Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om diplomuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Højskolen i København

 

I medfør af § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., som ændret ved lov nr. 1050 af 23. december 1998, og ved lov nr. 1122 af 29. december 1999, og § 2, stk. 1, § 11, stk. 2, og § 12, i lov om universiteter m. fl. (Universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 22. december 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål m.v.

§ 1. Formålet med diplomuddannelsen i informationsteknologi er at give studerende med en videregående uddannelse indsigt i informationsteknologiske problemkomplekser, herunder at kunne anvende og vurdere væsentlige informationsteknologiske metoder og teorier i forbindelse med udvikling og vurdering af IT-systemer.

§ 2. Uddannelsen udbydes af IT-Højskolen i København, der er et frifakultet under Handelshøjskolen i København, jf. Universitetslovens § 12. IT-Højskolen kan henlægge uddannelsen eller dele heraf til Roskilde Universitetscenter, Handelshøjskolen i København, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet.

    Stk. 2. Undervisningsministeriet kan godkende, at uddannelsen eller dele heraf udbydes af eller henlægges til andre institutioner end dem, der er nævnt i stk. 1.

§ 3. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

    Stk. 2. Uddannelsen eller dele heraf kan tilrettelægges som heltidsundervisning, jf. lov om åben uddannelse.

    Stk. 3. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. IT-Højskolen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra.

§ 4. Den informationsteknologiske diplomuddannelse giver ret til betegnelsen DIT. På engelsk anvendes titlen Diploma in Information Technology.

Kapitel 2

Adgangskrav m.v.

§ 5. Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har en videregående uddannelse. Efter den adgangsgivende uddannelse skal ansøgeren have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

    Stk. 2. IT-Højskolen i København kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder forudsætningerne i stk. 1, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Kravet om erhvervserfaring kan dog ikke fraviges.

§ 6. IT-Højskolen fastsætter regler for optagelse, jf. bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold

§ 7. Uddannelsen er opdelt i 4 semestre. Uddannelsen omfatter følgende fagområder:

1) Kravspecifikation og forundersøgelse, programmering, algoritmer og data, databaser og webgrænseflader.

2) Muligheder, begrænsninger og konkret anvendelse af vidt udbredte systemer og platforme til håndtering af for eksempel IT i organisationen, arbejdsgange og netværksadministration.

3) Branchespecifikke kurser, f.eks. økonomisystemer, web-design, geografiske informationssystemer.

    Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojektet af et omfang svarende til mindst 15 ECTS-point. Projektet skal indeholde teori fra hele uddannelsen og være praksis- og handlingsorienteret.

§ 8. I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant for det pågældende fagområde, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer.

Kapitel 4

Eksamen m.v.

§ 9. Handelshøjskolen i København udsteder eksamensbevis for de uddannelser, der er udbudt af IT-Højskolen i København. Det skal af eksamensbeviset fremgå, at uddannelsen er udbudt af IT-Højskolen i København.

    Stk. 2. IT-Højskolen udpeger interne censorer og nedsætter et ankenævn til behandling af klager over eksamen, jf. bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (Eksamensbekendtgørelsen).

    Stk. 3. For eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbeviser, klage over eksamen m.v. gælder i øvrigt reglerne i Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (Censorbekendtgørelsen).

Kapitel 5

Andre regler

§ 10. IT-Højskolen i København fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning, jf. § 8 i Universitetsloven.

    Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om:

1) Mål for og indhold af de enkelte fagområder samt fagområdernes placering i studieforløbet.

2) Omfanget af fagområderne opgjort i ECTS-point.

3) Eventuelle særlige krav til undervisnings- og arbejdsformer, herunder andelen af ECTS-point, der anvendes på skriftlige arbejder.

4) Eventuelle særlige undervisnings- og eksamensfordringer, herunder eventuelle bundne forudsætninger i studieforløbet.

5) Meritoverførsel.

    Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at IT-Højskolen i København, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra regler fastsat i studieordningen, der alene er fastsat af IT-Højskolen.

    Stk. 4. Inden en studieordning vedtages og ved væsentlige ændringer af studieordningen, indhenter IT-Højskolen i København en udtalelse fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen. Andre institutioner, der jf. § 2, stk. 2, udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

    Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et semesters begyndelse.

    Stk. 6. Ved udstedelse af nye studieordninger og ved væsentlige ændringer heraf fastsættes overgangsregler i studieordningen.

    Stk. 7. Studieordninger og ændringer heraf sendes til de andre institutioner, jf. § 2, stk. 2, censorerne og Undervisningsministeriet til orientering.

§ 11. Beståede uddannelseselementer ved en af institutionerne, der udbyder diplomuddannelsen efter denne bekendtgørelse, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer, jf. § 7, ved andre institutioner, der udbyder uddannelsen, jf. § 2, stk. 2.

    Stk. 2. IT-Højskolen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelserne træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

    Stk. 3. Ved godkendelse efter stk. 2 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 12. Undervisningsministeriet kan efter ansøgning fra Handelshøjskolen i København tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

    Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor IT-Højskolen kan dispensere, jf. § 3, stk. 3, § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2.

§ 13. Klager indgives til Handelshøjskolen i København. Klagen behandles af rektor for Handelshøjskolen i København eventuelt efter indhentet udtalelse fra IT-Højskolen i København, jf. § 4, stk. 1, jf. § 8, stk. 4-6, i Universitetsloven.

    Stk. 2. Den endelige afgørelse, jf. stk.1, kan af klageren indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til Handelshøjskolen. Handelshøjskolen videresender klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af sin udtalelse. Handelshøjskolen giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til Undervisningsministeriet.

    Stk. 3. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 og stk. 2 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 14. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2000.

Undervisningsministeriet, den 20. januar 2000

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Karen Plessing