Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Diplomuddannelsen i Dansk Teknisk Kommunikation

 

I medfør af § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., som ændret ved lov nr. 1050 af 23. december 1998 og ved lov nr. 1122 af 29. december 1999, og § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (Universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 22. december 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur

§ 1. Formålet med diplomuddannelsen i dansk teknisk kommunikation er at give studerende med praktisk erhvervserfaring en videregående uddannelse i skriftlig formidling på dansk af tekniske budskaber for derved at kvalificere dem til at varetage funktioner som tekniske dokumentalister eller technical writers i virksomheden samt at forestå sprogrevisionsopgaver i forbindelse med udførelsen af virksomhedens tekniske dokumentationsopgaver.

    Stk. 2. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til at

1) beskrive og kritisk vurdere egen og andres produktion af dansksproget teknisk dokumentation,

2) kommunikere effektivt om tekniske emner på dansk,

3) producere dansksproget teknisk dokumentation, såvel online som ved hjælp af papirmediet og

4) anvende multimedieteknik inden for teknisk dokumentation.

§ 2. Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

    Stk. 2. Undervisningsministeriet kan godkende, at uddannelsen udbydes af andre institutioner.

§ 3. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

    Stk. 2. Uddannelsen kan tilrettelægges som heltidsundervisning inden for en tidsramme på op til et år, jf. lov om åben uddannelse.

    Stk. 3. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Institutionen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra.

§ 4. Den, der har gennemført Diplomuddannelsen i Dansk Teknisk Kommunikation, har ret til at betegne sig TKD. På engelsk anvendes betegnelsen Diploma of Technical Communication in Danish.

Kapitel 2

Adgangsbetingelser m.v.

§ 5. Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:

1) Maskinmesteruddannelsen.

2) En diplom- eller civilingeniøruddannelse.

3) Den erhvervssproglige korrespondentuddannelse.

Stk. 2. Institutionen kan efter regler i studieordningen godkende, at andre korte videregående uddannelser eller videregående voksenuddannelser inden for områder, der er relevante for diplomuddannelsen i Dansk Teknisk Kommunikation, giver adgang til uddannelsen.

Stk. 3. Ansøgere til uddannelsen skal ud over at opfylde adgangskravene efter stk. 1 eller stk. 2 have mindst 2 års erhvervserfaring inden for skriftlig teknisk kommunikation på dansk.

Stk. 4. Institutionen kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1 eller stk. 2, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Kravet om erhvervserfaring kan dog ikke fraviges.

Kapitel 3

Uddannelsens tilrettelæggelse og indhold

§ 6. For hvert semester er fastsat et bestemt tema. Undervisningen består af en kombination af kernekurser, redskabskurser, forelæsninger og workshops i relation til det enkelte tema. Det enkelte semester afsluttes med en hjemmeopgave eller projektrapport. Kurserne gennemføres som fjernundervisning.

§ 7. Uddannelsen omfatter følgende faglige hovedområder:

1) Kommunikation, herunder organisationsteori samt diskurs- og genreanalyse, svarende til mindst 10 ECTS-point.

2) Sprogteori, herunder grammatik samt tekstanalyse og sprogrevision, svarende til mindst 15 ECTS-point.

3) Teknisk kendskab, herunder teknisk videnformidling samt tegningslæsning, svarende til mindst 5 ECTS-point.

Stk. 2. I undervisningen indgår, i det omfang det er relevant for det pågældende fagområde, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer.

§ 8. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. Projektet skal mindst have et omfang svarende til 15 ECTS-point.

Kapitel 4

Eksamen m.v.

§ 9. For eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (Eksamensbekendtgørelsen), bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (Censorbekendtgørelsen).

Kapitel 5

Andre regler

§ 10. Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer regler om uddannelsen i en studieordning.

    Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

1) Præsentation af fag- og emneområder i uddannelsen.

2) Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte fag- og emneområder i uddannelsen.

3) Undervisnings- og studieformer.

4) Antallet af prøver og disses placering i studieforløbet.

5) Eventuelle særlige krav til undervisnings- og eksamensfordringer, herunder eventuelle bundne forudsætninger i studieforløbet.

    Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, som alene er fastsat af institutionen.

    Stk. 4. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter. Derudover indhentes en udtalelse fra censorformandskabet, jf. Censorbekendtgørelsen. Institutioner, der, jf. § 2, stk. 2, udbyder uddannelse, der er omfattet af denne bekendtgørelse, orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

    Stk. 5. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

    Stk. 6. Ved udstedelse af en ny studieordning og ved væsentlige ændringer heraf fastsættes overgangsregler i studieordningen.

§ 11. Beståede uddannelseselementer ved en institution, der udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer, jf. § 7, ved andre institutioner, der udbyder uddannelsen, jf. § 2, stk. 2.

    Stk. 2. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

    Stk. 3. Ved godkendelse efter stk. 1 og 2 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 12. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

    Stk. 2. Ministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde der er nævnt i § 3, stk. 3, 5, stk. 4, og § 11, stk. 2.

§ 13. Institutionens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Institutionen sender klagen vedlagt udtalelsen med klagerens eventuelle kommentar til ministeriet.

    Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 14. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2000.

Undervisningsministeriet, den 21. august 2000

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Jacob Hess