Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen

(Gymnasiebekendtgørelsen)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 411 af 31. maj 1999 om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 682 af 23. august 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 7, nr. 2) udgår: »og dermed undgå overførslen til særlige vilkår.«.

2. I § 37, stk. 2, sidste pkt., indsættes efter »Reglerne i bilag 1-32b i disse bekendtgørelser er«: », med de undtagelser der følger af stk. 3 og stk. 4,«.

3. I § 37 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Uanset stk. 2, sidste punktum, er følgende regler ikke længere gældende:

Bilag 2, Biologi: Punkt 18.3

Bilag 3, Dansk: Punkt 17

Bilag 8, Engelsk: Punkt 7.2, punkt 16.2 og punkt 30.2

Bilag 12a, Fransk begyndersprog: Punkt 13.2 og punkt 14

Bilag 12b, Fransk fortsættersprog: Punkt 13.2 og punkt 14

Bilag 13, Fysik: Punkt 12.1 og punkt 12.2

Bilag 15, Græsk: Punkt 7.1, punkt 7.2, punkt 7.3 og punkt 8

Bilag 18, Italiensk: Punkt 13.2 og punkt 14

Bilag 21, Latin: Punkt 16.1, punkt 16.2, punkt 16.3 og punkt 17

Bilag 23, Musik: Punkt 12.1, punkt 12.2, punkt 12.3, punkt 12.4 og punkt 13

Bilag 28, Russisk: Punkt 14.1, punkt 14.2 og punkt 15

Bilag 30, Spansk: Punkt 13.2 og punkt 14

Bilag 32a, Tysk begyndersprog: Punkt 13.2

Bilag 32b, Tysk fortsættersprog: Punkt 13.2«.

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. I § 37, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Følgende regler i denne bekendtgørelse skal, uanset lærerens valg, jf. 1. punktum, følges af de pågældende lærere og elever:

1) Bilag 3, Biologi: Punkt 10.5.1

2) Bilag 4, Dansk: Punkt 4.4 og punkt 4.5.1

3) Bilag 13a, Fransk begyndersprog: Punkt 7.5.1 og punkt 7.5.2

4) Bilag 13b, Fransk fortsættersprog: Punkt 7.5.1 og punkt 7.5.2

5) Bilag 14, Fysik: Punkt 7.4.1, punkt 7.4.2 og punkt 7.5.1

6) Bilag 16, Græsk: Punkt 7.4.1, punkt 7.4.2 og punkt 7.5

7) Bilag 19, Italiensk: Punkt 7.5.1 og punkt 7.5.2

8) Bilag 22, Latin: Punkt 10.4.1, punkt 10.4.2, punkt 10.4.3, punkt 10.5.1, punkt 10.5.2 og punkt 10.5.3

9) Bilag 24, Musik: Punkt 12.10, punkt 12.11, punkt 12.12, punkt 12.13 og punkt 12.14

10) Bilag 29, Russisk: Punkt 7.4, punkt 7.5.1 og punkt 7.5.2

11) Bilag 31, Spansk: Punkt 7.5.1

12) Bilag 33a, Tysk begyndersprog: Punkt 7.5.1

13) Bilag 33b, Tysk fortsættersprog: Punkt 7.5.1

5. I bilag 24, Musik, tilføjes som nyt punkt efter teksten i punkt 11.5:

»11.6 Det skriftlige arbejde udføres dels som hjemmearbejde, dels som klasseaktivitet. Tilsammen svarer de opgavebesvarelser, der afleveres til retning og kommentering, til 52 opgavesæt, hver med et omfang på 75-100 pct. af et eksamensopgavesæt.«.

6. I bilag 24, Musik, punkt 12.6.5 ændres »den selvalgte« til: »en selvvalgt«.

7. I bilag 24, Musik, punkt 12.6.6 indsættes efter »solosang«: »/spil«.

8. I bilag 24, Musik, affattes punkt 12.11 således: »Eksamenslokalet skal være forsynet med klaver eller andet tangentinstrument.«.

9. I bilag 30, Samfundsfag, punkt 7.2.4 udgår: »Tilladte hjælpemidler:«.

10. I bilag 35, Den større skriftlige opgave, punkt 1.1 ændres »§ 2, stk. 8.« til: »§ 3, stk. 4.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2000 og har virkning for den undervisning, der er begyndt efter den 1. august 1999.

Undervisningsministeriet, den 17. december 1999

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Lise Bagge Rasmussen