Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om produktionsskoler

 

Herved bekendtgøres lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler med de ændringer, der følger af § 21 i lov nr. 263 af 12. april 2000 og § 6 i lov nr. 478 af 31. maj 2000. Lovbekendtgørelsen gælder først i sin helhed fra den 1. januar 2001, da visse bestemmelser først har virkning fra den 1. januar 2001.

Kapitel 1

Formål og virksomhed

§ 1. Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

    Stk. 2.1)  Tilbudet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende.Tilbudet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

    Stk. 3. Tilbudet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

    Stk. 4. Tilbudet tilrettelægges som heltidsundervisning. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

    Stk. 5. Optagelse og udskrivning af deltagere finder sted løbende under hensyn til de enkelte deltageres behov. Ved optagelsen udarbejdes en plan for den enkelte deltagers forløb. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 2. Produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde.

    Stk. 2. I tilbudet skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning.

    Stk. 3. Tilbudet skal fortrinsvis have relation til fagområder inden for de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

    Stk. 4. Til deltagere med behov herfor skal tilbydes undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende færdigheder.

    Stk. 5. I tilbudet kan endvidere indgå:

1) Praktik af kortere varighed i privat eller offentlig virksomhed.

2) Ekskursioner og udvekslingsophold.

3) Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

    Stk. 6. Indtil 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov.

    Stk. 7. Produktionsskoletilbud skal gennemføres i egnede lokaler med værkstedsindretning eller faciliteter svarende til skolens virksomhedsplan, jf. § 6, stk. 7.

    Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om omfang, tilrettelæggelse og indhold af tilbud efter stk. 1-5, samt om kravene til lokaler og udstyr efter stk. 7.

§ 3. En produktionsskole kan afsætte sin produktion på vilkår, der ikke giver private udbydere urimelig konkurrence.

Kapitel 2

Godkendelse, drift og tilsyn

§ 4. Produktionsskoler etableres som selvejende institutioner med vedtægter, der godkendes af den kommunalbestyrelse eller det amtsråd, der helt eller delvis yder grundtilskud til skolen, jf. § 9, stk. 1. Hvor grundtilskud ydes af et amtsråd, skal skolens oprettelse godkendes af kommunalbestyrelsen for den kommune, hvor skolen oprettes.

    Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om, hvad der skal foretages ved skolens ophør, herunder at eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens eller amtsrådets godkendelse.

    Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om vedtægternes indhold.

    Stk. 4. Ved godkendelse af vedtægterne skal kommunalbestyrelsen eller amtsrådet påse, at skolen råder over egnede lokaler, jf. § 2, stk. 7, og kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag.

    Stk. 5. Godkendelse af en produktionsskoles vedtægter skal tilbagekaldes, hvis skolen ophører med at drive produktionsskolevirksomhed, eller hvis skolens virksomhed ikke længere er i overensstemmelse med denne lov eller regler fastsat i medfør heraf. Tilbagekaldelsen kan ske uden varsel.

    Stk. 6. Godkendelsen af en produktionsskoles vedtægter kan endvidere tilbagekaldes, såfremt der ikke længere er behov for skolen. Tilbagekaldelsen skal ske med mindst et års varsel til en 1. januar.

    Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved tilbagekaldelse af godkendelse af vedtægter.

    Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kravene til det økonomiske grundlag ved etablering af skoler.

§ 5. Skolen skal i sit virke som selvejende institution være uafhængig, og dens midler må alene komme dens undervisnings- og produktionsvirksomhed til gode.

    Stk. 2.2)  Likvide midler, der ikke er nødvendige til den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:

1) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

4) I værdipapirer, bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.

    Stk. 3. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for skolerne end sædvanlige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.

    Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 3.

§ 6. Den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af bestyrelsen.

    Stk. 2.1) 3)  Bestyrelsen sammensættes af et ulige antal medlemmer på mindst 5. De lokale arbejdsmarkedsorganisationer skal være repræsenteret, og der kan endvidere være repræsentanter for den eller de kommunalbestyrelser og amtsråd, der yder grundtilskud til skolen, jf. § 9, stk. 1. Antallet af kommunale eller andre offentligt udpegede repræsentanter må dog ikke være så stort, at det udgør et flertal i bestyrelsen. Deltagernes råd, jf. § 6 a, udpeger en tilforordnet til skolens bestyrelse.

    Stk. 3.4)  Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.

2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5) Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

    Stk. 4. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 3, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

    Stk. 5. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

    Stk. 6. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. For varetagelse af hvervet som formand og næstformand kan der af skolens midler ydes et vederlag efter de gældende regler om særskilt vederlag. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren nærmere regler herom. Bestemmelse om ydelse af vederlag optages i skolens vedtægter.

    Stk. 7. Bestyrelsen udarbejder hvert år en plan for skolens virksomhed. Virksomhedsplanen skal være i overensstemmelse med §§ 1 og 2 og skal omfatte en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden.

    Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter regler for optagelse af deltagere på skolen.

    Stk. 9. Bestyrelsen fastlægger efter forslag fra skolelederen skolens budget og godkender dens regnskab.

    Stk. 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.

    Stk. 11. Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere og andet personale. Bestyrelsen kan bemyndige skolens leder hertil.

    Stk. 12. Bestyrelsen skal straks give Undervisningsministeriet og grundtilskudsydende kommunalbestyrelser og amtsråd meddelelse, hvis skolen ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

    Stk. 13. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om bestyrelsens sammensætning og funktion.

§ 6 a.5)  Ved hver skole har deltagerne ret til at danne et deltagerråd. Rådet udpeger repræsentanter for deltagerne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for deltagerne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor deltagelsen ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til deltagernes råd, om deltagerrådenes virksomhed og om bestyrelsens forpligtelse over for deltagerrådene.

§ 7. Ved enhver produktionsskole skal der være ansat en leder. Lederen varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Lederen kan ikke samtidig være leder for en anden produktionsskole, undervisnings- eller kursusinstitution eller være ansat i en kommune eller amtskommune, der yder grundtilskud til skolen.

§ 8. Undervisningsministeren fører tilsyn med produktionsskolerne. Finder undervisningsministeren, at en skoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

    Stk. 2. Efter anmodning fra undervisningsministeren har skolerne pligt til at afgive oplysninger om undervisningen, lærerne, deltagerne, skolens drift og regnskab samt andre oplysninger, der er nødvendige for Undervisningsministeriets tilsyn.

    Stk. 3. Produktionsskolerne skal hos deltagerne indhente oplysninger om deres personnumre. Skolerne kan videregive disse oplysninger til undervisningsministeren, jf. stk. 2.

    Stk. 4. Undervisningsministeren træffer beslutning om, i hvilken form oplysninger skal gives, herunder om indberetning i elektronisk form.

§ 8 a.5) Undervisningsministeren nedsætter et produktionsskoleråd. Produktionsskolerådet er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om produktionsskolernes virksomhed.

    Stk. 2. Rådet består af en formand og 8 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde:

1) 1 medlem efter indstilling fra Foreningen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler,

2) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler,

3) 1 medlem efter indstilling fra Danske Produktionshøjskolers Lærerforening,

4) 1 medlem efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark,

5) 1 medlem efter indstilling fra Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening,

6) 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,

7) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og

8) 1 medlem efter indstilling fra deltagernes organisationer i forening.

    Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig periode. Det efter stk. 2, nr. 8, udpegede medlem udpeges dog kun for en etårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.

    Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene.

    Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i overensstemmelse med stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer.

    Stk. 6. Produktionsskolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

    Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsfunktionerne.

Kapitel 3

Tilskud

§ 9. En eller flere kommunalbestyrelser eller amtsråd kan yde grundtilskud til produktionsskoler med et samlet beløb pr. skole, der for 1999 udgør 345.000 kr. Tilskuddet reguleres årligt med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.

    Stk. 2. Hvis grundtilskud ydes af to eller flere kommunalbestyrelser eller amtsråd i fællesskab, kan den enkelte andel af grundtilskuddet ikke udgøre mindre end 1/3 af det fulde grundtilskud. Ydes grundtilskud af flere end tre kommunalbestyrelser eller amtsråd i fællesskab, forhøjes grundtilskuddet, så det for hver kommunalbestyrelse eller hvert amtsråd udgør 1/3 af det i stk. 1 fastsatte grundtilskud. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan undervisningsministeren bestemme, at den enkelte andel kan udgøre mindre end 1/3 af det fulde grundtilskud.

    Stk. 3. Hvor grundtilskud ydes af flere kommunalbestyrelser eller amtsråd i fællesskab, træffer de aftale om, hvilken kommunalbestyrelse eller hvilket amtsråd der godkender skolens vedtægter.

    Stk. 4. Tilsagn om grundtilskud skal opsiges, hvis godkendelse af vedtægterne tilbagekaldes i henhold til § 4, stk. 5. Opsigelsen kan ske uden varsel.

    Stk. 5. Tilsagn om grundtilskud kan endvidere opsiges, såfremt der ikke længere er behov for skolen. Opsigelsen skal ske med mindst et års varsel til en 1. januar.

    Stk. 6. Kommunalbestyrelser og amtsråd kan yde tilskud til produktionsskoler ud over grundtilskud i henhold til stk. 1.

    Stk. 7. Kommunalbestyrelser og amtsråd kan overdrage fast ejendom til en produktionsskole.

§ 10. Staten yder driftstilskud til produktionsskoler, hvis vedtægter er godkendt, og som modtager grundtilskud, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Statstilskud ydes kun til produktionsskoler, der har en aktivitet på mindst 20 årselever pr. år. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan undervisningsministeren fravige dette krav. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om beregning af minimumsgrænsen og dennes konsekvenser for statstilskuddet.

    Stk. 3.6)  Ydelse af driftstilskud er endvidere betinget af, at skolen opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2.

    Stk. 4. Driftstilskud efter stk. 1 omfatter tilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter og bygningsudgifter.

    Stk. 5. Staten refunderer udgiften til skoleydelse, jf. § 17.

§ 11. Tilskud i henhold til § 10, stk. 1, ydes som fast tilskud pr. årselev med beløb, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Ved beregningen af årselever indgår deltagere inden for produktionsskolernes målgruppe, jf. § 1, stk. 1, 2. pkt.

    Stk. 2. Ved beregningen af årselever kan der for den enkelte deltager højst medregnes et års produktionsskoleophold. Inden for en kvote, der udgør 5 pct. af produktionsskolens samlede årselevtal i det forudgående finansår, kan der i særlige tilfælde medregnes ophold af længere varighed. For skoler, der ikke har haft aktivitet i det forudgående finansår, beregnes kvoten på baggrund af det forventede årselevtal. Ved beregningen heraf indgår såvel det aktuelle produktionsskoleophold som eventuelle tidligere ophold på samme eller andre produktionsskoler, herunder eventuelle forløb som led i en fri ungdomsuddannelse. Forløb som led i en erhvervsgrunduddannelse samt forløb som led i aktivering i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik indgår ikke i beregningen.

    Stk. 3. Ved beregningen af årselever indgår ikke elever fra folkeskolen, der deltager i undervisningsforløb i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 5.

    Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om beregningen af årselever, herunder om beregning af 1-års-reglen i stk. 2, og om meddelelse af tilladelse til ophold af længere varighed samt om, hvilken tilknytning eleverne skal have til Danmark for at indgå i årselevberegningen.

    Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at undervisning i medfør af § 2, stk. 6, ikke indgår i årselevberegningen.

§ 12. Tilskud i henhold til §§ 9 og 10 må kun anvendes til skolens virksomhed efter denne lov. Der kan ikke foretages transport i tilsagte eller forventede tilskud.

    Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud i henhold til §§ 9 og 10, herunder om ansøgning, anvisning, ydelse af forskud, tilbagebetaling, modregning af tilskud og kontrol af udbetalt tilskud.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 14, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 8, stk. 1, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles.

    Stk. 4. Undervisningsministeren kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

    Stk. 5. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende udbetalinger til skolen.

    Stk. 6. Undervisningsministeren kan endvidere træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til en skole, herunder en ny skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i § 5, stk. 1, om uafhængighed og forvaltning af skolens midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

1) skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre,

2) skolens midler anvendes til formål uden for skolen eller

3) skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl.

Kapitel 4

Kommunale bidrag

§ 13. For hver deltager på en produktionsskole betaler hjemstedskommunen et bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune, hvor deltageren er tilmeldt folkeregistret. Størrelsen af bidragene pr. årselev fastsættes afhængigt af den samlede aktivitet på produktionsskolerne i finansåret. Bidragssatserne fastsættes på de årlige finanslove. For deltagere, der er aktiverede i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, betales ikke bidrag.

    Stk. 2. Til kommuner, der yder grundtilskud til en produktionsskole, gives et fradrag ved beregningen af kommunens bidrag efter stk. 1 svarende til det beløb, kommunen yder i grundtilskud. For hver kommune kan højst ske fradrag for ét fuldt grundtilskud. For nyoprettede skoler foretages intet fradrag i det finansår, hvor skolen er begyndt på sin virksomhed.

    Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved opgørelse og opkrævning af bidrag.

Kapitel 5

Løn m.v.

§ 14. For ledere og lærere ved produktionsskoler skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.

Kapitel 6

Regnskab og revision

§ 15. Skolens regnskabsår er kalenderåret.

    Stk. 2. Årsregnskaber for produktionsskoler skal revideres af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller af Kommunernes Revisionsafdeling eller andre kommunale revisionsorganer.

    Stk. 3.7)  Skolens revisor må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer. Revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. 1. pkt., hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom. Opfylder revisor ikke de krav til revision, der er fastsat i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge skolen inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.

    Stk. 4. Revisor attesterer oplysninger til brug for beregningen af tilskud, jf. §§ 10 og 11.

    Stk. 5. Årsregnskaberne opstilles og revideres efter regler fastsat af undervisningsministeren.

    Stk. 6. I forbindelse med indsendelsen af årsregnskabet til Undervisningsministeriet afgiver bestyrelsesmedlemmerne en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 6, stk. 3 og 4.

Kapitel 7

Andre bestemmelser

§ 16. Efter regler fastsat af undervisningsministeren kan produktionsskoler udbyde undervisning og anden aktivitet som indtægtsdækket virksomhed.

§ 17. Produktionsskolerne udbetaler en skoleydelse til deltagerne, jf. dog stk. 2. Skoleydelsens størrelse pr. uge fastsættes på de årlige finanslove.

    Stk. 2. Skoleydelsen udbetales til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om skoleydelsen, herunder om, at denne ikke skal udbetales til visse grupper af deltagere.

§ 18. Til produktionsskolernes deltagere ydes tilskud til udgifter til befordring mellem bopæl og skole. Tilskuddet ydes til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Tilskuddet ydes af amtsrådet efter regler fastsat af undervisningsministeren.

§ 19. Deltagere på produktionsskoler, der kommer til skade som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold, er berettiget til erstatning m.v. efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Udgifterne til erstatning m.v. afholdes af staten.

    Stk. 2. Erstatningsordningen efter stk. 1 omfatter deltagere, der udløser statstilskud. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningen.

§ 20. Produktionsskoler samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Samarbejdet kan angå udbudet af uddannelser, kurser og vejledningsaktiviteter m.v. og gensidig meddelelse af oplysninger om planlagte og forventede initiativer. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 21. Undervisningsministeren kan yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejder samt til konsulentvirksomhed.

    Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud i henhold til stk. 1, herunder om regnskab og revision.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kan fravige bestemmelserne i denne lov i forbindelse med forsøgs- og udviklingsarbejder.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 22. Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. dog stk. 2-6.

    Stk. 2. Deltagere, der er optaget før den 1. januar 1999 på et produktionsskoletilbud, men som ikke opfylder aldersbetingelsen i § 1, stk. 1, indgår i årselevberegningen, indtil de udskrives af skolen, dog længst indtil den 1. april 2000.

    Stk. 3. Elever på den fri ungdomsuddannelse og på erhvervsgrunduddannelserne, der før den 1. januar 1999 har fået tilsagn om optagelse på en produktionsskole, men som ikke opfylder aldersbetingelsen i § 1, stk. 1, kan optages i overensstemmelse med tilsagnet og kan indgå i årselevberegningen.

    Stk. 4. En skoles likvide midler, der før den 1. januar 2000 er anbragt på anden måde end anført i § 5, stk. 2, skal senest den 31. december 2000 være anbragt som anført i bestemmelsen.

    Stk. 5. Uanset bestemmelsen i § 10, stk. 3, kan staten indtil den 31. december 2001 yde tilskud til skoler, hvis vedtægter er godkendt før den 1. januar 2000.

    Stk. 6. Bestemmelsen i § 11, stk. 2, har først virkning fra den 1. april 2000.

§ 23. (Udeladt).

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

§ 21 i lov nr. 263 af 12. april 2000, hvorved §§ 1 og 6 fik ændret affattelse og §§ 6a og 8a, blev indsat, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 22

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001 ...(udeladt).

    Stk. 2-3. (Udeladt)

    Stk. 4. Repræsentanter, der tiltræder en bestyrelse ved lovens ikrafttræden i henhold til ...(udeladt), § 6, stk. 2, i lov om produktionsskoler som ændret ved § 21, nr. 2, i denne lov, vælges kun for den resterende del af den ordinære bestyrelsesperiode.

    Stk. 5. Såfremt der blandt medlemmerne af bestyrelsen for en selvejende institution er elever eller studerende på samme institution, kan bestyrelsen på sit første møde efter lovens ikrafttræden beslutte, at lovens regler om valg af repræsentanter for elever eller studerende først skal finde anvendelse på institutionen fra udløbet af de nævnte nuværende medlemmers indeværende funktionsperiode, dog senest fra det tidspunkt, hvor de endeligt ophører med at være elever eller studerende på institutionen.

 

§ 6 i lov nr. 478 af 31. maj 2000, hvorved §§ 2, stk. 7, 5, stk. 1, 7, 10, stk. 3 og 12, stk. 3 fik ændret affattelse og §§ 5, stk. 3 og 4, 6, stk. 3-5, 8, stk. 1, 2. pkt., 12, stk. 6, 15, stk. 3 og 15, stk. 6 indsattes, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000. (udeladt).

    Stk. 2. .......(udeladt), § 6, nr. 4,8)  skal senest være opfyldt ved førstkommende nyudpegning af bestyrelsesmedlemmer.

    Stk. 3. ... (udeladt), § 15, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov (udeladt), om produktionsskoler ...(udeladt), skal være opfyldt senest den 1. juli 2001, eller når revisor lovligt kan opsiges ifølge kontrakten.

    Stk. 4. (Udeladt)

    Stk. 5. Uanset bestemmelsen i § 10, stk. 3, i lov ...(udeladt), om produktionsskoler ...(udeladt), kan staten indtil den 31. december 2001 yde tilskud til skoler, hvis vedtægter er godkendt før den 1. januar 2000, jf. § 22, stk. 5, i lov ...(udeladt), om produktionsskoler. Betingelsen i § 5, stk. 2, i lov ...(udeladt), om produktionsskoler om anbringelse af skolens likvide midler skal være opfyldt senest den 31. december 2000, jf. § 22, stk. 4, i lov ...(udeladt), om produktionsskoler, eller senest når midler kan frigøres med kontraktmæssigt varsel.

    Stk. 6. ......(udeladt), § 15, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov ...(udeladt), om produktionsskoler ...(udeladt), tages op til revision i folketingsåret 2003-04.

    Stk. 7. (Udeladt).

Undervisningsministeriet, den 8. august 2000

Margrethe Vestager

/Anja Eliassen

Officielle noter

1) § 1, stk. 2, 2. pkt. og § 6, stk. 2, 4. pkt. er først gældende fra 1. januar 2001.

2) Bestemmelsen skal være opfyldt senest den 31. december 2000, jf. § 22, stk. 4, i lov om produktionsskoler, eller senest når midler kan frigøres med kontraktmæssigt varsel jf. § 14, stk. 5, 2. pkt., i lov nr. 478 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner (Selvejekrav, habilitet m.v.).

3) En deltagerrepræsentant, der tiltræder en bestyrelse ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2001, vælges kun for den resterende del af den ordinære bestyrelsesperiode, jf. § 22, stk. 4, i lov nr. 263 af 12. april 2000 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet).
Såfremt der på institutionen er en deltagerrepræsentant, der er valgt før den 1. januar 2001, kan bestyrelsen beslutte, at nyvalg af deltagerrepræsentant udskydes til udløbet af den nuværende repræsentants funktionsperiode, jf. § 22, stk. 5, i lov nr. 263 af 12. april 2000 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet).

4) Bestemmelsen skal senest være opfyldt ved førstkommende nyudpegning af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 14, stk. 2, i lov nr. 478 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner (Selvejekrav, habilitet m.v.).

5) Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

6) Staten kan indtil den 31. december 2001 yde tilskud til skoler, hvis vedtægter er godkendt før den 1. januar 2000, jf. § 14, stk. 5, i lov nr. 478 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner (Selvejekrav, habilitet m.v.).

7) Bestemmelsen skal være opfyldt senest den 1. juli 2001, eller når revisor lovligt kan opsiges ifølge kontrakten, jf. § 14, stk. 3, i lov nr. 478 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner (Selvejekrav, habilitet m.v.).

8) Ved § 6, nr. 4, i lov nr. 478 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner (Selvejekrav, habilitet m.v.) blev som § 6, stk. 3-5, i lov om produktionsskoler indsat bestemmelser om bestyrelsesinhabilitet, om at bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte.