Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen

 

I medfør af § 8, stk. 3, § 10 og § 19a, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 6. september1999, fastsættes:

§ 1. Skolevejlederen har ansvaret for, at eleverne udarbejder uddannelsesplaner, uddannelsesbøger mv. og bistår i samarbejde med klasselæreren og skolens øvrige lærere eleven hermed.

    Stk. 2. Elevens uddannelsesplan, herunder elevens uddannelsesbog, jf. §§ 2 og 3, og individuel rådgivning og vejledning af den enkelte elev, skal sikre, at eleven kan opnå et solidt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.

    Stk. 3. På 6. og 7. klassetrin afholder skolen en årlig vejledningssamtale med den enkelte elev. På 8. - 10. klassetrin afholdes to årlige vejledningssamtaler med den enkelte elev. Samtalerne udføres af skolevejlederen i samarbejde med klasselæreren.

Stk. 4. Skolen sørger for, at den enkelte elev får mulighed for at opnå overblik over relevante uddannelsestilbud og lejlighed til løbende at drøfte sine uddannelsesmuligheder med skolevejlederen, klasselæreren eller en anden kvalificeret medarbejder.

    Stk. 5. For elever med særlige behov varetages de i bekendtgørelsen nævnte vejledningsopgaver i samarbejde med en eventuel skolekonsulent for kuratorvirksomhed.

Uddannelsesbøger på 6. - 10. klassetrin

§ 2. På 6. klassetrin påbegynder den enkelte elev udarbejdelsen af en uddannelsesbog. Uddannelsesbogen udarbejdes af eleven i samarbejde med forældrene og skolen, og den justeres løbende, indtil eleven forlader folkeskolen. Uddannelsesbogen skal indeholde en række spørgsmål, der danner udgangspunkt for den individuelle rådgivning og vejledning, herunder for vejledningssamtaler, jf. § 1. Inden vejledningssamtalen mv. skal spørgsmålene besvares skriftligt af eleverne efter samråd med forældrene og eventuelt efter individuel aftale med skolen.

    Stk. 2. Spørgsmålene i uddannelsesbogen skal sikre, at der indhentes de oplysninger, der er nødvendige som dokumentation for forløbet af vejledningsprocessen og for de valg, eleven har foretaget undervejs, herunder oplysninger om elevens:

1) valg af 2. fremmedsprog i 6. klasse,

2) valg af valgfag i henholdsvis 7. og 8. klasse i henhold til folkeskolelovens § 9, samt eventuelt valg af tilbudsfag og valgfag efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens §§ 8 og 9, herunder undervisningsforløb i henhold til lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse,

3) opfyldelse af undervisningspligten efter henholdsvis 7. og 8. klasse,

4) ønsker om prøveaflæggelse.

    Stk. 3. Spørgsmålene i uddannelsesbogen skal endvidere sikre en progression i den del af vejledningen, der peger frem mod elevens valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen eller efter 10. klasse. Der stilles herunder spørgsmål om elevens stærke sider, elevens interesser, forventninger til fremtiden og udviklingsønsker, og der opstilles eventuelt delmål for elevens indsats frem til et nærmere angivet tidspunkt. Fra 8. klassetrin stilles endvidere spørgsmål om elevens uddannelsesønsker efter grundskolen eller efter 10. klasse.

    Stk. 4. De uddannelsesønsker og -forventninger, som eleven angiver i tilknytning til arbejdet med uddannelsesbogen, jf. stk. 3, er ikke bindende for elevens senere valg, jf. § 7, stk. 1. Opstilling af delmål for elevens indsats må tidligst fra midten af 8. klasse være direkte knyttet til elevens uddannelsesønske.

    Stk. 5. Elevens opfyldelse af delmål, der fra midten af 8. klasse kan opstilles i tilknytning til elevens ønske til uddannelse efter grundskolen eller efter 10. klasse, jf. stk. 4, indgår i skolens vurderingsgrundlag i forbindelse med eventuel indstilling til optagelsesprøve, jf. § 7, stk. 2.

    Stk. 6. Uddannelsesbogen kan herudover indeholde andre relevante oplysninger, herunder opfølgning af seneste vejledningssamtale.

    Stk. 7. Uddannelsesbogen underskrives i forbindelse med den individuelle rådgivning og vejledning eller efter hver vejledningssamtale, jf. § 1, af eleven, forældrene og skolen og eventuelt skolekonsulenten for kuratorvirksomhed, som dokumentation for, at den har fundet sted. Uddannelsesbogen indgår i planlægningen af det efterfølgende skoleår.

§ 3. Uddannelsesbogen er elevens ejendom. Skolen opbevarer en kopi af bogen, så længe eleven går på skolen.

    Stk. 2. Ved elevens overflytning til en anden skole, herunder en skole uden for folkeskolen, skal den afgivende skole videregive faktuelle oplysninger om eleven, såsom elevens personlige data, hvilke tilbudsfag og valgfag eleven har modtaget undervisning i, hvilke fag eleven eventuelt har været fritaget for, oplysninger om elevens praktikophold o.lign., og under hvilken form eventuel specialundervisning eller anden form for støtte har fundet sted. Andre oplysninger efter § 2, stk. 3, kan kun med elevens og forældrenes samtykke videregives til andre, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. For elever, der fra midten af 8. klasse flytter til anden skole, videregives endvidere elevens uddannelsesønsker og eventuelt opstillede delmål, jf. § 2, stk. 4 og 5, som angivet i uddannelsesbogen.

Uddannelsesplaner på 9. og 10. klassetrin

§ 4. På 9. klassetrin udarbejder den enkelte elev en uddannelsesplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke mål den enkelte elev har for uddannelse efter grundskolen eller efter 10. klassse, og hvilke elementer der skal indgå, for at eleven kan nå disse mål. Planen udarbejdes på grundlag af uddannelsesbogen.

§ 5. På 10. klassetrin udarbejder den enkelte elev en uddannelsesplan, jf. folkeskolelovens § 8, stk. 3, på baggrund af uddannelsesplanen for 9. klasse. Uddannelsesplanen har sammenhæng med den selvvalgte opgave, jf. folkeskolelovens § 8, stk. 2, og den udarbejdes på grundlag af uddannelsesbogen.

§ 6. Uddannelsesplanen i henhold til §§ 4 og 5 skal udarbejdes ved anvendelse af den formular, der er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

    Stk. 2. Uddannelsesplanen følger eleven på den efterfølgende ungdomsuddannelse og indgår i planlægningen af elevens videre undervisningsforløb.

§ 7. På 9. eller 10. klassetrin træffer eleven i samråd med forældrene afgørelse om valg af ungdomsuddannelse eller anden uddannelse. Hvis skolen vurderer, at elevens valg er truffet på et utilstrækkeligt eller urealistisk grundlag, skal skolen ved 1. eller senest 2. vejledningssamtale i 9. klasse, henholdsvis 10. klasse, gøre eleven opmærksom herpå og yde supplerende vejledning, herunder medvirke til, at eleven får en samtale med den ønskede uddannelsesinstitution.

    Stk. 2. Hvis eleven vælger en gymnasial uddannelse på et efter skolens vurdering urealistisk eller utilstrækkeligt grundlag, skal skolen efter indstilling fra skolevejlederen indstille eleven til optagelsesprøve på den ønskede gymnasiale uddannelse.

§ 8. Elevernes uddannelsesplan på 9. og 10. klassetrin skal være færdigbehandlet og underskrevet inden den 15. marts. Uddannelsesplanen vedlægges tilmeldingen til ungdomsuddannelserne som bilag.

§ 9. For elever med særlige behov, som har vanskeligt ved at fastlægge en uddannelsesplan eller ved at opfylde målene i denne, påhviler det skolevejlederen, eventuelt skolekonsulenten for kuratorvirksomhed, at yde en særlig tilrettelagt vejledning.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2000.

Undervisningsministeriet, den 6. juni 2000

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Kirsten Krogstrup


BILAG 1

UDDANNELSESPLAN

Navn

 

Klasse

CPR

Skole

 

Kommune

Dato

 

Vejleder

Hjemmeboende: Ja Nej

På skemaet »Uddannelsesønsker for elever i grundskolen 20 - - « tilmelder jeg mig:

Uddannelsesnr. og uddannelsesnavn:

Uddannelsesinstitution:

Jeg vil bruge min ungdomsuddannelse til at:

 
 

Særlige styrkesider, som vil gavne mig under ungdomsuddannelsen:

 
 
 

Særlige behov, som jeg ønsker, der bliver taget hensyn til i min ungdomsuddannelse:

 
 
 

Jeg har de sidste 2 år deltaget i følgende vejledningsaktiviteter (fx præsentationskurser, praktik, forløb i.h.t. folkeskolelovens § 9, stk. 5, forløb i.h.t. § 9, stk. 5. i bekendtgørelsen om specialundervisning - samt for elever i 10. klasse-forløb i.h.t. lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse):

 
 
 

Erfaringer fra mit fritidsjob, fritidsinteresser og andre skoleformer, som har betydning for mit valg af ungdomsuddannelse:

 
 
 

Min plan for de næste 5 år:

År

                       

20__

 

20__

 

20__

 

20__

 

20__

 

Alternativt uddannelsesønske:

 

Skolens bemærkninger:

 

Hjemmets bemærkninger:

 
 

Andre bemærkninger:

 
 
 
 

Hvis du vil starte i 10. klasse:

Mit mål med 10. klasse er:

 
 

Jeg ønsker følgende tilbudsfag:

 
 

Øvrige ønsker, fx valgfag og brobygningsforløb i henhold til lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse:

 
 
 

Underskrift:

 

Elev

 

Hjemmet

 

Vejleder

 

(En kopi af skemaet vil blive fremsendt til den valgte ungdomsuddannelse)

UNGDOMSVEJLEDNINGEN:

Navn:

Adresse og tlf.: