Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om ungdomsskoler

 

Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 1. august 1995, med de ændringer, der følger af lov nr. 262 af 12. april 2000, § 2 i lov nr. 263 af 12. april 2000 og § 55 i lov nr. 480 af 31. maj 2000. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. januar 2001, jf. § 22 i lov nr. 263 af 12. april 2000.

Kapitel 1

Ungdomsskolen

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra kommunens folkeoplysningsudvalg, jf. lov om støtte til folkeoplysning, beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter.

§ 3. Ungdomsskoletilbudet skal omfatte:

1) Almen undervisning.

2) Prøveforberedende undervisning.

3) Specialundervisning.

4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbudet desuden skal omfatte:

1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.

2) Heltidsundervisning.

3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at ungdomsskoletilbudet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.

    Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter lov om støtte til folkeoplysning.

    Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.

§ 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.

§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3 og 7.

§ 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende ungdomsskolebestyrelse.

§ 7. Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for

1) kommunalbestyrelsen,

2) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,

3) medarbejderne ved ungdomsskolen,

4) eleverne ved ungdomsskolen.

    Stk. 2. Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 51) . Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen kan vælges inden eller uden for dens medlemmer. En repræsentant for kommunens folkeoplysningsudvalg deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.

    Stk. 4. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

    Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens nedsættelse og funktion.

§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.

    Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

    Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.

§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunens forpligtelse over for elevrådene.

§ 10. Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør.

    Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

§ 11. Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.

    Stk. 2. Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes pædagogisk medhjælp. Pædagogisk medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.

Kapitel 1 a

Ungdomsskoleråd

§ 11 a. Undervisningsministeren nedsætter et ungdomsskoleråd. Ungdomsskolerådet er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om ungdomsskolen.

    Stk. 2. Rådet består af en formand og 10 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Ungdomsskolernes Udviklingscenter,

2) 2 medlemmer efter indstilling fra Landsforeningen af Voksen- og Ungdomsundervisere,

3) 2 medlemmer efter indstilling fra Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening,

4) 2 medlemmer efter indstilling fra elevernes organisationer i forening,

5) 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen af Ungdomsskoleledere og

6) 1 medlem efter indstilling fra Ungdomsringen.

    Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig periode. De efter stk. 2, nr. 6, udpegede medlemmer udpeges dog kun for en étårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.

    Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene.

    Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i henhold til stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer.

    Stk. 6. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

    Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager rådets sekretariatsfunktion.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. (Ophævet)

Kapitel 2 (ophævet)

Kapitel 3 (ophævet)

Kapitel 4

Ungdomskostskoler

§ 27. De ungdomskostskoler, der er etableret ved lovens ikrafttræden, kan videreføres som kommunale skoler. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for skolernes fortsatte godkendelse og drift. Staten kan yde tilskud til disse skoler.

§ 28. Hver ungdomskostskole ledes af en forstander. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for denne.

    Stk. 2. Til varetagelse af undervisningen kan ansættes heltidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede og timelønnede lærere.

    Stk. 3. Bestemmelsen i § 6 finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse og afskedigelse af forstandere og lærere.

Kapitel 5

Klage m.v.

§ 29. Klager over afgørelser, der er truffet af en ungdomsskolebestyrelse, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, organisationer eller myndigheder, som afgørelsen angår.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til stk.1 kan indbringes for ministeren.

§ 30. Undervisningsministeren kan inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove, yde tilskud til konsulentvirksomhed samt forsøgs- og udviklingsarbejde.

§ 31. (Ophævet).

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

    Stk. 2. Lov nr. 269 af 6. juni 1985 om produktionsskoler ophæves.

    Stk. 3. I lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31. august 1989, som senest ændret ved lov nr. 58 af 7. februar 1990, ophæves § 46 c.

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 34. (Overgangsbestemmelse udeladt).

 

Lov nr. 262 af 12. april 2000, der indsatte et nyt stk. 3 i lovens § 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:2)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

 

Lov nr. 263 af 12. april 2000, hvis § 2 ændrede affattelsen af § 1, og § 9, samt indsatte et nyt kapitel 1 a med en ny § 11 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 22

Loven træder i kraft den 1. januar 2001, jf. dog stk. 3.3)

Stk. 2-5. (Udeladt)

 

Lov nr. 480 af 31. maj 2000, hvis § 55 ophævede § 8, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 54

Loven træder i kraft den 1. august 2000, jf. dog stk. 24) , og har virkning for ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning fra finansåret 2001. ..... (Udeladt)

Stk. 2-8. (Udeladt)

Undervisningsministeriet, den 13. september 2000

Margrethe Vestager

/Troels Robert Breindal

Officielle noter

1) Lov nr. 480 af 31. maj 2000 har ophævet § 8, stk. 4. § 8, stk. 5 er herefter blevet til § 8, stk. 4.

2) Denne lovbekendtgørelse gengiver kun ikrafttrædelsesbestemmelser for ændringslove, der er vedtaget siden sidste bekendtgørelse af loven (lovbekendtgørelse nr. 679 af 1. august 1995). De ikrafttrædelsesbestemmelser, der fremgår af den tidligere lovbekendtgørelse, er således ikke medtaget.

3) Henvisningen har ikke betydning for Lov om ungdomsskoler.

4) Henvisningen har ikke betydning for Lov om ungdomsskoler.