Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til togklargører

 

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 25. juli 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen

§ 1. Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som togklargører.

Uddannelsens mål

§ 2. Den uddannede kan udføre sådanne grundlæggende færdigheder, at vedkommende enten selvstændigt eller i samarbejde med andre kan varetage hvervet som togklargører.

    Stk. 2. Den uddannede opnår sikkerheds- og teknisk faglige kompetencer og kvalifikationer således, at vedkommende kan udføre de arbejdsopgaver, som opstår inden for rangering og togklargøring.

    Stk. 3. Den uddannede skal besidde den viden og de færdigheder, som gør det muligt for den uddannede at handle miljø- og kvalitetsbevidst og være bevidst om arbejdsmiljømæssige forhold.

    Stk. 4. Den uddannede skal kunne samarbejde, arbejde i team og bidrage til udvikling af samarbejdet, vise kreativitet og tage ansvar.

    Stk. 5. Den uddannede skal kunne udføre varierende former for kundebetjening på et højt serviceorienteret niveau.

    Stk. 6. Den uddannede skal erhverve de nødvendige certifikater, kvalifikationsbeviser og kørekort.

    Stk. 7. Den uddannede skal være motiveret for at tilegne sig ny viden og indgå i fortsat efter- og videreuddannelse.

Kapitel 2

Uddannelsens varighed og struktur m.v.

§ 3. Uddannelsen er henført til den erhvervsfaglige fællesindgang for Mekanik, transport og logistik jf. § 14, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

    Stk. 2. Det faglige udvalg for uddannelsen er Transporterhvervets UddannelsesRåd.

§ 4. Uddannelsen varer 3 år, jf. dog §§ 6 og 7.

    Stk. 2. Uddannelsen omfatter et obligatorisk grundforløb på 20 uger, jf. bekendtgørelse om grundforløb, og et hovedforløb, der omfatter praktikuddannelse og 30 ugers obligatorisk skoleundervisning. Eleven kan indlede uddannelsen på skole med et grundforløb eller i en praktikvirksomhed med en praktikperiode på maksimalt 6 måneder.

    Stk. 3. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af 5 skoleperioder på henholdsvis 6, 6, 5, 9, og 4 uger, der omfatter grundfag, områdefag, bundne og valgfri specialefag samt valgfag. De bundne specialefag skal afvikles inden sidste fælles skoleperiode. De valgfri specialefag kan ligge i tilknytning til skoleperioderne eller på et andet tidspunkt under hovedforløbet.

    Stk. 4. I grundforløbet har eleven mulighed for valgfri undervisning, jf. grundforløbsbekendtgørelsen. Hovedforløbet kan suppleres med valgfri undervisning (påbygning), jf. hovedbekendtgørelsen og erhvervsuddannelseslovens § 12, stk. 4.

    Stk. 5. Varigheden og strukturen efter stk. 1-4 fraviges ved voksenuddannelsesforløb, jf. §§ 6 og 7.

§ 5. Det er en betingelse for at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har gennemført grundforløbet og således efter skolens samlede vurdering har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger i grundfagene og de fælles områdefag i henhold til reglerne om grundforløb samt i de områdefag i grundforløbet, der er særlige for hovedforløbet, jf. §10.

    Stk. 2. Skolen skal inden påbegyndelsen af skoleundervisningen i hovedforløbet sørge for, at der foretages en helbredsmæssig vurdering af eleverne, så den enkelte elev kan bedømme sine forudsætninger for at erhverve de certifikater og kørekort, der indgår i uddannelsen eller, at der udstedes en egentlig helbredsattest til erhvervelse af kørekort, kategori C.

Voksenudannelsesforløb

§ 6. Personer, der er fyldt 25 år, og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, kan gennemføre uddannelsen på normalt 2 år.

    Stk. 2. Skoleundervisningen varer højest 37 uger inkl. grundforløb eller supplerende kursus efter erhversuddannelseslovens § 16. Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag med de fastsatte mål.

    Stk. 3. Forløbet tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Der tages i videst muligt omfang hensyn til praktikvirksomhedernes og elevernes ønsker.

    Stk. 4. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde dispensere fra alders- og beskæftigelseskravene.

§ 7. Voksenuddannelse som meritforløb for erfarne, der er fyldt 25 år. kan anvendes af personer, som har mindst 4 års relevant erhvervserfaring.

    Stk. 2. Uddannelsesforløbet skal som minimum indeholde den afsluttende skoleperiode, og uddannelsesaftalen skal mindst have en varighed på 4 måneder og normalt en maksimal varighed på 12 måneder efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

§ 8. Det i §§ 6 og 7 nævnte forløb, som kan indledes med et supplerende kursus på indtil 20 uger, i henhold til § 16 i erhvervsuddannelsesloven, har til formål, at eleven på grundlag af forudgående uddannelse og erhvervserfaring opnår kvalifikationer mindst svarende til grundforløbet. Skolen kan i forbindelse med kurset foretage afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer med henblik på afgørelse om merit i uddannelsesforløbet i et forløb på indtil 2 uger, jf. hovedbekendtgørelsens § 20, stk. 2. Suppleringskurset og afklaringen kan gennemføres uden uddannelsesaftale.

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 9. Elever kan fritages for dele af uddannelsen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser m.v. (meritbekendtgørelsen), samt på baggrund af relevant uddannelse eller beskæftigelse efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen.

Kapitel 3

Skoleundervisningen

§ 10. Grundforløbet omfatter følgende områdefag, der er særlige for hovedforløbet:

1) Enhedslaster samt surring / stuvning af gods 1

Begynderniveau

Eleven kan opbygge og sikre almindeligt gods og last forsvarligt.

2) Grundlæggende anhugning

Begynderniveau

Eleven opnår grundlæggende kvalifikationer inden for anhugningsarbejdet.

3) Introduktion til gaffeltruck

Begynderniveau

Eleven opnår en sådan sikkerhed i at føre gaffeltruck, at der kan søges midlertidig dispensation for manglende certifikat hos Arbejdstilsynet.

4) Logistik

Begynderniveau

Eleven er bekendt med eksemplariske, logistikforløb, som tager udgangspunkt i transportbranchen.

5) Løfte- og bæreteknik i transporterhvervet

Begynderniveau

Eleven er bekendt med korrekt løfte- og bæreteknik inden for en række arbejdsfunktioner i transporterhvervet.

6) Oplagring og forsendelse af farligt gods

Rutineniveau

Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods. Eleven kan desuden klargøree farligt gods til forsendelse i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR, dog med hovedvægten lagt på reglerne for arbejdsområdet, lager, havn og terminal.

    Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 5 uger.

§ 11. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende grundfag, jf. bekendtgørelse om grundfag:

1) Fremmedsprog, niveau F.

2) Samfundsfag, niveau E.

3) Informationsteknologi, niveau F.

4) Sundhed.

    Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 3 nævnte grundfag påbegyndes i grundforløbet.

    Stk. 3. De grundfag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 7 uger.

§ 12. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende områdefag:

1) Gaffeltruck - certifikat B

Eleven kan anvende gaffeltruck og erhverve certifikat B, jf. gældende regler. Undervisningen omfatter tillige de forskellige typer gaffeltrucks og forskellige miljømæssige forhold ved anvendelsen af disse.

2) Køreuddannelse, kategori B

Eleven opnår sådan viden og færdigheder, at vedkommende, i henhold til Færdselsstyrelsens undervisningsplan til køreuddannelsen for kategori B, kan føre og betjene køretøjer tilhørende denne køretøjskategori på en sikker og ansvarsbevidst måde, samt erhverver kørekort kategori B.

3) Køreuddannelse, kategori C og kvalifikationsbevis

Eleven opnår et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag som fører af lastbil, og erhverver kørekort, kategori C, jf. Færdselsstyrelsens undervisningsplan, samt erhverver hvidt kvalifikationsbevis i henhold til gældende regler.

4) Surring/stuvning af gods

Rutineniveau

Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster, lastbærere og transportmidler.

5) Grunduddannelse togklargører

Begynderniveau

Eleven får et sådant kendskab til sikkerhedsbestemmelserne for færdsel i og omkring sporarealer, at eleven kan færdes i disse områder uden risiko for eget eller andres helbred. Eleven kan deltage som medhjælp ved rangering og er fortrolig med de lokale forhold samt den lokale instruks for rangering og togklargøring. Eleven opnår et sådant kendskab til ranger- og sikkerhedsbestemmelserne, arbejdsrutinerne og sporarealer, at eleven selvstændigt kan forestå rangerledelse under enkle forhold på områder, der ikke er tilgængelig for offentlig færdsel, og hvor der ikke foregår andre rangerbevægelser. Eleven kender de forskellige materieltypers indretning og konstruktion og kan anvende den erhvervede viden som medhjælp ved almindelige eftersyn og vedligeholdelse i forbindelse med togklargøring. Eleven har forståelse for sammenhængen mellem samarbejde, sikkerhed og kvalitet på arbejdspladsen og ved løsningen af arbejdsopgaverne.

6) Internationale forhold og branchekendskab

Rutineniveau

Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

a) erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

b) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og

c) andre og særegne kulturforhold.

7) Logistik, kvalitet og miljø for togklargørere

Avanceret niveau

Eleven kan varetage sit daglige arbejde ud fra sit kendskab til transportlogistik og kan anvende sit kendskab til arbejdsmiljø, miljø og kvalitet.

    Stk. 2. De områdefag, der er nævnt i stk. 1, varer i alt 9,8 uger.

§ 13. Undervisningen i hovedforløbet omfatter følgende bundne specialefag.

1) Produktkendskab

Begynderniveau

Eleven har kendskab til typiske kundevendte produkter og udviklingen af produkternes kvalitet inden for jernbaneområdet. Eleven har forståelse for det samspil mellem service, kvalitet og samarbejde, der kendetegner en moderne jernbanevirksomhed, der ønsker at servicere sine kunder på et for både kunden og virksomheden tilfredsstillende niveau.

2) Personlig sikkerhed og miljø

Rutineniveau

Eleven er fortrolig med den fysiske omgang med de stoffer og genstande, der er omhandlet af RID A, således at eleven ved, hvad der kan gøres for at undgå skade og afbøde virkningerne af en skade. Eleven har et bredt kendskab til miljøstrategi inden for jernbaneområdet samt konkrete miljømål i forhold til de daglige arbejdsopgaver. Eleven ved, at alle medarbejdere har et ansvar for overholdelse af miljømålene og har forståelse for sammenhængen mellem holdninger, handlinger og miljøpåvirkninger.

3) Trafiksikkerhed

Rutineniveau

Eleven kan på sikkerhedsmæssig korrekt måde forestå ledelse af rangeropgaver på områder, der er tilgængelig for offentlig færdsel samt lede og fordele opgaver på et rangerhold bestående af flere medarbejdere. Eleven kan afholde bremseprøve efter forskrifterne samt forklare bestemmelserne vedrørende bremser og fordeling af bremser i tog. Eleven kan foretage korrekt eftersyn af toget, gengive bestemmelserne vedrørende anvendelse af vogne og sammenkobling af vogne i tog. Eleven har forståelse for den sikkerhed og kvalitet samt det samarbejde med andre, der kræves ved løsning af arbejdsopgaver i forbindelse med rangering/togklargøring.

    Stk. 2. Undervisningen i de i stk.1 nævnte fag varer i alt 2,2 uger.

§ 14. Undervisningen i hovedforløbet omfatter desuden valgfri specialefag, der har som overordnet mål at imødekomme elevens og virksomhedens behov for særlige faglige kvalifikationer, som enten kendetegner virksomhedens arbejdsområde, eller som udvikler elevens særlige evner.

    Stk. 2. Undervisningen i de valgfri specialefag inden for de i stk. 1 nævnte rammer varer 6 uger.

    Stk. 3. Eleven og virksomheden vælger valgfri specialefag efter anvisningerne i vejledningen til bekendtgørelsen, jf. hovedbekendtgørelsen.

    Stk. 4. Skolen fastsætter en frist for valg og omvalg af valgfri specialefag, jf. hovedbekendtgørelsen.

§ 15. Undervisningen i hovedforløbet omfatter endvidere valgfag. Undervisningen følger reglerne for valgfag, jf. hovedbekendtgørelsen.

    Stk. 2. Valgfag varer i alt 5 uger.

Praktikuddannelsen

§ 16. Praktikperioderne skal tilrettelægges således, at eleven opnår rutine og videreudvikler sine færdigheder både inden for de almene og de fagligt erhvervsrettede kompetenceområder.

    Stk. 2. Eleven skal anvende de færdigheder og kvalifikationer, som er opnået i en skoleperiode, i den efterfølgende praktikperiode.

    Stk. 3. Eleven skal beskæftiges med relevante arbejdsopgaver i forhold til sit uddannelsesmæssige stade og med funktioner, som i øvrigt kendetegner erhvervet. Hvis erhvervelse af et kørekort eller certifikat forudsætter opnåelse af rutine på et forudgående niveau, så er virksomheden ansvarlig for, at eleven opnår denne rutine.

§ 17. Målene med praktikuddannelsen er, at give eleven almene, personlige og praktiske kvalifikationer der er nødvendige for at kunne varetage arbejdet inden for beskæftigelsesområdet. Endvidere er det målet at give eleven sådan teoretisk og praktisk indlæring i erhvervet, at den uddannede selvstændigt kan varetage de arbejdsopgaver. Dette indebærer:

1) Eleven kan på avanceret niveau varetage alle de operative funktioner, som knytter sig til uddannelsen.

2) Eleven kan på rutineniveau planlægge eget arbejdsforløb samt anvende sin viden om virksomhedens kvalitetsnormer, samarbejdsrelationer og kunde/leverandørforhold i sit daglige virke.

3) Eleven kan i sit daglige arbejde demonstrere selvstændighed, evne til overholdelse af sikkerhedsregler og -normer og ansvarlighed i opgaveløsningen.

4) Eleven skal opnå en sådan forståelse for de regler og forhold, der vedrører erhvervets arbejdsvilkår, at den uddannede selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde inden for de givne retningslinier.

Uddannelsesbog mv.

§ 18. De skolevejledninger, som skolen skal udstede efter de enkelte skoleophold, og de praktikerklæringer, som virksomheden skal udstede efter de enkelte praktikophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog, jf. hovedbekendtgørelsen og retsbekendtgørelsen.

Kapitel 4

Karaktergivning

§ 19. Bekendtgørelsen om karakterskala anvendes. 13-skalaen anvendes, medmindre andet fremgår af reglerne om det pågældende fag. Fag og moduler, der afsluttes med udstedelse af kørekort eller certifikat, bedømmes bestået eller ikke-bestået.

Skolens bedømmelse

§ 20. Bedømmelse af grundfag følger reglerne herom, jf. grundfagsbekendtgørelsen.

    Stk. 2. Bedømmelse af valgfag følger reglerne for de pågældende fag, jf. hovedbekendtgørelsen.

    Stk. 3. Ved afslutningen af et områdefag eller specialefag giver skolen en standpunktskarakter.

Afsluttende prøver (eksamen) m.v.

§ 21. Den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve, består af en skriftlig og en praktisk, afholdes i sidste skoleperiode. Bekendtgørelse om eksamensordning ved erhvervsskolerne m.v. finder anvendelse.

    Stk. 2. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

    Stk. 3. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg.

    Stk. 4. Eleven skal før indkaldelse til denne skoleperiode, på skolens foranledning dokumentere, at alle obligatoriske kørekort og certifikater m.v. er erhvervet, medmindre det faglige udvalg har givet dispensation.

§ 22. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for grundfag, områdefag og specialefag. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler. Prøven skal løses inden for 45 minutter.

§ 23. Den praktiske prøve afholdes i sidste skoleperiode som led i skoleundervisningen. Opgaven omfatter både elementer fra områdefag og bundne specialefag. Eleverne skal løse opgaverne inden for i alt 3 klokketimer. Under prøven skal eleven over for faglæreren og censorerne redegøre for løsningen af sin opgave.

§ 24. Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve giver læreren og de to censorer samlet en karakter. I vurderingen lægges der vægt på elevens kompetencer som angivet i målene for uddannelsen.

    Stk. 2. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver læreren og de to censorer samlet en delkarakter på grundlag af en votering for hvert af følgende kriterier:

1) Kvalitet i arbejdets udførelse.

2) Hurtighed og rutine.

3) Ergonomi og sikkerhedsregler i forbindelse med arbejdets udførelse.

§ 25. Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve. idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå eksamen kræves, at gennemsnittet af de 2 karakterer er mindst 6. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst 6. Eksamenskarakteren udtrykkes som et helt tal.

    Stk. 2. Eleven meddeles eksamensresultatet af skolen og de to censorer ved prøvens afslutning. Skolen indsender oplysningerne om elevens karakter, som er givet efter stk. 1 og 2, til det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål.

Sygeeksamen og ny eksamen (eller prøve)

§ 26. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv.

Skolebevis og afsluttende praktikerklæring

§ 27. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan udstedes skolebevis:

Eleven har:

1) Erhvervet alle uddannelsens kørekort, kvalifikationsbeviser og certifikater.

2) Bestået svendeprøven.

3) Opnået et gennemsnit af samtlige karakterer på mindst 6.

4) Ikke fået karakteren 00 i noget fag.

5) Bestået specialefagene Grunduddannelse i togklargøring, Produktkendskab, Personlig sikkerhed og miljø samt Trafiksikkerhed med mindst karakteren 6 i hvert enkelt fag.

§ 28. Praktikvirksomheden udsteder afsluttende praktikerklæring, når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, jf. § 36 i hovedbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis

§ 29. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen, jf. § 1.

    Stk. 2. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring(er) for praktikuddannelsen er udstedt.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. januar 2001 med virkning fra den 1. januar 2001.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 219 af 20. marts 1997 om transportuddannelse finder anvendelse for elever, der er begyndt på 3. skoleperiode den 1. januar 2001. En elev kan dog efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed og med skolens godkendelse, jf. stk. 3, vælge at afslutte efter de nye regler.

    Stk. 3. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter tidligere regler.

    Stk. 4. Elever, der har gennemført 2. skoleperiode i følgende uddannelser, er fritaget for det obligatoriske grundforløb mekanik, transport og logistik, herunder de uddannelsesspecifikke områdefag:

1) Transportuddannelse.

2) Redder.

3) Chauffør til personbefordring.

Undervisningsministeriet, den 22. december 2000

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Per Billesø