Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

I medfør af tekstanmærkning nr. 138 på § 20 i finansloven for 2001 fastsættes:

§ 1. Staten yder hel eller delvis fribefordring til skoleelever m.fl. på standardklasse med fjern- og regionaltogstrafik. Der ydes også fribefordring med privatbanernes tog i Danmark på følgende strækninger:

1) Frederikshavn - Skagen,

2) Hjørring - Hirtshals,

3) Vemb - Thyborøn,

4) Varde - Nørre Nebel,

5) Århus - Odder,

6) Nykøbing F - Nakskov,

7) Køge - Rødvig,

8) Køge - Fakse Ladeplads,

9) Slagelse - Tølløse,

10) Holbæk - Nykøbing Sj.,

11) Hillerød - Hundested,

12) Hillerød - Tisvildeleje,

13) Hillerød - Gilleleje og

14) Helsingør - Gilleleje,

Stk. 2. Fribefordring ydes også med skibe og færger i indenrigs rutesejlads til og fra:

1) Læsø,

2) Lyø/Avernakø,

3) Ærø,

4) Langeland,

5) Fanø,

6) Drejø,

7) Samsø,

8) Tunø,

9) Bornholm, herunder også transit via Sverige, og ruten Bøjden - Fynshav.

    Stk. 3. Det er en betingelse, at der mellem DSB og pågældende skibs- eller færgerute er indgået en befordringsaftale.

    Stk. 4. DSB administrerer fribefordringen og kan i forbindelse hermed udbede sig oplysninger om skolen/institutionen hos den enkelte bestiller. DSB kan i tilfælde af kapacitetsproblemer anvise alternative rejseplaner, der afviger op til 3 timer i forhold til ønskede rejsetidspunkter. På særligt store rejsedage kan denne afvigelse være mere end 3 timer. Ved rejse med en gruppe på over 32 personer kan DSB anvise alternativ rejseplan, hvilket på særligt store rejsedage kan betyde opdeling af gruppen på forskellige afgange.

    Stk. 5. Skolerne modtager endelig rejseplan og billet senest 3 uger før afrejse.

Lejrskoler mv.

§ 2. Fribefordringen ydes en gang pr. skoleår efter reglerne i stk. 2 - 4 til elever, der er optaget på de i § 3 nævnte uddannelser og institutioner, ved rejser til og fra lejrskoler mv., der er et led i undervisningen, bortset fra praktik.

    Stk. 2. Fribefordring ydes til en rejse fra en jernbanestation eller en færgehavn i nærheden af skolen/institutionen til en jernbanestation i nærheden af første opholdssted samt til en rejse fra en jernbanestation i nærheden af sidste opholdssted til en jernbanestation eller en færgehavn i nærheden af skolen/institutionen. Rejsen kan afbrydes en gang på udrejsen og en gang på hjemrejsen, når det er anført i bestillingen. Ved lejrskoler mv. uden for Danmark ydes fribefordring til og fra den danske grænsestation.

    Stk. 3. Ydelse af fribefordring er betinget af,

1) at opholdet strækker sig over mindst 3 skoledage (2 overnatninger), og

2) at der deltager mindst 6 elever fra samme skole/institution. Antallet af elever kan nedsættes, hvis gruppen består af handicappede elever.

    Stk. 4. Fribefordring ydes til en ledsager for hver påbegyndt 10 elever. Der ydes dog altid fribefordring til mindst 2 ledsagere. Deltager handicappede elever i rejsen, kan der efter skolelederens afgørelse ydes fribefordring til flere ledsagere, dog højst til yderligere en ledsager for hver handicappet elev.

§ 3. Fribefordring efter § 2 ydes til elever i:

1) folkeskolens børnehaveklasser til 10. klassetrin, herunder elever på amtskommunale folkeskoler samt til elever henvist til undervisning på sociale institutioner efter folkeskolelovens § 22, stk. 5 og 6,

2) friskoler og private grundskoler,

3) efterskoler,

4) ungdomskostskolerne Handbjerghus og Tårupgård,

5) kommunale ungdomsskoler med heltidsundervisning svarende til folkeskolens 8. - 10. klassetrin,

6) social- og sundhedsskolernes indgangsår,

7) husholdnings- og håndarbejdsskolers undervisning på 9.-10. klassetrin,

8) danske skoler i Sydslesvig,

9) gymnasieskoler og studenterkursus,

10) kursus til højere forberedelseseksamen (heltidskurser),

11) amtskommunale skoler med specialundervisning for voksne, jf. dog stk. 3,

12) erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), og

13) erhvervsuddannelsernes grundforløb.

    Stk. 2. Fribefordring ydes kun til grupper, der kan henføres til undervisningsdelen i uddannelserne ved de i stk. 1 nævnte skoler/institutioner. Fribefordring ydes således for eksempel ikke til skolefritidsordninger, sangkors turnevirksomhed, idrætsholds deltagelse i idrætsstævner og lignende aktiviteter, der rækker ud over uddannelsernes normale rammer.

    Stk. 3. For elever i amtskommunale skoler med specialundervisning for voksne ydes kun fribefordring for elever, der er indskrevet for et eller flere skoleår.

Ferierejser

§ 4. Staten dækker 90 % af befordringsudgifterne til ferierejser for elever i folkeskolen og friskoler og private grundskoler, når rejsen er begrundet i sociale forhold og arrangeres af en af følgende organisationer:

1) Københavnske skolebørns ferieophold,

2) Slesvigske børns ferierejser og

3) Gabriel Jensens ferieudflugter.

    Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud efter stk. 1, at arrangørerne afholder de resterende 10 % af befordringsudgiften.

    Stk. 3. Der ydes fribefordring til en ledsager for hver påbegyndt 10 elever. Der ydes dog altid fribefordring til mindst 2 ledsagere. Deltager handicappede elever i rejsen, kan der efter skolelederens afgørelse ydes fribefordring til flere ledsagere, dog højst til yderligere en ledsager for hver handicappet elev.

Fremgangsmåde ved indsendelse af bestilling

§ 5. Bestilling af fribefordring til lejrskoler mv. afgives til DSB Skolerejser, på www.dsb.dk/skolerejser eller på særlig bestillingsblanket, som rekvireres hos DSB. Bestillingen skal være DSB Skolerejser i hænde senest 10 uger før udrejsens påbegyndelse.

    Stk. 2. Klasseliste/gruppeliste med navn og alder skal medsendes ved bestilling.

§ 6. Bestilling af fribefordring til lejrskoler mv. forsynes med skolens/institutionens stempel og underskrives af den pågældendes skoles eller institutions leder. Ved underskriften indestår lederen for rigtigheden af de i bestillingen anførte oplysninger, herunder at der er tale om en lejrskole mv., som beskrevet i § 2, stk. 1, og at betingelserne for fribefordring i øvrigt er opfyldt. Ved bestilling på www.dsb.dk/skolerejser skal den pågældende skoles eller institutions leder indsende bekræftelse med underskrift til DSB med almindelig post.

§ 7. Fribefordring til ferierejser efter § 4 administreres særskilt af DSB Skolerejser. DSB aftaler vilkårene med de enkelte organisationer, der er nævnt i § 4, stk. 1.

§ 8. Tvivlsspørgsmål om ordningens dækningsområde, jf. § 3, afgøres af Undervisningsministeriet. I øvrigt kan DSB s afgørelser om ordningen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 2. Cirkulære nr. 1 af 3. januar 1994 om fribefordring af skoleelever m.fl. ophæves.

Undervisningsministeriet, den 16. november 2000

P.M.V.
Berrit Hansen
Styrelseschef

/Kirsten Fletgaard