Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Dansk straffemyndighed ved seksuel udnyttelse af børn i udlandet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 27. september 2005, som ændret ved § 31 i lov nr. 1389 af 21. december 2005 og lov nr. 1400 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. I de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde hører en handling, som er foretaget af en person, der på gerningstidspunktet havde dansk indfødsret eller var bosat i den danske stat, dog under dansk straffemyndighed, selv om den ikke er strafbar efter lovgivningen i det pågældende statsområde, når handlingen er omfattet af

1) § 222,

2) § 223 a,

3) § 224, jf. § 222 eller § 223 a,

4) § 225, jf. § 222 eller § 223 a,

5) § 226,

6) § 230,

7) § 235,

8) § 245 a eller

9) § 246, jf. § 245 a.«

2. § 10, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Dette gælder dog ikke for en person, der på gerningstidspunktet havde dansk indfødsret eller var bosat i den danske stat, når handlingen er omfattet af

1) § 222,

2) § 223 a,

3) § 224, jf. § 222 eller § 223 a,

4) § 225, jf. § 222 eller § 223 a,

5) § 226,

6) § 230,

7) § 235,

8) § 245 a eller

9) § 246, jf. § 245 a.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvis for Færøerne med de ændringer, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 8. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen