hinandens skærmtekster.

3.3. Prøvedeltagerne har selv ansvaret for under prøven at foretage den nødvendige løbende lagring af teksten, herunder periodisk fremstilling af back-up og sikkerhedskopier.

3.4. Prøvedeltagere, der benytter voksenuddannelsescentrets computere, skal have mulighed for at foretage udskrivning (udprintning) på voksenuddannelsescentrets printere under prøven. For prøvedeltagere, der benytter egen computer, skal det på forhånd være fastlagt, i hvilket omfang voksenuddannelsescentret stiller printer til rådighed, og hvordan udprintning foregår.

3.5. Forstanderen skal fastlægge procedurer for udskrivning, så det er muligt entydigt at identificere hvert enkelt udskrevet ark. Hvis voksenuddannelsescentrets identifikation af udskrifterne også indebærer tidsangivelse på udskrifterne, kræves det, at de udskrifter (besvarelsesark), der indgår i den opgavebesvarelse, der afleveres til bedømmelse, også er forsynet med tidspunkt. Proceduren skal endvidere sikre, at en prøvedeltager kun har adgang til sine egne udskrifter. Det praktiske arrangement i forbindelse med udskrivningen må ikke virke unødvendigt forstyrrende på de øvrige prøvedeltagere eller på prøveafviklingen.

3.6. Hvis der anvendes disketter, skal tomme disketter udleveres af voksenuddannelsescentret umiddelbart før prøvens start. De skal være forsynet med voksenuddannelsescentrets navn, og prøvedeltageren skriver sit navn og kursistnummer på. Disketten må ikke bringes ud af prøvelokalet under prøven, og den skal afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen.

3.7. Opgavebesvarelserne skal ved prøvetidens udløb foreligge udskrevet på papir med prøvedeltagerens underskrift på sidste side. Det er prøvedeltageren, der selv foretager udvælgelsen af de udskrevne ark, der skal afleveres til bedømmelse. Disketter eller kopier af back-up på voksenuddannelsescentrets server eller en individuel harddisk kan ikke vedlægges eller i øvrigt benyttes som dokumentation for, hvad der skulle have været afleveret til bedømmelse.

3.8. Forstanderen skal sikre, at der kan ydes teknisk bistand under prøven til at afhjælpe eventuelle tekniske problemer med skolens udstyr.

3.9. Hvis der under en prøve opstår strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af edb-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes/udbedres, fortsættes prøven uden benyttelse af computer. Hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afvikling, herunder problemer med hensyn til udskrivning af opgavebesvarelser eller dele heraf, retter voksenuddannelsescentret straks henvendelse til Undervisningsministeriet, som træffer bestemmelse om det videre forløb af den pågældende prøve.

3.10. Hvis prøvedeltageren anvender andre programmer eller filer end angivet for faget eller andre end de disketter, der er udleveret af voksenuddannelsescentret, opfattes dette som uretmæssigt at skaffe sig hjælp, jf. § 26.

Undervisningsministeriet, den 30. juni 1999

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Hanne Baumann

Redaktionel note
  • 1) Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 1999: I § 38, stk. 5, rettes "der underskriver den og videregiver karakterlisten samt kopien af besvarelserne til forstanderen." til "der underskriver den og videregiver karakterlisten samt besvarelserne til forstanderen."