Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Grunduddannelse for voksne (GVU) inden for erhvervsuddannelser og uddannelsen til faglært landmand (landmandsuddannelsen)
    Kapitel 2Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU)

 

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 4, § 8, stk. 5, § 9, § 30, stk. 2, og § 32 i lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, samt § 10, stk. 2, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Grunduddannelse for voksne (GVU) inden for erhvervsuddannelser og uddannelsen til faglært landmand (landmandsuddannelsen)

Formål

§ 1. Grunduddannelse for voksne (GVU) skal give samme kompetence som den tilsvarende erhvervsuddannelse eller uddannelsen til faglært landmand (landmandsuddannelsen) i henhold til den pågældende uddannelseslov og reglerne fastsat i medfør heraf.

§ 2. Den enkelte GVU har samme mål og niveau som den tilsvarende erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelsen. Den afsluttes med de samme prøver og med tilsvarende uddannelsesbevis og giver ret til samme betegnelse som den tilsvarende ungdomsuddannelse.

Adgang

§ 3. Adgang til GVU er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en uddannelsesplan:

1) er 25 år,

2) har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og

3) har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

    Stk. 2. Opfylder ansøgeren ikke adgangskravene, træffer uddannelsesinstitutionen afgørelse herom og oplyser om kravene til nødvendig supplering, jf. tillige § 6, stk. 1.

    Stk. 3. Ansøgning om kompetencevurdering, påfølgende fastsættelse af uddannelsesplan og deltagelse i elementer i et GVU-forløb, indgives til en erhvervsskole eller et AMU-center. Udbyder institutionen ikke GVU inden for den uddannelse, ansøgningen angår, skal institutionen give ansøgeren oplysning om andre institutioner, der udbyder det ønskede GVU-forløb.

    Stk. 4. Såfremt institutionen af kapacitetsmæssige grunde ikke kan optage en ansøger til kompetencevurdering eller i et element i et GVU-forløb, som institutionen har udbudt, skal institutionen oplyse om andre institutioner med den ønskede aktivitet, eller efter aftale med ansøgeren udskyde optagelse til et senere tidspunkt.

Kompetencevurdering

§ 4. Uddannelsesinstitutionen indkalder snarest efter modtagelsen af en ansøgning om deltagelse i GVU-forløb ansøgeren til samtale om kompetencevurdering og fastsættelse af uddannelsesplan, medmindre adgangsbetingelserne i § 3 åbenbart ikke er opfyldt.

    Stk. 2. Institutionen kan forinden indkaldelse til kompetencevurdering anmode ansøgeren om at indsende skriftlig dokumentation for forudgående relevant beskæftigelse og uddannelse til brug for kompetencevurderingen, samt de oplysninger, institutionen finder fornødne til afgørelse om adgangsbetingelserne er opfyldt.

    Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke opfylder adgangsbetingelserne, træffer institutionen afgørelse efter § 3.

    Stk. 4. Institutionen fastsætter tidspunktet for kompetencevurderingen og varigheden heraf, jf. § 5, så vidt muligt under hensyn til ansøgerens ønsker.

§ 5. Uddannelsesinstitutionen foretager en kompetencevurdering med henblik på fastlæggelse af en uddannelsesplan for deltagerens GVU-forløb.

    Stk. 2. Kompetencevurderingen har til formål at klarlægge ansøgerens allerede erhvervede samlede praktiske og teoretiske kompetence (realkompetence) og dermed sikre, at det på forhånd valgte konkrete uddannelsesforløb påbegyndes på det rette indgangsniveau uden dobbeltuddannelse. Vurderingen har tillige til formål at bibringe ansøgeren en klar forståelse af egne forudsætninger og behov i relation hertil.

    Stk. 3. Kompetencevurderingen omfatter i relation til den konkret valgte uddannelse et eller flere af nedennævnte elementer:

1) Teknisk-faglige færdigheder.

2) Almen-faglige færdigheder.

3) Læse- og regnefærdigheder.

4) Praktisk-faglige forudsætninger.

    Stk. 4. Kompetencevurderingen foretages på grundlag af en dokumentation, som ansøgeren selv medbringer, f.eks. i form af beviser eller attester fra tidligere uddannelse/kurser m.v. samt udtalelser fra nuværende og tidligere arbejdsgivere om praktikerfaring, arbejdsområder m.v. Som led i kompetencevurderingen kan institutionen tilbyde ansøgeren et kompetenceafklarende forløb, som over en periode på mellem en halv dag og to uger kan omfatte værkstedsbaserede øvelser, screening, test, vejledningssamtaler m.v. Institutionen skal give ansøgere, der ønsker det, mulighed for praktisk afprøvning af færdigheder m.v.

    Stk. 5. Vurderingen sker i forhold til målbeskrivelserne og kompetencebeskrivelserne i uddannelsesbekendtgørelsen eller vejledningen hertil for den ønskede erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelsen, både for skoleundervisningen og for praktikuddannelsen.

    Stk. 6. Ved kompetencevurderingen tages der stilling til, hvilke dele af den valgte uddannelse, der kan godskrives på grundlag af allerede gennemførte elementer, f.eks. fra etatsuddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse eller kommunal uddannelse. Der kan dog ikke fritages for hele uddannelsen, herunder prøve(r), eller for uddannelsens centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen eller den eventuelle afsluttende prøve ikke kan anses for gennemført.

§ 6. Kompetencevurderingen danner udgangspunkt for fastsættelse af en uddannelsesplan, jf. § 7, medmindre vurderingen resulterer i, at ansøgeren skal foretage en supplering, jf. § 3, stk. 2, inden en GVU kan påbegyndes. Hvis suppleringen er af mindre omfang, udarbejder institutionen dog samtidig en uddannelsesplan, jf. stk. 2.

    Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen vejleder om behov for, at ansøgeren skal have nærmere angivet supplering inden påbegyndelsen af et GVU-forløb, såfremt kompetencevurderingen viser, at den pågældende ikke opfylder målene i henhold til mål- og kompetencebeskrivelserne for praktikuddannelsen i den ønskede uddannelse og har behov for praktisk uddannelse udover, hvad der kan indgå i et GVU-forløb. Behovet for yderligere kompetenceudvikling kan eventuelt beskrives i uddannelsesplanen.

    Stk. 3. Institutionen kan udsætte fastsættelsen af uddannelsesplan, til ansøgeren har opfyldt betingelsen efter stk. 1 eller stk. 2. Hvis ansøgeren ønsker det, kan institutionen i det i stk. 2 nævnte tilfælde endvidere vejlede om muligheden for voksenerhvervsuddannelse (VEUD) i henhold til lov om erhvervsuddannelse.

    Stk. 4. Såfremt kompetencevurderingen resulterer i, at en uddannelsesplan ikke kan udarbejdes, modtager ansøgeren erklæring om de dokumenterede og konstaterede kvalifikationer.

Uddannelsesplanen

§ 7. Uddannelsesinstitutionen fastsætter en personlig uddannelsesplan for ansøgeren. Planen udarbejdes i samarbejde med og efter vejledning af ansøgeren og med udgangspunkt i kompetencevurderingen.

    Stk. 2. Uddannelsesplanen angiver ansøgerens anerkendte teoretiske og praktiske kompetence, jf. § 5, og det samlede uddannelsesforløb, som deltageren mangler i en fuldstændig erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelse og derfor skal gennemføre for at kunne afslutte den ønskede GVU. Planen danner grundlag for efterfølgende vejledning om valg af uddannelsesinstitution mv.

    Stk. 3. Et GVU-forløb, der beskrives i uddannelsesplanen, kan omfatte

1) enkeltfag inden for erhvervsuddannelserne og landbrugsuddannelserne,

2) arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), der giver merit i en erhvervsuddannelse efter bestemmelserne herom,

3) enkeltfag inden for almen voksenuddannelse og erhvervsgymnasiale fag, der giver merit i en GVU efter reglerne om merit i den tilsvarende erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelsen,

4) praktisk arbejde på deltagerens arbejdsplads, der gennemføres efter aftale mellem deltageren og arbejdsgiveren, i en periode på højest en måned,

5) intensiv værkstedstræning (praktisk-fagligt forløb) på uddannelsesinstitutionen, eller i en anden virksomhed efter aftale med institutionen, i en periode på højest en måned, og

6) svendeprøve eller anden afsluttende prøve.

    Stk. 4. Planen kan på grundlag af kompetencevurderingen gå ud på, at ansøgeren indstilles direkte til svendeprøve eller anden afsluttende prøve.

§ 8. GVU kan være et reguleret delkompetenceforløb, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og den pågældende uddannelsesbekendtgørelse. GVU kan endvidere være et forløb med henblik på opnåelse af individuel delkompetence, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 3, efter godkendelse af det pågældende faglige udvalg, hvis den voksne ikke kan antages at kunne opnå en erhvervsuddannelse, beskrevet i en uddannelsesbekendtgørelse.

§ 9. Uddannelsesplanen gælder for deltagerens samlede uddannelsesforløb, uanset hvilken uddannelsesinstitution der optager vedkommende under forløbet.

    Stk. 2. Såfremt målene for den tilsvarende erhvervsuddannelse eller for landmandsuddannelsen bliver ændret, inden uddannelsen er gennemført, foranlediger den institution, der har fastsat uddannelsesplanen, justering af uddannelsesplanen i samarbejde med deltageren. I den forbindelse kan der være tale om, at nye elementer indgår i stedet for elementer, som en deltager endnu ikke har gennemført. Derimod vil de elementer, der i henhold til uddannelsesplanen er gennemført, fortsat opfylde planen.

Uddannelsesforløbets gennemførelse og tilrettelæggelse

§ 10. Den enkelte uddannelsesinstitution er uddannelsesansvarlig for det eller de uddannelseselementer, der gennemføres på institutionen.

§ 11. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge uddannelsesforløbet som deltidsuddannelse eller i form af en opsplittet uddannelse, f.eks. vekselvis dage med fuldtidsarbejde og dage med fuldtidsundervisning. Regler om tilrettelæggelse m.v., f.eks. om opdeling på skoleperioder og praktikperioder, for den tilsvarende erhvervsuddannelse eller for landmandsuddannelsen, finder ikke anvendelse.

    Stk. 2. Deltageren har adgang til specialpædagogisk støtte efter reglerne om den uddannelse, der indgår som element i GVU-forløbet.

    Stk. 3. Institutionen fastlægger i øvrigt undervisningens nærmere indhold og tilrettelæggelse efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 12. De enkelte fag og andre elementer, der indgår i en GVU, bedømmes efter de regler, der gælder for de pågældende uddannelse. Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis herfor, når et element er gennemført, med oplysninger om den gennemførte undervisning.

Afsluttende bedømmelse, prøver mv.

§ 13. GVU afsluttes med de samme prøver, herunder eventuel svendeprøve, som den tilsvarende erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelsen. Det faglige udvalg afholder svendeprøve, når dette følger af reglerne om den tilsvarende erhvervsuddannelse. Såfremt prøven efter reglerne om den pågældende uddannelse forudsætter medvirken af en virksomhed, afholdes prøven som led i GVU ved skolens eller det faglige udvalgs foranstaltning.

Uddannelsesbeviser m.v.

§ 14. Uddannelsesbevis udstedes, når deltageren har gennemført GVU i henhold til den fastsatte personlige uddannelsesplan, herunder bestået eventuelle afsluttende prøver, jf. § 13.

    Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes af den uddannelsesinstitution, hvor de afsluttende prøver har fundet sted eller af det faglige udvalg, hvis dette følger af reglerne om den tilsvarende erhvervsuddannelse. Den institution eller det faglige udvalg, der udsteder beviset, påser om betingelserne efter stk. 3 er opfyldt.

    Stk. 3. Uddannelsesbeviset udstedes, når skoleophold og eventuel supplerende praktik er gennemført i overensstemmelse med uddannelsesplanen og eventuel afsluttende prøve er bestået.

    Stk. 4. For uddannelsesbevisets udstedelse og indhold gælder i øvrigt de regler, som gælder for den tilsvarende erhvervsuddannelse eller landbrugets grunduddannelse (landmandsuddannelsen).

Ophør af uddannelsesplanen m.v.

§ 15. Uddannelsesplanen er gennemført, når uddannelsesforløbet er gennemført med uddannelsesbevis, jf. § 14.

    Stk. 2. Hvis uddannelsen ikke gennemføres på 6 år, bortfalder uddannelsesplanen. Tidsfristen gælder fra tidspunktet for uddannelsesplanens fastsættelse.

    Stk. 3. Såfremt uddannelsesplanen revideres, regnes tidsfristen efter stk. 2 fortsat fra fastsættelsen af den oprindelige uddannelsesplan, idet der dog kan ske forlængelse på grund af sygdom, barselsorlov eller anden tvingende årsag.

    Stk. 4. Hvis uddannelsesplanen er bortfaldet, fastsætter uddannelsesinstitutionen efter deltagerens ønske en ny uddannelsesplan i overensstemmelse med de aktuelle regler for den valgte erhvervsuddannelse eller for landmandsuddannelsen. Allerede erhvervede meritgivende kompetencer, der er i overensstemmelse med stadigt gældende uddannelsesregler, skal lægges til grund for en eventuel ny uddannelsesplan.

Godkendelse af institutioner

§ 16. En godkendelse til at udbyde GVU sker for en eller flere bestemte erhvervsuddannelser, henholdsvis landmandsuddannelsen.

    Stk. 2. En godkendt uddannelsesinstitution kan foretage en vurdering af en erhvervet kompetence i forhold til den tilsvarende erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelsen og udarbejde personlig uddannelsesplan med de supplerende uddannelseselementer, der kan føre til den ønskede erhvervskompetence. I forbindelse hermed kan institutionen foretage vejledning vedrørende uddannelsens tilrettelæggelse og forløb. Institutionen kan endvidere, alene eller i samarbejde med en anden uddannelsesinstitution, i overensstemmelse med godkendelsen, gennemføre undervisning og prøver i en GVU.

    Stk. 3. En uddannelsesinstitution, der udbyder GVU, skal have den fornødne faglige baggrund for at kunne foretage kompetencevurdering og udarbejdelse af personlig uddannelsesplan, jf. stk. 2.

    Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen skal have et voksenpædagogisk miljø, herunder have den nødvendige kapacitet til at kunne vejlede om realisering af den enkeltes uddannelsesplan.

    Stk. 5. Institutionerne kan opfylde de i stk. 3 og 4 nævnte betingelser gennem samarbejde med andre institutioner, således at regionale hensyn tilgodeses.

    Stk. 6. Institutioner, der ikke er godkendt til at udbyde GVU, kan udbyde elementer, som den i forvejen er godkendt til efter anden lovgivning, som led i en GVU.

Samarbejde mellem institutioner

§ 17. Uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelseselementer, som kan indgå i en GVU, f.eks. amtskommunale voksenuddannelsescentre (VUC) og AMU-centre samarbejder i henhold til lovgivningen om institutionerne.

    Stk. 2. Såfremt institutionens faglige profil ikke er fuldt dækkende for en bestemt uddannelse, hvor institutionen er godkendt til at udbyde GVU, skal institutionen have

1) samarbejdsaftale med en anden uddannelsesinstitution, som er godkendt til at udbyde den tilsvarende erhvervsuddannelse eller landmandsuddannelsen, og som har erfaring med prøve eller eksamen i den pågældende uddannelse, om udarbejdelse af uddannelsesplaner og afholdelse af eksamen (herunder svendeprøve),

2) have skolesamarbejdspartnere, som gør, at de tilsammen dækker det samlede fagindhold, og

3) have samarbejdsaftaler, som gør, at der sikres et relevant udbud af uddannelseselementer i forhold til de fastsatte uddannelsesplaner.

Underretning af fagligt udvalg eller Landbrugsuddannelsesrådet

§ 18. Uddannelsesinstitutionen underretter snarest muligt vedkommende faglige udvalg om de personlige uddannelsesplaner, som den har fastsat for deltagerne inden for erhvervsuddannelserne.

    Stk. 2. Det faglige udvalg vurderer på grundlag heraf behovet for eventuelle ændringer i reglerne om de pågældende erhvervsuddannelser eller vejledningerne hertil. Det faglige udvalg kan endvidere gennem de lokale uddannelsesudvalg rådgive institutionen om fremtidig praksis med hensyn til fastsættelse af uddannelsesplaner.

    Stk. 3. På tilsvarende måde underretter institutionen Landbrugsuddannelsesrådet om de fastsatte personlige uddannelsesplaner, som den har fastsat for deltagerne vedr. landmandsuddannelsen.

Kvalitetssikring m.v.

§ 19. Uddannelsesinstitutionen skal have et kvalitetssystem til løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af GVU, herunder en procedure, der belyser, at kompetencevurdering, fastsættelse af uddannelsesplaner og undervisning gennemføres i overensstemmelse med de mål, der gælder for de pågældende uddannelser.

    Stk. 2. Det enkelte uddannelseselement kvalitetssikres i overensstemmelse med de regler om kvalitetsudvikling og -kontrol, som gælder for de enkelte uddannelseselementer.

§ 20. Institutionen sørger for, at lærere og andet personale, som foretager kompetencevurdering og udarbejder uddannelsesplaner, har de fornødne kvalifikationer og kan samarbejde, når opgaverne forudsætter arbejdsdeling.

Klager

§ 21. Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse vedrørende kompetencevurdering og fastsættelse af uddannelsesplan kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Undervisningsministeriet, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Institutionens afgørelse vedrørende ansøgerens praktiske kompetence inden for en erhvervsuddannelse kan af ansøgeren indbringes for vedkommende faglige udvalg.

    Stk. 3. Klagen indgives til den institution, som har truffet afgørelsen, senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af institutionen, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen klagen til klageinstansen, ledsaget af institutionens udtalelse.

    Stk. 4. Institutionen skal give klageinstansen de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

    Stk. 5. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke indbringes for anden myndighed til administrativ afgørelse.

    Stk. 6. Klager vedrørende undervisningen i et element i et GVU-forløb følger reglerne for den uddannelse, som elementet er en del af.

Kapitel 2

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. januar 2001 med virkning fra den 1. januar 2001.

Undervisningsministeriet, den 22. december 2000

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Arne Andreasen