Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner

(Selvejekrav, habilitet m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., som senest ændret ved § 14 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, 1. pkt., udgår », eller såfremt gældende regler eller fastsatte vilkår ikke overholdes«.

2. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1)   Personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.

2)   Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til institutionen.

3)   Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4)   Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5)   Medlemmer af bestyrelsen ved en institution inden for samme institutionsform.

Stk. 4. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 3, nr. 1- 4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

3. Efter § 12 indsættes i kapitel 5 efter overskriften:

»§ 12 a. En institution skal i sit virke som selvejende institution være uafhængig, og institutionens midler må alene komme institutionens uddannelsesformål til gode.«

4. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for institutionerne end sædvanlige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 1.«

5. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a . Institutionen kan yde bestyrelsen særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.«

6. § 21 affattes således:

»§ 21. Undervisningsministeren kan for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 20, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 29 a, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for institutioner, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en institutions virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.«

7. I § 24, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»I forbindelse med indsendelse af årsregnskab til Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 8, stk. 3 og 4.«

8. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Institutionens revisor, jf. § 24, stk. 3, må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer.

Stk. 2. Institutionens revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. stk. 1, hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom.

Stk. 3. Opfylder revisor ikke kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge institutionen inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.«

9. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»Institutioner med særlige uddannelser«.

10. Efter § 28 indsættes i kapitel 9 efter overskriften:

»§ 28 a. Undervisningsministeren kan yde tilskud til en selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelse af en særlig karakter, jf. stk. 2. Godkendelsen til tilskud, der kan gøres midlertidig, kan til enhver tid trækkes tilbage af undervisningsministeren med virkning fra førstkommende finansår.

Stk. 2. Undervisningsministeren godkender uddannelsen og rammerne for uddannelsen med hensyn til fagligt niveau, varighed, optagelse, kvalitetsudvikling, lærerkvalifikationer, kvalitetskontrol m.v. Undervisningsministeren bestemmer, om kravene til en godkendt uddannelse skal fastlægges i en af undervisningsministeren godkendt uddannelsesplan eller i regler fastsat i overensstemmelse med § 6, stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministerens beslutning om godkendelse efter stk. 1 og 2 sker på grundlag af en evaluering af institutionen og uddannelsen. Institutionen afholder udgiften til evalueringen, der gennemføres af en af undervisningsministeren godkendt evalueringsinstitution.

Stk. 4. En institution, der er godkendt til tilskud efter stk. 1, kan opkræve deltagerbetaling for deltagelse i undervisningen m.v. Undervisningsministeren kan fastsætte en øvre grænse for deltagerbetalingen for den enkelte institution.

Stk. 5. Bortset fra § 6, stk. 1, finder lovens øvrige bestemmelser anvendelse for disse selvejende institutioner.«

11. Efter § 29 indsættes:

»Kapitel 9 a

Tilsyn m.v.

§ 29 a. Undervisningsministeren fører tilsyn med institutioner, der modtager statstilskud efter denne lov, og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette brug. Finder undervisningsministeren, at en institutions virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til institutionen om at ændre den pågældende virksomhed.«

§ 2

I lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 3. september 1999, som ændret ved § 9 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

2. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2 . Finder undervisningsministeren, at en skoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.«

3. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1)   Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.

2)   Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

3)   Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4)   Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5)   Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 4. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 3, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 6-9.

4. § 10 a, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3)   Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).«

5. Efter § 11 indsættes i kapitel 3:

»§ 11 a. En skole skal i sit virke som selvejende institution være uafhængig, og skolens midler må alene komme skolens uddannelsesformål til gode.«

6. Efter § 12 b indsættes:

»§ 12 c. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for skolerne end sædvanlige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 1.«

7. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a . Skolen kan yde bestyrelsen særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.«

8. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 15, stk. 1, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 4, stk. 2, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.«

9. I § 22, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»I forbindelse med indsendelse af årsregnskab til Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 3 og 4.«

10. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 a . Sko Skolens revisor, jf. § 22, stk. 2, må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer.

Stk. 2. Institutionens revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. stk. 1, hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom.

Stk. 3. Opfylder revisor ikke kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge institutionen inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.«

11. I § 26, stk. 1, ændres »§ 13 og §§ 20-22« til: »§ 4, § 13 og §§ 20-22 a«.

12. I § 26, stk. 2, ændres »§ 13, § 16 og §§ 20-22« til: »§ 4, § 13, § 16 og §§ 20-22 a«.

§ 3

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 4. november 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 7, nr. 4, ændres »indsamlings- eller agitationsarbejde« til: »indsamlingsarbejde«.

2. § 10 a affattes således:

»§ 10 a. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen for et privat gymnasium:

1)   Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.

2)   Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

3)   Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4)   Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5)   Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 2. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 1, nr. 1- 4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.«

3 . Efter § 15 indsættes i kapitel 2:

»§ 15 a. Finder undervisningsministeren, at en privat gymnasieskoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren, bortset fra de i § 15, stk. 2, nævnte tilfælde, udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.«

4. I § 18 i, stk. 1, indsættes som nr. 3:

»3)   Skolens bestyrelse opfylder habilitetskravene i § 10 a.«.

5. § 18 l, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 18 i, stk. 1, nr. 2, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 15, stk. 2, og § 15 a, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.«

6. § 18 n, stk. 1, affattes således:

»De private gymnasieskolers regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Gymnasiets revisor må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som gymnasiet anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer. Revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. 4. pkt., hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom. Opfylder revisor ikke de krav til revision, der er fastsat i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge gymnasiet inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.«

7. I § 18 n, stk. 2, indsættes efter »§ 10 a, stk. 1«: »og 2«.

§ 4

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 821 af 4. november 1999, som senest ændret ved § 6 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 7, nr. 4, ændres »indsamlings- eller agitationsarbejde« til: »indsamlingsarbejde«.

2. § 24, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1)   Personer, der udlejer ejendomme m.m. til kurset.

2)   Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til kurset, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til kurset.

3)   Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4)   Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5)   Medlemmer af bestyrelsen ved en institution inden for samme kursusform.

Stk. 3. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 2, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 4. Kursistrådet udpeger en repræsentant til skolens bestyrelse. Repræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Stk. 5. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte ved kurset gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

3 . Overskriften til § 26 affattes således:

»Det centrale pædagogiske tilsyn m.v.«

4 . Efter § 26 indsættes i kapitel 4:

»§ 26 a. Finder undervisningsministeren, at et privat kursus’ virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren, bortset fra de i § 26, stk. 2, nævnte tilfælde, udstede påbud til kurset om at ændre den pågældende virksomhed.«

5. I § 30 k, stk. 1, indsættes som nr. 3:

»3)   Kursets bestyrelse opfylder habilitetskravene i § 24.«

6. § 30 m, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan for kurser, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 30 k, stk. 1, nr. 2, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 26, stk. 2, og § 26 a, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for kurser, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at et kursus’ virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.«

7. § 30 o, stk. 1, affattes således:

»De private kursers regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Kursets revisor må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som kurset anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer. Revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. 4. pkt., hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom. Opfylder revisor ikke de krav til revision, der er fastsat i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge kurset inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.«

8. I § 30 o, stk. 2, indsættes efter »§ 24, stk. 2«: »og 3«.

§ 5

I lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2000, som ændret ved § 3 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om vedtægternes indhold. Vedtægterne skal bl.a. indeholde bestemmelser om,

1)   at skolens midler alene må komme skolens undervisningsvirksomhed til gode,

2)   at bestyrelsen sammensættes af et ulige antal medlemmer på mindst 5,

3)   hvad der skal foretages ved skolens ophør, herunder om at eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse, og

4)   at bestyrelsen straks skal give Undervisningsministeriet og grundtilskudsydende kommunalbestyrelser og amtsråd meddelelse, hvis skolen ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.«

2. § 7 ophæves.

3. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1)   Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.

2)   Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

3)   Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4)   Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5)   Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform eller af bestyrelsen for en folkeoplysende forening i henhold til § 4, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), hvis der er økonomiske forbindelser mellem skolen og foreningen.

Stk. 4. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 3, nr. 1- 4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 6. Skolen kan yde bestyrelsens formand og næstformand særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 7-11.

4. § 9 affattes således:

»§ 9. Ved enhver daghøjskole skal der være ansat en leder. Lederen varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Lederen kan ikke samtidig være leder for en anden daghøjskole, undervisnings- eller kursusinstitution eller være ansat i en kommune eller amtskommune, der yder grundtilskud til skolen.

Stk. 2. Lederen af en daghøjskole kan endvidere ikke være leder af en folkeoplysende forening i henhold til § 4, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), hvis der er økonomiske forbindelser mellem skolen og foreningen. Dette gælder dog ikke, hvis daghøjskolen har 30 årselever eller derunder og den folkeoplysende forening har under 3000 undervisningstimer om året. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen og opgørelsen efter 2. pkt.«

5. I § 10, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Finder undervisningsministeren, at en skoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.«

6. I § 10, stk. 2, indsættes efter »regnskab«: »samt andre oplysninger, der er nødvendige for undervisningsministerens tilsyn«.

7. I § 12, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ydelse af driftstilskud er endvidere betinget af, at skolen opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2.«

8. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Skolen skal i sit virke som selvejende institution være uafhængig, og dens midler må alene komme dens undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 2. Likvide midler, der ikke er nødvendige til den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:

1)   Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

2)   I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutioner, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

3)   I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

4)   I værdipapirer, bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.

Stk. 3. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for skolerne end sædvanlige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 3.«

9. § 14, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 15, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 10, stk 1, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan endvidere træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til en skole, herunder en ny skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i § 13 a, stk. 1, om uafhængighed og forvaltning af skolens midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

1)   skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre,

2)   skolens midler anvendes til formål uden for skolen eller

3)   skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl.«

10. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Skolens revisor må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer. Revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. 1. pkt., hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom. Opfylder revisor ikke de krav til revision, der er fastsat i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge skolen inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

11. I § 16 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 5, som stk. 6:

»Stk. 6. I forbindelse med indsendelsen af årsregnskabet til Undervisningsministeriet afgiver bestyrelsesmedlemmerne en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 8, stk. 3 og 4.«

§ 6

I lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler, som ændret ved § 21 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 7, ændres »jf. § 6, stk. 4« til: »jf. § 6, stk. 7«.

2. § 5, stk. 1, affattes således:

»Skolen skal i sit virke som selvejende institution være uafhængig, og dens midler må alene komme dens undervisnings- og produktionsvirksomhed til gode.«

3. I § 5 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for skolerne end sædvanlige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 3.«

4. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1)   Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.

2)   Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

3)   Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4)   Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5)   Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 4. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 3, nr. 1- 4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.«

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 6-13.

5. § 7 affattes således:

»§ 7. Ved enhver produktionsskole skal der være ansat en leder. Lederen varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Lederen kan ikke samtidig være leder for en anden produktionsskole, undervisnings- eller kursusinstitution eller være ansat i en kommune eller amtskommune, der yder grundtilskud til skolen.«

6. I § 8, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Finder undervisningsministeren, at en skoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.«

7. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ydelse af driftstilskud er endvidere betinget af, at skolen opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2.«

8. § 12, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 14, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 8, stk 1, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles.«

9. I § 12 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Undervisningsministeren kan endvidere træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til en skole, herunder en ny skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i § 5, stk. 1, om uafhængighed og forvaltning af skolens midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

1)   skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre,

2)   skolens midler anvendes til formål uden for skolen eller

3)   skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl.«

10. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Skolens revisor må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer. Revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. 1. pkt., hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom. Opfylder revisor ikke de krav til revision, der er fastsat i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge skolen inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

11. I § 15 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 5, som stk. 6:

»Stk. 6. I forbindelse med indsendelsen af årsregnskabet til Undervisningsministeriet afgiver bestyrelsesmedlemmerne en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 6, stk. 3 og 4.«

§ 7

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 691 af 7. august 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 6 og 7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 6. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1)   Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.

2)   Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

3)   Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4)   Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5)   Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 7. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang finder stk. 6, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 8. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

2. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 7, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 24 a, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.«

3. I § 21 a, nr. 4, ændres »indsamlings- eller agitationsarbejde« til: »indsamlingsarbejde«.

4. Efter § 21 a indsættes:

»§   21 b. Såfremt undervisningsministeren i medfør af § 21 a, jf. § 5, stk. 2, har besluttet, at tilskuddet i sin helhed bortfalder, kan skolen generhverve tilskudsretten i overensstemmelse med reglerne for nye skoler, jf. § 8, stk. 2. I øvrige tilfælde kan skolen generhverve tilskudsretten, når de forhold, som har givet anledning til bortfald af tilskuddet efter § 21, stk. 2, er bragt i orden.«

5. § 24, stk. 1, affattes således:

»Skolens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Skolens revisor må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer. Revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. 4. pkt., hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom. Opfylder revisor ikke de krav til revision, der er fastsat i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge skolen inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.«

6. I § 24, stk. 2, indsættes efter »§ 5, stk. 6«: »og 7«.

7 . Efter § 24 indsættes:

»Kapitel 5 a

Påbud

§ 24 a. Finder undervisningsministeren, at en skoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.«

8. I § 33 udgår », kapitel 6 a«.

§ 8

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a, nr. 4, ændres »indsamlings- eller agitationsarbejde« til: »indsamlingsarbejde«.

2. § 12, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2 . Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1)   Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.

2)   Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

3)   Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

4)   Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

5)   Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 3. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 2, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

3. § 12, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For bestyrelsen, forstanderen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.«

4. I § 13, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Finder undervisningsministeren, at en skoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.«

5. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 17, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 13, stk. 1, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.«

6. § 31, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skolens revisor må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer. Revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. 1. pkt., hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom. Opfylder revisor ikke de krav til revision, der er fastsat i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge skolen inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.«

7. I § 31, stk. 4, ændres »§ 12, stk. 2 og 4« til: »§ 12, stk. 2 og 3«.

§ 9

I lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 10. juli 1997, som ændret ved § 15 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 14 indsættes efter »seminariets ophør,«: »§ 8, stk. 3-5, om habilitet m.v.,« og efter »indtægtsdækket virksomhed«: »og kapitel 9 a om tilsyn m.v.«

§ 10

I lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 3. september 1996, som ændret ved § 16 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 14 indsættes efter »seminariets ophør,«: »§ 8, stk. 3-5, om habilitet m.v.,« og efter »indtægtsdækket virksomhed«: »og kapitel 9 a om tilsyn m.v.«

§ 11

I lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 3. september 1996, som ændret ved § 18 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 13 indsættes efter »seminariets ophør,«: »§ 8, stk. 3-5, om habilitet m.v.,« og efter »indtægtsdækket virksomhed«: »og kapitel 9 a om tilsyn m.v.«

§ 12

I lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 3. september 1996, som ændret ved § 17 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 13 indsættes efter »seminariets ophør,«: »§ 8, stk. 3-5, om habilitet m.v.,« og efter »indtægtsdækket virksomhed«: »og kapitel 9 a om tilsyn m.v.«

§ 13

I lov nr. 1049 af 23. december 1998 om ændring af lov om daghøjskoler og produktionsskoler m.v. (Indhold, rammestyring, grundtilskud m.v.), som ændret ved § 23, stk. 2, i lov nr. 1124 af 29. december 1999, ændres i § 2, stk. 4, 2. pkt., »§ 13, stk. 4,« til: »§ 13, stk. 5, nr. 4,«.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000. § 24, stk. 4, i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. som affattet ved § 4, nr. 2, træder dog først i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. § 1, nr. 2, § 2, nr. 3, § 5, nr. 3, og § 6, nr. 4, skal senest være opfyldt ved førstkommende nyudpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. § 24 a, stk. 1 og 2, i lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., § 22 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 3. september 1999, § 16, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2000, og § 15, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, § 2, nr. 10, § 5, nr. 10, og § 6, nr. 10, skal være opfyldt senest den 1. juli 2001, eller når revisor lovligt kan opsiges ifølge kontrakten.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i § 12, stk. 1, i lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2000 som ændret ved denne lovs § 5, nr. 7, kan staten indtil den 31. december 2001 yde tilskud til skoler, hvis vedtægter er godkendt før den 1. juli 2000.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i § 10, stk. 3, i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler som affattet ved dennes lovs § 6, nr. 7, kan staten indtil den 31. december 2001 yde tilskud til skoler, hvis vedtægter er godkendt før den 1. januar 2000, jf. § 22, stk. 5, i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler. Betingelsen i § 5, stk. 2, i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler om anbringelsen af skolens likvide midler skal være opfyldt senest den 31. december 2000, jf. § 22, stk. 4, i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler, eller senest når midler kan frigøres med kontraktmæssigt varsel.

Stk. 6. § 24 a, stk. 1 og 2, i lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., § 22 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 3. september 1999, § 18 n, stk. 1, 4. og 5. pkt., i lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 4. november 1999, § 30 o, stk. 1, 4. og 5. pkt., i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 821 af 4. november 1999, § 16, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2000, § 15, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler og § 24, stk. 1, 4. og 5. pkt., i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 691 af 7. august 1999, som affattet ved dennes lovs § 1, nr. 8, § 2, nr. 10, § 3, nr. 6, § 4, nr. 7, § 5, nr. 10, § 6, nr. 10, og § 7, nr. 5, tages op til revision i folketingsåret 2003-04.

Stk. 7. Bestemmelserne i henholdsvis § 8, stk. 3, nr. 5, 1. pkt., om bestyrelsen for en folkeoplysende forening i henhold til § 4, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og i § 9, stk. 2, om lederen for en folkeoplysende forening i henhold til samme bestemmelse i lov om daghøjskoler m.v. som affattet ved denne lovs § 5, nr. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse for ledelsen og lederen for en kreds i henhold til §  3 a, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 20. juni 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Margrethe Vestager