Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til ingeniør i Business Development

 

I henhold til § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 22. december 1999, og § 6, stk. 1, og § 6a i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur

§ 1. Formålet med uddannelsen er gennem et afrundet tværfagligt uddannelsesforløb at give de studerende kompetence i forretningsskabelse gennem udvikling af nye produkter og forretningsideer samt varetagelse af de funktioner, der knytter sig til forretnings- og produktudviklingsfunktionen, herunder også at etablere og drive egen virksomhed på baggrund af grundigt udarbejdet idégrundlag, strategi og forretningsplan. Uddannelsen integrerer naturvidenskabelige og tekniske fag med økonomi, markedsføring, design og personlig udvikling samt teambaserede arbejdsprocesser. Uddannelsen skal kvalificere de studerende til såvel nationalt som internationalt at varetage erhvervsfunktioner, hvor de

1) selvstændigt initierer og gennemfører innovation, forretningsskabelsesprocesser og udviklingsopgaver samt løser tekniske og økonomiske problemer under anvendelse af tekniske og økonomiske forskningsresultater, naturvidenskabelig viden og personlig kompetence,

2) kritisk tilegner sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige og merkantile områder og selvstændigt løser ingeniørmæssige og merkantile arbejdsopgaver i forbindelse med forretningsskabelse,

3) skal planlægge, realisere og styre komplekse innovationsprojekter og udviklingsopgaver såvel selvstændigt som med respekt for sociale og psykologiske mekanismer, skal kunne etablere og befordre udviklingen af højtydende projektteam og være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i forbindelse med forretningsskabelse, herunder løsningen af tekniske og merkantile problemer,

4) skal kommunikere klart i skrift, tale og visuelt via tegninger og modeller samt forhandle inden for tekniske og merkantile arbejdsområder på dansk og engelsk,

5) skal indgå i ledelses-, samarbejds- og procesmæssige sammenhænge, også i tværfaglige projektteam, hvor deltagerne kommer med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund, og

6) via integration af teknik, økonomi, markedsviden, design og menneskelig kapital skal kunne etablere beslutningsgrundlaget for forretningsorienteret udvikling og etablering.

§ 2. Uddannelsen er normeret til 4½ studenterårsværk inklusive ½ års obligatorisk praktik og svarer i alt til 270 ECTS-point. Uddannelsen kan indeholde værkstedspraktik.

    Stk. 2. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

    Stk. 3. Uddannelsen kan danne grundlag for en kandidatuddannelse og tilrettelægges således, at den studerende har mulighed for at tilrettelægge sit studium med tilvalgsfag og moduler, som giver adgang til civilingeniørstudiet med henblik på at afslutte dette efter 2 års studium.

§ 3. Den, der har gennemført uddannelsen, har ret til at betegne sig ingeniør i Business Development. På engelsk anvendes betegnelsen Bachelor of Engineering in Business Development (BDE).

§ 4. Uddannelsen udbydes af Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

    Stk. 2. Undervisningsministeriet kan godkende, at uddannelsen udbydes af andre ingeniørhøjskoler i samarbejde med handelshøjskoler/universiteter.

Kapitel 2

Uddannelsens indhold

§ 5. Uddannelsen omfatter følgende fagområder:

1) Personlige kompetencer: Sociale færdigheder, kreativitet, læring, analyse og diagnose, projektledelse svarende til 40 ECTS-point.

2) Teknik: Naturvidenskabelige fag, konstruktion/produktudvikling, produktion/logistik svarende til 120 ECTS-point.

3) Økonomi: Afsætning, strategisk planlægning, driftsøkonomi/finansiering, innovationsledelse, ledelse og motivation svarende til 50 ECTS-point.

4) Product Styling: Man machine interface, semantic, trend sociologi svarende til 30 ECTS-point.

    Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges således, at den giver mulighed for specialisering inden for fagområderne mecatronic, produkt design og afsætning/ledelse.

    Stk. 3. Institutionen kan tillade, at en studerende overgår fra en specialisering til en anden, evt. under forudsætning af at supplerende studieaktiviteter gennemføres.

§ 6. Uddannelsen er opbygget af et antal studieenheder, der har som mål at give de studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme.

§ 7. Den obligatoriske praktik udføres som lønnet praktik i Danmark eller i udlandet. Den skal have et omfang af 6 måneder svarende til 30 ECTS-point og skal være placeret i studiets sidste del. Institutionen skal godkende det enkelte praktiksted.

    Stk. 2. Institutionen kan efter regler i studieordningen godkende, at praktikken i særlige tilfælde er ulønnet. Den ulønnede ingeniørpraktik må dog højst have et omfang svarende til 30 pct. af den samlede ingeniørpraktik.

§ 8. Uddannelsen skal afsluttes med et afgangsprojekt.

    Stk. 2. Afgangsprojektet i uddannelsen skal have et omfang svarende til mindst 15 ECTS-point og omfatter en selvstændig eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling i tilknytning til uddannelsens centrale emner. Afgangsprojektet skal demonstrere den studerendes evne til at kommunikere på dansk og fremmedsprog med en høj grad af korrekthed og professionalisme samt dokumentere den studerendes evne til at anvende teorier og metoder inden for teknik, design, økonomi og international markedsføring. Afgangsprojektet dokumenteres gennem en rapport og efter bestemmelse i studieordningen ved en mundtlig fremlæggelse.

    Stk. 3. Emnet for et afgangsprojekt skal godkendes af institutionen, der samtidig fastsætter en frist for afslutningen af afgangsprojektet. Institutionen skal påse, at fristen overholdes.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 9. For eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (eksamensbekendtgørelsen), bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 4

Andre regler

§ 10. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

    Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

1) Mål og indhold af de enkelte fag samt tidsmæssigt omfang angivet i ECTS-point, herunder afgangsprojekt, evt. værkstedspraktik og obligatorisk praktik.

2) Oplysninger om obligatoriske studieaktiviteter og tilvalgsmuligheder.

3) Beskrivelse af områder for specialisering og dertil knyttede krav.

4) Evt. tidsfrister for gennemførelsen af uddannelserne samt dele heraf.

5) Beskrivelse af undervisnings- og arbejdsformer.

6) Regler om undervisnings- og eksamenskrav.

7) Regler om skriftlige opgaver herunder afgangsprojektet.

8) Eventuelle regler om merit.

9) Eventuelle regler om fritagelse for værkstedspraktik og obligatorisk praktik.

    Stk. 3. I undervisningen indgår miljømæssige problemstillinger, der er relevante for det pågældende område. Det tilstræbes samtidig, at de studerende inden for uddannelsens emnemæssige rammer opnår indsigt i samspillet mellem forskellige kulturformer.

    Stk. 4. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

    Stk. 5. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer heri, tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter. Derudover indhentes udtalelse fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen.

    Stk. 6. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

    Stk. 7. Ved udstedelse af nye studieordninger og ved væsentlige ændringer af studieordninger fastsættes overgangsregler i studieordningen.

    Stk. 8. Studieordninger og ændringer heri sendes til orientering til censorer, Undervisningsministeriet og relevante uddannelsesinstitutioner.

§ 11. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

    Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 12. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

    Stk. 2. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 1.

§ 13. Institutionens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen til ministeriet indgives til institutionen. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at fremkomme med eventuelle kommentarer til institutionens udtalelse om klagen. Institutionen videresender klagen til ministeriet sammen med udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

    Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2000.

Undervisningsministeriet, den 21. august 2000

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Niels Due Abrahamsen