Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 332 af 25. maj 1993 om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 289 af 22. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af

§   29 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m., for så vidt angår kliniske diætister og radiografer,

§   2, stk. 4, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret senest ved § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§   2 og § 3 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992,

§   1, stk. 3, og § 2, stk. 2, i lov nr. 1137 af 22. december 1993 om sundhedspersonalets videreuddannelse m.v.,

§   34, stk. 2 og 4, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995,

§   6, stk. 2, og § 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 505 af 12. juni 1996 om Danmarks Journalisthøjskole,

§   8, stk. 1, og § 8 a i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996,

§   6, stk. 1, og § 6 a i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996,

§   2, stk. 4, i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 463 af 10. juni 1997,

§   2, stk. 2, i lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere, som ændret ved § 7 i lov nr. 463 af 10. juni 1997,

§   1, stk. 4, og § 11 i lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser),

§   2, stk. 4, i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som senest ændret ved § 12 i lov nr. 482 af 31. maj 2000,

§   1, stk. 8-10, i lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som senest ændret ved § 13 i lov nr. 482 af 31. maj 2000,

§   2, stk. 7 og 8, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., som senest ændret ved lov nr. 486 af 31. maj 2000,

§   6, stk. 3, og § 28, stk. 1, i lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., som senest ændret ved lov nr. 482 af 31. maj 2000,

§   2, stk. 6 og 7, § 23, stk. 5, og § 24, stk. 2, i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 3. september 1996, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 482 af 31. maj 2000 og ved § 28 i lov nr. 483 af 31. maj 2000,

§   2, stk. 4 og 5, og § 14 a, stk. 2, i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 3. september 1996, som senest ændret ved § 6 i lov nr. 482 af 31. maj 2000,

§   2, stk. 4 og 5, og § 14 a, stk. 2, i lov om uddannelse til håndarbejdslærere, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 3. september 1996, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 482 af 31. maj 2000,

§   2, stk. 6 og 7, og § 18, stk. 2, i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 10. juli 1997, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 482 af 31. maj 2000 og § 27 i lov nr. 483 af 31. maj 2000,

§   2, stk. 2, og § 11, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 22. december 1999, som senest ændret ved § 26 i lov nr. 483 af 31. maj 2000,

§   5, stk. 5, og § 11, stk. 2 og 3, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser, og

§   2, stk. 2, og § 21 i lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet, fastsættes:«.

2. I § 1 sidste pkt . ændres »kan« til: »bør«.

3. § 4 affattes således:

» §   4. Censorformandskabet rådgiver på grundlag af censorindberetninger om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til videre uddannelsesforløb, jf. § 6, stk. 2 og 3, og § 7.«.

4. § 6, stk.1, affattes således:

»Censorformandskabet fordeler efter samråd med institutionen/erne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset, jf. § 16, stk. 3. Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, så censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver. Hvor censorkorpset dækker flere institutioner, skal censorerne tildeles censoropgaver ved mere end én institution i beskikkelsesperioden. Ved fordelingen tages der hensyn til eventuelle særlige forudsætninger med hensyn til censors fagkyndighed i forbindelse med de enkelte prøver. Gensidig censur skal i videst muligt omfang undgås.«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »indberetningerne« til: »indberetninger« og i sidste pkt . udg udgår »eventuelle«.

6. § 6, stk. 3, 1. og 2. pkt. affattes således:

»Konstaterer censorerne væsentlige problemer eller mangler i en uddannelse, drøfter censorformandskabet disse med institutionen/erne. Fører drøftelserne ikke til de fornødne ændringer, forelægger censorformandskabet sagen for Undervisningsministeriet.«.

7. § 11, stk.3, affattes således:

»Stk. 3. Det bør så vidt muligt tilstræbes, at der i censorkorpset er en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige censorer, og at der indgår censorer tilknyttet udenlandske uddannelsesinstitutioner i censorkorpset for de uddannelser og fag, hvor dette er relevant.«.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

8. § 16, stk.3, affattes således:

»Stk. 3. Institutionen/erne dækker udgifterne til censorformandskabets og censorernes virke. Institutionen/erne yder efter forudgående aftale med censorformandskabet administrativ og praktisk bistand.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2000.

Undervisningsministeriet, den 18. september 2000

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Carl Erik Lautrup