Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse til IT-administrator

 

I medfør af § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. fastsættes:

Kapitel 1

Formål, mål , udbud og adgangskrav

§ 1. Formålet med uddannelsen er at give deltagerne informationsteknologiske færdigheder, som sætter de uddannede i stand til at anvende, vurdere og tilpasse informationsteknologiske værktøjer til erhvervsmæssige funktioner samt vejlede andre i anvendelsen af disse værktøjer.

    Stk. 2. Målet med uddannelsen er, at den uddannede kan anvende og vurdere anvendelsesprogrammel samt medvirke ved anskaffelse og implementering. Den uddannede skal derfor kunne

1) administrere anvendelsen af eget IT-udstyr, herunder foretage elektronisk sags- og dokumenthåndtering på en struktureret måde,

2) medvirke ved dokumententation og vedligeholdelse af IT-baserede informations- og kommunikationssystemer, og

3) samarbejde, arbejde projektorganiseret og forstå engelske, fagspecifikke tekster.

§ 2. Undervisningsministeriet godkender, hvilke skoler der kan udbyde uddannelsen. Godkendelsen kan tilbagekaldes.

§ 3. Skolen skal gennemføre mindst to uddannelseslinjer, jf. § 6. Kravet kan opfyldes i et på forhånd fastlagt samarbejde med en eller flere andre erhvervsskoler inden for rimelig geografisk afstand.

§ 4. Adgang til uddannelsen har personer, der har gennemført uddannelsen til pc-bruger eller har opnået tilsvarende kvalifikationer.

    Stk. 2. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse og mål og om de krav, uddannelsen stiller til deltagerne.

Kapitel 2

Varighed og struktur

§ 5. Uddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der kan tilrettelægges på heltid i overensstemmelse med reglerne i lov om åben uddannelse.

    Stk. 2. Deltagerne kan vælge at gennemføre en samlet uddannelse eller at gennemføre et eller flere fag. Tilmelding og optagelse finder sted for hvert fag.

    Stk. 3. Deltagelse i et fag kan forudsætte forudgående gennemførelse af eller sideløbende deltagelse i andre fag, hvis det fremgår af den af skolen fastsatte fagplan, jf. § 7.

§ 6. En samlet uddannelse har et omfang svarende til en normeret arbejdstid for deltagerne på 70 pct. af et arbejdsår.

    Stk. 2. En samlet uddannelse kan bestås inden for en af følgende uddannelseslinjer, jf. § 7 og bilag 1 og 2:

1) IT-support.

2) Systemadministration.

3) Databaseadministration.

4) Web-præsentation.

    Stk. 3. En uddannelseslinje kan erhverves uden linjebetegnelse, jf. § 7 og bilag 1 og 2.

§ 7. Hver uddannelseslinje består af 3 fællesfag, 3 eller 4 linjefag samt et afsluttende projekt, jf. bilag 1 og 2.

    Stk. 2. En uddannelseslinje uden linjebetegnelse består af 3 fællesfag, 3 eller 4 fag valgt af deltagerne blandt linjefag og suppleringsfag samt et afsluttende projekt, jf. bilag 1 og 2.

    Stk. 3. Fællesfagene udgøres af fagene IT i praksis, IT-udvikling og IT-kommunikation og er fælles for alle uddannelseslinjer.

    Stk. 4. Skolen kan tilbyde suppleringsfag, jf. bilag 1.

    Stk. 5. Det afsluttende projekt skal tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling fra en virksomhed. Projektet skal inddrage arbejdet med mindst to af uddannelseslinjens linjefag. I en uddannelseslinje uden linjebetegnelse skal det afsluttende projekt inddrage arbejdet med mindst to linje- eller suppleringsfag.

    Stk. 6. Hvert fag samt det afsluttende projekt har et omfang svarende til en normeret arbejdstid for deltagerne på 5 eller 10 pct. af et arbejdsår, jf. bilag 1.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold, undervisningens tilrettelæggelse og lærerkvalifikationer

§ 8. Skolen fastsætter fagplaner for undervisningen, hvis krav mindst svarer til kravene i ministeriets vejledende fagplaner, som fremgår af bilag 1.

    Stk. 2. Skolens fagplaner skal angive fagenes formål, mål og indhold samt kravene til en obligatorisk opgave i hvert af fællesfagene, linjefagene og suppleringsfagene.

    Stk. 3. Ved fagplanernes udformning tages særligt hensyn til, at den uddannede skal have indsigt i og forståelse af miljømæssige forhold i tilknytning til IT-anvendelse.

§ 9. Formålet med det afsluttende projekt, jf. § 7, stk. 5, er at sikre en dybere indlæring af væsentlige dele af de inddragede fagområder samt at træne deltagerne i systematisk problemformulering, og -behandling samt formidling Det afsluttende projekt afleveres skriftligt eller på elektronisk medie.

§ 10. Skolen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer, herunder relevant og aktuel erhvervserfaring, for at kunne varetage undervisningen.

Kapitel 4

Eksamen og bedømmelse

§ 11. Der afholdes prøve i hvert fag. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

    Stk. 2. Prøven i fællesfag, linjefag og suppleringsfag er mundtlig eller skriftlig efter skolens bestemmelse.

    Stk. 3. En mundtlig prøve har udgangspunkt i et oplæg og varer 20 minutter inklusive vurdering. Forberedelsestiden er 20 minutter.

    Stk. 4. En skriftlig prøve varer 1-2 timer efter skolens bestemmelse.

    Stk. 5. I det afsluttende projekt, jf. § 7, stk. 5, afholdes der en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i projektarbejdet. Prøven varer 30 minutter inklusive vurdering. Deltagelse i prøven er betinget af, at projektarbejdet er gennemført, og at projektarbejdet, jf. § 9, er rettidigt afleveret. Der gives karakter for eksaminandens mundtlige præstation.

§ 12. Bedømmelsen af præstationen ved prøverne foretages af vedkommende lærer og censor.

    Stk. 2. Det er en betingelse for at deltage i prøverne i fællesfag, linjefag og suppleringsfag, at kravene til den obligatoriske opgave er opfyldt, jf. § 8, stk. 2.

    Stk. 3. Den samlede uddannelse er bestået, når samtlige prøver er bestået.

§ 13. For afholdelsen af prøverne gælder i øvrigt bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 5

Andre regler

§ 14. Skolen kan fritage for dele af den samlede uddannelse, hvis deltagerne kan dokumentere tilsvarende tidligere opnåede kvalifikationer.

§ 15. Undervisningsministeren kan fravige reglerne i bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold eller som led i tidsbegrænsede forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

§ 16. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 6

Klager og ikrafttræden

§ 17. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Undervisningsministeriet af den, som afgørelsen vedrører.

    Stk. 2. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen giver inden for en frist på 1 uge klageren lejlighed til at kommentere skolens udtalelse. Kommentarerne medsendes til ministeriet. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1999

Undervisningsministeriet, den 1. juli 1999

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Gunvor Kiil


Bilag 1

Bekendtgørelse om uddannelse til IT-administrator Juli 1999

Oversigt over linjer og fag i uddannelse til IT-administrator

Fag/Linje

Omfang

IT-support

System-

administration

Database-

administration

Web-præsentation

Fællesfag

IT i praksis

10%

X

X

X

X

IT-udvikling

10%

X

X

X

X

IT-kommunikation

10%

X

X

X

X

Linjefag

Tekstbehandling, avanceret brug

5%

X*

     

Regneark, avanceret brug

5%

X*

     

Database, avanceret brug

5%

X*

     

IT i virk. Informationsstyring

10%

X*

     

IT i virk. Økonomistyring

10%

X*

     

Brugersupport

10%

X

     

Systeminstallation og drift

10%

 

X

   

Netværk

10%

 

X

   

Operativsystemer

10%

 

X

   

Databasedesign

10%

   

X

 

Databaseadministration

10%

   

X

 

Database-applikationsudvikling

10%

   

X

 

Grafisk præsentation

10%

     

X

Konstruktion af hjemmeside

10%

     

X

Web-kommunikation

10%

     

X

Suppleringsfag

Programmeringsværktøjer 1

10%

       

Programmeringsværktøjer 2

10%

       

Netværksbaserede systemer

10%

       

Multimedieværktøjer

10%

       

Afsluttende projekt

Afsluttende projekt

10%

X

X

X

X

X = obligatoriske fag

X* = valg mellem disse fag inden for et omfang af 20 %.

En uddannelseslinje uden linjebetegnelse består af de tre fællesfag, linjefag og suppleringsfag valgt inden for et omfang af 30 % samt et afsluttende projekt.


Bilag 2

Bekendtgørelse om uddannelse til IT-administrator Juli 1999

Beskrivelse af uddannelseslinjernes mål, jf. § 6

1) IT-support

Den uddannede kan vejlede i anskaffelse af anvendelsesprogrammel.

Den uddannede kan skriftligt og mundtlig vejlede og instruere forskellige målgrupper i almindelig og avanceret bruge af anvendelsesprogrammel.

Den uddannede kan tilpasse og integrere programmellet med henblik på rationel og brugerorienteret kontorautomation og sagsbehandling.

2) Systemadministration

Den uddannede kan medvirke i valg, realisering og administration af den teknologiske platform for IT-baserede systemer lokalt og i netværk.

Den uddannede kan tilrettelægge og udføre opgaver i forbindelse med automatisering af systemadministrative rutiner, herunder blandt andet opgaver med konfigurering og indsættelse af pc´er lokalt og i netværk, brugeradministration og adgangs- og sikkerhedsprocedurer.

3) Databaseadministration

Den uddannede kan designe og vedligeholde databaser, anvende forespørgselssprog samt programmere databasehjælpeværktøjer.

Den uddannede har kendskab til sikkerhed og administration af databaser i netværk.

Den uddannede kan medvirke til at løse grænsefladeproblematikken mellem applikationer og databaser, herunder i forbindelse med internet- og intranetløsninger.

4) Web-præsentation

Den uddannede kan konstruere og vedligeholde hjemmesider til præsentation og kommunikation af informationer.

Den uddannede kan strukturere informationer og udarbejde præsentation til interaktive medier under hensyntagen til forskellige målgrupper.

Den uddannede kan designe brugergrænsefladen, herunder anvende grafiske virkemidler ved formidling af informationerne.

Den uddannede kan administrere hjemmesider samt samarbejde med brugerne om vedligeholdelse og videreudvikling af hjemmesiderne.

5) Uddannelseslinje uden linjebetegnelse

Den uddannede kan anvende, vurdere og tilpasse informationsteknologiske værktøjer inden for de fagområder, som linjen bygger på, samt vejlede andre i anvendelsen af disse værktøjer.