Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og en række andre love

(Etablering af sektor for Centre for Videregående Uddannelse (CVU er))

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Undervisningsministeriet

§ 1

I lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., som senest ændret ved § 1 i det af Folketinget den 16. maj 2000 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner. (Selvejekrav, habilitet m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel indsættes efter »om«: »Centre for Videregående Uddannelse og andre«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »omfatter«: »Centre for Videregående Uddannelse (CVU er) og andre«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For Centre for Videregående Uddannelse (CVU er) gælder loven med de undtagelser, der følger af kapitel 7 a.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. § 2 affattes således:

»§ 2. Undervisningsministeren kan efter forhandling med institutionen beslutte, at en statslig uddannelsesinstitution, bortset fra institutioner omfattet af universitetsloven, overgår til at blive en selvejende institution, der godkendes efter nærværende lov.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kan på nærmere bestemte vilkår overdrage statens faste ejendomme til institutioner, der i medfør af stk. 1 overgår til at blive en selvejende institution. § 34 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis en statslig uddannelsesinstitution i medfør af § 5 a sammenlægges med andre uddannelsesinstitutioner.«

5. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at selvejende uddannelsesinstitutioner sammenlægges til en selvejende uddannelsesinstitution, der godkendes efter loven. Statslige uddannelsesinstitutioner kan indgå i en sammenlægning under iagttagelse af § 2, stk. 1. Ved sammenlægningen opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver og gæld til den fortsættende institution.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at en selvejende uddannelsesinstitution ved spaltning overdrager sine aktiver og gæld som helhed eller en del heraf til en eller flere selvejende institutioner, der godkendes efter loven. Statslige uddannelsesinstitutioner kan spaltes under iagttagelse af § 2, stk. 1.

Stk. 3. Hvis vedtægten for et CVU, der er ubetinget godkendt efter § 27 d, herunder efter § 27 g, stk. 1, 3. pkt., eller stk. 7, indeholder bestemmelse herom, jf. § 27 e, stk. 6, og der er fremsat krav om det efter § 27 e, stk. 6, nr. 4, 2. pkt., kan undervisningsministeren i overensstemmelse med vedtægten pålægge CVU et ved spaltning efter stk. 2 at overdrage en del af sine aktiver og gæld til en selvejende institution, der godkendes efter loven.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå tilladelse efter stk. 1-3, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I vedtægten for den fortsættende eller modtagende institution skal der optages bestemmelser, som sikrer, at de deltagende institutioners formål tilgodeses. På samme måde skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til en deltagende institutions formue, når rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 5. Sammenlægning og spaltning efter stk. 1-3 gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15 med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning og spaltning efter stk. 1-3.«

6. I § 8, stk. 5, indsættes efter »bestyrelsen,«: »studiebestyrelser i henhold til §§ 27 e og 27 f,«.

7. I § 9 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Lederen kan dog vælges af de ansatte og studerende ved institutionen, hvis dette har været gældende forud for institutionens godkendelse efter denne lov og institutionens vedtægt, som er godkendt af undervisningsministeren, jf. § 7, stk. 1, indeholder bestemmelse herom. Et sådant valg skal godkendes af bestyrelsen, og bestyrelsen kan afsætte lederen.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

8. I § 20 a indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder for en studiebestyrelse i henhold til §§ 27 e og 27 f.«

9. Efter § 27 indsættes:

»Kapitel 7 a

Centre for Videregående Uddannelse (CVU'er)

§ 27 a. Centre for Videregående Uddannelse (CVU er) er en institutionsform, der skal styrke de professionsrettede videregående uddannelser, særlig de mellemlange videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil. Centrene skal samtidig fungere som udviklings- og videncentre inden for de fagområder, hvor de udbyder uddannelse.

    Stk. 2. Et CVU udbyder professionsrettede videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau og videreuddannelse til og med diplomniveau efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse. Et CVU udbyder endvidere efteruddannelse i tilknytning hertil.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kan godkende, at et CVU udbyder almen ungdomsuddannelse, herunder studieforberedende undervisning, samt i særlige tilfælde erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

    Stk. 4. Undervisningsministeren kan pålægge et CVU at udbyde bestemte professionsrettede videregående uddannelser på nærmere bestemte uddannelsessteder.

§ 27 b. Et CVU udfører udviklingsopgaver for og fungerer som videncenter i samarbejde med interessenter fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som institutionens uddannelser retter sig mod.

    Stk. 2. Et CVU varetager de i § 27 a, stk. 1 og 2, og § 27 b, stk. 1, nævnte opgaver med forskningstilknytning.

    Stk3. Et CVU vurderer behovet for udvikling af nye professionsrettede mellemlange og korte videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse inden for de fagområder, hvor institutionen udbyder uddannelser. I det omfang der er behov herfor, kan CVU et udvikle sådan uddannelse.

    Stk. 4. Undervisningsministeren yder tilskud til et CVU s deltagelse i samarbejde om udviklingsopgaver, jf. stk. 1, og om forskningstilknytning, jf. stk. 2, inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove.

§ 27 c. For CVU er, der i henhold til § 24, stk. 3, i lov om Danmarks Pædagogiske Universitet får overdraget aktiver og gæld, der knytter sig til efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere i folkeskolen og for pædagoger, fastsætter undervisningsministeren i forbindelse med overdragelsen følgende nærmere vilkår:

1) CVU ets særlige udbudsforpligtelser, for så vidt angår efter- og videreuddannelse for lærere i folkeskolen og for pædagoger.

2) Særlige krav til sammensætningen af bestyrelsen, jf. § 8.

3) Inddragelse af institutioner, der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne lærere til folkeskolen eller pædagoger, i varetagelsen af de i nr. 1 nævnte forpligtelser.

4) CVU ets samarbejde med andre CVU er med tilsvarende udbudsforpligtelser for at sikre, at forpligtelserne varetages og koordineres på landsplan med et ensartet højt niveau.

  1. CVU ets samarbejde med institutioner, der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne lærere til folkeskolen eller pædagoger, om udviklingsopgaver og forskningstilknytning, jf. § 27 b, stk. 1 og 2.

6) At der i stedet for rådgivende udvalg efter § 27 h, stk. 3 og 4, nedsættes rådgivende udvalg, der fælles for CVU et og andre institutioner med efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere i folkeskolen og for pædagoger, som CVU et samarbejder med, har til opgave at sikre, at aftagernes ønsker til efter- og videreuddannelsestilbud og udviklingsopgaver opsamles, koordineres og kommer til institutionernes kundskab. Bestemmelserne om udvalgenes sammensætning i § 27 h, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse, idet der dog også udpeges medlemmer til udvalgene af studiebestyrelser, bestyrelser og lærere fra de institutioner, som CVU et samarbejder med, jf. § 27 h, stk. 3, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis et CVU, som har fået overdraget de i stk. 1 nævnte aktiver og gæld, sammenlægges med et andet CVU efter § 5 a.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte forhold.

Godkendelse af CVU er

§ 27 d. Undervisningsministeren kan godkende en selvejende uddannelsesinstitution, som er godkendt efter denne lov, og som udbyder mindst én mellemlang videregående uddannelse som CVU efter dette kapitel.

    Stk. 2. Godkendelse som CVU gives på baggrund af en samlet vurdering af institutionens udbud af uddannelser, herunder den faglige bredde, studentergrundlag, lærerbemanding, herunder profil og fleksibilitet, uddannelses- og institutionskvalitet, varetagelse af udviklingsopgaver, samarbejdsrelationer til forskningsinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet, herunder professioner, samt af institutionens udviklingsmuligheder. Ved godkendelsen kan inddrages hensyn til institutionens geografiske placering og muligheder for at tilgodese behovet for videregående uddannelse uden for universitetsbyerne.

    Stk. 3. Godkendelsen efter stk. 1 kan tilbagekaldes, hvis undervisningsministeren skønner, at institutionen efter en samlet vurdering ikke lever op til de i stk. 2 nævnte forudsætninger for godkendelsen.

    Stk. 4. En institution eller en del af en uddannelsesinstitution, der indgår i et CVU ved en sammenlægning eller spaltning, og som inden sammenlægningen eller spaltningen udbød professionsrettet kort eller mellemlang videregående uddannelse, betegnes som partner i CVU et. Den hovedlokalitet, hvor partneren udbød uddannelsen, betegnes som partnerens uddannelsessted.

    Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetskrav til CVU er.

Stk. 6. Grundtilskud til CVU er, der er dannet ved sammenlægning af flere uddannelsesinstitutioner, fastsættes på de årlige finanslove, jf. § 14, stk. 1.

Ledelse af CVU er

§ 27 e. Den overordnede ledelse af et CVU varetages af en bestyrelse. §§ 8-10 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Tilrettelæggelsen af undervisningen i et CVU og dets daglige ledelse varetages af en rektor i henhold til § 11.

    Stk. 3. CVU ets forhold reguleres i overensstemmelse med § 7 i en vedtægt, der godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 4. Vedtægten skal indeholde bestemmelse om, at der for hver partner oprettes en studiebestyrelse. Det skal af vedtægten fremgå,

1) at medarbejderne og de studerende i studiebestyrelsen er repræsenteret hver med to medlemmer,

2) at flertallet af medlemmerne samt formanden kommer fra kredse uden for institutionen,

3) at studiebestyrelsen overlades sådanne nærmere bestemte beføjelser vedrørende den eller de professionsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser samt eventuelt uddannelse efter § 27 a, stk. 3, der udbydes på det pågældende uddannelsessted, at uddannelsesstedet kan bevare en egen profil og identitet,

  1. at studiebestyrelsen er ansvarlig over for CVU ets bestyrelse, og

5) at CVU ets bestyrelse kan omgøre en beslutning truffet af studiebestyrelsen, der er i strid med loven eller vedtægtens bestemmelser, og i grovere eller gentagne tilfælde afsætte studiebestyrelsen.

    Stk. 5. Undervisningsministeren kan tillade, at der ikke oprettes en studiebestyrelse for en eller flere partnere. Ministeren kan endvidere tillade, at der oprettes én studiebestyrelse for flere partnere.

Stk. 6. Det kan bestemmes i vedtægten,

  1. at den daglige ledelse af en eller flere partneres uddannelsessted varetages af en studierektor, der ansættes og afskediges af CVU ets bestyrelse, jf. § 9, stk. 5, efter indstilling fra en studiebestyrelse, og at der overlades nærmere bestemte beføjelser til studierektoren, eventuelt ved bemyndigelse fra CVU ets rektor. Studierektor deltager i en studiebestyrelses møder uden stemmeret,

2) at medlemmerne af studiebestyrelserne i et CVU i forening udgør et CVU-repræsentantskab, der fører tilsyn med CVU ets bestyrelse og dets daglige ledelse og høres i væsentlige spørgsmål vedrørende CVU ets virksomhed. Det kan endvidere bestemmes, at repræsentantskabet vælger bestyrelsen eller et nærmere bestemt antal medlemmer af bestyrelsen. Det kan i stedet bestemmes, at hver studiebestyrelse udpeger et medlem til bestyrelsen,

3) at CVU ets bestyrelse og en studiebestyrelse i fællesskab kan ændre eller ophæve vedtægtens bestemmelser om studiebestyrelsen, herunder de beføjelser, der er overladt den i vedtægten. Der kan i vedtægten fastsættes bestemmelser om særlige flertalskrav i de to organer i forbindelse med sådan beslutning, og

4) at det er en forudsætning for en institutions overdragelse af aktiver og gælde til CVU et, jf. § 5 a og § 27 d, stk. 4, at den studiebestyrelse, der oprettes for den pågældende partner, inden 5 år efter ubetinget godkendelse af CVU et efter § 27 d, herunder efter § 27 g, stk. 1, 3. pkt., eller stk. 7, kan kræve, at partnerens uddannelsessted ved spaltning overdrages til en selvejende institution, der godkendes efter loven. Fremsætter studiebestyrelsen krav om sådan spaltning, og afviser CVU-bestyrelsen at imødekomme kravet, kan studiebestyrelsen indbringe spørgsmålet for undervisningsministeren, der træffer afgørelse efter § 5 a, stk. 3. En bestemmelse i vedtægten efter 1. pkt. skal angive betingelserne for studiebestyrelsens ret til at kræve spaltning samt indeholde bestemmelser om fordelingen af aktiver og gæld mellem CVU et og partneren.

    Stk. 7. CVU ets bestyrelse kan ikke uden undervisningsministerens godkendelse og uden at have hørt en eventuel studiebestyrelse lukke en partners uddannelsessted, herunder ophøre med at udbyde den eller de korte og mellemlange videregående uddannelser, der på sammenlægnings- eller spaltningstidspunktet blev udbudt på uddannelsesstedet. En eventuel studiebestyrelse, der alene er tilknyttet dette uddannelsessted, ophører ved lukningen.

    Stk. 8. Et CVU kan ikke uden undervisningsministerens godkendelse oprette nye uddannelsessteder.

§ 27 f. Uanset § 27 e, stk. 4 og 6, kan det i vedtægten for et CVU i stedet bestemmes, at

1) den daglige ledelse af en partners uddannelsessted varetages af to studierektorer, hvis partneren er indgået i CVU et ved sammenlægning, og hvis partneren forud for sammenlægningen med undervisningsministerens godkendelse udbød to uddannelser med hver sin daglige leder, og

2) der oprettes en studiebestyrelse og ansættes en studierektor for én eller flere amtskommunale videregående sundhedsuddannelser, hvis der er optaget bestemmelse herom i en overenskomst indgået mellem CVU et og ét eller flere amtsråd eller Hovedstadens Sygehusfælleskab i henhold til § 25 i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser m.v., hvorefter sådanne uddannelser udbydes af CVU et. Fordelingen af beføjelser mellem CVU ets organer fastsættes efter overenskomsten.

    Stk. 2. Hvis en erhvervsskole, jf. lov om erhvervsskoler, er indgået i et CVU ved sammenlægning med en eller flere institutioner med mellemlang videregående uddannelse, kan undervisningsministeren bestemme, at der oprettes en studiebestyrelse, der kun omfatter CVU ets udbud af erhvervsrettet ungdomsuddannelse, jf. § 27 a, stk. 3, mens CVU ets udbud af professionsrettet kort videregående uddannelse enten omfattes af en studiebestyrelse, der også omfatter professionsrettet mellemlang videregående uddannelse, eller ledes direkte af CVU-bestyrelsen.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 8, stk. 3, nr. 2-4, og stk. 4, finder ikke anvendelse i forbindelse med udlejningsforhold mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og et CVU, som har indgået en overenskomst med Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. stk. 1, nr. 2.

Betinget godkendelse af CVU er m.v.

§ 27 g. To eller flere selvejende uddannelsesinstitutioner, der udbyder professionsrettet mellemlang eller kort videregående uddannelse, kan med undervisningsministerens godkendelse stifte en ny selvejende institution efter § 3, der samtidig godkendes som CVU efter § 27 d. Godkendelsen sker på betingelse af, at de stiftende institutioner senest efter en 5-årig overgangsperiode sammenlægges med CVU et efter bestemmelsen i § 5 a. Efter udløbet af den 5-årige overgangsperiode skal CVU et efter sammenlægning med de stiftende institutioner godkendes endeligt efter § 27 d.

Stk. 2. Vedtægten for CVU et skal indeholde bestemmelse om, at undervisningsministeren kan bestemme, at CVU et skal opløses, herunder sammenlægges efter § 5 a med et andet CVU, hvis betingelsen ikke opfyldes, eller hvis godkendelsen tilbagekaldes efter stk. 8 eller § 27 d, stk. 3.

Stk. 3. Efter stiftelsen ydes alle tilskud efter kapitel 5 samt § 27 b, stk. 4, til CVU et. Tilskuddene skal anvendes til brug for de enkelte institutioner og til fælles formål. Undervisningsministeren yder dog ikke grundtilskud efter § 14, stk. 1, til CVU et.

Stk. 4. Undervisningsministeren godkender en aftale mellem de stiftende institutioner for overgangsperioden, hvori der navnlig skal være taget stilling til

1) ledelsen af CVU et,

2) ansvars- og opgavefordelingen mellem CVU et og de stiftende institutioner,

3) de økonomiske forhold mellem de stiftende institutioner indbyrdes og i forhold til CVU et, herunder spørgsmålet om eventuelle kapitalindskud, og

4) retsstillingen, hvis en eller flere af de stiftende institutioner ikke sammenlægges med CVU et eller i øvrigt opsiger aftalen.

Stk. 5. Aftalen skal sikre, at de stiftende institutioner kan videreføre deres drift, og at deres indbyrdes kapitalforhold ikke forrykkes. Ministeren kan udforme en standardaftale, som kan fraviges efter ministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 6. De stiftende institutioner skal varetage institutionens egne interesser som uddannelsesinstitution og CVU ets interesser.

Stk. 7. Godkendelsen efter stk. 1 kan inden udløbet af den 5-årige overgangsperiode ændres til en ubetinget godkendelse efter § 27 d, hvis en eller flere af de stiftende institutioner sammenlægges med CVU et efter bestemmelsen i § 5 a.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan tilbagekalde godkendelsen efter stk. 1 inden overgangsperiodens udløb, hvis ministeren vurderer, at de stiftende institutioner ikke i tilstrækkeligt omfang varetager CVU ets fælles formål.

Stk. 9. Med undervisningsministerens godkendelse kan en uddannelsesinstitution, der udbyder professionsrettet mellemlang videregående uddannelse, opnå samme forhold til et CVU som stiftende institutioner efter stk. 1-6.

Stk. 10. For CVU er omfattet af stk. 1-9 udarbejdes ud over regnskaber for de enkelte institutioner, jf. kapitel 6, et konsolideret regnskab.

Stk. 11. Bestemmelserne i § 8, stk. 3, nr. 2-4, og stk. 4, finder ikke anvendelse i forbindelse med udlejningsforhold mellem de stiftende institutioner indbyrdes og mellem disse og CVU et. Bestemmelsen i § 8, stk. 3, nr. 5, finder ikke anvendelse mellem de stiftende institutioner indbyrdes og mellem disse og CVU et.

Stk. 12. Bestemmelserne i § 24 a, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med udlejningsforhold mellem de stiftende institutioner indbyrdes og mellem disse og CVU et.

Øvrige bestemmelser

§ 27 h. Bestyrelsen for et CVU skal nedsætte et udviklingsråd, der har til opgave at rådgive bestyrelsen om det i § 27 b nævnte samarbejde om udviklingsopgaver og om forskningstilknytning. Rådet sammensættes af

1) studerende ved CVU et,

2) lærere ved CVU et,

3) videnskabelige medarbejdere fra forskningsinstitutioner, som CVU et har samarbejdsaftaler med, og

4) personer fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som institutionens uddannelsesudbud og udviklingsopgaver retter sig mod.

Stk. 2. Rådet skal have flertal af medlemmer efter stk. 1, nr. 1 og 2, og antallet af medlemmer efter stk. 1, nr. 2, skal overstige antallet af medlemmer efter stk. 1, nr. 1. Medlemmer efter stk. 1, nr. 2-4, skal have kvalifikationer og erfaringer inden for forskning og udvikling.

    Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter ét eller eventuelt flere rådgivende udvalg, der har til opgave at sikre, at aftagernes ønsker til CVU ets efter- og videreuddannelsestilbud og udviklingsopgaver i relation til områdets offentlige og private virksomheder opsamles, koordineres og kommer til CVU ets kundskab. Udvalgenes medlemmer udpeges efter nærmere bestemmelse i CVU ets vedtægt af

1) studiebestyrelserne i CVU et, jf. § 27 e, samt bestyrelserne i de enkelte institutioner, hvis CVU et er omfattet af § 27 g,

2) lærerne ved CVU et samt ved de enkelte institutioner, hvis CVU et er omfattet af § 27 g,

3) organisationer, der repræsenterer de færdiguddannede, og

4) organisationer, der repræsenterer det regionale arbejdsmarked.

Stk. 4. Udvalg efter stk. 3 sammensættes således, at der er lige mange medlemmer udpeget efter stk. 3, nr. 1 og 2, som efter stk. 3, nr. 3 og 4. Antallet af medlemmer udpeget efter stk. 3, nr. 2 og 3, skal overstige antallet af medlemmer udpeget efter stk. 3, nr. 1 og 4.

§ 27 i. I et CVU med flere partnere, jf. § 27 d, stk. 4, oprettes råd for de studerende på de enkelte partneres uddannelsessteder efter tilsvarende regler som i § 26 a. Der oprettes endvidere på de enkelte partneres uddannelsessteder fælles råd, der sammensættes med ligelig repræsentation af medarbejdere og studerende, der på basis af drøftelser rådgiver studiebestyrelsen om de opgaver, som studiebestyrelsen varetager i henhold til CVU ets vedtægt. Rådets medlemmer vælges af og blandt medarbejdere med mindst halvtids beskæftigelse, der har deres virke ved det pågældende uddannelsessted, og af de studerendes råd, jf. 1. pkt.

§ 27 j. Undervisningsministeren kan pålægge et CVU at lade en uddannelsesinstitution sammenlægge med CVU et efter § 5 a, hvis institutionens ledelse har ansøgt CVU et om sådan sammenlægning, og hvis CVU ets økonomiske forhold ikke forringes væsentligt derved. Under tilsvarende betingelser kan ministeren pålægge et CVU, der er stiftet efter § 27 g, samt de stiftende institutioner at lade en uddannelsesinstitution, der udbyder professionsrettet mellemlang eller kort videregående uddannelse, opnå samme forhold til CVU et som de stiftende institutioner.

§ 27 k. Bestemmelserne i § 26, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse for statstjenestemænd, som gør tjeneste ved en selvejende institution, der ved sammenlægning eller spaltning indgår i et CVU efter § 27 d.«

10. I § 32 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Staten eftergiver kravene på renter af statslån, der er tilskrevet i medfør af § 4, stk. 3, i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, og § 6, stk. 3, i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, når en institution, der har været omfattet af en af de nævnte love, er overgået til godkendelse efter denne lov. Rentetilskrivningen ophører ved overgangen.«

§ 2

I lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En uddannelsesinstitution, der som handelshøjskoleafdeling har været omfattet af denne lov, og som godkendes efter § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 5, i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., står fortsat under tilsyn af en handelshøjskole, medmindre handelshøjskoleafdelingen tillige godkendes som Center for Videregående Uddannelse (CVU) efter § 27 d i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. eller indgår i et CVU ved sammenlægning eller spaltning.«

§ 3

I lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 10. juli 1997, som ændret ved § 15 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »seminariernes« til: »institutionernes, jf. § 6,«.

2. I § 2, stk. 5, nr. 1, ændres »seminariets« til: »institutionens«.

3. I § 2, stk. 5, nr. 3, ændres »seminariet« til: »institutionen«.

4. I § 4 ændres »seminarierne« til: »institutionerne«.

5. § 6 affattes således:

»§ 6. Uddannelsen foregår på statsseminarier, på private seminarier eller på Centre for Videregående Uddannelse (CVU er), der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne lærere til folkeskolen.

    Stk. 2. Et privat seminarium skal være en selvejende institution eller udgøre en del af en sådan med vedtægter godkendt af ministeren.

    Stk. 3. For de godkendte CVU er gælder bestemmelserne i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.«

6. I § 14 indsættes efter »i lov om«: »Centre for Videregående Uddannelse og andre«, og efter »seminariets ophør,« indsættes: »§ 5 a om sammenlægning og spaltning,«.

7. I § 17, stk. 1, indsættes efter »område«: », uanset om uddannelsesaktiviteterne foregår på CVU er eller seminarier«.

§ 4

I lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 3. september 1996, som ændret ved § 16 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »seminariet« til: »institutionen, jf. § 6,«.

2. I § 2, stk. 2, og stk. 7, nr. 2, ændres »seminariet« til: »institutionen«.

3. I § 2, stk. 3, ændres »seminariets« til: »institutionens«.

4. I § 2, stk. 6, ændres »seminarieundervisningen« til: »undervisningen ved institutionen«.

5. I § 4, stk. 1 og 2, »seminarierne« til: »institutionerne«.

6. § 6 affattes således:

»§ 6. Undervisningen foregår på statsseminarier, på private seminarier eller på Centre for Videregående Uddannelse (CVU er), der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne pædagoger.

    Stk. 2. Et privat seminarium skal være en selvejende institution eller udgøre en del af en sådan med vedtægter godkendt af ministeren.

    Stk. 3. For de godkendte CVU er gælder bestemmelserne i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.«.

7. I § 14 indsættes efter »i lov om«: »Centre for Videregående Uddannelse og andre«, og efter »seminariets ophør,« indsættes: »§ 5 a om sammenlægning og spaltning,«.

8. § 17 affattes således:

»§ 17. Der nedsættes praktikpladsudvalg for pædagoguddannelsen af et eller flere amtsråd efter undervisningsministerens bestemmelse. Ministeren bestemmer, hvilke uddannelsesinstitutioner der helt eller delvis hører under det enkelte udvalg. Hvis et udvalg alene nedsættes af ét amtsråd, udpeges udvalget således:

Amtsrådet

1

Kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen

3

De færdiguddannedes organisationer

2

    Stk. 2. Hvis udvalget nedsættes af flere amtsråd i fællesskab, fastsættes antallet af medlemmer i samme forhold som efter stk. 1.

    Stk. 3. Rektorerne for de institutioner, der i henhold til stk. 1 hører under praktikpladsudvalget, eller den, de bemyndiger hertil, er tilforordnet praktikpladsudvalget.

    Stk. 4. Praktikpladsudvalgets formand vælges af og blandt de kommunale medlemmer.

    Stk. 5. Praktikpladsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

    Stk. 6. Amtsråd, der er repræsenteret i udvalget, stiller sekretariatsbistand til rådighed for praktikpladsudvalget.«

9. § 18 ophæves.

10. I § 19, stk. 1 og 2, ændres »seminarierne« til: »institutionerne«.

11. I § 20 ændres »Seminarierne« til: »Institutionerne«.

12. I § 21 udgår efter »efter nærmere aftale med«: »det«, og »seminarierne« ændres til: »institutioner, der udbyder pædagoguddannelsen«.

13. I § 22, stk. 1, indsættes efter »område«: », uanset om uddannelsesaktiviteterne foregår på CVU er eller seminarier«.

14. I § 22, stk. 2, ændres »direktøren for Universitetsafdelingen som formand« til: »en formand, der udpeges af undervisningsministeren,«.

15. I § 22, stk. 2, ændres »seminariernes bestyrelser« til: »Pædagogseminariernes Bestyrelsesforening«.

16. I § 22, stk. 2, ændres »seminariernes rektorer« til: »Pædagogseminariernes Rektorforsamling«.

17. I § 22, stk. 2, ændres »seminariernes lærere« til: »Dansk Magisterforening«.

18. I § 22, stk. 2, ændres »seminariernes studerende« til: »Pædagogstuderendes Landssammenslutning«.

§ 5

I lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 3. september 1996, som ændret ved § 18 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, nr. 2, ændres »seminariet« til: »institutionen, jf. § 7,«.

2. I § 3 ændres »håndarbejdsseminarierne« til: »institutionerne«.

3. § 7 affattes således:

»§ 7. Undervisningen foregår på private seminarier eller på Centre for Videregående Uddannelse (CVU er), der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne håndarbejdslærere.

    Stk. 2. For de godkendte CVU er gælder bestemmelserne i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.«

4. I § 13 indsættes efter »i lov om«: »Centre for Videregående Uddannelse og andre«, og efter »seminariets ophør,« indsættes: »§ 5 a om sammenlægning og spaltning,«.

§ 6

I lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 3. september 1996, som ændret ved § 17 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, nr. 2, ændres »seminariet« til: »institutionen, jf. § 7,«.

2. I § 3 ændres »seminarierne« til: »institutionerne«.

3. § 7 affattes således:

»§ 7. Undervisningen foregår på private seminarier eller på Centre for Videregående Uddannelse (CVU er), der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne ernærings- og husholdningsøkonomer.

    Stk. 2. For de godkendte CVU er gælder bestemmelserne i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.«

4. I § 13 indsættes efter »i lov om«: »Centre for Videregående Uddannelse og andre«, og efter »seminariets ophør,« indsættes: »§ 5 a om sammenlægning og spaltning,«.

§ 7

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 6. september 1999, som ændret ved § 1 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 28, stk. 1, indsættes efter »lærerseminarium«: »eller et Center for Videregående Uddannelse (CVU), der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne lærere til folkeskolen«.

2. I § 29 indsættes efter »pædagogseminarium«: »eller et Center for Videregående Uddannelse (CVU), der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne pædagoger«.

§ 8

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 821 af 4. november 1999, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til § 30 h affattes således:

»Hf-kurser ved seminarier eller ved Centre for Videregående Uddannelse (CVU er)«.

2. I § 30 h, stk. 2, og § 34, stk. 2, indsættes efter »private seminarier«: »eller CVU er«.

§ 9

I lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 3. september 1999, som ændret ved § 9 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at erhvervsskoler, der er godkendt efter loven, sammenlægges til én erhvervsskole, der godkendes efter loven. Ved sammenlægningen opløses skolerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver og gæld til den fortsættende skole.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at en erhvervsskole, der er godkendt efter loven, ved spaltning overdrager sine aktiver og gæld som helhed eller en del heraf til en eller flere selvejende uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå tilladelse efter stk. 1 og 2, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I vedtægten for den fortsættende eller modtagende skole skal der optages bestemmelser, som sikrer, at de deltagende skolers formål tilgodeses. På samme måde skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til en deltagende skoles formue, når rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 4. Sammenlægning og spaltning efter stk. 1 og 2 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15 med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning eller spaltning efter stk. 1 og 2.«

§ 10

I lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 21. oktober 1998, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 25 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Udbydes en amtskommunal videregående sundhedsuddannelse i henhold til overenskomst efter stk. 1 af et Center for Videregående Uddannelse (CVU), jf. lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelse m.v. § 27 f, stk. 1, nr. 2, kan der i overenskomsten optages bestemmelser, hvorefter § 19, stk. 1, §§ 21, 22 og 24 fraviges i nærmere bestemt omfang med henblik på fastlæggelse af en hensigtsmæssig fordeling af beføjelser mellem CVU ets organer og de organer m.v., som er nævnt i de pågældende bestemmelser.«

§ 11

I lov nr. 290 af 12. maj 1999 om Danmarks Evalueringsinstitut foretages følgende ændring:

1. Bilag 1, nr. 21, affattes således:

»21) Lov nr. 311 af 24. april 1996, med senere ændringer, om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.«.

Sundhedsministeriet

§ 12

I lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som ændret ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 og § 4 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 5, indsættes efter »sygeplejeskoles«: »eller et Center for Videregående Uddannelses (CVU)«.

§ 13

I lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 og § 8 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ret til at få autorisation har enhver, der har bestået eksamen inden for det pågældende fagområde ved en uddannelsesinstitution, herunder et Center for Videregående Uddannelse (CVU), der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne terapiassistenter.«

2. I § 1, stk. 9 og 11, ændres »terapiassistentskoles« til: »uddannelsesinstitutions«.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kan ophæve lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, hvis ingeniørhøjskolerne overgår til lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kan ophæve lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992, hvis de sociale højskoler overgår til lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

    Stk. 4. Regler om mellemlange videregående uddannelser, der er fastsat med hjemmel i de i stk. 2 og 3 nævnte love, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af lov om mellemlange videregående uddannelser.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Margrethe Vestager