Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 154 af 6. marts 2000 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »lovbekendtgørelse nr. 865 af 29. september 1996«: »§ 1, stk. 2, og § 11 i lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser«.

2. I indledningen ændres »1117« til: »1177«.

3. I § 3, stk. 3, 2. pkt. indsættes efter »eller«: », for så vidt angår de naturvidenskabelige uddannelser på universiteter, jf. § 35,«.

4. I § 3 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Hvor adgangskravet er en relevant erhvervsuddannelse, fastsætter institutionen, hvilke erhvervsuddannelser der er relevante i forhold til den pågældende uddannelse. Institutionens beslutning herom skal være offentliggjort i sædvanligt vejledningsmateriale mindst 1 år, før beslutningen træder i kraft.«.

5. § 17, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) Dansk A, engelsk B og matematik B/samfundsfag B/tysk B/historie B samt et andet af de nævnte fag C eller psykologi C.«.

6. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Ved handelsøkonomuddannelsen (AK) er adgangskravet en erhvervsuddannelse i detailhandel, engros, kontor eller finans med engelsk C og erhvervsøkonomi D/matematik D.

§ 19 b. Ved markedsføringsøkonomuddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse i detailhandel, engros, kontor eller finans med engelsk C og erhvervsøkonomi B/matematik B eller

2) en adgangsgivende eksamen med erhvervsøkonomi B/matematik B.

§ 19 c. Ved finansøkonomuddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse i finans eller kontor med engelsk C og erhvervsøkonomi B/ matematik B eller

2) en adgangsgivende eksamen med erhvervsøkonomi B/ matematik B.

§ 19 d. Ved serviceøkonomuddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse som tjener eller receptionist med tysk D/spansk D/ fransk D og erhvervsøkonomi C/ matematik C,

2) en erhvervsuddannelse i detailhandel, i engros eller som gastronom med engelsk C, tysk D/spansk D/ fransk D og erhvervsøkonomi C/ matematik C,

3) en anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C, tysk C/spansk C/ fransk C og erhvervsøkonomi B/ matematik B eller

4) en adgangsgivende eksamen med tysk C/spansk C/fransk C og erhvervsøkonomi C/matematik C.«.

7. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Ved laborantuddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse som mejerist eller procesoperatør med naturfag C/kemi C/fysik C eller

2) en adgangsgivende eksamen med matematik C og naturfag C/kemi C/fysik C«.

8. Efter § 35 indsættes:

»§ 35 a. Ved jordbrugsteknologuddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse som dyreassistent, anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner, skovbruger eller en jordbrugsuddannelse,

2) en uddannelse som faglært landmand eller

3) en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C samt naturfag C/kemi C/fysik C eller

4) en adgangsgivende eksamen med matematik C samt naturfag C/kemi C/fysik C.«.

9. Efter § 37 indsættes:

»§ 37 a. Ved multimediedesigneruddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse som film- video- og TV-medarbejder, fotograf, mediegrafiker eller teknisk assistent eller i digital media med engelsk C,

2) en anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C og matematik C/erhvervsøkonomi C eller

3) en adgangsgivende eksamen med erhvervsøkonomi C/matematik C.«.

10. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. Ved designteknologuddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse som beklædningshåndværker med engelsk C,

2) en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C eller

3) en adgangsgivende eksamen med matematik C.

§ 42 b. Ved procesteknologuddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse som mejerist eller procesoperatør,

2) en anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C samt naturfag C/kemi C/fysik C/matematik C eller

3) en adgangsgivende eksamen med naturfag C/kemi C/fysik C/matematik C.

§ 42 c. Ved produktionsteknologuddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse i industriteknik eller som værktøjsmager,

2) en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C eller

3) en adgangsgivende eksamen med matematik C.

§ 42 d. Ved installatøruddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse som elektriker, i automatik og proces eller i elektronik og svagstrøm,

2) en erhvervsuddannelse som smed eller den VVS tekniske uddannelse med matematik D eller

3) en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C.

§ 42 e. Ved IT-og elektronikteknologuddannelsen (AK) er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse i automatik og proces eller i elektronik og svagstrøm, som datamekaniker eller som elektriker,

2) en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C eller

3) en adgangsgivende eksamen med matematik C/fysik C.

§ 42 f. Ved konstruktøruddannelsen er adgangskravet

1) en erhvervsuddannelse som murer, struktør, brolægger eller maskinsnedker, i VVS teknisk installation eller træfagenes byggeuddannelse eller træfagenes industrielle snedkeruddannelse,

2) en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C eller

3) en adgangsgivende eksamen med matematik C.«.

§ 2

    Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

    Stk. 2. Ændringerne af § 3, stk. 3, der er indsat ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 3, har først virkning fra optagelsen i 2001.

    Stk. 3. De fastsatte fag- og niveaukrav i §§ 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 32 a, 35 a, 37 a, 42 a, 42 b, 42 c, 42 d, 42 e og 42 f, der er indsat ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 6-10, har først virkning fra optagelsen i 2004.

Undervisningsministeriet, den 23. juni 2000

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Jacob Hess