Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område

(Det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 6. september 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunalbestyrelsens forpligtelse over for elevrådene.«

2. § 57, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Rådet består af en formand og 19 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden og 2 medlemmer med faglig og pædagogisk sagkundskab. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening,

2) 2 medlemmer efter indstilling fra Danmarks Lærerforening,

3) 2 medlemmer efter indstilling fra Skole og Samfund,

4) 2 medlemmer efter indstilling fra elevernes organisationer i forening,

5) 1 medlem efter indstilling fra Danmarks Skolelederforening,

6) 1 medlem efter indstilling fra Børne- og Kulturchefforeningen,

7) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd,

8) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd og Idrættens Fællesråd i forening,

9) 1 medlem efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark,

10) 1 medlem efter indstilling fra Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund,

11) 2 medlemmer efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet og

12) 1 medlem efter indstilling fra Gymnasieskolernes Rektorforening og Gymnasieskolernes Lærerforening i forening.«

3. I § 57, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»De efter stk. 2, nr. 4, udpegede medlemmer udpeges dog kun for 1 år. Rådets medlemmer kan genudpeges.«

4. I § 57 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene.

Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i henhold til stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

§ 2

I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 1. august 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter »forøget indhold«: »samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund«.

2. § 9 affattes således:

»§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunens forpligtelse over for elevrådene.«

3. Efter § 11 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 1 a

Ungdomsskoleråd

§ 11 a. Undervisningsministeren nedsætter et ungdomsskoleråd. Ungdomsskolerådet er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om ungdomsskolen.

Stk. 2. Rådet består af en formand og 10 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Ungdomsskolernes Udviklingscenter,

2) 2 medlemmer efter indstilling fra Landsforeningen af Voksen- og Ungdomsundervisere,

3) 2 medlemmer efter indstilling fra Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening,

4) 2 medlemmer efter indstilling fra elevernes organisationer i forening,

5) 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen af Ungdomsskoleledere og

6) 1 medlem efter indstilling fra Ungdomsringen.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig periode. De efter stk. 2, nr. 6, udpegede medlemmer udpeges dog kun for en étårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.

Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene.

Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i henhold til stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer.

Stk. 6. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager rådets sekretariatsfunktion.«

§ 3

I lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Tilbudet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.«

2. I § 8, stk. 2, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Deltagernes råd, jf. § 8 a, udpeger en repræsentant til skolens bestyrelse. Repræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.«

3. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Ved hver skole har deltagerne ret til at danne et deltagerråd. Rådet udpeger repræsentanter for deltagerne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for deltagerne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor deltagelsen ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til deltagernes råd, om deltagerrådenes virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for deltagerrådene.«

§ 4

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 4. november 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter 1. pkt.:

»Undervisningen skal endvidere bidrage til elevernes personlige udvikling og til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.«

2. I § 11 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Elevrådet, jf. § 14, udpeger en repræsentant til skolens bestyrelse. Repræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.«

3. § 14 affattes således:

»§ 14. Ved hver gymnasieskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed, om amtsrådets forpligtelse over for elevrådene på offentlige gymnasieskoler og om bestyrelsens forpligtelse over for elevrådet på private gymnasieskoler.«

4. Efter § 27 b indsættes som nyt kapitel:

» Kapitel 5 a

Gymnasieråd

§ 27 c. Undervisningsministeren nedsætter et gymnasieråd. Gymnasierådet er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om gymnasieskolen.

Stk. 2. Rådet består af en formand og 10 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden og 2 medlemmer med erfaring som forældrerepræsentanter i en skolebestyrelse for et gymnasium. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening,

2) 2 medlemmer efter indstilling fra Gymnasieskolernes Lærerforening,

3) 2 medlemmer efter indstilling fra elevernes organisationer i forening,

4) 1 medlem efter indstilling fra Rektorforeningens bestyrelse og

5) 1 medlem efter indstilling fra Uddannelsesrådene for de videregående uddannelser .

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig periode. De efter stk. 2, nr. 3, udpegede medlemmer udpeges dog kun for en étårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.

Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene .

Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i overensstemmelse med stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer.

Stk. 6. Gymnasierådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsfunktionerne.«

§ 5

§ 1, stk. 2, i lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 4. november 1999, affattes således:

»Stk. 2. Uddannelserne tilrettelægges således, at de giver egnede unge en erhvervsgymnasial uddannelse, der giver grundlag for videregående uddannelse, og som bidrager til elevernes personlige udvikling og til deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt til elevernes forståelse af samfundet og dets udvikling med særlig vægt på erhvervslivets forhold.«

§ 6

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 821 af 4. november 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Uddannelsen bidrager til kursisternes personlige udvikling og til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.«

2. § 23 affattes således:

»§ 23. Ved hvert kursus har kursisterne ret til at danne et kursistråd. Kursistrådet udpeger repræsentanter for kursisterne til udvalg m.v., som kurset har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for kursisterne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor kursisternes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til kursistråd, om kursistrådenes virksomhed, om amtsrådets henholdsvis statens forpligtelse over for kursistrådet på offentlige hf-kurser og om bestyrelsens forpligtelse over for kursistrådene på private hf-kurser.«

3. I § 24 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kursistrådet udpeger en repræsentant til skolens bestyrelse. Repræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

4. Efter § 36 a indsættes som nyt kapitel:

» Kapitel 7 a

Hf-råd

§ 36 b. Undervisningsministeren nedsætter et hf-råd. Hf-rådet er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om højere forberedelseseksamen.

Stk. 2. Rådet består af en formand og 8 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening,

2) 2 medlemmer efter indstilling fra Gymnasieskolernes Lærerforening,

3) 1 medlem efter indstilling fra kursisternes organisationer i forening,

4) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderforeningens bestyrelse,

5) 1 medlem efter indstilling fra Rektorforeningens bestyrelse og

6) 1 medlem efter indstilling fra Uddannelsesrådene for de videregående uddannelser.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig periode. Det efter stk. 2, nr. 3, udpegede medlem udpeges dog kun for en étårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.

Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene.

Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i overensstemmelse med stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer.

Stk. 6. Hf-rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsfunktionerne.«

§ 7

I lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 25. juni 1999, indsættes i § 1, stk. 1 , som 2. pkt.:

»Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.«

§ 8

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 5. februar 1997, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 234 af 21. april 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) give unge en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv,

3) bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling,«.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

2. § 34, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren nedsætter et erhvervsuddannelsesråd. Formanden udpeges af undervisningsministeren. Rådets medlemmer udpeges af følgende organisationer således:

Dansk Arbejdergiverforening

7

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

1

Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

1

Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening samt
Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening

1

Landsorganisationen i Danmark

8

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

1

Elevernes organisationer i forening

1.«

3. § 34, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

4. I § 34, stk. 9, indsættes efter 2. pkt.:

»Repræsentanten for elevernes organisationer udpeges for en étårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.«

5. I § 37, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Eleverne repræsenteres i udvalget med en repræsentant, der udpeges af elevernes organisationer i forening på det faglige udvalgs område. Repræsentanten har ikke stemmeret i udvalget.«

6. § 40, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for skolens lærere og en repræsentant for skolens elever tilforordnes udvalget. En repræsentant for arbejdsformidlingen kan tilforordnes udvalget.«

§ 9

I lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 3. september 1999, indsættes i § 29 som 3. pkt.:

»Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning.«

§ 10

I lov nr. 371 af 6. juni 1991 om landbrugsuddannelser, som ændret ved § 3 i lov nr. 1235 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Uddannelserne skal bidrage til at udvikle elevens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til elevens personlige udvikling.«

2. § 21, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren nedsætter et landbrugsuddannelsesråd og udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af følgende foreninger og organisationer således:

De Danske Landboforeninger

2

Dansk Familielandbrug

2

Danmarks Landboungdom

1

Foreningen for danske Landbrugsskoler

2

Elevernes organisationer i forening

1

Rådet kan supplere sig med repræsentanter for landbrugets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.«

3. I § 21, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Repræsentanten for elevernes organisationer udpeges kun for en étårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.«

§ 11

I lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 21. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Uddannelserne skal endelig bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.«

2. § 30, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren nedsætter et råd for social- og sundhedsuddannelserne og udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af følgende ministerier, organisationer og foreninger således:

Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen

2

Socialministeriet

2

Amtsrådsforeningen i Danmark

2

Kommunernes Landsforening

2

Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening

1

Hovedstadens Sygehusfællesskab

1

Landsorganisationen i Danmark

5

Dansk Sygeplejeråd

2

Erhvervsuddannelsesrådet

1

Elevernes organisationer i forening

1.«

3. I § 30, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Rådets medlemmer kan genudpeges. Repræsentanten for elevernes organisationer udpeges for en étårig periode.«

4. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Ved hver skole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om amtsrådets forpligtelse over for elevrådene.«

§ 12

I lov nr. 459 af 1. juni 1994 om den fri ungdomsuddannelse, som ændret ved § 62, stk. 2, i lov nr. 448 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Formålet er endvidere at bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.«

2. I § 16, stk. 1, ændres i nr. 2 »§ 5, stk. 2.« til: »§ 5, stk. 2, og«, og som nr. 3 indsættes:

»3) 2 myndige medlemmer udpeget af elevernes organisationer i forening.«

§ 13

I lov nr. 505 af 12. juni 1996 om Danmarks Journalisthøjskole indsættes efter § 5:

»§ 5 a. Ved Danmarks Journalisthøjskole har de studerende ret til at danne et råd. Rådet udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som højskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de studerendes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til de studerendes råd, om de studerendes råds virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for de studerendes råd.«

§ 14

I lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., som senest ændret ved § 15 i lov nr. 290 af 12. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»De studerendes råd, jf. § 26 a, udpeger to repræsentanter til institutionens bestyrelse.«

2. Efter § 26 indsættes i kapitel 7:

»§ 26 a. Ved hver institution har de studerende ret til at danne et råd. Rådet udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de studerendes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til de studerendes råd, om rådenes virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for de studerendes råd.«

§ 15

I lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 10. juli 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »udvikling«: »samt bidrage til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund«.

2. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til seminariets bestyrelse og til udvalg m.v., som seminariet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de studerendes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til de studerendes råd, om de studerendes råds virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for de studerendes råd.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 16

I lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 3. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »udvikling«: »samt bidrage til at udvikle de studerendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund«.

2. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»De studerendes råd, jf. § 13, udpeger to repræsentanter til seminariets bestyrelse.«

3. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som seminariet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de studerendes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til de studerendes råd, om de studerendes råds virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for de studerendes råd.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3 .

§ 17

I lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 3. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som 2. pkt.:

»Uddannelsen skal endvidere bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling samt bidrage til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.«

2. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»De studerendes råd, jf. § 12 a, udpeger to repræsentanter til skolens bestyrelse.«

3. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Ved hvert seminarium har de studerende ret til at danne et råd. Rådet udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som seminariet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de studerendes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til de studerendes råd, om de studerendes råds virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for de studerendes råd.«

§ 18

I lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 3. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Uddannelsen skal endvidere bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling samt bidrage til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.«

2. I § 9, stk. 2, indsættes som 1. pkt.:

»De studerendes råd, jf. § 12 a, udpeger to repræsentanter til skolens bestyrelse.«

3. I § 9, stk. 2, 1. pkt., der bliver 2. pkt., indsættes efter »sammensættes«: »i øvrigt«.

4. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Ved hvert seminarium har de studerende ret til at danne et råd. Rådet udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som seminariet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de studerendes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til de studerendes råd, om de studerendes råds virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for de studerendes råd.«

§ 19

I lov om almen voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 1. februar 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »samfundslivet« til: »et demokratisk samfund«.

2. Efter § 17 indsættes i kapitel 2:

»§ 17 a. Ved hvert voksenuddannelsescenter har kursisterne ret til at danne et kursistråd. Rådet udpeger repræsentanter for kursisterne til udvalg m.v., som centret har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for kursisterne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor kursisternes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til kursistråd, om kursistrådenes virksomhed og om amtskommunens forpligtelse over for kursistrådene.«

3. Efter kapitel 2 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 2 a

Rådet for almen Voksenuddannelse

§ 17 b. Undervisningsministeren nedsætter et råd for almen voksenuddannelse. Rådet er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om almen voksenuddannelse.

Stk. 2. Rådet består af en formand og 7 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening,

2) 1 medlem efter indstilling af Landsforeningen af Voksen- og Ungdomsundervisere,

3) 1 medlem efter indstilling af kursisternes organisationer i forening,

4) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderforeningens bestyrelse,

5) 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark og

6) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig periode. Det efter stk. 2, nr. 3, udpegede medlem udpeges dog kun for en étårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.

Stk. 4. Indstilling af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene.

Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i overensstemmelse med stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer.

Stk. 6. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsfunktionerne.«

§ 20

I lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m. fl. og sprogcentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 11. februar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »dansk kultur«: »og demokrati«.

2. § 16 affattes således:

»§ 16. Ved hvert sprogcenter har kursisterne ret til at danne et kursistråd. Rådet udpeger repræsentanter for kursisterne til udvalg m.v., som sprogcentret har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for kursisterne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor kursisternes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til kursistråd, om kursistrådenes virksomhed og om kommunalbestyrelsens forpligtelse over for kursistrådene.«

§ 21

I lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler foretages følgende ændringer:

1.  I § 1, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Tilbudet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.«

2. I § 6, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Deltagernes råd, jf. § 6 a, udpeger en tilforordnet til skolens bestyrelse.«

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Ved hver skole har deltagerne ret til at danne et deltagerråd. Rådet udpeger repræsentanter for deltagerne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for deltagerne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor deltagelsen ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til deltagernes råd, om deltagerrådenes virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for deltagerrådene.«

4. Efter § 8 indsættes i kapitel 2:

»§ 8 a. Undervisningsministeren nedsætter et produktionsskoleråd. Produktionsskolerådet er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om produktionsskolernes virksomhed.

Stk. 2. Rådet består af en formand og 8 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde:

1) 1 medlem efter indstilling fra Foreningen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler,

2) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler,

3) 1 medlem efter indstilling fra Danske Produktionshøjskolers Lærerforening,

4) 1 medlem efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark,

5) 1 medlem efter indstilling fra Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening,

6) 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,

7) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og

8) 1 medlem efter indstilling fra deltagernes organisationer i forening.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig periode. Det efter stk. 2, nr. 8, udpegede medlem udpeges dog kun for en etårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.

Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestiling mellem kønnene.

Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i overensstemmelse med stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer.

Stk. 6. Produktionsskolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsfunktionerne.«

§ 22

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Rådsmedlemmer, som udpeges ved lovens ikrafttræden i henhold til § 57, stk. 2, i lov om folkeskolen som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, udpeges kun for den resterende del af den ordinære beskikkelsesperiode.

Stk. 3. § 8, nr. 2, og § 10, nr. 2, træder først i kraft henholdsvis 1. august 2001 og 1. september 2003.

Stk. 4. Repræsentanter, der tiltræder en bestyrelse ved lovens ikrafttræden i henhold til § 8, stk. 2, i lov om daghøjskoler m.v. som affattet ved § 3, nr. 3, i denne lov, § 11, stk. 2, i lov om gymnasiet m.v. som affattet ved § 4, nr. 2, i denne lov, § 24, stk. 3, i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne som affattet ved § 6, nr. 3, i denne lov, §   8, stk. 2, i lov om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. som ændret ved § 14, nr. 1, i denne lov, § 9, stk. 1, i lov om uddannelse til pædagoger som ændret ved § 16, nr. 2, i denne lov, § 9, stk. 1, i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom som ændret ved § 17, nr. 2, i denne lov, § 9, stk. 2, i lov om uddannelse til håndarbejdslærer som ændret ved § 18, nr. 2, i denne lov og § 6, stk. 2, i lov om produktionsskoler som ændret ved § 21, nr. 2, i denne lov, vælges kun for den resterende del af den ordinære bestyrelsesperiode.

Stk. 5. Såfremt der blandt medlemmerne af bestyrelsen for en selvejende institution er elever eller studerende på samme institution, kan bestyrelsen på sit første møde efter lovens ikrafttræden beslutte, at lovens regler om valg af repræsentanter for elever eller studerende først skal finde anvendelse på institutionen fra udløbet af de nævnte nuværende medlemmers indeværende funktionsperiode, dog senest fra det tidspunkt, hvor de endeligt ophører med at være elever eller studerende på institutionen.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. april 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Margrethe Vestager

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A hæfte nr. 52, den 11.07.2000.