Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deltagerråd ved produktionsskoler

 

I henhold til § 6 a i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 8. august 2000, fastsættes:

§ 1. Ved hver produktionsskole har deltagerne ret til at danne et deltagerråd.

    Stk. 2. Tager deltagerne ikke selv initiativ til at danne et deltagerråd, opfordrer skolens leder deltagerne hertil.

    Stk. 3. Skolen yder deltagerne assistance med den praktiske gennemførelse af valg til deltagerråd.

§ 2. Deltagerrådets opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige og faglige interesser.

§ 3. Deltagerrådet består af mindst 3 medlemmer. Alle skolens deltagere har valgret og er valgbare til deltagerrådet.

§ 4. Deltagerrådet udpeger en tilforordnet uden stemmeret til skolens bestyrelse, jf. lovens § 6, stk. 2, 4. pkt.

    Stk. 2. Deltagerrådet udpeger repræsentanter for deltagerne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for deltagerne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor deltagelsen ville stride mod anden lovgivning, jf. lovens § 6 a, 3. pkt.

§ 5. Forslag til vedtægter for deltagerrådet udarbejdes af skolen og vedtages på et møde for alle skolens deltagere.

    Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om

1) antal medlemmer af deltagerrådet,

2) fremgangsmåden ved valg af rådets medlemmer,

3) hvornår der skal foretages valg og for hvilken periode, evt. tillige bestemmelser om supplerende valg i løbet af en valgperiode,

4) afholdelse af mindst ét fast årligt møde for alle skolens deltagere,

5) faste dagsordenspunkter for deltagermøderne (aflæggelse af beretning, valg m.v.),

6) fremgangsmåden ved vedtægtsændringer.

Stk. 3. Vedtægterne kan indeholde yderligere bestemmelser.

§ 6. Deltagerrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Skolen stiller i fornødent omfang lokaler med tilhørende kontorfaciliteter til rådighed for deltagerrådet samt for deltagermøder, som indkaldes af rådet.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2001.

Undervisningsministeriet, den 23. januar 2001

Margrethe Vestager

/Svend Otto Bruun