Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0060
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om spillekasinoer 1)

(Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994, som ændret ved lov nr. 443 af 31. maj 2000 og § 5 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 20 b, stk. 1, affattes således:

»Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, skal være særlig opmærksom på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Ved mistanke om, at en transaktion har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, skal den i § 20 a nævnte kontrollant straks underrettes. Kan mistanken om, at transaktionen har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, ikke umiddelbart afkræftes, skal kontrollanten straks underrette politiet i medfør af § 20 a, stk. 5.«

2. § 20 b, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, samt revisorer og andre, der udfører særlige hverv for spillekasinoet, er forpligtet til at hemmeligholde, at der er eller vil blive givet kontrollanten eller politiet oplysninger, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Pligten til hemmeligholdelse omfatter også kontrollanten. Pligten til hemmeligholdelse gælder ikke videregivelse af oplysninger til politiet.«

3. § 20 d, stk. 1, affattes således:

»Et spillekasino skal i samarbejde med kontrollanten udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer, herunder om kundelegitimation, underretning, opbevaring af registreringer, kommunikation og kontrol med henblik på at forebygge og forhindre hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Et spillekasino skal i samarbejde med kontrollanten endvidere udarbejde uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne, jf. § 9 a og § 20 b.«

4. Efter § 20 d indsættes i kapitel 6 :

»§ 20 e. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet kan, såfremt efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod, give kontrollanten og spillekasinoets ledelse meddelelse om status i en sag, hvori der er givet underretning om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, herunder om der er rejst sigtelse i sagen, ligesom der kan gives underretning om sletning i hvidvaskregisteret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og om endelig afgørelse, ved domfældelse eventuelt i form af en dom eller domsekstrakt.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte meddelelser må ikke uberettiget videregives.«

5. § 24, stk. 1, affattes således:

»Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, § 4, § 6, stk. 1-5, § 6 a, stk. 2, § 8, stk. 1, §§ 8 a, 9 a-d, 10 og 11, § 12, stk. 1 og 3, §§ 13-15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 2, § 18, stk. 1, § 19, § 20 a, stk. 1 og 5, §§ 20 b og c, § 20 d, stk. 1, og § 20 e, stk. 2, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 1, stk. 4.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Givet på Amalienborg, den 9. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (3. hvidvaskningsdirektiv), (EU-Tidende nr. L 309 af 25. november 2005, s. 15).