Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte

 

I medfør af § 31, stk. 3, § 82, stk. 3 og § 95, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner for indsatte

§ 1. Pligten for kriminalforsorgens institutioner efter straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2, 1. pkt., til at udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen gælder ikke i forhold til indsatte, der udstår fængselsstraf i 4 måneder eller derunder.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 skal der dog udarbejdes en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen, hvis den indsatte forventes løsladt på prøve med vilkår om tilsyn, eller

1) den indsatte er under 18 år,

2) den indsatte er under 26 år og har en anden etnisk baggrund end dansk,

3) den indsatte efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende ophold,

4) den indsatte efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende underhold,

5) den indsatte har forsørgelsespligt over for børn, som de sociale myndigheder som følge af strafudståelsen har tilbudt hjælpeforanstaltninger, eller

6) særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

§ 2. Den i § 1, stk. 1, nævnte pligt gælder tillige ikke i forhold til indsatte, der har fået foretaget afkortning i den idømte fængselsstraf i medfør af straffelovens § 86, og hvor den resterende straffetid er under 4 måneder.

Stk. 2. Hvis der foreligger forhold som nævnt i § 1, stk. 2, skal der dog udarbejdes en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen.

§ 3. I forhold til varetægtsarrestanter, der i medfør af retsplejelovens § 777 anbringes i en institution for personer, der udstår fængselsstraf eller forvaring, finder straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2, 1. pkt., alene anvendelse med hensyn til udarbejdelse af en plan for opholdet i institutionen.

Kapitel 2

Begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner for prøveløsladte og betinget dømte

§ 4. Pligten for tilsynsmyndigheden efter straffuldbyrdelseslovens § 82, stk. 2, og § 95, stk. 2, til at udarbejde en plan for tilsynsperioden og tiden derefter gælder ikke i forhold til prøveløsladte og betinget dømte, der ikke skønnes at have behov for bistand med hensyn til den pågældendes beskæftigelsesmæssige, sociale og personlige forhold med henblik på at forbedre den pågældendes mulighed for at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

Stk. 2. Hvis et behov for social og personlig bistand for personer, der for spirituskørsel er idømt en betinget dom med vilkår om struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling, tilgodeses i forbindelse med behandlingen, gælder pligten nævnt i stk. 1 heller ikke.

§ 5. Uanset bestemmelsen i § 4 skal der dog udarbejdes en plan for tilsynsperioden og tiden derefter, hvis

1) klienten er under 18 år,

2) klienten er dømt for seksualkriminalitet,

3) klienten har forsørgelsespligt over for børn, som de sociale myndigheder som følge af kriminaliteten har tilbudt hjælpeforanstaltninger, eller

4) særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 971 af 23. september 2004 om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte ophæves.

Justitsministeriet, den 26. juni 2006

Lene Espersen

/William Rentzmann