Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse til blomsterbinder

 

I medfør af § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 2. september 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Formål, udbud og adgangskrav

§ 1. Formålet med uddannelsen er at sætte deltagerne i stand til at varetage grundlæggende blomsterbinderopgaver. Den uddannede skal have grundlæggende færdigheder inden for binderihåndværket og have kendskab til brancheforhold. Den uddannede skal desuden have kendskab til planter og afskårne blomster.

§ 2. Undervisningsministeren godkender, hvilke skoler der kan udbyde uddannelsen. En godkendelse kan tilbagekaldes.

§ 3. Adgang til uddannelsen har personer med relevant erhvervserfaring og personer, der kan sandsynliggøre, at de vil opnå relevant erhvervserfaring under uddannelsen.

    Stk. 2. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse og mål og om de krav, uddannelsen stiller til deltageren.

Kapitel 2

Struktur og varighed

§ 4. Uddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der kan tilrettelægges på heltid i overensstemmelse med reglerne i lov om åben uddannelse.

§ 5. Uddannelsen har et omfang, der svarer til en normeret arbejdstid for deltageren på 40 pct. af et deltagerårsværk, svarende til 16 ugers fuldtidsuddannelse. Et deltagerårsværk er en fuldtidsdeltagers arbejde i 1 år.

    Stk. 2. Den samlede uddannelse består af følgende fag, der vægtes som følger:

1) Praktisk og teoretisk binderi

65 pct.

2) Plantekundskab

20 pct.

3) Branchekendskab

15 pct.

    Stk. 3. Den uddannede skal have indsigt i og forståelse for beskæftigelsesområdets miljømæssige forhold.

§ 6. Skolen kan fritage for dele af undervisningen, hvis deltageren kan dokumentere tilsvarende forudsætninger. Ved afgørelsen tager skolen tillige stilling til, om fritagelsen omfatter tilhørende prøver.

Kapitel 3

Indhold, mål og tilrettelæggelse

§ 7. Skolen fastsætter undervisningens indhold, herunder eventuelle krav om mødepligt, og prøvernes tilrettelæggelse i en fagplan. Fagplanen skal være inden for de rammer, der fremgår af § 5, jf. § 4 og § 9, og de i bilag 1 beskrevne mål for fagene.

Kapitel 4

Lærerkvalifikationer

§ 8. Skolen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer for at varetage undervisningen, herunder relevant og aktuel erhvervserfaring. Kravene skal mindst svare til krav om lærerkvalifikationer i erhvervsuddannelserne.

Kapitel 5

Eksamen og bedømmelse

§ 9. Der afholdes prøve i hvert fag, jf. § 5. I faget praktisk og teoretisk binderi, jf. § 5, stk. 2, nr.1, afholdes kun prøve i praktisk binderi. Prøverne i henhold til § 5, stk. 2, nr. 2 og 3, er skriftlige eller mundtlige efter skolens bestemmelse. Prøveformen skal fremgå af skolens fagplan.

    Stk. 2. For afholdelse af prøverne gælder i øvrigt bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 6

Andre regler

§ 10. Undervisningsministeriet kan fravige bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold eller som led i tidsbegrænsede forsøg.

§ 11. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 7

Klager

§ 12. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Undervisningsministeriet af den som afgørelsen vedrører.

    Stk. 2. Klagen indgives skriftligt til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen giver inden for en frist på 1 uge klageren lejlighed til at kommentere skolens udtalelse. Kommentarerne medsendes til ministeriet. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 2001.

Undervisningsministeriet, den 17. januar 2001

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Lone Basse


Januar 2001

Bilag 1

Bekendtgørelse om uddannelse til blomsterbinder

Uddannelsens mål

Praktisk binderi

Undervisningen skal sikre, at deltageren

1) kan anvende binderiets arbejdsmetoder, værktøj, hjælpemidler og teknikker,

2) kan udføre buketbinding,

3) kan udføre arrangementbinderi,

4) kan udføre bryllupsbinderi,

5) kender til sæsonbinderi,

6) kan udføre begravelsesbinderi,

7) kender til udsmykningsopgaver og rumdekoration,

8) kender til planlægning og udførelse af en binderiopgave inden for en tids- og økonomisk ramme og

9) kan kalkulere og prissætte selvfremstillet binderiarbejde.

Teoretisk binderi

Undervisningen skal sikre, at deltageren

1) har kendskab til et farvesystem og den tilknyttede farvelære,

2) kender kompositionsteknikker, opbygningsmetoder og stilarter i binderi,

3) kender forskellige planters, blomsters og materialers former, strukturer og teksturer,

4) kan anvende det lærte om farvesammensætning, kompositionsteknikker, opbygningsmetoder, stilarter samt materialers former, strukturer og teksturer ved efterfølgende binderiøvelser.

Plantekundskab

Undervisningen skal sikre, at deltageren

1) har kendskab til minimum 25 potteplanter,

2) har kendskab til minimum 30 afskårne blomster,

3) har kendskab til minimum 20 frilandsplanter,

4) kan anvende plantenavne korrekt,

5) kender de grundlæggende metoder og principper for vækst og pasning af planter og snitblomster, herunder til planternes morfologi, anatomi og fysiologi,

6) kan behandle afskårne blomster og potteplanter korrekt ved indkøb og opbevaring,

7) kender til planters og afskårne blomsters holdbarhed og

8) kan anvende det lærte i forbindelse med kundebetjening.

Branchekendskab

Undervisningen skal sikre, at deltageren

1) har grundlæggende kendskab til blomsterbranchen,

2) har kendskab til distribution og indkøbsmuligheder af planter og blomster,

3) kender til forbrugerprofiler, herunder trends og livsstil,

4) kender en butiks afsætningsmuligheder i forhold til forskellige målgrupper, kundegrundlag, geografisk beliggenhed og konkurrenter,

5) kender metoder til sammensætning af butiksprofilen, herunder sortimentet, i forhold til butikkens målgrupper samt til kommunikation af butiksprofilen til målgrupperne,

6) kender principper for sortimentsudvikling i forhold til butiksprofil,

7) kender metoder til prisfastsættelse,

8) kender principper for indretning af salgslokalet med inventar,

9) kender metoder til varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter og

10) kender metoder til personligt salg og telefonservice.