Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Ret til befordringsrabat
  Kapitel 2Meddelelse om ret til befordringsrabat
  Kapitel 3Befordring til og fra udlandet
  Kapitel 4Studerende, der har behov for flere abonnementskort
  Kapitel 5Kontant udbetaling af befordringsrabat, når SU tildeles efterfølgende
  Kapitel 6Opgørelsen af hvilke beløb der er ydet i rabat og refusion af beløbene
  Kapitel 7Styrelsens adgang til at indhente oplysninger om ordningen
  Kapitel 8Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

 

I medfør af § 1, stk. 1, § 4, stk. 5, og § 5 i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 16. juni 2000, og efter forhandling med de transportansvarlige fastsættes:

Kapitel 1

Ret til befordringsrabat

§ 1. Studerende har ret til befordringsrabat ved køb af abonnementskort efter lovens § 1, når de

1) er i gang med en videregående uddannelse, der giver ret til statens uddannelsesstøtte (SU), herunder er i gang med lønnede praktikperioder, der indgår som et led i en sådan uddannelse,

2) opfylder betingelserne for at få SU til uddannelsen og

3) har søgt

a) stipendium og eventuelt studielån til den uddannelse, som de er i gang med, og har klip til rest til uddannelsen eller

b) slutlån til den uddannelse, som de er i gang med, kan afslutte uddannelsen inden for 12 måneder og har slutlånsrater til rest til uddannelsen.

Kapitel 2

Meddelelse om ret til befordringsrabat

§ 2. Når en studerende har afleveret en ansøgning om SU eller genoptagelse af SU, sender Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) en meddelelse om ret til befordringsrabat til den studerende.

    Stk. 2. Søges der SU fra en måned i perioden januar - juni, gælder meddelelsen efter stk. 1 for de måneder inden for denne periode, hvor den studerende opfylder betingelserne i § 1. Søges der SU fra en måned i perioden juli - december, gælder meddelelsen efter stk. 1 for de måneder inden for denne periode, hvor den studerende opfylder betingelserne i § 1. Kan der ikke straks ved modtagelsen af ansøgningen tages stilling til, om betingelserne i § 1 er opfyldt, gælder meddelelsen kun for den måned, hvor ansøgningen modtages i styrelsen, og for den følgende måned. Meddelelsen gælder dog tidligst fra den måned, hvor den studerende begynder på uddannelsen.

§ 3. Når meddelelsen efter § 2 udløber, sender styrelsen to gange om året for perioden januar - juni og for perioden juli - december en meddelelse om ret til befordringsrabat til studerende, der opfylder betingelserne i § 1. Meddelelsen omfatter de måneder, hvor betingelserne i § 1 er opfyldt.

§ 4. Meddelelsen efter §§ 2 og 3 kan anvendes som grundlag for at få rabat på abonnementskort, som den studerende køber efter at have modtaget meddelelsen. Den kan anvendes som grundlag for at få rabat på abonnementskort med en gyldighedsperiode, der begynder en dag i en af de måneder, meddelelsen omfatter, og slutter senest den sidste dag i måneden efter den sidste måned, hvor den studerende ifølge meddelelsen har ret til rabat.

Kapitel 3

Befordring til og fra udlandet

§ 5. De transportansvarlige, der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, yder rabat på abonnementskort til befordring over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene efter samme retningslinier, som gælder for rabat på befordring inden for landets grænser.

    Stk. 2. Transportansvarlige i EU- og EØS-landene kan yde rabat på abonnementskort til befordring med bus og tog over den danske grænse til og fra EU- og EØS-landene efter retningslinierne i stk. 1, samt ved dokumentation for

1) tilladelse til international rutekørsel i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 11/98 af 11. december 1997 eller

2) licens til jernbanevirksomhed i henhold til Rådets direktiv (EØF) nr. 18/95 af 19. juni 1995 om udstedelse af licenser til jernbanevirksomhed.

Kapitel 4

Studerende, der har behov for flere abonnementskort

§ 6. Når en studerende køber et abonnementskort med en gyldighedsperiode, der begynder den samme dato som gyldighedsperioden for andre abonnementskort, den studerende tidligere har købt, indregnes den studerendes egenbetaling og rabat ved køb af de andre kort i prisen på kortet.

    Stk. 2. Den transportansvarlige kan dog henvise den studerende til, inden abonnementskortet er udløbet, at få den ekstra rabat, som den studerende har ret til efter stk. 1, udbetalt kontant på steder, der anvises af den transportansvarlige. Udbetalingen skal kunne ske mindst ét sted i hvert amt uden for hovedstadsområdet og mindst ét sted i hovedstadsområdet.

    Stk. 3. De transportansvarlige kan henvise studerende, der ønsker at købe flere abonnementskort, til i stedet at købe et fælles kort eller at købe alle kort ved den samme transportansvarlige. Det fælles kort købes på et sted, der anvises af de transportansvarlige.

Kapitel 5

Kontant udbetaling af befordringsrabat, når SU tildeles efterfølgende

§ 7. Styrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i tilfælde hvor SU tildeles efterfølgende, bestemme, at rabatbeløbet skal udbetales kontant for abonnementskort, der tidligere er købt uden rabat. Styrelsen sender den studerende en meddelelse om ret til befordringsrabat, hvoraf det fremgår, at meddelelsen giver ret til kontant udbetaling.

    Stk. 2. Rabatbeløbet udbetales på steder, der anvises af den transportansvarlige. Udbetalingen skal kunne ske mindst ét sted i hvert amt uden for hovedstadsområdet og mindst ét sted i hovedstadsområdet.

    Stk. 3. For at få rabatbeløbet udbetalt skal den studerende inden 2 måneder fra den dag, meddelelsen fra styrelsen er dateret, henvende sig på et af de steder, der anvises efter stk. 2.

Kapitel 6

Opgørelsen af hvilke beløb der er ydet i rabat og refusion af beløbene

§ 8. Efter afslutningen af hvert kvartal udarbejder den transportansvarlige en opgørelse, der skal danne grundlag for styrelsens refusion af 90 pct. af beløb, der er ydet i rabat i kvartalet, jf. lovens § 4, stk. 3.

    Stk. 2. Opgørelsen skal indeholde en samlet opgørelse for kvartalet af

1) indtægter fra salg af abonnementskort med rabat,

2) beløb ydet i rabat og

3) beløb, der skal refunderes.

    Stk. 3. Beløb, der er udbetalt kontant efter §§ 6, stk. 2, og 7, stk. 1, indgår i opgørelsen, jf. stk. 2, for det kvartal, hvor beløbet er udbetalt.

    Stk. 4. Opgørelsen sendes til styrelsen med oplysning om, hvilken konto i et pengeinstitut refusionsbeløbet skal indbetales på. Senest 2 måneder efter udgangen af 1., 2. og 3. kvartal skal styrelsen have opgørelserne i hænde. Efter udgangen af 4. kvartal skal styrelsen have opgørelsen i hænde senest den 20. januar året efter. Kan opgørelsen ikke færdiggøres inden fristen, meddeles et foreløbigt beløb for 4. kvartal.

    Stk. 5. Efter årets udløb foretages en endelig afregning, som attesteres af en ekstern revisor for den transportansvarlige, dog ikke Rigsrevisionen. Styrelsen kan i særlige tilfælde forlange, at kvartalsopgørelsen attesteres af revisoren.

    Stk. 6. Ved attestationen skal revisoren erklære, at der hos den transportansvarlige er etableret betryggende forretningsgange, der sikrer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med lovens § 3, stk. 1, samt at rabatbeløbet er opgjort korrekt og i overensstemmelse med den transportansvarliges registreringer.

    Stk. 7. Hvert år i januar skal styrelsen have meddelelse om, hvem der er underskriftsberettiget for de enkelte transportansvarlige.

Kapitel 7

Styrelsens adgang til at indhente oplysninger om ordningen

§ 9. Styrelsen kan fra de transportansvarlige indhente de oplysninger om køb af abonnementskort med rabat, der er nødvendige for at følge ordningen, herunder oplysninger om den studerendes personnummer, abonnementskortets pris, kortets gyldighedsperiode, datoen for salg af kortet, identifikation af salgsstedet og den ydede rabat. Oplysningerne skal gives i elektronisk form efter retningslinier, der fastsættes af styrelsen.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 432 af 7. juni 1999 om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser ophæves.

Undervisningsministeriet, den 16. juni 2000

Margrethe Vestager

/Susanne Gruno