Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Herved bekendtgøres lov nr. 480 af 31. maj 2000 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) med de ændringer, der følger af § 30 i lov nr. 483 af 31. maj 2000.

Afsnit I

Den frie folkeoplysende virksomhed

Kapitel 1

Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

§ 1. Lovens afsnit I skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til

1) undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen, jf. kapitel 4 om folkeoplysende voksenundervisning,

2) aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne, jf. kapitel 5 om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, og

3) en start- og udviklingspulje, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen stiller offentlige lokaler til rådighed, jf. kapitel 6 om anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til lokaler, jf. kapitel 7 om tilskud til private lokaler m.v.

Kapitel 2

Folkeoplysende foreninger som grundlag for tilskud

§ 3. Den frie folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt, jf. §§ 4 og 5, for at være tilskudsberettigende eller kunne få anvist offentlige lokaler.

Stk. 2.  Folkeoplysningsudvalget kan for tilskud givet efter § 6, stk. 2, fravige kravet om foreningsdannelse som betingelse for tilskud.

Stk. 3. Initiativtagerne skal i forbindelse med tilskud, hvor foreningskravet er fraveget, jf. stk. 2, udpege en tilskudsmodtager, der er ansvarlig for tilskuddet og eventuelle anviste lokaler samt for regnskab og dokumentation for virksomheden over for kommunalbestyrelsen. Den ansvarlige person skal være bosiddende i eller være godkendt af tilskudskommunen.

§ 4. En folkeoplysende forening er

1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller

2) en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5.

Stk. 2. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 1, skal

1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,

2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,

3) have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,

4) give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen,

5) have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle, jf. § 8, stk. 4,

6) være hjemmehørende i tilskudskommunen og

7) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Stk. 3. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal

1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,

2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,

3) have en bestyrelse,

4) være demokratisk opbygget,

5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,

6) som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,

7) være hjemmehørende i tilskudskommunen og

8) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

§ 5. En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed efter både kapitel 4 og 5. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en vurdering af foreningens hovedvirksomhed, om foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Stk. 3. En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område. Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål.

Stk. 4. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.

2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.

3) Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Stk. 5. Stk. 4, nr. 1 og 2, omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan fravige stk. 4, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når kommunalbestyrelsen skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud og anvise ledige offentlige lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen.

Stk. 8.  Folkeoplysningsudvalget afgør, jf. § 37, stk. 4, om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter loven, jf. dog § 32. Foreningen skal årligt til folkeoplysningsudvalget indsende en beretning, hvori beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal indsendes en årlig beretning.

Stk. 9. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vedtægten, jf. § 3, stk. 1.

Kapitel 3

Fordeling af tilskud

§ 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til det samlede område, jf. § 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afsætter forlods af den årlige beløbsramme, bortset fra den del, der påregnes anvendt til tilskud til private lokaler, herunder haller samt lejrpladser, mindst 5 pct. til en start- og udviklingspulje.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fordeler den resterende beløbsramme til

1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4 og

2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5.

Stk. 4. Start- og udviklingspuljen kan anvendes til støtte af

1) nye initiativer med folkeoplysende formål og

2) udviklingsarbejde, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter, folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og virksomhed af tværgående karakter.

Stk. 5. Den folkeoplysende virksomhed, der får tilskud af start- og udviklingspuljen, skal ligge inden for lovens overordnede formål i § 1. Derudover skal virksomheden opfylde formålet i § 7, stk. 1, eller § 14, stk. 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for tilskud efter stk. 2.

Stk. 6. Folkeoplysningsudvalget kan bestemme frister for, hvornår ansøgning om tilskud af start- og udviklingspuljen skal være indgivet, og kan, jf. stk. 5, fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives og i hvilken form.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den i stk. 1 nævnte beløbsramme skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

Kapitel 4

Den folkeoplysende voksenundervisning

§ 7. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Stk. 2. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, jf. dog § 8, stk. 2.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning.

§ 8. Tilskud ydes som en årlig beløbsramme, jf. § 11, og udbetales ratevis forud til foreningen til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. §§ 1 og 7. Aflønning m.v. skal være i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af § 52. Den folkeoplysende virksomhed skal forestås af en eller flere ledere.

Stk. 2. Den enkelte forening afsætter 10 pct. af beløbsrammen, jf. stk. 1, til aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Aktiviteterne skal opfylde betingelserne i §§ 1 og 7. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter, der får tilskud af denne pulje. Ved finansårets udgang skal der ske tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud af puljen.

Stk. 3.  Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelse af den pulje, der er nævnt i stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under hensyntagen til de af undervisningsministeren fastsatte regler og efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelsen af puljen.

Stk. 4. Den folkeoplysende voksenundervisning skal stå åben for alle, jf. dog § 43, stk. 5. Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende denne for en bestemt afgrænset deltagerkreds, jf. § 37, stk. 5.

§ 9. Inden for loven og de i medfør heraf udstedte regler træffer den enkelte forening beslutning om deltagerbetalingen, om ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere, om valg af emner og tilrettelæggelsesform, om andre aktiviteter, om kursuslængde og om antallet af deltagere på det enkelte hold.

§ 10. Ansøgning om tilskud indgives til folkeoplysningsudvalget inden en af udvalget fastsat frist.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgning om tilskud.

§ 11. Den beløbsramme, der er til rådighed til tilskud efter § 6, stk. 3, nr. 1, fordeles som beløbsrammer forholdsmæssigt mellem de ansøgende foreninger.

§ 12. Kommunalbestyrelsen varetager administrationen i forbindelse med aflønning m.v. af ledere og lærere ved virksomhed for de foreninger, der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål.

§ 13. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om beregningen af tilskuddet, herunder om maksimum for det offentlige tilskud samt om udbetaling af beløbsrammen og endelig afregning af tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning af emner og aktiviteter, hvortil der kan ydes tilskud.

Kapitel 5

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

§ 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

§ 15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf. §§ 1 og 14.

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. § 1 og § 14, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen anviser offentlige lokaler, jf. kapitel 6, til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Foreningen skal opfylde tilskudsbetingelserne i loven, men det er ikke en betingelse, at der gives tilskud til aktiviteten.

§ 17. Inden for loven og de i medfør heraf udstedte regler træffer den enkelte forening beslutning om ansættelse og afskedigelse af ledere, instruktører og andre medarbejdere samt om anvendelsen af tilskuddet.

§ 18. Ansøgning om tilskud indgives til folkeoplysningsudvalget inden en af udvalget fastsat frist.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgning om tilskud.

§ 19. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til f.eks. særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.

Stk. 3. Tilskud udbetales, hvor det er muligt, forud i rater eller forud som acontobeløb.

§ 20. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til aktiviteter, herunder om afgrænsning af de aktiviteter, hvortil der kan ydes tilskud.

Kapitel 6

Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg

§ 21. Folkeoplysningsudvalget anviser til den frie folkeoplysende virksomhed de til formålet egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, der er beliggende i kommunen og tilhører

1) kommunen,

2) amtskommunen eller

3) staten.

Stk. 2. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal folkeoplysningudvalget normalt prioritere i følgende rækkefølge:

1) Aktiviteter for børn og unge.

2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.

3) Aktiviteter for voksne.

Stk. 3. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

Stk. 4. Det er en betingelse for anvisning af lokaler, at foreningen og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisningen eller aktiviteten. Der kan herunder anvises lokaler til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, har anvendt lokalet ud fra de forudsatte betingelser til folkeoplysende virksomhed efter loven.

§ 22. De i § 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med benyttelse af lokaler m.v., der tilhører amtskommunen eller staten.

Stk. 3. Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde, jf. kapitel 5, yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningernes egne eller lejede private lokaler, kan kommunalbestyrelsen efter høring af folkeoplysningsudvalget beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse, jf. stk. 4. Det samlede opkrævede beløb fra hvert område, jf. stk. 4, må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud på hvert område i kommunen, og det må ikke overstige udgiften ved kommunalbestyrelsens drift af de anviste offentlige lokaler.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvisning af lokaler og udendørsanlæg, herunder hvad der forstås ved et egnet offentligt lokale samt om opkrævning af gebyr.

Kapitel 7

Tilskud til private lokaler m.v.

Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4

§ 23. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger, herunder tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale.

Stk. 2. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger, herunder tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil, ydes efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved et egnet offentligt lokale, og om tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifterne, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud.

§ 24. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra eller høring af folkeoplysningsudvalget nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra eller høring af folkeoplysningsudvalget nedsætte tilskuddet, jf. § 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen.

Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5

§ 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, herunder tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger og tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale.

Stk. 3. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør folkeoplysningsudvalget ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,

2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,

3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller

4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Stk. 6. Før kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter stk. 5, nr. 4, høres folkeoplysningsudvalget.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifter, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud, samt hvad der forstås ved en ny ansøgning. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og hvad der forstås ved et egnet offentligt lokale.

§ 26. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra eller høring af folkeoplysningsudvalget nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra eller høring af folkeoplysningsudvalget nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra eller høring af folkeoplysningsudvalget nedsætte tilskuddet til lejede lokaler m.v., jf. § 25, hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v.

Fælles bestemmelser for tilskud til private lokaler m.v.

§ 27. Det er en betingelse for at modtage tilskud til private lokaler, herunder haller samt lejrpladser, at foreningen og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisningen eller aktiviteten.

Stk. 2. De i §§ 23 og 25 nævnte lokaler, herunder haller samt lejrpladser, skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig.

§ 28. Folkeoplysningsudvalget kan fastsætte frister for ansøgning om tilskud. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan tilskuddet udbetales.

Kapitel 8

Regnskab, revision og tilbagebetaling

§ 29. Foreninger og tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4 , 5 og 7 og § 6, stk. 2, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler for afregning og revision af tilskud givet efter § 6, stk. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision m.v.

§ 30. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, har opfyldt tilskudsbetingelserne.

§ 31. Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen eller for tilskud efter § 6, stk 2, den ansvarlige tilskudsmodtager.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer, eller for tilskud modtaget efter § 6, stk. 2, den ansvarlige tilskudsmodtager, hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer eller den ansvarlige tilskudsmodtager efter § 6, stk. 2, hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens eller tilskudsmodtagernes tilskud efter loven.

§ 32. Overholder en forening eller tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en angiven periode.

Kapitel 9

Administration

Kommunalbestyrelsen

§ 33. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter denne lov, der ikke er henlagt til anden myndighed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af offentlige lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold. Der skal dog tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning m.v. for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse.

Stk. 3. Aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter høring af folkeoplysningsudvalget nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for lovens område og om anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg.

Stk. 5. Til brug for oplysning om virksomhed efter denne lov har kommunalbestyrelsen ret til at indhente alle nødvendige oplysninger hos den enkelte forening og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan standse udbetalingerne eller tilbageholde disse, hvis en forening eller tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, ikke overholder denne lovs tilskudsbetingelser.

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og valgprocedure

§ 34. Kommunalbestyrelsen nedsætter et folkeoplysningsudvalg på mindst 7 medlemmer. Medlemstallet skal være ulige.

Folkeoplysningsudvalget består af

1) et mindretal valgt af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer og

2) et flertal, der består af en bredt sammensat repræsentation for den virksomhed, der får tilskud efter kapitel 4 og 5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal vælges eller udpeges tilforordnede til folkeoplysningsudvalget, herunder hvem, deres antal og valgperioden. Eventuelle tilforordnede har ikke stemmeret.

§ 35. Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden 1. april i det efterfølgende år. Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.

Stk. 2. Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg til folkeoplysningsudvalget. Personer, der har været medlem af folkeoplysningsudvalget i to hele sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.

Stk. 3. Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg.

Stk. 4. For at kunne indstilles eller vælges til folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år op til datoen for valget til folkeoplysningsudvalget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud eller anvisning af et lokale efter loven.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om folkeoplysningsudvalgets sammensætning, jf. § 34, om valg af udvalgets medlemmer og suppleanter samt om udøvelse af folkeoplysningsudvalgets virksomhed.

Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og pligter

§ 36. Alle sager, der er henlagt til folkeoplysningsudvalget, skal forelægges kommunalbestyrelsen til afgørelse, hvis de medfører forøgede udgifter for kommunen.

§ 37. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om udkast til regler for tilskud m.v., jf. § 33, stk. 4.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afgiver forslag til kommunalbestyrelsen om den samlede beløbsramme, jf. § 6, om rammens fordeling mellem områderne samt om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål.

Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om afgrænsningen af de i § 6, stk. 3, anførte områder samt om afgrænsning af de områder, hvortil der kan ydes tilskud af den i § 6, stk. 2, nævnte pulje.

Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om tilskudsberettigende virksomhed i henhold til kapitel 4 og 5 og § 6, stk. 2, jf. dog § 32.

Stk. 5. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed for en bestemt afgrænset deltagerkreds, jf. § 8, stk. 4.

Stk. 6. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om eventuelt gebyr i henhold til § 22, stk. 4.

Stk. 7. Folkeoplysningsudvalget afgiver indstilling eller udtalelse til kommunalbestyrelsen om nedsættelse af lokaletilskud i henhold til §§ 24 og 26 .

Stk. 8. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om væsentlige merudgifter i henhold til § 25, stk. 5, nr. 4.

Stk. 9. Folkeoplysningsudvalget påser, at tilskud ydet efter denne lov er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf.

§ 38. Folkeoplysningsudvalget anviser offentlige lokaler m.v. og fordeler tilskud til de enkelte ansøgere, jf. kapitlerne 4, 5 og 7 og § 6, stk. 2, efter loven og de i medfør heraf fastsatte regler, herunder de af kommunalbestyrelsen fastsatte regler, jf. § 33, stk. 4.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for offentliggørelsen af de af kommunalbestyrelsen fastsatte regler for at opnå tilskud m.v. til folkeoplysende virksomhed i kommunen, herunder oversigter over offentlige lokaler m.v. Folkeoplysningsudvalget har endvidere ansvaret for information, rådgivning, vejledning og administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere samt til andre grupper med behov herfor.

Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget skal støtte private bestræbelser på at tilrettelægge og gennemføre folkeoplysende virksomhed. Hvis der ikke ad privat vej kan tilbydes sådan virksomhed for børn og unge i tilstrækkeligt omfang, skal udvalget indstille til kommunalbestyrelsen, at der fremsættes kommunale tilbud i fornødent omfang, eventuelt i samarbejde med andre sektorer eller kommuner.

Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om de spørgsmål, der vedrører virksomhed efter lovens afsnit I. Folkeoplysningsudvalget skal afgive udtalelse i alle sager om de nævnte spørgsmål, der forelægges af kommunalbestyrelsen.

§ 39. Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til kommunalbestyrelsen om, at der nedsættes underudvalg, og at en del af udvalgets beføjelser overlades til disse. Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for folkeoplysningsudvalgets medlemskreds.

Udgifter til folkeoplysningsudvalgets virksomhed

§ 40. Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunalbestyrelsen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

Stk. 2. For deltagelse i møder i folkeoplysningsudvalget eller dets underudvalg kan der ydes medlemmerne diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter regler om vederlæggelse af folkeoplysningsudvalgenes formænd.

Klagebestemmelser

§ 41. Klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, initiativtagere, foreninger og myndigheder, som afgørelsen angår.

§ 42. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse af kommunalbestyrelsens afgørelser kan indbringes for ministeren.

Kapitel 10

Andre bestemmelser

§ 43. Deltagelse i virksomhed efter denne lov er ikke betinget af bopæl i den kommune, i hvilken virksomheden finder sted.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning og studiekredse efter kapitel 4 fra deltagerens hjemstedskommune. Hjemstedskommunen er den kommune, hvor den pågældende er tilmeldt folkeregistret ved begyndelsen af undervisningen og studiekredsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling fra en anden kommune for udgifterne til undervisning og studiekredse efter kapitel 4 for personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, men som ved beregning af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner indgår i folketallet i den anden kommune.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning og studiekredse efter kapitel 4, herunder regler om opkrævning. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om mellemkommunal udligning.

Stk. 5. En forening, som modtager tilskud efter kapitel 4, bortset fra § 8, stk. 2, skal oplyse navn og adresse samt fødselsdato og år til kommunalbestyrelsen på de deltagere, der indgår i tilskudsberegningen. En forening skal desuden for deltagere, der har hjemsted i en anden kommune, og som deltager i undervisning og studiekredse, oplyse personnummer, når deltagerne indgår i tilskudsberegningen. Foreningen skal gøre deltagerne opmærksom på, at personnummeret vil blive videregivet til kommunalbestyrelsen, herunder folkeoplysningsudvalget.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der ikke har et dansk personnummer, kan indgå i tilskudsberegningen, jf. stk. 5, 2. pkt.

Kapitel 11

Statstilskud

§ 44. Undervisningsministeren yder tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit I til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. Tilskud kan også ydes til kurser på voksenpædagogiske centre.

Stk. 2. Undervisningsministeren yder tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan bemyndige organisationer, der virker inden for lovens område, til at fordele og administrere tilskuddene.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter stk. 1 og 2, herunder om regnskabsaflæggelse og revision m.v., samt om administration af ordningen, herunder om udbetaling af forskud og tilbagebetaling af tilskud og opsparing af ikke forbrugte beløb til brug i følgende finansår.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan beslutte, at lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og bestemmelser om offentlige registre skal finde anvendelse ved organisationernes administration af tilskud, jf. stk. 3.

Afsnit II

Amtskommunale opgaver

Kapitel 12

§ 45. Amtsrådet anviser de til formålet egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, til foreningsarbejde på amtsplan for børn og unge efter bestemmelserne i kapitel 6.

Stk. 2. Amtsrådet yder lokaletilskud til foreningsarbejde på amtsplan for børn og unge efter bestemmelserne i §§ 25-28.

Stk. 3. Amtsrådet kan yde tilskud til foreningsarbejde på amtsplan for børn og unge.

Stk. 4. Amtsrådet kan fastsætte regler om tilbagebetaling af tilskud.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om foreningsarbejdet på amtsplan for børn og unge inden for loven.

Afsnit III

Folkeuniversitetet

Kapitel 13

§ 46. Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater.

§ 47. Undervisningsministeren nedsætter et Folkeuniversitetsnævn, der har det overordnede økonomiske og faglige ansvar for den samlede folkeuniversitetsvirksomhed, jf. § 48.

Stk. 2. Folkeuniversitetsnævnet består af 13 medlemmer, der beskikkes på følgende måde:

1) 3 medlemmer udpeges af undervisningsministeren, sådan at 1 medlem med særlig ekspertise i formidling udpeges efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd og 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra de statslige forskningsråd, og formanden udpeges af undervisningsministeren blandt disse 3 medlemmer,

2) 5 medlemmer beskikkes efter indstilling i forening fra folkeuniversitetsvirksomhederne i universitetsbyerne, og

3) 5 medlemmer beskikkes efter indstilling i forening fra folkeuniversitetsvirksomhederne uden for universitetsbyerne.

Stk. 3. Beskikkelsesperioden er 3 år, dog beskikkes formanden første gang for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted 1 gang. Fratræder et medlem inden udløbet af beskikkelsesperioden, foretages ny beskikkelse for den resterende del af beskikkelsesperioden.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fra Folkeuniversitetsnævnet indhente oplysninger om alle forhold vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden og kan fastsætte regler om formen for afgivelse af oplysninger, herunder i særlige digitale formater. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Folkeuniversitetsnævnets øvrige virke og sekretariatsbetjening, herunder om ansættelse af en folkeuniversitetsrektor.

§ 48. Folkeuniversitetsvirksomheden udøves under ansvar over for Folkeuniversitetsnævnet, jf. § 47. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om folkeuniversitetsvirksomhedens udøvelse.

Stk. 2. Folkeuniversitetsvirksomheden er underlagt forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen, lov om offentlige myndigheders registre og lov om offentlige arkiver m.v.

§ 49. Staten yder tilskud til udgifter til aflønning m.v. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomheden. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Den samlede deltagerbetaling skal mindst udgøre 1/4 af udgifterne til aflønning m.v. af lærere og 1/3 af udgifterne til aflønning af forelæsere.

Stk. 3. Tilskud, jf. stk. 1, udbetales til Folkeuniversitetsnævnet, der fordeler tilskuddet til folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud og fordeling af tilskud, herunder om udbetaling af forskud m.v.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne.

§ 50. Universiteterne og andre højere uddannelsesinstitutioner, jf. universitetsloven og lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, stiller lokaler med fornødent udstyr til rådighed for folkeuniversitetsvirksomheden. Udgifterne herved afholdes af de pågældende universiteter og institutioner. Forskningsministeren og, for så vidt angår Danmarks Pædagogiske Universitet, undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Hvis der ikke i henhold til stk. 1 kan tilvejebringes de fornødne lokaler til folkeuniversitetsvirksomheden, anviser kommunalbestyrelsen lokaler efter bestemmelserne i § 21 og § 22, stk. 1-3 og 6.

§ 51. Klage over afgørelser, der er truffet vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Folkeuniversitetsnævnet. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageberettigede og klagetemaer, idet dog regler om klageberettigede og klagetemaer vedrørende benyttelse af universitetslovsinstitutionernes lokaler kan fastsættes af forskningsministeren.

Stk. 2. Folkeuniversitetsnævnets afgørelser i henhold til stk. 1 og andre beslutninger og afgørelser, som træffes af Folkeuniversitetsnævnet, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afsnit IV

Fælles bestemmelser

Kapitel 14

Løn og forsøg

§ 52. Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, udarbejder regler og kan herudover indgå aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår for lærere og ledere, jf. kapitel 4 og 13.

§ 53. Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.

Stk. 2. Undervisningsministeren yder tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde m.m. inden for lovens område.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter stk. 2, herunder om regnskabsaflæggelse og revision m.v., samt om administration af ordningen, herunder om udbetaling af forskud og tilbagebetaling af tilskud og opsparing af ikke forbrugte beløb til brug i følgende finansår.

Kapitel 15

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 54. Loven træder i kraft den 1. august 2000, jf. dog stk. 2, og har virkning for ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning fra finansåret 2001. Bestemmelserne i kapitel 13 om Folkeuniversitetet har dog virkning fra den 1. august 2000, bortset fra § 50, stk. 2.

Stk. 2. §§ 34 og 35 træder i kraft dagen efter, at der har fundet kommunalvalg sted i 2001.

Stk. 3. Lov om støtte til folkeoplysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 20. juni 1996, ophæves den 1. august 2000. Loven finder fortsat anvendelse på ansøgninger, der vedrører finansåret 2000, jf. dog stk. 1, 2. pkt.

Stk. 4. Afregning af virksomhed for år 2000 behandles efter de hidtil gældende bestemmelser.

Stk. 5. De i medfør af lov om støtte til folkeoplysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 20. juni 1996, udpegede folkeoplysningsudvalg fungerer, indtil der er foretaget nyvalg til udvalgene efter kommunalvalget i 2001.

Stk. 6. Regler, der er fastsat i medfør af lov om støtte til folkeoplysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 20. juni 1996, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves.

Stk. 7. Ved behandlingen af ansøgninger om lokaletilskud for finansåret 2001 gælder § 25, stk. 2, ikke for ansøgninger fra folkeoplysende foreninger, jf. §§ 4 og 5, til lokaler m.v., hvortil foreningen ved lovens ikrafttræden oppebar lokaletilskud efter de hidtil gældende bestemmelser.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan for folkeoplysende kredse, der har modtaget tilskud eller fået anvist et offentligt lokale efter den hidtil gældende lov, udskyde fristen for, hvornår foreningskravet skal være opfyldt. Fristen kan dog højst forlænges til 31. maj 2001. Hvis kommunalbestyrelsen forlænger fristen for at have etableret sig som forening, gælder godkendelsen samtlige kredse, der har fået tilskud eller anvist et lokale efter loven.

§ 55. I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 1. august 1995, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 263 af 12. april 2000, ophæves § 8, stk. 4.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 56. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Ved § 30 i lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet ændredes § 50, stk. 1, 1. og 3. pkt. og § 51, stk. 1, 2. pkt. Loven trådte i kraft den 1. juli 2000.

Undervisningsministeriet, den 5. oktober 2000

Margrethe Vestager

/Lone Basse