Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og i
ungdomsskolen

 

I medfør af § 46, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000 og § 9 i lov om ungdomsskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, fastsættes:

§ 1. Ved hver folkeskole, som har 5. eller højere klassetrin, og ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd.

    Stk. 2. Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen.

    Stk. 3. Skolens leder er forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil.

§ 2. Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet.

Stk. 2. Elevrådets medlemmer er ulønnede.

    Stk. 3. Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

    Stk. 4. Et elevråd fungerer, indtil nyt elevråd er valgt.

§ 3. I folkeskolen vælges der af og blandt eleverne 2 repræsentanter til skolens bestyrelse. I ungdomsskolen udpeger elevrådet et af kommunalbestyrelsen nærmere fastsat antal repræsentanter til skolens bestyrelse.

    Stk. 2. Elevrådet udpeger endvidere repræsentanter til alle råd, udvalg, arbejdsgrupper og lign., som skolen har nedsat, og som behandler spørgsmål, der har betydning for eleverne i almindelighed, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. Der udpeges ikke repræsentanter til organer, hvor elevernes deltagelse ikke vil være i overensstemmelse med de regler, hvorefter organet er nedsat.

§ 4. Forslag til vedtægter udarbejdes af elevrådet og vedtages på et møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret, jf. § 2, stk. 1.

    Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om

1) elevrådets størrelse,

2) hvordan og hvornår medlemmer af elevrådet vælges samt valgperiodens længde. I folkeskolen endvidere hvordan de enkelte klassetrin er repræsenteret i rådet,

3) valg af suppleanter,

4) elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse,

5) fremgangsmåden ved vedtægtsændringer og

6) afholdelse af et årligt møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret, med faste dagsordenspunkter såsom aflæggelse af beretning, regnskabsgodkendelse, valg m.v.

    Stk. 3. Vedtægterne kan indeholde yderligere bestemmelser.

§ 5. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger selv sin formand.

§ 6. Skolen kan anvende en del af skolens samlede bevilling som et årligt tilskud til elevrådsarbejdet. Skolens leder fastsætter efter drøftelse med elevrådet de nærmere vilkår for ydelse af tilskud, herunder eventuel ansøgningsprocedure og vilkår vedrørende aflevering af regnskab for anvendelsen af det modtagne tilskud.

§ 7. Skolen stiller et egnet lokale og adgang til kontorfaciliteter til rådighed for elevrådet.

    Stk. 2. Skolen stiller endvidere et egnet lokale til rådighed for elevrådet til brug ved kulturelle, oplysende og organisatoriske møder.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2001.

Undervisningsministeriet, den 15. januar 2001

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Troels Robert Breindal