Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser

 

Kapitel 1 Område

Kapitel 2 Adgangskrav

Kapitel 3 De humanistiske, pædagogiske og hermed beslægtede uddannelser

Kapitel 4 De samfundsvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

Kapitel 5 De sundhedsvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

Kapitel 6 De naturvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

Kapitel 7 De tekniske og hermed beslægtede uddannelser

Kapitel 8 Optagelse og optagelseskapaciteten

Kapitel 9 Indskrivning m.v.

Kapitel 10 Orlov og studieskift

Kapitel 11 Klager m.v.

Kapitel 12 Ikrafttræden m.v.

I medfør af § 2, stk. 4, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret ved § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 2, stk. 4, i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere som ændret ved § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, §§ 1 og 2 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser, § 2, stk. 4, i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som ændret ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 1, stk. 8-10, i lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 29 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m., for så vidt angår radiografer, §§ 2 og 3 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992, § 2, stk. 7, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse, § 34 i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 1228 af 27. december 1996, §§ 6 og 28 i lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., § 2, stk. 2, i lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere, § 6 i lov nr. 505 af 12. juni 1996 om Danmarks Journalisthøjskole, § 1, stk. 2, i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 3. september 1999, §§ 4 og 18 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 10. juli 1997, §§ 4 og 24 i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 3. september 1996, §§ 3 og 14a i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 3. september 1996, §§ 3 og 14a i lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 3. september 1996, §§ 8 og 8a i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, og §§ 6 og 6a i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 29. september 1996 og § 2, stk. 1, og § 11 i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 22. december 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved videregående uddannelser. Ved videregående uddannelser forstås i denne bekendtgørelse uddannelser, der som hovedregel bygger på mindst 12 års forudgående uddannelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2-7 om adgangskrav og §§ 50, 52-56, 61 og 62, stk. 2, gælder ikke:

1)   Kandidatuddannelser, der som adgangskrav forudsætter en videregående uddannelse på bachelorniveau.

2)   Videregående uddannelser, der som adgangskrav forudsætter en bestemt kort videregående teknikeruddannelse.

Adgangskravene til disse uddannelser fremgår af uddannelsesbekendtgørelser eller uddannelsernes studieordninger.

Stk. 3. Kapitel 8, § 58 og kapitel 10 gælder ikke for åben uddannelse.

Stk. 4. §§ 45-51, § 53 og kapitel 9 og 10 gælder ikke for studerende ved sygeplejeskoler, radiografskoler og apoteksassistentskolen.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Når en erhvervsuddannelse er et adgangskrav til en videregående uddannelse, kan kravet opfyldes ved tilsvarende lærlingeuddannelse, erhvervsfaglig grunduddannelse, grundlæggende teknikeruddannelse eller tilsvarende fagligt niveau.

Stk. 2. Når et fag kræves på grundfagsniveau, skal ansøgerens niveau i faget mindst svare til det pågældende grundfags niveau i erhvervsuddannelser. I det følgende vil bogstavsbetegnelsen for niveauet være angivet efter faget, hvis dette findes på flere niveauer, jf. bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne og bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser m.v.

§ 3. Når en adgangsgivende eksamen angives som et adgangskrav til en videregående uddannelse, er kravet opfyldt ved en af følgende eksaminer:

1)   Studentereksamen (herunder færøsk studentereksamen, den grønlandske gymnasiale uddannelse (GU-eksamen) eller eksamen fra Duborgskolen).

2)   Højere forberedelseseksamen (herunder færøsk højere forberedelseseksamen og den grønlandske gymnasiale uddannelse (GU-eksamen)).

3)   Højere handelseksamen (herunder færøsk højere handelseksamen).

4)   Højere teknisk eksamen (herunder færøsk højere teknisk eksamen og Grønlands erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (grønlandsk htx)).

5)   Særligt HF-forløb for fremmedsprogede.

6)   Udenlandsk eksamen m.v., som enten Danmark har anerkendt som ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, eller som institutionen har vurderet som sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen.

7)   Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB), Europæisk Baccalaureat (EB), International Baccalaureat (IB) eller Option International du Baccalaureat (OIB).

Stk. 2. Ved flere uddannelser, jf. kap. 3-7, kræves bestemte fag på henholdsvis A-, B- C-, E- og F-niveau, jf. bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser m.v. (meritbekendtgørelsen). I det følgende vil bogstavbetegnelsen for niveauet være angivet efter faget, hvis dette findes på flere niveauer. Hvor adgangkravet er naturfag, kan adgangskravet opfyldes ved matematik C, fysik C og kemi C.

Stk. 3. En ansøger kan søge optagelse på en videregående uddannelse, selv om de krævede fagniveauer ikke er opfyldt, jf. dog stk. 4. Optagelse er betinget af, at ansøgeren efter institutionens nærmere bestemmelse opfylder adgangskravene inden studiestart eller inden studiestart supplerer til et niveau, der efter institutionens vurdering kan sidestilles med adgangskravene.

Stk. 4. I tilfælde af forventet væsentlig adgangsbegrænsning på en uddannelse kan en uddannelsesinstitution bestemme, at betinget optagelse efter stk. 3 ikke kan finde sted. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort i sædvanligt vejledningsmateriale mindst 1 år, før beslutningen træder i kraft, og forinden skal Undervisningsministeriet være orienteret herom.

Stk. 5. Institutionen kan kræve, at den adgangsgivende eksamen er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort i sædvanligt vejledningsmateriale mindst 1 år, før kravet træder i kraft, og forinden skal Undervisningsministeriet være orienteret herom.

Stk. 6. Den enkelte institution kan forlange, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag inden studiestart skal dokumentere kundskaber i dansk på et niveau fastsat af institutionen.

§ 4. Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale adgangsgivende eksaminer, kan kun den først beståede eksamen benyttes som grundlag for optagelse, når eksamensgennemsnittet enten stilles som en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium.

Stk. 2. Ansøgere, der senest den 31. december 1990 har bestået eller påbegyndt ny adgangsgivende eksamen, kan dog vælge, hvilken af flere beståede eksaminer de ønsker benyttet som adgangsgrundlag, idet den påbegyndte adgangsgivende eksamen skal være bestået senest den 31. december 1995.

Stk. 3. Institutionerne kan dispensere fra stk.1, hvor der foreligger usædvanlige forhold.

§ 5. Omregning og vejledende bedømmelse af udenlandske eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, kan foretages af et fællesnævn, som består af repræsentanter fra uddannelsesområderne i denne bekendtgørelse. Nævnet kan tage alle spørgsmål om udenlandske ansøgere og eksaminer op.

§ 6. Den enkelte institution kan give ansøgere tilladelse til at søge en uddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at ansøgeren består en kvalifikationsprøve eller gennem anden form for individuel bedømmelse dokumenterer nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

§ 7. Ansøgere, der skal til sygeeksamen, eller andre ansøgere, der inden optagelsen vil opfylde forudsætningerne for optagelse, men som af anden grund ikke har modtaget deres endelige eksamensbevis ved ansøgningsfristens udløb, kan søge om optagelse inden den ordinære ansøgningsfrists udløb og snarest muligt efter sygeeksamen m.v. indsende eksamensbeviset til den eller de søgte institutioner. Disse ansøgere vurderes på lige fod med de øvrige ansøgere, men får normalt svar senere end øvrige ansøgere.

Kapitel 3

De humanistiske, pædagogiske og hermed beslægtede uddannelser

§ 8. Ved de humanistiske uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

1)   Engelsk : Engelsk B.

2)   Tysk : Tysk B.

3)   Fransk og spansk : Det valgte sprog C.

4)   Italiensk : Latin C.

5)   Indiansk sprog og kultur : Spansk C.

6)   Musik og musikterapi : Bestået optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.

7)   Journalistuddannelsen på Syddansk Universitet : Bestået optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.

8)   Erhvervssprog engelsk : Engelsk A.

9)   Erhvervssprog tysk, fransk og russisk : Det valgte sprog B.

10) Erhvervssprog spansk : Spansk C.

11) Teologi : Tysk C.

§ 9. Ved uddannelserne på Danmarks Journalisthøjskole er adgangskravet en bestået optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.

§ 10. Ved uddannelsen til lærer i folkeskolen og ved uddannelsen til ernærings- og husholdningsøkonom er adgangskravet en adgangsgivende eksamen.

§ 11. Ved pædagoguddannelsen er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen,

2)   dansk A og et andet fag B samt mindst 2 års erhvervserfaring,

3)   erhvervsuddannelse af mindst 2 1/2 års varighed,

4)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser eller

5)   den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper m.v. (PGU).

§ 12. Ved håndarbejdslæreruddannelsen er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen,

2)   dansk A og et andet fag B samt mindst 2 års erhvervserfaring eller

3)   en erhvervsuddannelse af mindst 2 1/2 års varighed.

§ 13. Ved uddannelsen til statsprøvet tolk er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med dansk A og tilsvarende niveau på tolkesproget samt bestået skriftlig og mundtlig optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes af institutionen.

Stk. 2. Ved uddannelsen til tegnsprogs- og MHS-tolk er adgangskravet en adgangsgivende eksamen.

Kapitel 4

De samfundsvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

§ 14. Ved de samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

1)   Samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter , bortset fra de uddannelser, der er nævnt i nr. 2-3 og §§ 15-17: Matematik C.

2)   Økonomi : Matematik B.

3)   Jura og antropologi : Ingen supplerende krav.

§ 15. Ved de erhvervsøkonomiske uddannelser er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

1)   Erhvervsøkonomi-matematik HA (mat.) : Matematik A.

2)   Den erhvervsøkonomiske uddannelse (HA), erhvervsøkonomi-datalogi HA (dat.), erhvervsøkonomi-erhvervsret HA (jur.), erhvervsøkonomi – erhvervsret med specialisering i skat HA (jur.) i skat : Matematik B.

3)   International business HA (IB) : Engelsk A og Matematik B.

4)   HA-engelsk med erhvervssprog-tysk, fransk, spansk : Matematik B, engelsk B, tysk B/fransk C/spansk C afhængigt af det valgte sprog.

5)   Erhvervsøkonomi-filosofi HA (fil.) : Matematik B og engelsk B.

6)   Den økonomisk-sproglige uddannelse (BA negot) : Engelsk B, matematik C og tysk B/fransk C/spansk C afhængigt af det valgte sprog.

7)   Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (BA int) : Engelsk B, matematik C og tysk B/fransk C/spansk C/russisk C.

§ 16. Ved det erhvervsøkonomiske diplomstudium (HD) 1. del er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med matematik B.

§ 17. Ved socialrådgiveruddannelsen er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen eller

2)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser.

Stk. 2. Ved socialrådgiveruddannelsen på de sociale højskoler er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen,

2)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser, eller

3)   Dansk A, matematik B/samfundsfag B/tysk B/historie B samt et andet af de nævnte fag C eller psykologi C.

§ 18. Ved grafonomuddannelserne inden for grafisk kommunikation , jf. dog stk. 2, og inden for teknik og økonomi er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen samt 10 måneders relevant erhvervserfaring eller erhvervsuddannelse eller

2)   en grafisk erhvervsuddannelse eller 3 års relevant erhvervserfaring samt almene kundskaber, der svarer til folkeskolens udvidede afgangsprøve.

Stk. 2. Ved uddannelsen inden for grafisk kommunikation skal ansøgerne endvidere bestå en optagelsesprøve, der afholdes af institutionen.

§ 19. Ved finansiel videreuddannelse er adgangskravet erhvervsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse om finansuddannelsen eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed.

§ 20. Ved merkonomuddannelsen er adgangskravet en relevant erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring af mindst 2 års varighed.

§ 21. Ved ejendomsmægleruddannelsen er adgangskravet erhvervsjura I og II, virksomhedsøkonomi og nationaløkonomi ved merkonomuddannelsen samt forudgående eller sideløbende praktisk uddannelse inden for faget.

Stk. 2. Ved kursus i ejendomsvurdering er adgangskravet bestået ejendomsmægleruddannelse.

§ 22. Ved uddannelse til transportlogistiker er adgangskravet engelsk B, et andet fremmedsprog C og matematik C samt

1)   en relevant erhvervsuddannelse eller

2)   en adgangsgivende eksamen.

§ 23. Ved teknonomuddannelsen er adgangskravet en relevant erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring af mindst 2 års varighed.

§ 24. Ved diplomuddannelserne på erhvervsskolerne er adgangskravet merkonom- eller teknonomuddannelsen, en videregående teknikeruddannelse eller en anden videregående uddannelse på tilsvarende niveau.

§ 25. Ved uddannelse af ledere af håndværksvirksomheder er adgangskravet

1)   en erhvervsuddannelse eller

2)   2 års erhvervserfaring.

Endvidere skal ansøgeren være virksomhedsindehaver, have ledende opgaver eller på anden måde have praktiske erfaringer, der giver grundlag for at følge undervisningen.

Kapitel 5

De sundhedsvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

§ 26. Ved de sundhedsvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

1)   Farmaceut : Matematik A, fysik B og kemi B.

2)   Medicin, folkesundhedsvidenskab og biomekanik : Matematik B, fysik B og kemi C.

3)   Tandlæge : Matematik B, fysik B og kemi C. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en tandplejereksamen med samme fag- og niveaukrav.

§ 27. Ved jordemoderuddannelsen er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen med kemi C samt 18 måneders erhvervserfaring, heraf mindst 9 måneders studierelevant,

2)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser med kemi C samt 18 måneders erhvervserfaring, heraf mindst 9 måneders studierelevant, eller

3)   en erhvervsuddannelse af mindst 2½ års varighed og dansk A, engelsk B samt samfundsfag C/ psykologi C/ idræt C.

Stk. 2. Ved jordemoderuddannelsens 2-årige forløb er adgangskravet gennemført sygeplejerskeuddannelse og relevant erhvervserfaring som sygeplejerske, jf. § 57.

§ 28. Ved ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne er adgangskravet 9 måneders erhvervserfaring samt

1)   en adgangsgivende eksamen eller

2)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser.

§ 29. Ved sygeplejerskeuddannelsen er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen,

2)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser eller

3)   dansk A, engelsk B, matematik B/fysik B/kemi B/biologi B, samfundsfag C/psykologi C og 9 måneders erhvervserfaring.

§ 30. Ved radiografuddannelsen er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen med matematik B og fysik B,

2)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser med matematik B og fysik B eller

3)   dansk A, matematik B, fysik B og engelsk C.

§ 31. Ved tandplejeruddannelsen er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen,

2)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser eller

3)   statsanerkendt klinikassistentuddannelse.

§ 32. Ved uddannelsen til klinisk tandtekniker er adgangskravet en gennemført erhvervsuddannelse til laboratorietandtekniker inden for området aftagelig protetik.

§ 33. Ved uddannelsen til hospitalslaborant (bioanalytiker) er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen med matematik B og kemi C,

2)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser med matematik B og kemi C eller

3)   dansk A, engelsk B, matematik B og kemi C/ biologi C.

§ 34. Ved uddannelsen til apoteksassistent (farmakonom) er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen eller

2)   bestået adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser.

Kapitel 6

De naturvidenskabelige og hermed beslægtede uddannelser

§ 35. Ved de naturvidenskabelige uddannelser på universiteter er adgangskravet en adgangsgivende eksamen. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

l)   Fysik-kemi: Enten a) matematik A, fysik A og kemi B eller b) matematik A, fysik B og kemi A.

2)   Astronomi/fysik/geofysik på Københavns Universitet : Enten a) matematik A, fysik A og kemi C eller b) matematik A, fysik B og kemi A.

3)   Biofysik/geologi-geofysik på Københavns Universitet : Enten a) matematik A, fysik A og kemi B eller b) matematik A, fysik B og kemi A.

4)   Teknisk fysik/fysik-geofysisk på Aarhus Universitet : Enten a) matematik A, fysik A, og kemi B, eller b) matematik A, fysik B og kemi A eller c) matematik A, fysik B og kemi B samt et andet naturvidenskabeligt fag A.

5)   Matematik-fysik / datalogi-fysik / fysik-astronomi på Aarhus Universitet : Matematik A, fysik A og kemi C.

6)   Biokemi/bioteknologi/kemi/miljøkemi/kemi-molekylærbiologi/medicinal kemi / biologi-kemi matematik-kemi/biologi/geologi/matematik-biologi kemi-humaniora/datalogi-kemi samt naturvidenskabelige uddannelser på Syddansk Universitet , bortset fra Matematik-økonomi, jf. nr. 10, og Idræt og sundhed : Matematik A, fysik B og kemi B.

7)   Agronomuddannelsen, hortonomuddannelsen og skovbrugsvidenskab : Matematik A, fysik B og kemi B. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

8)   De naturvidenskabelige uddannelser på Roskilde Universitetscenter : a) matematik A, fysik B, kemi B eller b) matematik B, fysik B, kemi C.

9)   De naturvidenskabelige uddannelser på Aalborg Universitet , bortset fra Kemi, jf. nr. 6, og Informatik, jf. nr. 14: Matematik A og fysik B.

10) Matematik/matematik-økonomi/matematik-datalogi/matematik-humaniora/matematik -statistik/statistik/forsikringsvidenskab/jordbrugsøkonom : Matematik A.Ved jordbrugsøkonomuddannelsen kan den adgangsgivende eksamen erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

11) Biologi/geologi/geografi på Københavns Universitet samt geoinformatik : Matematik B, fysik B og kemi B.

12) Landskabsarkitekt : Matematik B, fysik B og kemi C. Ved landskabsarkitektuddannelsen kan den adgangsgivende eksamen erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

13) Veterinæruddannelsen : Matematik B, fysik B og kemi C.

14) Datalogi på Københavns Universitet og informatik på Aalborg Universitet : Matematik B.

15) Idræt: Matematik C samt naturfag C/ fysik-kemi. Ved Aarhus Universitet kræves endvidere bestået optagelsesprøve.

§ 36. Ved datamatikeruddannelsen er adgangskravet matematik B samt

1)   informatikassistentuddannelsen eller

2)   en adgangsgivende eksamen.

§ 37. Ved datanomuddannelsen er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen med matematik C eller

2)   en gennemført kontoruddannelse med specialet administration med IT samt engelsk C og matematik C.

§ 38. Ved økonomauddannelsen er adgangskravet

1)   en adgangsgivende eksamen med 6 måneders erhvervserfaring eller

2)   engelsk F, dansk E, naturfag C/fysik-kemi/kemi C samt en uddannelse som køkkenassistent eller anden relevant erhvervsuddannelse.

Kapitel 7

De tekniske og hermed beslægtede uddannelser

§ 39. Ved de tekniske uddannelser på universiteter , jf. dog §§ 40 og 42, er adgangskravet en adgangsgivende eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ved følgende uddannelser kræves endvidere:

1)   Diplom- og civilingeniøruddannelserne i eksportteknologi : Matematik A, fysik B og engelsk A.

2)   Civilingeniøruddannelsen i datateknologi ved Syddansk Universitet : Matematik A og fysik B.

3)   Civilingeniøruddannelserne i øvrigt : Matematik A, fysik B og kemi C. Ved samtlige civilingeniøruddannelser i kemi samt civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi på ingeniørhøjskolen Odense Teknikum/Syddansk Universitet kræver dog Kemi B.

4)   Levnedsmiddeluddannelserne : Matematik A, fysik B og kemi B. Den adgangsgivende eksamen kan erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet med samme fag- og niveaukrav.

5)   Landinspektøruddannelsen : Matematik A.

§ 40. Ved diplomingeniøruddannelserne er adgangskravet matematik A, fysik B og kemi C, jf. dog stk. 2, samt

1)   en adgangsgivende eksamen,

2)   adgangseksamen til ingeniøruddannelserne,

3)   en videregående teknikeruddannelse,

4)   laborantuddannelse eller

5)   maskinmesteruddannelse eller skibsføreruddannelse.

Stk. 2. Ved samtlige diplomingeniøruddannelser i kemi og i kemi og bioteknologi ved Aalborg Universitet kræves kemi B.

Stk. 3. Ved diplomingeniøruddannelsen Business Development Engineer kræves matematik B, fysik B og kemi C.

§ 41. Ved eksportingeniøruddannelsen er adgangskravet en adgangsgivende eksamen med engelsk A og tysk B/fransk B/spansk B.

§ 42. Ved fiskeriteknologuddannelsens faglige trin er adgangskravet matematik B, fysik B og kemi B samt

1)   en adgangsgivende eksamen og 1 års erhvervserfaring inden for fiskerierhvervet,

2)   eksamen efter fiskeriteknologuddannelsens indledende trin eller

3)   levnedsmiddelteknikeruddannelsen og 1 års erhvervserfaring inden for fiskerierhvervet.

§ 43. Ved uddannelsen videreuddannelse af malere er adgangskravet en uddannelse som bygnings-, skilte- eller vognmaler.

Kapitel 8

Optagelse og optagelseskapaciteten m.v.

§ 44. Institutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger.

§ 45. Institutionen bestemmer selv, hvor mange studerende den vil optage, medmindre Undervisningsministeriet fastsætter et årligt minimums- eller maksimumstal for optagelseskapaciteten.

Stk. 2. På områder med frit optag kan institutionen således fastsætte kapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig undervisning med kvalificerede lærerkræfter og tilstrækkelig bygningskapacitet.

Stk. 3. Hvis kapacitetsforhold begrunder det, kan institutionen fastsætte regler om begrænset optagelse på en kandidatuddannelse, herunder på bestemte fag og linjer. En eventuel begrænsning skal være offentliggjort i sædvanligt vejledningsmateriale mindst 1 år, før kravet træder i kraft, og forinden skal Undervisningsministeriet være orienteret herom. Regler herom må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse fra andre institutioner kan optages på kandidatuddannelsen.

§ 46. Ministeriet meddeler i forbindelse med den årlige optagelse, om antallet af udenlandske statsborgere skal begrænses til en bestemt procentdel af den samlede optagelseskapacitet. Begrænsningen gælder dog ikke for statsborgere fra Den Europæiske Union eller ansøgere, som er omfattet af §§ 7 og 8 i udlændingeloven (flygtninge) eller ansøgere fra lande, med hvem Danmark har indgået anden aftale.

Stk. 2. Begrænsningen gælder heller ikke statsborgere fra EFTA-lande, som er omfattet af EØS-aftalens bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed.

§ 47. Optagelsespladserne, jf. § 45, stk. 1, opdeles normalt i 2 kvoter: Kvote I og kvote II. Optagelsespladserne i kvote II opdeles i to kategorier, jf. § 49, stk. 1. Ministeriet fastsætter hvert år efter indstilling fra institutionerne, om der skal være kvoter, kvoternes størrelse og opdeling af pladserne inden for kvote II.

Stk. 2. Overskydende pladser fra en kategori inden for kvote II, jf. § 49, stk. 1, nr. 1 og 2, overføres til kvote I.

Stk. 3. Institutionerne kan fastlægge andre systemer end kvotesystemet, jf. stk. 1 og 2. Principperne i § 49, stk. 2 og stk. 3, skal dog fortsat følges.

§ 48. Optagelsespladserne i kvote I tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-7, bortset fra ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, udvælger institutionen efter objektive kriterier, hvem der skal optages. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor institutionen på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen.

Stk. 3. Institutionen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, herunder sygdom, handicap m.v., fravige reglerne i stk. 1.

§ 49. Optagelsespladserne i kvote II tildeles:

1)   Ansøgere, der opfylder betingelserne for optagelse i kvote I, jf. § 48, stk. 1, men som ikke har kunnet optages i denne kvote.

2)   a)   ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse,

b)   ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har fået tilladelse til at søge optagelse, jf. § 6, og

c)   ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote I.

Stk. 2. Institutionerne offentliggør, om alle ansøgere i kvote II optages efter individuel vurdering, eller hvilke generelle kvalifikationskriterier der vil blive lagt vægt på ved optagelse af ansøgere, jf. stk. 1, nr. 1. Institutionerne må ikke anvende alder eller lodtrækning som udvælgelseskriterier. Alder kan dog anvendes ved karakterlighed og ved fordeling på flere studiestarttidspunkter. Hvis institutionerne lader aktiviteter indgå i vurderingen, må der højst indgå aktiviteter for en periode på sammenlagt i alt 30 måneder. Hvis krav om erhvervserfaring indgår i adgangsgrundlaget, trækkes denne periode fra i de 30 måneder.

Stk. 3. Væsentlige ændringer i udvælgelseskriterierne, jf. stk. 2, kan kun foretages med mindst to års varsel.

§ 50. Institutionen fastsætter samtidig med den ordinære optagelse et ekstra antal pladser (ventelistepladser), som kan søges samtidig med ansøgning om optagelse, jf. §§ 52 og 54-56. Ansøgerne til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse.

§ 51. Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen.

Stk. 2. Institutionerne kan dispensere fra stk. 1, hvor der foreligger udsædvanlige forhold.

§ 52. Hvis en ansøger, der står på venteliste, jf. § 50, ikke inden for en frist fastsat af institutionen tager imod tilbud om optagelsesplads, bortfalder retten til optagelsespladsen. Hvis ansøgeren ikke har fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, indsendes der på ny ansøgning året efter.

§ 53. Ved Danmarks Journalisthøjskole skal der ved hver optagelse reserveres plads til følgende ansøgere, der har bestået optagelsesprøven,

1)   2 ansøgere fra Færøerne,

2)   2 ansøgere med islandsk statsborgerskab og

3)   2 ansøgere fra det danske mindretal i Sydslesvig.

§ 54. Der foretages en koordinering af tilmeldings- og optagelsesproceduren ved de videregående uddannelser.

§ 55. For uddannelser, der er omfattet af den koordinerede tilmelding, gælder:

1)   Ansøgningsfristen er den 15. marts for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote II , samt for alle ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6 og 7. For ansøgere i kvote I er ansøgningsfristen den 1. juli.

2)   Der anvendes dels et særligt ansøgningsskema, som ansøgeren skal indsende sammen med dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelsesinstitutioner, og dels et prioriteringsskema, som ansøgeren skal indsende til den højest prioriterede institution.

3)   Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, den ønsker at optage, tilbud om en plads. Ansøgeren skal bekræfte tilbuddet inden for en frist fastsat af institutionen.

4)   Sekretariatet for den koordinerede tilmelding (Tilmeldingssekretariatet) giver senest den 28. juli på vegne af institutionerne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte uddannelser.

Stk. 2. Institutionerne kan dispensere fra stk. 1, hvor der foreligger usædvanlige forhold.

§ 56. Hvis institutionen ikke er tilsluttet den koordinerede tilmelding, fastsætter institutionen selv ansøgningsprocedure, herunder frister.

Kapitel 9

Indskrivning m.v.

§ 57. De studerende indskrives administrativt på det relevante trin af uddannelsen til en af følgende kategorier

1)   grunduddannelse/bacheloruddannelse,

2)   kandidatuddannelse,

3)   magisterkonferens,

4)   Ph.D-uddannelse,

5)   kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse,

6)   faglig supplering med henblik på opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen og hf,

7)   gæstestuderende i øvrigt eller

8)   åben uddannelse.

Stk. 2. Indskrivning kan foregå på ethvert tidspunkt, jf. dog §§ 51, 54 og 62, og ved flere studiestarttidspunkter efter institutionens regler om fordeling af de studerende. Fordeling kan ske efter alder, jf. § 49, stk. 2.

Stk. 3. Indskrivning på en uddannelses senere trin er betinget af, at institutionen har ledig plads.

Stk. 4. Efter indskrivning er de studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse på den pågældende institution.

Stk. 5. Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 58. Studerende kan ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 57, stk. 1, nr. 5 og 8.

Stk. 2. Institutionerne kan dispensere fra stk. 1, hvor der foreligger usædvanlige forhold.

§ 59. Indskrivning bringes til ophør, når den studerende

1)   har gennemført en uddannelse,

2)   er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af, at den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg eller ikke bestået 1. årsprøven, jf. bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet eller

3)   er afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af reglerne for den pågældende uddannelse.

Stk. 2. I tilfælde hvor indskrivningen er bragt til ophør som følge af, at den pågældende har gennemført uddannelsen, jf. stk. 1, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse på samme uddannelse.

Stk. 3. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 2, kan institutionen tillade den pågældende at søge optagelse på ny, jf. dog § 51. Tilladelse gives,

1)   hvor institutionen på grundlag af en konkret faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller

2)   hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 4. Hvor indskrivningen er bragt til ophør, jf. stk. 1, nr. 3, kan den pågældende søge optagelse på ny, jf. dog § 51.

Kapitel 10

Orlov og studieskift

§ 60. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af institutionen, f.eks. ved sygdom.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. I et semester, hvor den studerende har haft orlov, kan vedkommende ikke indstille sig til eksaminer og prøver inden for uddannelsen.

§ 61. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har deltaget i prøverne efter 1. studieår eller, hvis sådanne ikke findes, efter 1. studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel eller adoption.

Stk. 3. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i § 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 4. Institutionerne kan dispensere fra stk. 1, hvor der foreligger usædvanlige forhold.

§ 62. Skift til ny uddannelse på samme institution eller på anden institution og overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution sker efter den nye uddannelses/institutions regler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution kan tidligst meddeles, når den studerende har deltaget i prøverne efter 1. studieår eller, hvis sådanne ikke findes, efter 1. studieår.

Stk. 3. Institutionerne kan dispensere fra stk. 2, hvor der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 11

Klager m.v.

§ 63. Undervisningsministeriet kan tillade institutionen at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde hvor institutionen kan dispensere, jf. § 4, stk. 3, § 6, § 48, stk. 3, § 51, stk. 2, § 55, stk. 2, § 58, stk. 2, § 59, stk. 3, § 61, stk. 4 og § 62, stk. 3.

§ 64. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen. Institutionen videresender klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af en udtalelse. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Frist for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 12

Ikrafttræden m.v.

§ 65. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2000, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 35, nr. 15, har for Københavns Universitets vedkommende først virkning fra optagelsen år 2001.

Stk. 3. § 49, stk. 2, 4. og 5. pkt. har først virkning fra optagelsen i 2002.

Stk. 4. Ændringerne af §§ 27 og 33 har først virkning fra optagelsen år 2002.

§ 66. Bekendtgørelse nr. 606 af 10. juli 1997 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 265 af 4. maj 1999, ophæves.

Undervisningsministeriet, den 6. marts 2000

P.M.V.
Sten Grambye
Styrelseschef
fg.

/Jacob Hess