Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kandidatuddannelsen i
biomedicinsk teknik

 

I medfør af § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993 (Universitetsloven), som ændret ved lov nr. 1048 af 23. december 1998 og lov nr. 348 af 2. juni 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur m.v.

§ 1. Kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik er en interdisciplinær medicinsk-teknisk uddannelse på videnskabeligt grundlag. Uddannelsen giver kandidaterne forudsætninger for at styrke offentlige og private sundhedsvidenskabelige og medikotekniske forskningsmiljøer og udviklingsmiljøer. Uddannelsen sætter kandidaterne i stand til

1)   inden for sundhedsvæsenet og ved sundhedsvidenskabelige institutter at

a)   indgå i tværfagligt samarbejde om forskning, udvikling af medikotekniske metoder og apparatur til overvågning, diagnostik og behandling,

b)   samarbejde med den medikotekniske industri om udnyttelse af forskningsresultater til udvikling af apparatur,

c)   give sagkyndig medikoteknisk rådgivning ved køb af udstyr,

d)   formidle relevant faglitteratur,

e)   medvirke ved visse behandinger og undersøgelser af patienter og

f)   udvikle og konstruere ekstraudstyr og interface til apparatur og

2)   i erhvervslivet at

a)   varetage udvikling, konstruktion, salg og markedsføring af højteknologisk apparatur,

b)   rådgive kunder og agenter med hensyn til køb, brug og virkemåde af apparatur og

c)   deltage interaktivt med læger i klinisk afprøvning af nye produkter.

§ 2. Uddannelsen bygger på uddannelsen som diplomingeniør inden for retningsområdet elektronik og datateknik (svagstrøm) med medikoteknik som speciale.

§ 3. Uddannelsen udbydes som forsøg af Aarhus Universitet og kan efter Undervisningsministeriets godkendelse udbydes af andre institutioner.

§ 4. Uddannelsen giver ret til betegnelsen candidatus/candidata scientiarum medicinae (cand. scient. med.).

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 5. Adgang til uddannelsen er betinget af afsluttet uddannelse som diplomingeniør (BS) inden for retningsområdet elektronik og datateknik (svagstrøm) med medikoteknik som speciale.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, jf. § 9, hvilke andre bacheloruddannelser end den, der er nævnt i stk. 1, der giver adgang til uddannelsen.

Stk. 3. Institutionen kan efter individuel vurdering dispensere fra betingelserne i stk. 1 og stk. 2, når ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Kapitel 3

Indhold

§ 6. Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk, jf. stk. 4, og omfatter

1)   biologiske og biomedicinske fag,

2)   videregående matematik og fysik,

3)   biostatistik,

4)   biomekanik,

5)   klinisk medikoteknik,

6)   kliniske enkeltfag,

7)   forskningsmetodologiske fag og andre fag, der er en forudsætning for specialet og

8)   et speciale, jf. stk. 2, med et interdisciplinært medicinsk-teknisk sigte.

Stk. 2. Specialet er normeret til ½ studenterårsværk og består af en større selvstændig opgave, der dokumenterer færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Stk. 3. I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant for det pågældende fagområde, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer.

Stk. 4. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

§ 7. Institutionen kan i det enkelte tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at uddannelseselementer eller dele heraf, der efter reglerne herom er bestået ved en udenlandsk eller dansk videregående uddannelsesinstitution, træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Eksamen m.v.

§ 8. For eksamen gælder bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (Censorbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 5

Studieordning

§ 9. Inden for bekendtgørelsens rammer fastsætter institutionen i en studieordning regler om

1)   eventuelle adgangskrav, jf. § 5, stk. 2,

2)   fagsammensætning, jf. § 6, og for de enkelte fag: mål, indhold og tidsmæssig placering samt omfang angivet i timer og ECTS-point,

3)   udarbejdelse af speciale, jf. § 6, stk. 1, nr. 8, og stk. 2, samt eventuelle skriftlige opgaver,

4)   undervisningsformer og arbejdsformer og

5)   eventuel godkendelse af uddannelseselementer, jf. § 7.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde oplysning om, at institutionen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

§ 10. Før fastsættelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter samt indhenter udtalelse fra censorformandskabet, jf. Censorbekendtgørelsen.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft, når et undervisningsår begynder.

Stk. 3. I studieordninger og i væsentlige ændringer heraf fastsættes overgangsregler.

Stk. 4. Institutionen sender studieordninger og ændringer heraf til orientering til censorer, relevante uddannelsesinstitutioner og Undervisningsministeriet.

Kapitel 6

Andre regler

§ 11. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ministeriet fastsætter varighed og rapporteringsform for forsøget.

§ 12. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Ministeriet kan dog ikke dispensere i tilfælde, der er omfattet af § 5, stk. 3, § 7 og § 9, stk. 2.

§ 13. Institutionens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet inden for en frist på 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klage til Undervisningsministeriet indgives til institutionen. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at fremkomme med eventuelle kommentarer til institutionens udtalelse om klagen. Institutionen videresender derefter klagen til ministeriet sammen med sin udtalelse og klagerens eventuelle kommentarer.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1999 og har virkning for studerende, der er optaget på uddannelsen den 1. september 1998 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 23. august 1999

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Ulla Kjær

Redaktionel note
  • 1) Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 1999: "§ 15." rettes til "§ 14."