Den fulde tekst

Lov om ændring af våbenloven, straffeloven og krigsmaterielloven

(Masseødelæggelsesvåben m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 10. september 2004, som ændret ved lov nr. 555 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen,«

2. § 4, stk. 2, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 3-6.

3. § 5 affattes således:

»§ 5. Det er forbudt at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter med de begrænsninger, der følger af straffelovens §§ 7, 10, 10 a og 10 b, også handlinger foretaget i udlandet.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke transporter, der gennemføres uden for Danmark, herunder om bord på dansk indregistreret fartøj, i det omfang transporten sker i overensstemmelse med internationale aftaler om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke de i § 1, stk. 1, nr. 4, og § 4, stk. 2, nr. 3, nævnte genstande og stoffer.

Stk. 5. Justitsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1.«

4. I § 6, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »jagtvåben«: », jf. dog stk. 2«.

5. I § 6, stk. 1, nr. 9, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

6. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke udførsel af varer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, til destinationer uden for EU’s toldområde, jf. forordningens artikel 18.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. I § 10, stk. 1,1. pkt ., ændres »5« til: »§ 5, stk. 1«.

§ 2

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 27. september 2005, som ændret senest ved lov nr. 1400 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 192 a, stk. 1, affattes således:

»Den, som i strid med lovgivningen om våben og eksplosivstoffer indfører, udfører, transporterer, erhverver, overdrager, besidder, bærer, anvender, tilvirker, udvikler eller med henblik på udvikling forsker i våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, straffes med fængsel indtil 6 år.«

2. § 192 a, stk. 2, ophæves.

§ 3

I lov nr. 400 af 13. juni 1990 om krigsmateriel m.v., som ændret ved § 9 i lov nr. 386 af 20. maj 1992 og § 19 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2 og 3, ophæves.

2. §§ 3-6 affattes således:

»§ 3. Det kræver særskilt tilladelse fra justitsministeren, hvis ejer- eller ledelsesforholdene m.v. i en virksomhed, der fremstiller krigsmateriel, når tilladelse meddeles efter § 2 eller på grund af efterfølgende ændringer, indebærer, at

1) en personligt drevet virksomhed har eller får en indehaver, der ikke er dansk statsborger,

2) aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber el. lign. har eller får hjemsted uden for Danmark,

3) virksomheden har eller får direktører eller tegningsberettigede medarbejdere, som ikke er danske statsborgere,

4) andelen af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, som er danske statsborgere, er eller bliver mindre end 80 pct.,

5) andelen af dansk ejet selskabskapital er eller bliver mindre end 60 pct.,

6) udlændinge gennem ejerskab til selskabskapitalen repræsenterer eller kommer til at repræsentere over 20 pct. af stemmerne eller

7) udlændinge i øvrigt gennem besiddelse af kapital eller på anden måde har eller får bestemmende indflydelse på virksomheden.

§ 4. Tilladelse efter § 3 meddeles, medmindre udenrigspolitiske eller sikkerhedsmæssige forhold taler herimod.

§ 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om form og indhold for ansøgninger om tilladelse efter §§ 2 og 3.

Stk. 2. Tilladelser efter §§ 2 og 3 kan tilbagekaldes, når særlige forhold taler herfor.

§ 6. Aktierne i et selskab, som fremstiller krigsmateriel, skal udstedes på navn.«

3. I § 7 ændres »samtykke« til: »tilladelse«.

4. § 10, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Justitsministeren udnævner våbenkontrollens formand, og forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren udnævner hver 2 medlemmer.«

5. I § 15, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1« til: »§ 2, § 3«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2006, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4-6, træder i kraft den 30. juli 2006

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Lene Espersen