Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne

 

I medfør af § 4, stk. 1, jf. § 25, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 25. juli 2000, fastsættes:

Undervisningens formål

§ 1. Grundfag i erhvervsuddannelserne omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Samtidig har fagene til formål at opfylde krav til ungdomsuddannelserne, herunder med hensyn til at fremme den personlige udvikling, at bidrage til studiekompetence og at give en forståelse af samfundet og dets udvikling.

    Stk. 2. De enkelte grundfag er beskrevet i bilag 1-26 (fagbilag) til bekendtgørelsen. Det fremgår af reglerne om henholdsvis grundforløb og de enkelte uddannelser, hvilke grundfag der indgår i de enkelte erhvervsuddannelser.

    Stk. 3. De faglige udvalg vælger grundfag i erhvervsuddannelserne, jf. § 38, stk. 5, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, således at de sammen med områdefag og specialefag bidrager til at understøtte de formål, som tilgodeses ved hovedbekendtgørelsens § 1, stk. 2-4. Grundfagene skal så vidt muligt vælges således, at emner inden for teknologi, service, naturfag, samfund og kommunikation på en afbalanceret måde indgår i uddannelserne.

Undervisningens tilrettelæggelse og niveauer

§ 2. Skolen gennemfører undervisningen i det enkelte grundfag sådan, at målene for hvert grundfag kan indgå i prøve eller anden bedømmelse af elevens standpunkt.

    Stk. 2. Skolen gennemfører undervisningen i de grundfag, som er obligatoriske i uddannelserne

1) i sammenhæng med områdefag og specialefag,

2) ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, hvor det er relevant,

3) på en sådan måde, at alsidige udtryksformer, herunder skriftlige og mundtlige, styrkes mest muligt i alle fag, og

4) med henblik på at give eleven indsigt i og forståelse af miljøet.

§ 3. Grundfag har følgende niveauer:

1) F er et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve.

2) E svarer til 10. klasse-prøve.

3) D er et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt niveau C.

4) C svarer til det gymnasiale niveau C.

    Stk. 2. Niveau fremgår af fagbilaget for det pågældende grundfag.

    Stk. 3. Skolen kan udbyde 2 eller flere niveauer som et samlet forløb, når organisatoriske eller pædagogiske forhold gør det hensigtsmæssigt.

§ 4. Skolen gennemfører undervisningen i grundfag på en sådan måde, at undervisningen i faget på højere niveau er baseret på gennemførelsen af det lavere niveau.

    Stk. 2. Eleverne følger 2 eller flere niveauer som et samlet forløb, når det er fastsat i elevens personlige uddannelsesplan.

    Stk. 3. Elever, der fortsætter undervisningen på højere niveau efter stk. 2, aflægger først prøve ved undervisningens afslutning. Eleven skal dog have standpunktskarakterer for de enkelte afsluttende niveauer, der indgår i forløbet.

    Stk. 4. Skolen tilbyder grundfag som valgfag eller som valgfri supplerende undervisning (påbygning). Eleven kan ikke vælge grundfag som valgfag eller som valgfri supplerende undervisning (påbygning), hvis eleven følger faget på samme eller højere niveau i den obligatoriske del af uddannelsen.

Merit

§ 5. En elev har ret til efter ansøgning at blive fritaget for at deltage i undervisningen og aflægge eventuel prøve (få merit) i et eller flere grundfag efter reglerne i stk. 2-5.

    Stk. 2. Merit for fag, der er omfattet af bekendtgørelse om merit for visse fag (meritbekendtgørelsen), gives efter disse regler.

    Stk. 3. Merit for grundfag, der ikke er omfattet af meritbekendtgørelsen, gives, hvor ikke andet er fastsat i reglerne om den pågældende uddannelse, såfremt eleven har gennemført undervisning, der i det væsentligste står mål med det pågældende grundfag. Meritbekendtgørelsen finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.

    Stk. 4. Såfremt eleven ikke har gennemført dele af indholdet af det fag, eleven får merit for, kan skolen kræve, at eleven deltager i undervisningen i disse dele af faget, hvis det er nødvendigt for at nå uddannelsens mål.

    Stk. 5. Ved merit forsynes grundforløbsbeviset eller skolebeviset med oplysning om niveau og om hvilken uddannelse, der har givet grundlag for den opnåede merit. En eventuel karakter i det meritgivende fag overføres.

§ 6. Når eleven får merit for et fag, skal skolen tilbyde undervisning i det fritagne grundfag på et højere niveau eller anden relevant undervisning.

    Stk. 2. Skolen fastsætter fremgangsmåde og frister for elevens valg af undervisning efter stk. 1.

Bedømmelse

§ 7. Ved bedømmelse finder reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt reglerne i bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne mv. anvendelse. 13-skalaen anvendes, medmindre andet er fastsat for det pågældende fag.

§ 8. Skolen giver standpunktskarakterer i alle grundfag, medmindre andet fremgår af fagbilaget. Når undervisningen er opdelt i moduler, skal delkarakterer for mål, der er afsluttet i tidligere moduler, indgå i grundlaget for standpunktskarakteren. Når et fag efter reglerne afsluttes med både en skriftlig og mundtlig prøve, gives tilsvarende en skriftlig og en mundtlig standpunktskarakter. Standpunktskaraktererne ved undervisningens afslutning skal meddeles eleven inden elevens deltagelse i prøverne i faget. Såfremt et grundfag ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, gives en standpunktskarakter for den gennemførte undervisning. Standpunktskarakterer indgår ikke i beregning af gennemsnitskarakter eller i beståelseskriterier, når eleven skal deltage i prøve i de pågældende fag, medmindre andet fremgår af reglerne om uddannelsen.

§ 9. Grundfag afsluttes med de prøver (eksaminer), som fremgår af det pågældende fagbilag, jf. dog § 4, stk. 3, og § 10.

    Stk. 2. Ved bedømmelse af mundtlige og skriftlige prøver fastsættes karakteren af en censor og eksaminator i forening, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. Ved bedømmelse af skriftlige prøver på niveau C fastsættes karakteren af to censorer i forening.

    Stk. 4. Når der efter reglerne om faget gives mere end en karakter for et fag, skal hver karakter være mindst 6, for at faget er bestået.

§ 10. Den enkelte elev skal kun deltage i højst nedennævnte antal prøver i grundfag (incl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed af den obligatoriske undervisning, jf. dog stk. 2:

1)

0-20 uger

1

2)

21-40 uger

2

3)

41-60 uger

3

4)

61 uger og derover

4

    Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke prøver i førstehjælp samt prøver i grundfag, der følges som valgfri supplerende undervisning (påbygning). Stk. 1 omfatter heller ikke omprøver. Stk. 1 omfatter ikke prøver, der i henhold til reglerne om faget eller uddannelsen aflægges til opfyldelse af myndighedskrav.

§ 11. Undervisningsministeriet fastsætter for hver eksamenstermin i en rækkefølge (prioriteringsliste) prøver, der udtrækkes i terminen. Skolen afvikler prøverne i de grundfag, som eleven har gennemført, i overensstemmelse med rækkefølgen og i overensstemmelse med antallet af prøver efter § 10, stk. 1.

    Stk. 2. Eleverne kan først få meddelt, hvilke prøver i grundfag, de skal deltage i, 7 dage før prøven skal finde sted. Skolen kan fastsætte en længere periode i skolens eksamensplan.

§ 12. Opgaverne (spørgsmålene) ved mundtlige prøver stilles af skolen. Medmindre andet er fastsat i det pågældende fagbilag, skal opgaverne tilsammen omfatte faget som helhed, og deres antal skal være rimeligt i forhold til antallet af eksaminander. Hver opgave skal omfatte væsentlige emner inden for faget. Eleven vælger opgave (spørgsmål) efter eksamensbekendtgørelsens § 31.

    Stk. 2. Medmindre andet fremgår af fagbilaget, fastsætter skolen forberedelsestid og tilladte hjælpemidler efter eksamensbekendtgørelsens § 30. Såfremt andet ikke er fastsat, må eleven medbringe alle skriftlige hjælpemidler til forberedelsen, herunder eventuelle ordbøger.

    Stk. 3. Spørgsmål, kursusarbejder, projektrapporter eller lignende samt oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes af skolen til censor i så god tid inden prøven, at disse kan drøftes med eksaminator inden prøven. Censor kan, så vidt muligt senest dagen før prøvedagen, henstille, at eksamensspørgsmål udgår, ændres eller tilføjes.

    Stk. 4. Samme ekstemporaltekst eller samme lokalt udarbejdede opgaver må højst indgå i 3 spørgsmål samme dag og kan ikke bruges ved efterfølgende eksamensdage på samme hold, medmindre andet er anført i fagbilaget.

§ 13. Det fremgår af fagbilaget, om skriftlige prøver stilles af skolen eller af ministeriet. Medmindre andet fremgår af fagbilaget, er alle skriftlige hjælpemidler tilladt.

Klager

§ 14. Elever kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen, for så vidt angår retlige mangler.

    Stk. 2. Klage skal indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Såfremt klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Ministeriet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

    Stk. 3. Klager vedrørende prøver følger bekendtgørelsen om eksamensordning på erhvervsskolerne mv.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juli 2001.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 455 af 7. juni 1996 om grundfag i erhvervsuddannelserne ophæves, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. Eventuel sygeeksamen eller omprøve finder sted efter de regler, der gælder for den oprindelige prøve.

Undervisningsministeriet, den 3. juli 2001

P.M.V.
Jørgen T. Møller
fg. styrelseschef

/Arne Andreasen


Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

Fortegnelse over fagbilag

     

1.

ARBEJDSMILJØ

 

2

BIOLOGI

 

3.1

DANSK

 

3.2.1

Niveau C De merkantile erhvervsuddannelser

 

3.2.2

Niveau C De tekniske erhvervsuddannelser

 

4.

DESIGN

 

5.1

ERHVERVSØKONOMI

 

5.2

Niveau C

 

6.1

FREMMEDSPROG

 

6.2.1

Niveau C Engelsk De merkantile erhvervsuddannelser

 

6.2.2

Niveau C Engelsk De tekniske erhvervsuddannelser

 

6.3.1

Niveau C Tysk De merkantile erhvervsuddannelser

 

6.3.2

Niveau C Tysk De tekniske erhvervsuddannelser

 

6.4.1

Niveau C Fransk De merkantile erhvervsuddannelser

 

6.4.2

Niveau C Fransk De tekniske erhvervsuddannelser

 

6.5

Niveau C Spansk

 

7.1

FYSIK

 

7.2

Niveau C

 

8.1

FØRSTEHJÆLP OG BRAND

 

8.2

GRUNDKURSUS I FØRSTEHJÆLP OG PSYKISK FØRSTEHJÆLP

 

8.3

UDVIDET FØRSTEHJÆLP

 

8.4

UDVIDET FØRSTEHJÆLP - SUPPLEMENTKURSUS TIL GF-KURSUS

 

9.

HYGIEJNE

 

10.

IDRÆT

 

11.1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

 

11.2

Niveau C

 

12.1

KEMI

 

12.2

Niveau C

 

13.1

MATEMATIK

 

13.2.1

Niveau C De merkantile erhvervsuddannelser

 

13.2.2

Niveau C De tekniske erhvervsuddannelser

 

14.

MATERIALEFORSTÅELSE

 

15.

MILJØ

 

16.1

NATURFAG

 

16.2

Niveau C

 

17.

PRODUKTUDVIKLING, PRODUKTION OG SERVICE

 

18.

PSYKOLOGI

 

19.

REKLAME

 

20.1

SALG OG SERVICE

 

20.2

Niveau C

 

21.1

SAMFUNDSFAG

 

21.2

Niveau C

 

22.

SAMFUNDSLÆRE

 

23.

STIL, FORM OG FARVE

 

24.

SUNDHED

 

25.1

VIRKSOMHEDSLÆRE OG INNOVATION

 

25.2

Niveau C

 

26.

ØKONOMI

 

Bilag 1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

ARBEJDSMILJØ

Vejledende uddannelsestid

1,0 uger

2,0 uger

3,0 uger.

Trindelingen i timetallet angiver basisniveauet og muligheden for at supplere dette med henblik på at kunne uddybe den teoretiske og praktiske dimension i faget.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge vægtes mål nr. 1), 2) og 3).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger vægtes mål nr. 1), 2), 3), 4) og 5).

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår forståelse for - og kan bidrage til - bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø,

2) bliver i stand til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder at vælge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser,

3) opnår viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø,

4) kan gøre rede for arbejdsmiljøets og det ydre miljøs betydning for sundhed og livskvalitet og kan forholde sig til den aktuelle debat herom,

5) kan gøre rede for produktionsformernes og de teknologiske ændringers betydning for miljøet,

6) lærer at identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, det ydre miljø og virkninger heraf og

7) kan forholde sig til, hvordan miljøproblemer kan løses eller forebygges.

2. Undervisningens indhold

Undervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt i væsentlige emner vedrørende fag- eller brancherelevant arbejdsmiljø og omfatter følgende perspektiver: Oprindelse, virkning og handling og sammenhængen mellem dem.

Oprindelsesperspektivet vedrører produktionsfaktorernes betydning for arbejdsmiljøet. Virkningsperspektivet koncentreres om produktionsprocessens forskellige påvirkninger af arbejdsmiljøet og konsekvenserne heraf. Handlingsperspektivet vedrører forbedringer af arbejdsmiljøet på alle niveauer, herunder ændringer af holdninger og adfærd, produktionsfaktorer og -proces også gennem teknologisk udvikling.

I det korte forløb undervises der grundlæggende i sikkerhed og sundhed som omdrejningspunkt for arbejdsmiljøundervisningen.

I det mellemste forløb lægges der vægt på det systematiske arbejdsmiljøarbejde. Der undervises i udarbejdelse af APV (arbejdspladsvurderinger jf. lov om arbejdsmiljø) og lægges vægt på indførelse og anvendelse af branchetilpassede procedurer og instruktioner.

Disse udarbejdes i forhold til det konkrete arbejde, som elever/lærlinge arbejder med i såvel undervisning som praktik.

Ved det lange forløb skal der undervises i temaer såsom opbygningen af miljø- og arbejdsmiljøstyringssystemer og håndbøger. I konkrete brancher, hvor sådanne systemer forventes anvendt, er det oplagt at beskæftige sig med de ansattes opgaver ved denne certificering. Derudover lægges vægt på temaforløb såsom arbejdsmiljø historisk belyst, psykisk arbejdsmiljø, medarbejderindflydelse, selvstyrende grupper m.m. belyst i relation til faget arbejdsmiljø.


Bilag 2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

BIOLOGI

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Uden for niveau

1,0 uge

Niveau F:

2,0 uge

Niveau E:

Niveau F + 1,0 uge

Niveau D:

Niveau E + 1,0 uge

Niveau C:

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

1. Uden for niveau/Niveau F, E, D

Uden for Niveau omfatter 1 til 2 af fagets områder.

Niveau F:

omfatter 3 til 4 af fagets områder.

Niveau E:

omfatter 5 til 6 af fagets områder.

Niveau D:

omfatter alle fagets områder

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan redegøre for biologisk tankegang og metode,

2) kan udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg,

3) kan formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg,

4) kan opnå kendskab til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for naturen og samfundet,

5) kan redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

6) kan redegøre for et eller flere af følgende områder: centrale økologiske sammenhænge, principper for nedarvning, planters anatomi og fysiologi, dyrs anatomi og fysiologi, insekters anatomi og fysiologi, mikroorganismers anatomi og fysiologi, bioteknologi.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger. Praktisk arbejde, forsøg, undersøgelser og eksperimenter indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Økologiske sammenhænge

Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil.

Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer. Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder.

Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen.

Analyser af aktuelle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser. Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer.

Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser.

Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer.

De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser.

Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer.

Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi.

Bioteknologiske principper med henblik på produktion.

Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug.

Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

h. Projektarbejde

I undervisningen indgår der projektarbejde og rapportskrivning. Eleverne kan arbejde med projektet uden for den fastlagte undervisningstid. Antal rapporter nedenfor er inkl. forudgående niveau.

Uden for niveau udarbejdes der ikke projektrapport.

På niveau F udarbejdes 1 projektrapport.

På niveau E udarbejdes 2 projektrapporter.

På niveau D udarbejdes 3 projektrapporter.

Hver rapport skal være af et omfang svarende til 3 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde).

1.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve for niveau F, E og D. Der er ikke mundtlig prøve i faget uden for niveau. For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at projektrapporten er godkendt af læreren. Prøven består af projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Der gives forberedelsestid på 20 minutter til spørgsmålet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag.

Eksamination incl. votering varer ca. 20 minutter og omfatter følgende:

1) Der eksamineres i den godkendte projektrapport.

2) Der eksamineres i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

2. Niveau C

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) selvstændigt kan redegøre for biologisk tankegang og metode,

2) selvstændigt kan udføre og dokumentere simple biologiske eksperimenter, undersøgelser eller forsøg,

3) selvstændigt kan formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg,

4) kan vurdere teknologiske udviklingsmuligheder og opnå elementære, faglige forudsætninger for at vurdere og deltage i debatten om aktuelle biologiske problemstillinger og deres betydning for naturen, samfundet, økonomien og individet,

5) selvstændigt kan redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

6) kan redegøre for et eller flere af følgende områder: centrale økologiske sammenhænge, principper for nedarvning, planters anatomi og fysiologi, dyrs anatomi og fysiologi, insekters anatomi og fysiologi, mikroorganismers anatomi og fysiologi, bioteknologi og individ.

2.2 Undervisningens indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i individ, miljø- og produktionsmæssige problemstillinger. Praktisk arbejde, forsøg, undersøgelser og eksperimenter indgår i undervisningen.

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Økologiske sammenhænge

Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil.

Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer. Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder.

Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen.

Analyser af aktuelle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser. Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr (mennesket) og mikroorganismer.

Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser.

Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer.

De almindelige organers funktioner og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser.

Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer.

Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

Bioteknologiske principper med henblik på produktion.

Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug.

Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

h. Individ

Kendskab til et eller flere organsystemers funktioner og regulering. Menneskets sexologi samt forhold, der har indflydelse på den, så eleven kan gøre rede for og tage stilling til en given påvirknings betydning for mennesket og dets sundhed.

i. Biologiske arbejdsmetoder

Eleven skal kunne udføre og beskrive enkle biologiske eksperimenter, så eleven udviser forståelse af 1) betydningen af eksperimenter som grundlag for biologiske teorier og 2) biologiske processers betydning for teknik, produktion, individ og miljø.

j. Projektarbejde

I undervisningen indgår der projektarbejde og rapportskrivning. Eleverne kan arbejde med projektet uden for den fastlagte undervisningstid.

Der udarbejdes i et 4 ugers forløb 3 projektrapporter og mindst et biologisk eksperiment med tilhørende rapport. I et 2 ugers forløb, der bygger på niveau D, udarbejdes en projektrapport og mindst et biologisk eksperiment med tilhørende rapport.

Hver rapport skal være af et omfang svarende til 3 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde).

2.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning. Spørgsmålene har udgangspunkt i dokumentationer og projektrapporter fra undervisningen. Spørgsmålene omhandler emner, temaer eller lignende og kan inddrage figurer, tabeller og andre materialer. Prøven omfatter en selvstændig fremlæggelse. Eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Under prøven og i forberedelsen må anvendes notater, materialer, dokumentation og projektrapporter fra undervisningen. Der gives forberedelsestid på 20 minutter. Eksaminationen incl. votering varer ca. 20 minutter.


Bilag 3.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

DANSK

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

Niveau F + 2,0 uger

Niveau D:

Niveau E + 2,0 uger

1. Niveau F og E

1.1. Undervisningens mål

Undervisningen på niveau E skal udbygge målene fra niveau F.

Målet med undervisningen på niveau E og F er, at eleven

1) kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i forskellige situationer både mundtligt og skriftligt,

2) kan analysere og vurdere forskellige tekstformer og sætte dem ind i en given sammenhæng,

3) får styrket evnen til reflekteret læsning,

4) får styrket sin bevidsthed om sprogets brug og muligheder,

5) får styrket evnen til at indgå i forskellige kommunikative sammenhænge af almen og erhvervsmæssig art, og

6) får styrket sin personlige og sociale udvikling og opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, eleven er en del af.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Der må arbejdes med enhver form for læst, set eller hørt tekst.

a. Tekstarbejde

Gennem tekstarbejdet får eleven kendskab til faglig metode, herunder redskaber til analyse af litterære og massekommunikative tekster samt billeder. Brugen af faglige metoder skal sikre, at eleven lærer at analysere og tage stilling til tekster og sætte dem ind i en elementær sammenhæng af psykologisk, social, teknologisk eller kulturhistorisk art.

Eleven skal arbejde med forskellige teksttyper og genrer. Fiktion, sagprosa og billeder indgår.

Hovedvægten lægges på tekster fra nyeste tid. Tekstvalg og tekstarbejde skal give grundlag for en kulturhistorisk perspektivering, så eleven i et vist omfang stifter bekendtskab med andre tiders normer, værdier og udtryksformer.

Den oplevelsesmæssige side af faget tilgodeses ved valg af tekster, hvor interesse og oplevelse danner udgangspunkt for efterfølgende bearbejdning, og ved at eleven arbejder med utraditionelle udtryksformer.

Valg af tekster skal, i det omfang det er muligt, foretages af lærer og elever i fællesskab.

Herunder specielt for niveau E:

Der læses mindst 2 emner. I et emne skal der arbejdes med tekst- og kommunikationsformer i relation til virksomhedens interne og eksterne kommunikation. Det andet emne er valgfrit.

I det valgfrie emne arbejdes med tekster, der bearbejdes analytisk, og tekster, der læses med henblik på at oparbejde en emnerelevant baggrundsviden. Emnet skal have en sådan tyngde og spændvidde, at det muliggør selvstændigt arbejde med del- eller underemner, der imødekommer forskellige elevinteresser og indfaldsvinkler.

b. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Mundtlig og skriftlig fremstilling indgår som integrerede elementer i undervisningen.

Der arbejdes med at udvikle elevens færdigheder i at anvende sproget bevidst og varieret, herunder med at øge den enkeltes ordforråd og begrebsverden.

Endvidere arbejdes der med at udvikle elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler, ligesom arbejdet med den mundtlige fremstilling skal styrke elevens evne til at lytte både i samtale, ved fortælling og længere mundtlig fremstilling.

Arbejdet med skriftlig fremstilling skal udvikle elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Som fremstillingsformer indgår resume, referat, ansøgning, beskrivelse, analyse, fri fremstilling og rapport.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

c. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og svarer til 4 standardopgaver på niveau F. På niveau E yderligere 2 standardopgaver og 1 rapport på 4-6 maskinskrevne sider, der svarer til 2 standardopgaver. (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde). Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til redigering, omskrivning og lignende procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

1.3. Eksamen.

Der afholdes 2 prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 4 timer.

Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem.

Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed.

b. Mundtlig prøve

Pensum omfatter, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Specielt for niveau E skal pensum også omfatte mindst 2 emner med tilhørende tekster. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Eksaminator udarbejder opgaver med ekstemporaltekst med tilknytning til pensum.

Eleven får en opgave ved lodtrækning.

Der gives 40 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination incl. votering varer ca. 20 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

2. Niveau D

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) kan foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige tekstformer, og

2) får styrket evnen til kritisk læsning og vurdering af fagets områder.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig sprogbrug. Der må arbejdes med enhver form for læst, set eller hørt tekst.

a. Tekstarbejde

Gennem tekstarbejdet styrkes elevens færdighed i brugen af fagets metoder, herunder at kunne anvende fagets redskaber til analyse af både litterære og massekommunikative tekster samt billeder. Brugen af faglige metoder skal sikre, at eleven opnår en vis sikkerhed i at analysere og perspektivere tekster.

Eleven skal arbejde med forskellige teksttyper og genrer. Fiktion, sagprosa og billeder indgår.

Hovedvægten lægges på tekster fra nyeste tid.

Tekstvalg og tekstarbejde skal give grundlag for en samfundsmæssig, teknologisk, psykologisk og kulturhistorisk perspektivering.

Den oplevelsesmæssige side af faget tilgodeses ved valg af tekster, hvor interesse og oplevelse danner udgangspunkt for efterfølgende bearbejdning, og ved at eleven arbejder med utraditionelle udtryksformer.

Valg af tekster skal, i det omfang det er muligt, foretages af lærer og elever i fællesskab.

b. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Der arbejdes med at udvikle elevens bevidsthed om sprogets brug, betydning og muligheder i forskellige kommunikationssammenhænge, herunder på at styrke den enkeltes evne til at udtrykke sig sikrere og mere varieret i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge.

I arbejdet med mundtlig fremstilling styrkes elevens evne til at lytte og udtrykke sig på en hensigtsmæssig måde gennem samtale, oplæg og diskussion.

I arbejdet med skriftlig fremstilling udarbejder eleven tekster af forskellig art og omfang. Som fremstillingsformer indgår resume, referat, ansøgning, beskrivelse, analyse, fri fremstilling og rapport.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

c. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og svarer til yderligere 4 standardopgaver efter det forudgående niveau (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde). Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til redigering, omskrivning og lignende procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

2.3. Eksamen

Der afholdes 2 prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 4 timer. Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem. Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven. Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed.

b. Mundtlig prøve

Pensum omfatter, hvad der er arbejdet med i faget. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Eksaminator udarbejder opgaver med ekstemporaltekst med tilknytning til pensum.

Eleven får en opgave ved lodtrækning.

Der gives 40 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination incl. votering varer ca. 20 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


Bilag 3.2.1.

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C DANSK. De merkantile erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2 uger

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) udvikler sin lyst og evne til at opleve og forholde sig reflekterende til litteratur og andre tekstformer inden for det udvidede tekstbegreb,

2) kan foretage en metodisk tekstanalyse med perspektivering og give en begrundet vurdering af forskellige tekstformer inden for det udvidede tekstbegreb,

3) kan formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt,

4) kan udtrykke sig sikkert og varieret i personlige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge,

5) kan formulere sig hensigtsmæssigt i forskellige kommunikationssituationer,

6) udvikler sine kreative evner i arbejdet med sproglige udtryksformer, og

7) udvider sit almene erfaringsgrundlag og herunder sin forståelse af den kulturelle sammenhæng, eleven selv er en del af.

1.2. Undervisningens indhold

For elever, der i forvejen har niveau D, skal indholdet i niveau C supplere indholdet i niveau D.

Fagets hovedområde er dansk sprog og litteratur, og der kan arbejdes med enhver læst, set eller hørt tekst inden for rammerne af det udvidede tekstbegreb.

Litterære tekster udgør det centrale område, men også billeder, massekommunikative og erhvervskommunikative tekster indgår. Oversatte tekster fra andre sprog- og kulturområder kan inddrages i begrænset omfang.

Tekstarbejdet og arbejdet med mundtlig og skriftlig fremstilling udgør de centrale discipliner. Arbejdet med at styrke elevernes mundtlige og skriftlige kompetence foregår både integreret i og ved siden af tekstarbejdet.

a. Tekstarbejde

Tekstarbejdet omfatter læsning og metodisk analyse af litterære, massekommunikative og erhvervskommunikative tekster. Andre udtryksformer kan indgå. De analyserede tekster perspektiveres i en samfundsmæssig, psykologisk, kulturhistorisk eller anden sammenhæng. Teksterne gøres til genstand for en begrundet vurdering. Den mere umiddelbare tekstoplevelse tilgodeses gennem samtale, diskussion og kreativ bearbejdning.

Undervisningen tilrettelægges i videst muligt omfang af lærer og elever i fællesskab.

Hovedparten af undervisningen tilrettelægges som en emnekreds og to eller flere emner, heraf et sprogligt emne. Emnekreds og emner kan indgå i tværfaglige forløb.

En emnekreds kan være sammensat af tekster omkring et tema, et forfatterskab, en periode eller en genre.

En emnekreds består af en række primærtekster, heraf mindst et hovedværk, og af en større eller flere mindre sekundærtekster.

Primærtekster er tekster, der bearbejdes analytisk. Sekundærtekster er tekster, der læses med henblik på at oparbejde en generel baggrundsviden, der giver eleverne mulighed for at se de analyserede tekster i en større sammenhæng.

Et hovedværk er en roman, en novellesamling, en digtsamling, et skuespil, en film, et hørespil, et tv-spil, en essaysamling eller evt. en anden samling tekster af samme forfatter.

Et emne er et undervisningsforløb, hvor der læses primær og sekundærtekster.

I det sproglige emne er verbalsproget i centrum. Det sproglige emne kan sætte fokus på f.eks. fagsprog, forvaltningssprog, politikersprog, reklamesprog, journalisters sprog, lokalsprog eller gruppesprog.

b. Mundtlig fremstilling

I undervisningen indgår arbejdet med mundtlig fremstilling som et integreret led i emnekreds- og emnelæsningen. Der kan også tilrettelægges særlige forløb, hvor mundtlig fremstilling står centralt.

I emnekreds- og emnelæsningen kan der indgå kortere mundtlige foredrag, debatoplæg eller anmeldelser. I et særligt forløb kan der arbejdes med f.eks. præsentationsteknik. I forbindelse med den mundtlige udtryksevne kan der også arbejdes med f.eks. højtlæsning, genfortælling, emnestyret samtale eller dramatisering.

c. Skriftlig fremstilling

I undervisningen indgår arbejdet med den skriftlige fremstilling som et integreret led i emnekreds- og emnelæsningen. Der kan også tilrettelægges særlige forløb, hvor skriftlig fremstilling står centralt.

I arbejdet med forskellige skriftlige genrer og teksttyper udarbejder eleverne mindre og større tekster, f.eks. resumé, referat, analyse og fri fremstilling. Eleverne arbejder med sprogets forskellige funktioner, herunder sprogets praktiske brug i personlige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge.

Anvendelse af IT er en del af det skriftlige arbejde i forbindelse med f.eks. journalistisk formidling og kreativ skrivning.

Hvor det er funktionelt, arbejdes der med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og svarer til 7 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde) i et 4 ugers forløb og 4 standardopgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D. 10%-25% af arbejdet med skriftlige opgaver anvendes til redigering, omskrivning og lignende procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

1.3. Eksamen

Der afholdes to prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 4 timer.

Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer valgmulighed mellem flere opgaver. Hver opgave har et tekstgrundlag. I mindst en opgave skal tekstgrundlaget gøres til genstand for analyse.

Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed.

b. Mundtlig prøve

Pensum skal omfatte en emnekreds og to emner, samt hvad der i øvrigt er arbejdet med i faget. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Der udarbejdes ekstemporalopgaver, der tilsammen bredt dækker alle dele af pensum.

Eleven får sin opgave ved lodtrækning.

Der gives 40 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination incl. votering varer ca. 20 minutter.

Ekstemporalopgaverne skal analyseres og perspektiveres.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentligste sider af tekstens indhold og form samt til at perspektivere teksten ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


Bilag 3.2.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C DANSK. De tekniske erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) udvikler sin lyst og evne til at opleve og forholde sig reflekterende til litteratur og andre tekstformer inden for det udvidede tekstbegreb,

2) øger sin sproglige bevidsthed og dermed udvikler sin evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt,

3) udvikler sine kreative evner i arbejdet med sproglige udtryksformer,

4) udvider sit almene erfaringsgrundlag, herunder forståelsen af sin egen kulturelle kontekst,

5) kan foretage en metodisk tekstanalyse med perspektivering af de analyserede tekster og give en begrundet vurdering af dem, og

6) udvider sit kendskab til sprogets forskellige funktioner i personlige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge.

2.2. Undervisningens indhold

For elever der i forvejen har niveau D skal indholdet i niveau C supplere indholdet i niveau D.

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig sprogbrug. Der må arbejdes med enhver form for læst, set eller hørt tekst. Litterære tekster udgør det centrale område, men også massekommunikative og erhvervskommunikative tekster indgår. Oversatte tekster fra andre sprog- og kulturområder må inddrages i begrænset omfang. Tekstarbejdet og arbejdet med mundtlig fremstilling udgør de centrale discipliner.

a. Tekstarbejde

Tekstarbejdet omfatter læsning og metodisk analyse af litterære, massekommunikative og erhvervskommunikative tekster. Billeder indgår blandt teksterne og andre udtryksformer må inddrages.

De analyserede tekster perspektiveres i en samfundsmæssig, psykologisk, kulturhistorisk eller anden sammenhæng. Teksterne gøres til genstand for en begrundet vurdering.

Den oplevelsesmæssige side af tekstarbejdet tilgodeses gennem samtale, diskussion og kreativ bearbejdning.

Der læses to eller flere emner.

Et emne skal være en litterær periode, og et emne skal behandle mediekultur.

Et eller flere emner må inddrage tekster fra andre sprog- og kulturområder.

Der læses mindst et hovedværk.

Undervisningen tilrettelægges i videst muligt omfang af lærer og elever i fællesskab.

b. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Der arbejdes med at udvikle elevens bevidsthed om sprogets brug, betydning og muligheder i forskellige kommunikationssammenhænge, herunder på at styrke den enkeltes evne til at udtrykke sig sikrere og mere varieret i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge.

I arbejdet med mundtlig fremstilling styrkes elevens evne til at lytte og til at udtrykke sig på en hensigtsmæssig måde gennem samtale, oplæg og diskussion.

I arbejdet med skriftlig fremstilling udarbejder eleven tekster af forskellig art og omfang. Som fremstillingsformer indgår beskrivelse, analyse og fri fremstilling.

Hvor det er funktionelt arbejdes der med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

c. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og svarer til 7 standardopgaver i et 4 ugers forløb og 4 standardopgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D. Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til redigering, omskrivning og lignende procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

2.3. Eksamen

Der afholdes 2 prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 4 timer.

Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem.

Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed, idet besvarelsen vurderes som en helhed.

b. Mundtlig prøve

Pensum omfatter, hvad der er arbejdet med i faget. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Eksaminator udarbejder opgaver med ekstemporaltekst med tilknytning til pensum.

Eleven får en opgave ved lodtrækning.

Der gives 40 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination incl. votering varer ca. 20 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


Bilag 4

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

DESIGN

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau E:

2,0 uger

Niveau C:

3,5 uger

1. Niveau E

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan beskrive, analysere og vurdere design med henblik på form og funktion,

2) kan identificere og vurdere designfunktioner ud fra individuelle og kollektive brugersynspunkter,

3) opnår kendskab til designprocesser og bevidsthed om faktorer, der har indflydelse på problemløsning og formgivning,

4) opnår bevidsthed om designs miljøkonsekvenser og kan vurdere designprodukter i dette perspektiv og

5) opnår forståelse af kulturelle og teknologiske betingelser for design.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende tre områder (herudover må arkitektur og by- og landskabsplanlægning inddrages):

1) Industrielle produkter.

2) Håndværksbaserede produkter.

3) Grafisk kommunikation.

Til belysning af fagets områder indgår følgende emner (herudover må farve- og materialelære, økonomi og markedsforhold inddrages):

1) Funktion og form.

2) Stil, mode og status.

3) Æstetik og perception.

4) Ergonomi.

5) Miljøforhold og genbrug.

6) Teknologi.

7) Livsformer og livsstil.

Undervisningen er opdelt i 2 moduler af ens omfang.

a. Modul 1

Der arbejdes med designbegrebet med udgangspunkt i konkrete eksempler. Ligeledes belyses den industrielle produktkulturs historiske udvikling fra ca. 1870 til nutiden gennem et bredt udvalg af designeksempler.

Forskellige designopfattelser og teorier om design introduceres, og der arbejdes med elementære metoder og redskaber til at beskrive, analysere og vurdere designobjekter, herunder designs praktiske, æstetiske og symbolske funktioner.

Der arbejdes med forskelligartede eksempler på design forstået både som praktisk problemløsning og som produktsprogligt medium for kommunikation af normer og holdninger.

Valg af analyseobjekter og synsvinkler skal tilgodese muligheden for teknologisk, kulturel og miljømæssig perspektivering.

b. Modul 2

Der arbejdes med et valgfrit designtema, som fastlægges i samarbejde mellem lærer og elever.

Temaet skal have en sådan tyngde og spændvidde, at det kan give grundlag for bearbejdning gennem del- og underemner og for belysning fra forskellige synsvinkler, f.eks. en teknologisk, æstetisk, ergonomisk, miljømæssig- , social eller historisk.

Praktisk arbejde med visualisering af designsammenhænge og formgivning må indgå.

1.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve. Prøven baseres på et ekstemporalt materiale. Dette må omfatte en eller flere designprodukter, evt. præsenteret i afbildet form, og skal have tematisk sammenhæng med emner, der er arbejdet med i undervisningen. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning.

Forberedelsestid 20 minutter. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksamination inkl. votering varer ca. 20 minutter.

Eleven skal i samtale med læreren foretage en beskrivelse, analyse og perspektivering af materialet med udgangspunkt i et spørgsmål hertil.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentation.

2. Niveau C

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan beskrive, analysere og vurdere design,

2) opnår kendskab til designprocesser, herunder faktorer, som øver indflydelse på den konkrete problemløsning og formgivning,

3) opnår praktisk kendskab til formulering og løsning af mindre designopgaver,

4) opnår bevidsthed om teknologiske og kulturelle betingelser for design, herunder kendskab til væsentlige træk i den industrielle produktkulturs udvikling og

5) uddyber sin forståelse af og personlige holdning til design og kvalitetsspørgsmål.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen kombinerer fagets praktiske og teoretiske aspekter.

I valget af emner udgør form og funktion et grundlæggende tema. Emnerne bearbejdes under en teknologisk, en kulturel og en samfundsmæssig synsvinkel.

Som led i den praktiske del af undervisningen løser eleven mindre designopgaver, hvoraf mindst en skal repræsentere en individuel opgaveløsning.

Hovedvægten lægges på industriel produktdesign og håndværksbaserede produkter. Grafisk design, arkitektur og by- og landskabsplanlægning må inddrages.

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Praktisk problemløsning og formgivning

Der arbejdes med analyse og formulering af grundlæggende designspørgsmål, med ideudvikling og med praktisk og eksperimenterende opgaveløsning.

I arbejdet med den praktiske dimension inddrages elementære medier som skitser, tegninger, modeller o.l. Arbejdet indgår i eksamen.

b. Designteori og -analyse

Designbegrebet behandles ud fra forskellige definitioner og eksempler. Forskellige designopfattelser og teorier om design inddrages, og der arbejdes med elementære metoder til beskrivelse, analyse og vurdering af designobjekter. Design anskues under en dobbelt synsvinkel som praktisk problemløsning og som medium for kommunikation af normer, værdier og holdninger.

c. Designprocessen

Der arbejdes med konkrete eksempler på designprodukters vej fra ide til færdigt produkt.

Herunder belyses dels de faktorer, der øver indflydelse på valg og beslutninger i processen, dels de teknikker, redskaber og arbejdsmetoder, der tages i anvendelse.

d. Designhistorie

Den industrielle produktkulturs historie fra ca. 1850 og til nutiden belyses med sigte på væsentlige perioder og træk. Der lægges vægt på de historiske betingelser for design, herunder teknologiske, kulturelle og æstetiske forholds indflydelse på den industrielle formgivning.

e. Design, teknologi og samfund

Samspillet mellem design, teknologi og samfundsmæssige faktorer som produktionsbetingelser, økonomi, markedsvilkår og miljøforhold illustreres og belyses. Ved inddragelse af konkrete og aktuelle problemstillinger anskues et givet designspørgsmål under en bredere teknologisk og samfundsmæssig synsvinkel.

2.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve. Prøven består af et elevarbejde og en opgave, som eleven får ved lodtrækning. Der gives ca. 20 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

Eksaminationen varer ca. 20 minutter og omfatter følgende:

a. En opgave.

Opgaverne baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter et eller flere designprodukter. Eleven skal beskrive, analysere og vurdere opgavens materiale ud fra en designmæssig synsvinkel.

b. Elevarbejde.

Eleven skal redegøre for de overvejelser, der ligger til grund for den praktiske problemløsning og formgivningen.


Bilag 5.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

ERHVERVSØKONOMI

Nivauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

1,0/2,0 uger

Niveau E:

Niveau F + 2,0 uger

Niveau D:

Niveau E + 2,0 uger

1. Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår viden om og forståelse af virksomhedens etablering,

2) kan udarbejde et simpelt regnskab på baggrund af daglige registreringer, og

3) kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og inddrage miljømæssige forhold i arbejdet med de erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Hvis faget gennemføres med vejledende uddannelsestid på 1,0 uge, skal undervisningen alene sigte mod mål nr.1) og 2).

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Virksomheden

Undervisningen omfatter virksomhedsbegrebet og virksomhedens opbygning.

b. Økonomi

Undervisningen omfatter grundlæggende registreringer af vare- og omkostningstransaktioner, pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger. Opstilling af et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed.

2. Niveau E

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) kan udarbejde regnskab på baggrund af daglige registreringer,

2) kan udarbejde simple budgetter, og

3) kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og inddrage miljømæssige forhold i arbejdet med de erhvervsøkonomiske problemstillinger.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Virksomheden

Undervisningen omfatter virksomhedsbegrebet og virksomhedens opbygning. Endvidere omfatter undervisningen virksomhedens idé, mål og grundlæggende organisering, herunder ejerformer.

b. Økonomi

Undervisningen omfatter grundlæggende registreringer af vare- og omkostningstransaktioner, pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger. Opstilling af regnskab for handels- og servicevirksomheder.

Udarbejdelse af resultatbudget og simpelt likviditetsbudget på basis af en ind- og udbetalingsmodel.

c. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og skal være af et omfang svarende til 5 standardopgaver (1 standardopgave = 3 timers elevarbejde) i faget. Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til redigering, omskrivning eller lignende former for procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

2.3. Eksamen

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en praktisk orienteret skriftlig opgave.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk orienterede skriftlige opgave og 20 minutter incl. votering til den efterfølgende mundtlige eksamination. Egne notater må medbringes til eksaminationen.

De praktisk orienterede skriftlige opgaver stilles af skolen, og en opgave må højst anvendes 2 gange pr. hold pr. eksamen. Opgaverne skal dække bredt i pensum og give eleven mulighed for at vise forståelse for fagets problemstillinger. Disse opgaver samt oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, sendes til censor i god tid før eksamen, jf. § 12.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) kan beskrive udviklinger vedrørende virksomhedens indkøb, salg og lager og

2) kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og inddrage miljømæssige forhold i arbejdet med de erhvervsøkonomiske problemstillinger.

3.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Virksomheden

Undervisningen omfatter virksomhedsbegrebet og virksomhedens opbygning.

Endvidere omfatter undervisningen virksomhedens ide, mål og grundlæggende organisering, herunder ejerformer.

b. Økonomi

Undervisningen omfatter

grundlæggende registreringer af vare- og omkostningstransaktioner, pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger. Opstilling af regnskab for forskellige typer af handels- og servicevirksomheder,

grundlæggende registrering af løn,

noter til årsregnskaber,

analyse af miljøforhold ved brug af indekstal (miljøindikatorer),

udarbejdelse af resultatbudget og likviditetsbudget på basis af en ind- og udbetalingsmodel,

udarbejdelse af rapporter fra debitor-, kreditor- og lagersystemet og beskrivelse af udviklinger i virksomhedens salg, køb og lager.

c. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og skal være af et omfang svarende til 6 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde) i faget (inkl. 5 opgaver på niveau E). Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til redigering, omskrivning eller lignende former for procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

3.3. Eksamen

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en praktisk orienteret skriftlig opgave.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk inkl. orienterede skriftlige opgave og 20 minutter votering til den efterfølgende mundtlige eksamination. Egne notater må medbringes til eksaminationen.

De praktisk orienterede skriftlige opgaver stilles af skolen, og en opgave må højst anvendes 2 gange pr. hold pr. eksamen. Opgaverne skal dække bredt i pensum og give eleven mulighed for at vise forståelse for fagets problemstillinger. Disse opgaver samt oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, sendes til censor i god tid før eksamen, jf. § 12.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


Bilag 5.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C ERHVERVSØKONOMI

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår viden om og forståelse af virksomhedens etablering,

2) kan udarbejde regnskab på baggrund af daglige registreringer,

3) kan udarbejde budgetter på grundlag af opstillede handlingsalternativer,

4) kan beskrive udviklinger vedrørende virksomhedens indkøb, salg og lager,

5) kan beskrive udviklinger vedrørende anvendelsen af virksomhedens personaleressourcer, og

6) kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og inddrage miljømæssige forhold i arbejdet med de erhvervsøkonomiske problemstillinger.

1.2. Undervisningens indhold

a. Virksomheden

Undervisningen omfatter virksomhedsbegrebet, virksomhedens opbygning og virksomhedens værdikæde.

Endvidere omfatter undervisningen virksomhedens ide, mål og grundlæggende organisering, herunder ejerformer.

b. Økonomi

Undervisningen omfatter

grundlæggende registreringer af vare- og omkostningstransaktioner, pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger. Opstilling af regnskab for forskellige typer af handels- og servicevirksomheder,

udarbejdelse af resultatbudget og likviditetsbudget på basis af en ind- og udbetalingsmodel.

omkostningernes variabilitet og opstilling af priskalkulationer ud fra et bidragsprincip. Aktivitetsoptimering for en énvare- og flervarevirksomhed under forudsætning af ledig kapacitet og omkostningsmæssig uafhængighed,

udarbejdelse af rapporter fra debitor-, kreditor- og lagersystemet og beskrivelse af udviklinger i virksomhedens salg, køb og lager,

analyse af miljøforhold ved brug af indekstal (miljøindikatorer).

c. Personale

Undervisningen omfatter grundlæggende registreringer af løn.

Endvidere omfatter undervisningen beskrivelse af udvikling i og anvendelse af virksomhedens personaleressourcer og disses effektivitet ved brug af indekstal og nøgletal.

d. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over hele forløbet og skal være af et omfang svarende til 8 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde) i faget (inkl. opgaverne på niveau D-E). Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til redigering, omskrivning og lignende former for procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

1.3. Eksamen

Eksamen omfatter en skriftlig prøve.

Prøven varer 4 timer.

Undervisningsministeriet stiller opgaven.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


Bilag 6.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

FREMMEDSPROG

Niveau og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger (for elever med forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøve)

4,0 uger (for elever med ingen/næsten ingen forudsætninger i faget)

Niveau E:

Niveau F + 2,0 uger

Niveau D:

Niveau E + 2,0 uger

1. Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven har kommunikativ kompetence. Herved forstås, at eleven

1) kan forstå fremmedsproget i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget,

3) kan udtrykke sig skriftligt om personlige og erhvervsfaglige forhold i et enkelt sprog,

4) kan forstå og forholde sig til enkle tekster på fremmedsproget,

5) har kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det fremmedsprogede område,

6) har kendskab til forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturområder, og

7) kan anvende 1-6 i kommunikative situationer.

1.2. Undervisningens indhold

a. Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende:

1) Almene og personlige forhold.

2) Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

3) Samfund og kultur.

4) Et valgfrit emne. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det i forløbet. Eleven udarbejder et skriftligt arbejde på fremmedsproget om det valgte emne. Dette arbejde indgår i den mundtlige prøve.

b. Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

c. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Der arbejdes med mundtlig og skriftlig fremstilling.

Det skriftlige arbejde svarer til 3 standardopgaver (1 standardopgave = 3 timers elevarbejde) i faget.

1.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Pensum til prøven omfatter udvalgte dele af det i undervisningen behandlede materiale.

Pensum skal repræsentere almene og personlige forhold, erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold samt samfund og kultur.

Eleven får to opgaver ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 20 minutter til 1) samtale om kendt pensum eller 2) samtale om ukendt materiale eller begge punkter.

Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens valgfrie emne, må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Hele eksaminationen foregår på fremmedsproget.

Eksamination og votering varer ca. 20 minutter.

Prøven består af følgende:

1) Præsentation af elevens valgfrie emne.

2) Samtale om kendt pensum. Eleven deltager i en samtale med eksaminator om en del af pensum med udgangspunkt i spørgsmål.

3) Samtale om ukendt materiale. Eleven deltager i en samtale med eksaminator om ukendt materiale med udgangspunkt i spørgsmål.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 2 og 3.

Karakteren fastsættes på baggrund af elevens samlede præstation til prøven.

Ved bedømmelsen lægges særlig vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de opstillede mål.

2. Niveau E

2.1. Undervisningens mål

For niveau E gælder, at undervisningen skal udbygge målene fra niveau F.

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå fremmedsproget i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt i et sammenhængende sprog,

3) kan udtrykke sig skriftligt om personlige og erhvervsfaglige forhold,

4) kan forstå og forholde sig til tekster på fremmedsproget,

5) har øget kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det fremmedsprogede område,

6) har øget kendskab til forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturområder, og

7) kan anvende 1-6 i kommunikative situationer.

2.2. Undervisningens indhold

a. Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende:

1) Almene og personlige forhold.

2) Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

3) Samfund og kultur.

4) Et valgfrit emne. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det i forløbet. Eleven udarbejder et skriftligt arbejde på fremmedsproget om det valgte emne. Dette arbejde indgår i den mundtlige prøve.

b. Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

c. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Der arbejdes med mundtlig og skriftlig fremstilling.

Det skriftlige arbejde svarer til 3 standardopgaver (1 standardopgave = 3 timers elevarbejde) i faget på hvert niveau.

2.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Pensum til prøven omfatter udvalgte dele af det i undervisningen behandlede materiale. Pensum skal repræsentere almene og personlige forhold, erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold samt samfund og kultur.

Eleven får to opgaver ved lodtrækning.

Der gives 20 minutters forberedelsestid til 1) samtale om kendt pensum eller 2) samtale om ukendt materiale eller begge punkter.

Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden, samt elevens valgfrie emne, må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Hele eksaminationen foregår på fremmedsproget.

Eksamination og votering varer ca. 20 minutter.

Prøven består af følgende:

1) Præsentation af elevens valgfrie emne.

2) Samtale om kendt pensum. Eleven deltager i en samtale med eksaminator om en del af pensum med udgangspunkt i spørgsmål.

3) Samtale om ukendt materiale. Eleven deltager i en samtale med eksaminator om et ukendt materiale med udgangspunkt i spørgsmål.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 2 og 3.

Karakteren fastsættes på baggrund af elevens samlede præstation til prøven.

Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de stillede opgaver og undervisningens mål.

3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

For niveau D gælder, at undervisningen skal udbygge målene fra niveau E.

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå fremmedsproget i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt om personlige og erhvervsfaglige forhold i et sammenhængende sprog,

3) kan udtrykke sig skriftligt om personlige og erhvervsfaglige forhold i et sammenhængende sprog,

4) kan forstå, kommentere og forholde sig til tekster på fremmedsproget,

5) har øget kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det fremmedsprogede område,

6) har øget kendskab til forskelle og ligheder imellem fremmede og egne kulturområder, og

7) kan anvende 1-6 i mundtlige og skriftlige kommunikative situationer.

3.2. Undervisningens indhold

a. Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende emneområder:

1) Almene og personlige forhold.

2) Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

3) Samfund og kultur.

4) Et valgfrit emne. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det i forløbet. Eleven udarbejder et skriftligt arbejde på fremmedsproget om det valgte emne. Dette indgår i den mundtlige prøve.

b. Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

c. Mundtlig og skriftlig fremstilling

Der arbejdes med mundtlig og skriftlig fremstilling.

Det skriftlige arbejde svarer til 3 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde) i faget på hvert niveau.

3.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve for niveau D.

Der opgives min. 25 normalsider (ns.) En ns. svarer til ca. 1300 bogstaver prosatekst eller ca. 30 verselinier poesi.

Pensum skal repræsentere almene og personlige forhold, erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold samt samfund og kultur.

Eleven får én opgave ved lodtrækning.

Der gives 20 minutters forberedelsestid.

Notater og andet materiale, udarbejdet i forberedelsestiden, og elevens valgfrie emnearbejde må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Eksamination og votering varer ca. 20 minutter.

Hele eksaminationen foregår på fremmedsproget.

Prøven består af følgende:

1) Elevpræsentation af kommunikativ opgave. På grundlag af elevens valgfrie emnearbejde udarbejder eksaminator en kommunikativ opgave, der angiver elevens rolle som afsender, kommunikationssituationen, hvad budskabet er, og til hvem budskabet er henvendt. Eksaminationen forløber som en elevpræsentation efterfulgt af en dialog mellem elev og eksaminator.

2) Samtale om kendt pensum. Eleven deltager i en samtale med eksaminator i en del af pensum med udgangspunkt i spørgsmål.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1 og 2.

Karakteren fastsættes på baggrund af elevens samlede præstation til prøven.

Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de stillede opgaver og undervisningens mål.


Bilag 6.2.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C ENGELSK. De merkantile erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå varieret engelsk i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt på engelsk med en høj grad af korrekthed i almene, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede sammenhænge,

3) kan beskrive og analysere autentisk sagprosa og fiktion,

4) kan udtrykke sig skriftligt på engelsk med en høj grad af korrekthed i almene og samfundsmæssige sammenhænge,

5) kan udtrykke sig på engelsk i enkle erhvervsmæssige sammenhænge med en høj grad af korrekthed,

6) kan beskrive og kommentere almene, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i et udvalgt engelsksproget område,

7) kan dokumentere kendskab til forskelle og ligheder mellem kulturelle forhold i Danmark og i udvalgte engelsksprogede områder, og

8) kan anvende relevant præsentationsteknik.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen tilrettelægges således, at eleven udvikler de fire sprogfærdigheder: lytte, tale, læse og skrive, samt øger sin sproglige og kulturelle viden og bevidsthed.

Som hovedregel foregår undervisningen på engelsk. Teksterne skal være alsidige og af varierende sværhedsgrad og skal omfatte både aktuel sagprosa, herunder merkantilt stof, og nyere fiktion. Endvidere skal andre medier end det trykte ord, f.eks. billeder, film, TV-udsendelser og IKT indgå i undervisningen. Hver lektion anvendt på arbejdet med sådanne medier omregnes til 2 normalsider (ns). En ns. svarer til ca. 1300 bogstaver prosatekst eller ca. 30 verselinier poesi i læsepensum. Dette materiale må omfatte op til 10% af læsepensum. Indgår tekster læst i grupper i pensum, beregnes de som et gennemsnit af gruppernes læsestof. Elevens viden fra andre fag og/eller erhvervslivet inddrages.

Undervisningen tilrettelægges om følgende hovedområder:

a. Tekstlæsning

Der læses et varieret udvalg af aktuel sagprosa, herunder samfunds- og erhvervsrelaterede tekster, samt nyere fiktion inden for genrerne roman, novelle, drama og poesi. Der læses mindst 120 ns, heraf mindst 50 ns. sagprosa, hvoraf det erhvervsmæssige stof udgør mindst 30 ns. I undervisningen indgår 3-5 emnekredse. En emnekreds er et tematisk sammenhængende forløb, der enten består af ren sagprosa, ren fiktion eller en blanding. En af emnekredsene skal bestå af et studium af et engelsksproget område, hvor både almene, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold skal indgå. En af emnekredsene skal være merkantil. Eleven arbejder endvidere med et selvvalgt emne, der tager udgangspunkt i en eller flere af de læste tekster og suppleres med tekster uden for pensum. Elevens arbejde danner baggrund for præstationen ved mundtlig eksamen.

b. Sprogfærdighed

Den mundtlige udtryksfærdighed og udtale udvikles i forbindelse med samtaler, diskussioner, rollespil, simulationer og foredrag.

Den skriftlige udtryksfærdighed udvikles i forbindelse med besvarelse af erhvervsrelaterede opgaver samt opgaver inden for samfund og kultur svarende til 7 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde) i et 4 ugers forløb, 3 standardopgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D. Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til procesorienteret skrivning.

Både den skriftlige og mundtlige udtryksfærdighed styrkes ved arbejdet med grundlæggende grammatiske strukturer.

c. Sprogforståelse

Der arbejdes med engelsk som modersmål og som internationalt kommunikationssprog.

1.3. Eksamen

Eksamen omfatter en mundtlig og en skriftlig prøve.

a. Mundtlig prøve

Til den mundtlige prøve opgives mindst 40 ns. fiktion, der omfatter mindst to genrer, og mindst 40 ns. sagprosa, hvoraf mindst 20 ns. skal være erhvervsmæssigt stof. Anvendes audiovisuelt materiale, må dette højst udgøre 10% af det krævede antal ns. I eksamen skal indgå elementer af mindst tre emnekredse, hvoraf en skal være merkantil .

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden, medbragte AV-midler til præsentation af selvvalgt emne samt ekstemporalteksten må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter. Hele eksaminationen foregår på engelsk.

Eksaminationen omfatter:

1) Eleven præsenterer det selvvalgte emne med udgangspunkt i en eller flere af de læste tekster suppleret med selvvalgte tekster uden for pensum. Varighed ca. 5 minutter. Eksaminator kan stille uddybende spørgsmål. Emnet meddeles skolen skriftligt senest 14 dage inden undervisningstidens ophør.

2) En ekstemporaltekst på 300-400 ord. Ekstemporalteksten, der er sagprosa, er af erhvervsmæssig eller samfundsmæssig karakter. Teksten skal refereres, hvorefter eleven deltager i en samtale med eksaminator om indholdet.

3) Et bredt spørgsmål til et emne inden for den del af det opgivne pensum, som ikke er blevet berørt under præsentationen af det selvvalgte emne. Eleven skal i samtale med eksaminator beskrive og analysere emnet.

Mindst halvdelen af ekstemporalteksterne skal have et merkantilt indhold.

Ved bedømmelsen af elevens præstation vurderes både sprog og indhold i forhold til fagets mål. Der gives én karakter, hvori sprog og indhold vægtes lige.

b. Skriftlig prøve

Prøven varer 4 timer og udarbejdes af Undervisningsministeriet. Eksamensopgaven omfatter:

1) Opgave i tekstforståelse i tilknytning til et tekstmateriale på engelsk.

2) Besvarelse af et eller flere kommenteringsspørgsmål med udgangspunkt i samme materiale. Der gives valgmulighed.

3) Oversættelse fra dansk til engelsk af en tekst på ca. 100 ord med et samfundsmæssigt eller alment indhold.

4) Udarbejdelse af et brev eller memo på engelsk på grundlag af et oplæg på dansk eller engelsk.

Tekstmaterialet på engelsk, der er sagprosa med et merkantilt indhold, udgør ca. 400 ord. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.


Bilag 6.2.2.

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C ENGELSK. De tekniske erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå varieret engelsk i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis grad af sikkerhed og præcision i almene, samfundsmæssige og kulturelle samt erhvervsfaglige og teknologiske forhold,

3) kan udtrykke sig skriftligt på engelsk med en vis grad af sikkerhed og præcision i almene, samfundsmæssige og kulturelle samt erhvervsfaglige og teknologiske forhold,

4) kan beskrive og kommentere almene, samfundsmæssige og kulturelle samt erhvervsfaglige og teknologiske forhold i relevante kommunikationssammenhænge,

5) kan læse, forstå og forholde sig til forskellige typer engelsksprogede tekster af almindelig sværhedsgrad samt

6) kan dokumentere kendskab til forskelle og ligheder mellem kulturelle og samfundsmæssige forhold i Danmark og udvalgte engelsksprogede områder.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, både mundtligt og skriftligt.

Undervisningen tilrettelægges om følgende 2 hovedområder:

a. Tekstlæsning:

Tekstvalget skal omfatte både aktuel sagprosa og nyere fiktion inden for det almene, det samfundsmæssige og kulturelle samt det erhvervsfaglige og teknologiske emneområde.

Hvert af disse emneområder omfatter mindst 40 normalsider (ns.). En ns. svarer til ca. 1300 bogstaver prosatekst eller ca. 30 verselinier poesi. Der læses i alt ca. 225 ns.

Andre medier end det trykte ord, f. eks. billeder, film, tv-udsendelser og IKT skal indgå i undervisningen. Hver lektion anvendt på arbejdet med sådanne medier omregnes til 2 ns. Dette materiale må omfatte op til 10% af pensum.

Der arbejdes med temaer på tværs af faggrænserne i uddannelsen og/eller elevens viden fra erhvervslivet inddrages.

Undervisningen omfatter et selvvalgt emne, der tager udgangspunkt i en eller flere af de læste tekster. Der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det i undervisningen behandlede. Elevens skriftlige arbejde skal kort fremlægges til den mundtlige prøve.

b. Sprogiagttagelse og sprogtræning:

Der arbejdes med relevante sproglige færdigheder, anvendt i forskellige typer kommunikation, både skriftlige og mundtlige.

Der undervises i basisgrammatik.

Den skriftlige udtryksfærdighed udvikles i forbindelse med besvarelser af lettere skriftlige opgaver. Der besvares 6 skriftlige opgaver i et 4 ugers forløb og 3 opgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D. Hver skriftlig opgave svarer til 4 ugers elevarbejde.

2.3. Eksamen

Eksamen omfatter en mundtlig prøve.

Der opgives ca. 100 ns, fordelt i forhold til vægtningen på emnerne i undervisningen. Et tekstuddrag af et større værk kan højst udgøre ca. 20 ns. Anvendes audiovisuelt materiale må dette højst udgøre 10% af det krævede antal ns.

Eksamination og votering varer ca. 20 minutter.

Prøven består af følgende:

1) Elevpræsentation af selvvalgt emne. Eleven præsenterer på engelsk sit selvvalgte emne. Eksaminator kan stille uddybende spørgsmål.
Varighed ca. 3 minutter.

2) Ukendt erhvervsrelateret tekst på ca. 300 ord. Eleven giver et resumé af hovedpunkterne på dansk og oversætter ca. halvdelen til dansk. Det fremgår af den udleverede tekst, hvilken del, der skal oversættes. Der gives nødvendige gloseoplysninger.

3) Kendt tekst på 1/4 ns. ledsaget af spørgsmål. Eleven læser tekststykket op og deltager i en samtale på engelsk med eksaminator med udgangspunkt i tekststykket.

Der gives forberedelsestid på 20 minutter til 2) og 3). Der må ikke benyttes ordbøger i forberedelsestiden. Elevens notater fra forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation af selvvalgt emne, skal være til rådighed under eksaminationen.

Karakteren fastsættes på baggrund af elevens samlede præstation til prøven.

Ved karaktergivningen lægges vægt på elevens forståelse af tekstens indhold og evne til at inddrage den i relevante sammenhænge, herunder fortolkning og perspektivering. Desuden lægges vægt på, hvor sammenhængende og naturligt eleven udtrykker sig og i mindre grad på, om sproglige enkeltheder er korrekte.


Bilag 6.3.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C TYSK. De merkantile erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2 uger

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå tysk sprog i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt om almene, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

3) kan udtrykke sig skriftligt om almene, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

4) kan beskrive, referere og kommentere ukomplicerede tysksprogede tekster,

5) kan dokumentere kendskab til forskelle og ligheder mellem kulturelle forhold og normer i Danmark og i tysksprogede områder og

6) kan præsentere et emne på tysk, med anvendelse af relevante præsentationsteknikker.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende hovedområder:

det almene område,

det samfundsmæssige område og

det erhvervsmæssige område.

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, både mundtligt og skriftligt.

Der arbejdes med enhver form for læst, set eller hørt tekst og med relevante præsentationsteknikker. Tekstvalget skal omfatte både fiktion og sagprosa. I undervisningen indgår 3-5 emnekredse. En emnekreds er et tematisk sammenhængende forløb, der består af ren sagprosa, ren fiktion eller af sagprosa og fiktion. Pensum omfatter 80 normalsider (ns). En ns. svarer til ca. 1300 bogstaver prosatekst eller ca. 30 verselinier poesi.

Eleven arbejder med et selvvalgt emne, der tager udgangspunkt i en eller flere af de læste tekster og suppleres med tekster uden for pensum. Elevens arbejde danner baggrund for præsentationen ved mundtlig eksamen.

Både inden for det mundtlige og det skriftlige område arbejdes der med basisgrammatik.

Inden for det merkantile område arbejdes der med enkle, basale situationer og forretningsgange i virksomhedens interne og eksterne kommunikation. Der arbejdes desuden med sammenligninger af almene og merkantile normer og sædvaner i Danmark og i tysksprogede områder.

Der afleveres skriftlige hjemmeopgaver i et omfang svarende til 6 standardopgaver i et 4 ugers forløb og 3 opgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde). Indtil 25 % af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til procesorienteret skrivning.

1.3. Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Der opgives mindst 60 normalsider. Pensum fordeles inden for det almene, det samfundsmæssige og det erhvervsmæssige område. Der skal indgå dele af mindst 3 emnekredse i pensum. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa. Lektioner anvendt til arbejde med audiovisuelle og elektronisk tekstbaserede medier kan højst udgøre 10% af det krævede pensum.

14 dage inden undervisningens ophør meddeler eleven skriftligt skolen titlen på sit selvvalgte emne og hvilke hjælpemidler, der skal være til rådighed under eksaminationen.

Til selve prøven trækker eleven én opgave, der består af to delopgaver:

a) Et for eleven let tilgængeligt, men ukendt materiale, der har relation til pensum.

b) Et bredt formuleret spørgsmål til en eller flere dele af det øvrige pensum.

Eksamensopgaven samt notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens selvvalgte emne må anvendes under eksaminationen.

Eksaminationen foregår på tysk. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Forberedelsestid: 30 min.

Eksaminationen forløber som følger:

1. Selvvalgt emne

Eleven præsenterer selvstændigt emnet på baggrund af medbragt materiale og med inddragelse af relevante præsentationsteknikker. Præsentationen efterfølges af en kort samtale mellem elev og eksaminator med udgangspunkt i det fremlagte.

2. Ukendt materiale

Med udgangspunkt i det ukendte materiale deltager eleven i en samtale med eksaminator. Under samtalen skal eleven beskrive, referere og kommentere det ukendte materiale.

3. Pensum

Med udgangspunkt i de(t) stillede spørgsmål deltager eleven i en samtale med eksaminator. Eleven skal beskrive, referere og kommentere.

Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence, forståelse af emnet og selvstændighed i fremlæggelsen.

Eksaminationstid incl. votering: ca. 30 min.


Bilag 6.3.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C TYSK. De tekniske erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2,0

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå tysk sprog i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt om almene, samfundsmæssige og kulturelle samt erhvervsfaglige og teknologiske forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

3) kan udtrykke sig skriftligt om almene, samfundsmæssige og kulturelle samt erhvervsfaglige og teknologiske forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

4) kan beskrive, referere og kommentere ukomplicerede tysksprogede tekster samt

5) kan dokumentere kendskab til forskelle og ligheder mellem kulturelle forhold og normer i Danmark og i udvalgte tysksprogede områder.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, både mundtligt og skriftligt.

Undervisningen tilrettelægges om følgende 2 hovedområder:

a. Tekstlæsning

Tekstvalget skal omfatte både aktuel sagprosa og nyere fiktion inden for det almene, det samfundsmæssige og kulturelle samt det erhvervsfaglige og teknologiske emneområde.

Hvert af emneområderne omfatter mindst 25 normalsider (ns.). En ns. svarer til ca. 1300 bogstaver prosatekst eller ca. verselinier poesi. Der læses i alt ca. 160 ns.

Andre medier end det trykte ord, f. eks. billeder, film, tv-udsendelser og IKT skal indgå i undervisningen. Hver lektion anvendt på arbejdet med sådanne medier omregnes til 2 ns. Dette materiale må omfatte op til 10% af pensum.

Der arbejdes med temaer på tværs af faggrænserne i uddannelsen, og/eller elevens viden fra erhvervslivet inddrages.

Undervisningen omfatter et selvvalgt emne, der tager udgangspunkt i en eller flere af de læste tekster. Der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det i undervisningen behandlede. Elevens skriftlige arbejde skal kort fremlægges til den mundtlige prøve.

b. Sprogiagttagelse og sprogtræning

Der arbejdes med relevante sproglige færdigheder, anvendt i forskellige typer kommunikation både skriftlige og mundtlige.

Der undervises i basisgrammatik.

Den skriftlige udtryksfærdighed udvikles i forbindelse med besvarelser af lettere skriftlige opgaver. Der besvares 6 skriftlige opgaver i et 4 ugers forløb og 3 opgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D. Hver opgave svarer til 4 ugers elevarbejde.

2.3. Eksamen

Eksamen omfatter en mundtlig prøve.

Der opgives ca. 75 ns. fordelt i forhold til vægtningen på emnerne i undervisningen. Et tekstuddrag af et større værk kan højst udgøre ca. 15 ns. Anvendes audiovisuelt materiale må dette højst udgøre 10% af det krævede antal ns.

Eksamination og votering varer ca. 20 minutter.

Prøven består af følgende:

1) Elevpræsentation af selvvalgt emne. Eleven præsenterer på tysk sit selvvalgte emne. Eksaminator kan stille uddybende spørgsmål.
Varighed ca. 3 minutter.

2) Ukendt erhvervsrelateret tekst på ca. 300 ord. Eleven giver et resumé af hovedpunkterne på dansk og oversætter ca. halvdelen til dansk. Det fremgår af den udleverede tekst, hvilken del, der skal oversættes. Der gives nødvendige gloseoplysninger.

3) Kendt tekst på 1/4 ns. ledsaget af spørgsmål. Eleven læser tekststykket op og deltager i en samtale på tysk med eksaminator med udgangspunkt i tekststykket.

Der gives forberedelsestid på 20 minutter til 2) og 3). Der må ikke benyttes ordbøger i forberedelsestiden. Elevens notater fra forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation af selvvalgt emne, skal være til rådighed under eksaminationen.

Karakteren fastsættes på baggrund af elevens samlede præstation til prøven.

Ved karaktergivningen lægges vægt på elevens forståelse af tekstens indhold og evne til at inddrage den i relevante sammenhænge, herunder fortolkning og perspektivering. Desuden lægges vægt på, hvor sammenhængende og naturligt eleven udtrykker sig og i mindre grad på, om sproglige enkeltheder er korrekte.


Bilag 6.4.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C FRANSK. De merkantile erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2 uger

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå fransk sprog i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt om almene, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

3) kan udtrykke sig skriftligt om almene, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

4) kan beskrive, referere og kommentere ukomplicerede fransksprogede tekster,

5) kan dokumentere kendskab til forskelle og ligheder mellem kulturelle forhold og normer i Danmark og i fransksprogede områder og

6) kan præsentere et emne på fransk med anvendelse af relevante præsentationsteknikker.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende hovedområder:

det almene område,

det samfundsmæssige område og

det erhvervsmæssige område.

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, både mundtligt og skriftligt.

Der arbejdes med enhver form for læst, set eller hørt tekst og med relevante præsentationsteknikker. Tekstvalget skal omfatte både fiktion og sagprosa. I undervisningen indgår 3-5 emnekredse. En emnekreds er et tematisk sammenhængende forløb, der består af ren sagprosa, ren fiktion eller af sagprosa og fiktion. Pensum omfatter 80 normalsider (ns). En ns. svarer til ca. 1300 bogstaver prosatekst eller ca. 30 verselinier poesi.

Eleven arbejder med et selvvalgt emne, der tager udgangspunkt i en eller flere af de læste tekster og suppleres med tekster uden for pensum. Elevens arbejde danner baggrund for præsentationen ved mundtlig eksamen.

Både inden for det mundtlige og det skriftlige område arbejdes der med basisgrammatik.

Inden for det merkantile område arbejdes der med enkle, basale situationer og forretningsgange i virksomhedens interne og eksterne kommunikation. Der arbejdes desuden med sammenligninger af almene og merkantile normer og sædvaner i Danmark og i fransksprogede områder.

Der afleveres skriftlige hjemmeopgaver i et omfang svarende til 6 standardopgaver i et 4 ugers forløb og 3 opgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde). Indtil 25 % af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til procesorienteret skrivning.

1.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Der opgives mindst 60 normalsider. Pensum fordeles inden for det almene, det samfundsmæssige og det erhvervsmæssige område. Der skal indgå dele af mindst 3 emnekredse i pensum. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa. Lektioner anvendt til arbejde med audiovisuelle og elektronisk tekstbaserede medier kan højst udgøre 10% af det krævede pensum.

14 dage inden undervisningens ophør meddeler eleven skriftligt skolen titlen på sit selvvalgte emne og hvilke hjælpemidler, der skal være til rådighed under eksaminationen.

Til selve prøven trækker eleven 2 eksamensopgaver:

a) Et for eleven let tilgængeligt, men ukendt materiale, der har relation til pensum

b) Spørgsmål til en eller flere dele af pensum.

Eksamensopgaven samt notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens selvvalgte emne må anvendes under eksaminationen.

Eksaminationen foregår på fransk. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Forberedelsestid: 30 min.

Eksaminationen forløber som følger:

1. Selvvalgt emne

Eleven præsenterer selvstændigt emnet på baggrund af medbragt materiale og med inddragelse af relevante præsentationsteknikker. Præsentationen efterfølges af en kort samtale mellem elev og eksaminator med udgangspunkt i det fremlagte.

2. Ukendt materiale

Med udgangspunkt i det ukendte materiale deltager eleven i en samtale med eksaminator. Under samtalen skal eleven beskrive, referere og kommentere det ukendte materiale.

3. Pensum

Med udgangspunkt i de(t) stillede spørgsmål deltager eleven i en samtale med eksaminator. Eleven skal beskrive, referere og kommentere.

Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence, forståelse af emnet og selvstændighed i fremlæggelsen.

Eksaminationstid incl. votering: ca. 30 min.


Bilag 6.4.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C FRANSK. De tekniske erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå fransk sprog i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt om almene, samfundsmæssige og kulturelle samt erhvervsfaglige og teknologiske forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

3) kan udtrykke sig skriftligt om almene, samfundsmæssige og kulturelle samt erhvervsfaglige og teknologiske forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

4) kan beskrive, referere og kommentere ukomplicerede fransksprogede tekster samt

5) kan dokumentere kendskab til forskelle og ligheder mellem kulturelle forhold og normer i Danmark og i udvalgte fransksprogede områder.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, både mundtligt og skriftligt.

Undervisningen tilrettelægges om følgende 2 hovedområder:

a. Tekstlæsning:

Tekstvalget skal omfatte både aktuel sagprosa og nyere fiktion inden for det almene, det samfundsmæssige og kulturelle samt det erhvervsfaglige og teknologiske emneområde.

Hvert af disse emneområder omfatter mindst 15 normalsider (ns.). En ns. svarer til ca. 1300 bogstaver prosatekst eller ca. 30 verselinier poesi. Der læses i alt ca. 120 ns.

Andre medier end det trykte ord, f. eks. billeder, film, tv-udsendelser og IKT skal indgå i undervisningen. Hver lektion anvendt på arbejdet med sådanne medier omregnes til 2 ns. Dette materiale må omfatte op til 10% af pensum.

Der arbejdes med temaer på tværs af faggrænserne i uddannelsen, og/eller elevens viden fra erhvervslivet inddrages.

Undervisningen omfatter et selvvalgt emne, der tager udgangspunkt i en eller flere af de læste tekster. Der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det i undervisningen behandlede. Elevens skriftlige arbejde skal kort fremlægges til den mundtlige prøve.

b. Sprogiagttagelse og sprogtræning:

Der arbejdes med relevante sproglige færdigheder, anvendt i forskellige typer kommunikation både skriftlige og mundtlige.

Der undervises i basisgrammatik.

Den skriftlige udtryksfærdighed udvikles i forbindelse med besvarelser af lettere skriftlige opgaver. Der besvares 6 skriftlige opgaver i et 4 ugers forløb og 3 opgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D. Hver opgave svarer til 4 ugers elevarbejde.

2.3. Eksamen

Eksamen omfatter en mundtlig prøve.

Der opgives ca. 50 ns. fordelt i forhold til vægtningen på emnerne i undervisningen. Et tekstuddrag af et større værk kan højst udgøre ca. 15 ns. Anvendes audiovisuelt materiale må dette højst udgøre 10% af det krævede antal ns.

Prøven består af følgende:

1) Elevpræsentation af selvvalgt emne.
Eleven præsenterer på fransk sit selvvalgte emne. Eksaminator kan stille uddybende spørgsmål.
Varighed ca. 3 minutter.

2) Ukendt erhvervsrelateret tekst på ca. 300 ord. Eleven giver et resumé af hovedpunkterne på dansk og oversætter ca. halvdelen til dansk. Det fremgår af den udleverede tekst, hvilken del, der skal oversættes.
Der gives nødvendige gloseoplysninger.

3) Kendt tekst på 1/4 ns. ledsaget af spørgsmål. Eleven læser tekststykket op og deltager i en samtale på fransk med eksaminator med udgangspunkt i tekststykket.

Der gives forberedelsestid på 20 minutter til 2) og 3). Der må ikke benyttes ordbøger i forberedelsestiden. Elevens notater fra forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation af selvvalgt emne, skal være til rådighed under eksaminationen.

Karakteren fastsættes på baggrund af elevens samlede præstation til prøven.

Ved karaktergivningen lægges vægt på elevens forståelse af tekstens indhold og evne til at inddrage den i relevante sammenhænge, herunder fortolkning og perspektivering. Desuden lægges vægt på, hvor sammenhængende og naturligt eleven udtrykker sig og i mindre grad på, om sproglige enkeltheder er korrekte.

Eksamination og votering varer ca. 20 minutter.


Bilag 6.5

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C SPANSK

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2 uger

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan forstå spansk sprog i skrift og tale,

2) kan udtrykke sig mundtligt om almene, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

3) kan udtrykke sig skriftligt om almene, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i et enkelt og syntaktisk sammenhængende sprog,

4) kan beskrive, referere og kommentere ukomplicerede spansksprogede tekster,

5) kan dokumentere kendskab til forskelle og ligheder mellem kulturelle forhold og normer i Danmark og i spansksprogede områder og

6) kan præsentere et emne på spansk med anvendelse af relevante præsentationsteknikker.

2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende hovedområder:

det almene område,

det samfundsmæssige område og

det erhvervsmæssige område.

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, både mundtligt og skriftligt.

Der arbejdes med enhver form for læst, set eller hørt tekst og med relevante præsentationsteknikker. Tekstvalget skal omfatte både fiktion og sagprosa. I undervisningen indgår 3-5 emnekredse. En emnekreds er et tematisk sammenhængende forløb, der består af ren sagprosa, ren fiktion eller af sagprosa og fiktion. Pensum omfatter 80 normalsider (ns). En ns. svarer til ca. 1300 bogstaver prosatekst eller ca. 30 verselinier poesi.

Eleven arbejder med et selvvalgt emne, der tager udgangspunkt i en eller flere af de læste tekster og suppleres med tekster uden for pensum. Elevens arbejde danner baggrund for præsentationen ved mundtlig eksamen.

Både inden for det mundtlige og det skriftlige område arbejdes der med basisgrammatik.

Inden for det merkantile område arbejdes der med enkle, basale situationer og forretningsgange i virksomhedens interne og eksterne kommunikation. Der arbejdes desuden med sammenligninger af almene og merkantile normer og sædvaner i Danmark og i spansksprogede områder.

Der afleveres skriftlige hjemmeopgaver i et omfang svarende til 6 standardopgaver i et 4 ugers forløb og 3 opgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D. (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde). Indtil 25 % af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til procesorienteret skrivning.

3. Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Til den mundtlige prøve opgives mindst 60 normalsider. Pensum fordeles inden for det almene, det samfundsmæssige og det erhvervsmæssige område. Der skal indgå dele af mindst 3 emnekredse i pensum. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa. Lektioner anvendt til arbejde med audiovisuelle og elektronisk tekstbaserede medier kan højst udgøre 10% af det krævede pensum.

14 dage inden undervisningens ophør meddeler eleven skriftligt skolen titlen på sit selvvalgte emne og hvilke hjælpemidler, der skal være til rådighed under eksaminationen.

Til selve prøven trækker eleven én opgave, der består af to delopgaver:

a) Et for eleven let tilgængeligt, men ukendt materiale, der har relation til pensum.

b) Et bredt formuleret spørgsmål til en eller flere dele af det øvrige pensum.

Eksamensopgaven samt notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens selvvalgte emne må anvendes under eksaminationen.

Eksaminationen foregår på spansk. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Forberedelsestid: 30 min.

 

Eksaminationen forløber som følger:

1. Selvvalgt emne

Eleven præsenterer selvstændigt emnet på baggrund af medbragt materiale og med inddragelse af relevante præsentationsteknikker. Præsentationen efterfølges af en kort samtale mellem elev og eksaminator med udgangspunkt i det fremlagte.

2. Ukendt materiale

Med udgangspunkt i det ukendte materiale deltager eleven i en samtale med eksaminator. Under samtalen skal eleven beskrive, referere og kommentere det ukendte materiale.

3. Pensum

Med udgangspunkt i de(t) stillede spørgsmål deltager eleven i en samtale med eksaminator. Eleven skal beskrive, referere og kommentere.

Ved bedømmelsen af alle tre elementer lægges vægt på elevens kommunikative kompetence, forståelse af emnet og selvstændighed i fremlæggelsen.

Eksaminationstid incl. votering: ca. 30 min.


Bilag 7.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

FYSIK

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

Niveau F + 2,0 uger

Niveau D:

Niveau E + 2,0 uger

1. Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan arbejde med grundlæggende fysiske begreber, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag,

2) kan arbejde med fysiske begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder til at belyse erhvervsfaglige og samfundsfaglige problemstillinger,

3) kan anvende udstyr på en korrekt, miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde,

4) kan udtrykke sig skriftligt og mundtligt om enkle fysiske problemstillinger og

5) opnår øvelse i at udføre forsøg.

1.2. Undervisningens indhold

Arbejdet med de fysikfaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om fysikfaglige begreber og metoder.

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. El-lære, herunder begreberne spænding, strøm, modstand, serie- og parallelforbindelse, elektrisk energi og elektrisk effekt.

b. Arbejde og energi, herunder energi- og affaldsproblematik belyst i forhold til miljøet.

c. Tryk, herunder tilstandsformer, tryk i væsker og tryk i gasser.

d. Valgfrit forløb. Det valgte fysikfaglige emne, der behandles i forløbet, skal være relevant for uddannelsen eller dagligdagen. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en indholdsmæssig fordybelse af det i forløbet. Forløbet udgør ca. 1/4 af undervisningen.

e. Skriftligt arbejde

Omfanget af det skriftlige arbejde svarer til 5 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

Eleven udfører som minimum 3 forsøg, hvortil der udfærdiges forsøgsbeskrivelser som dokumentation.

1.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at 3 forsøgsbeskrivelser er godkendt af læreren.

Prøven består af en af forsøgsbeskrivelserne og et spørgsmål. Begge dele får eleven ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende alle skriftlige og trykte hjælpemidler samt en af skolen godkendt lommeregner.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til forsøgsbeskrivelsen, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i forsøgsbeskrivelsen.
Eleven skal kunne dokumentere overblik og indsigt i de fysikfaglige områder, der indgår i beskrivelsen.

2) Eksamination i et spørgsmål.
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder.

Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område.

Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg og forsøgsopstillinger må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1 og 2.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af forsøgsbeskrivelsen og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet.

2. Niveau E

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) kan arbejde med grundlæggende fysiske begreber, som har betydning for videreuddannelse,

2) kan udtrykke sig både mundtlig og skriftligt om fysiske problemstillinger,

3) kan anvende fysiske begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder til at belyse erhvervs- og samfundsfaglige problemstillinger og

4) opnår øvelse i at udføre og vurdere forsøg.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen er opdelt i 2 moduler af samme omfang.

Der arbejdes i hele forløbet i kortere eller længere emneorienterede forløb, hvor der lægges vægt på faglig fordybelse og forståelse.

Arbejdet med de fysikfaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig klart og fagligt korrekt om fysikfaglige begreber.

a. Modul 1

Der arbejdes med en relevant problemstilling inden for miljø-, energi-, teknologi- eller sundhedsområdet, hvor eleven ved hjælp af fysiske arbejdsmetoder analyserer og vurderer den valgte problemstilling.

Det teoretiske kernestof, der lægges ind i undervisningen, skal have anvendelsesværdi for eleven. Det skal bidrage til at give overblik over det behandlede stofområde.

b. Modul 2

Eleven planlægger selvstændigt eller i en mindre gruppe et valgfrit forløb, hvor der tages udgangspunkt i en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling, der kan danne baggrund for en fysikfaglig behandling af et relevant emne. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet i modul 1, skal der ske en uddybning af det i forløbet.

Der udarbejdes problemformulering og arbejdsplan for forløbet, og der indsamles relevante informationer om den valgte problemstilling.

Elementer af faget fysik inddrages for at forstå, beskrive og behandle problemstillingen i et fysikfagligt perspektiv.

Relevante eksperimenter skal i den sammenhæng have en fremtrædende placering.

Rapporten anvendes ved eksamen.

c. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde i modul 1 og 2 svarer til 6 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde). Projektopgaven i modul 2 svarer til 3 opgaver.

2.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at projektrapporten fra modul 2 er godkendt af læreren.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende alle skriftlige og trykte hjælpemidler samt en af skolen godkendt lommeregner.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne, og demonstrere viden og indsigt i de fysikfaglige områder, der er behandlet i rapporten.

2) Eksamination i et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er gennemgået på modul 1.

Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område.

Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg og forsøgsopstillinger må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2).

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet.

3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) selvstændigt kan anvende fysiske begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder til at belyse og vurdere erhvervsfaglige og samfundsfaglige problemstillinger,

2) kan foretage målinger på en korrekt, miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og

3) selvstændigt kan udføre forsøg samt vurdere og konkludere på baggrund heraf.

3.2. Undervisningens indhold

Der indøves en systematisk fysikfaglig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår.

Arbejdet med de fysikfaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om fysikfaglige begreber og metoder.

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. El-lære, herunder begreberne Ohms lov, serie- og parallelkobling af modstande, elektrisk energi og elektrisk effekt.

b. Arbejde og energi, herunder kinetisk og potentiel energi. Energi- og affaldsproblematik belyses i forhold til miljøet.

c. Tryk, herunder tilstandsformer, tryk i væsker og tryk i gasser.

d. Valgfrit forløb. Det valgte fysikfaglige emne skal være relevant for uddannelsen eller dagligdagen. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet. Forløbet udgør ca. 1/4 af undervisningen.

e. Skriftligt arbejde

Der udarbejdes 1 emnerapport, der anvendes ved eksamen og hvor fysikfaglige begreber og metoder bruges til at analysere og beskrive en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling.

Omfanget af det skriftlige arbejde - inklusiv emnerapporten - udover de foregående niveauer svarer til 5 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

3.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at emnerapporten er godkendt af læreren.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende alle skriftlige og trykte hjælpemidler, samt en af skolen godkendt lommeregner.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til emnerapporten, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i emnerapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne og demonstrere viden og indsigt i de fysikfaglige områder, der er behandlet i rapporten.

2) Eksamination i et spørgsmål som eleven får ved lodtrækning. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder.

Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område.

Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2).

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af emnerapporten og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet.


Bilag 7.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C FYSIK

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2 uger

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau D, og at eleven

1) opnår indsigt i fundamentale fysiske begreber, metoder og tankegange, der finder anvendelse i erhverv eller dagligdag, og som har betydning for videreuddannelse,

2) opnår viden om fysiske principper og metoder, der har betydning for teknologiske og miljømæssige forhold og

3) sættes i stand til at behandle og vurdere problemstillinger af fysikfaglig karakter, som eleven møder i andre fag, i medierne og i dagligdagen i øvrigt.

2. Undervisningens indhold

Der indøves en systematisk naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår.

I arbejdet med de fysikfaglige emner skal eksperimentet have en fremtrædende plads. Både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven indgår i undervisningen.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om fysikfaglige begreber og metoder.

Det er væsentligt, at eleven oplever en sammenhæng mellem fysikken i undervisningen og anvendelsesmulighederne i dagligdagen.

Undervisningen omfatter følgende områder:

1) El-lære

Målet er at give en grundlæggende praktisk og teoretisk forståelse for eltekniske sammenhænge, så eleven kan

a) anvende regler for strøm, spænding, modstand og effekt,

b) kan gøre rede for sammenhængen mellem strøm og spændingsdeling af modstande og

c) kan forklare og måle på serie- og parallelkoblingen af modstande.

2) Bølger

Målet er at give kendskab til bølgefænomener og deres anvendelse, så eleven kan

a) anvende regler for bølgers udbredelse,

b) redegøre for brydning og reflektion

c) forklare områder og anvendelse af bølgebegrebet.

3) Mekanik

Målet er at give kendskab til de grundlæggende principper omkring bevægelseslære, kraft og bevægelse samt mekanisk arbejde, så eleven kan

a) anvende regler for hastighed og acceleration,

b) redegøre for de grundlæggende sammenhænge ved kraft og mekanisk arbejde og

c) forklare områder og anvendelse af bevægelseslære.

4) Energi

Målet er at give kendskab til grundlæggende principper ved energi, så eleven kan

a) anvende simple regler for mekanisk energi,

b) redegøre for grundlæggende sammenhænge ved potentiel og kinetisk energi,

c) forklare områder og anvendelse af begrebet energi.

5) Skriftligt arbejde

Der udarbejdes 1 emnerapport eller anden form for dokumentation, der indgår i eksamen og hvor fysikfaglige begreber og metoder bruges til at analysere og beskrive en teknologisk eller miljømæssig problemstilling.

Omfanget af det skriftlige arbejde - inklusiv emnerapporten - svarer til 5 standardopgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D eller 10 standardopgaver i et 4 ugers forløb (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at emnerapporten eller anden form for dokumentation er godkendt af læreren.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til emnerapporten, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i emnerapporten eller anden form for dokumentation. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne, og demonstrere viden og indsigt i de fysikfaglige områder, der er behandlet i rapporten.

2) Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder og som eleven får ved lodtrækning.

Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur. Forsøg må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1 og 2.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af emnerapporten eller anden form for dokumentation og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle sin viden og indsigt i faget.Bilag 9

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

HYGIEJNE

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan redegøre for de fysiske og psykiske behov, som kroppen har og den personlige hygiejnes betydning for behovene,

2) opnår forståelse for egne og det omgivende samfunds handlemuligheder i sundheds- og hygiejnespørgsmål,

3) kan redegøre for arbejdshygiejnens betydning for en virksomheds produktion, kvalitet og afsætning,

4) rutinemæssigt kan anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i den relevante branche og

5) kender til principperne ved egenkontrol efter HACCP-systemet og kan deltage aktivt i den enkelte virksomheds egenkontrolsystem.

2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Personlig hygiejne

Undervisningen omfatter viden om hygiejnens indflydelse på den personlige sundhed, her forstået som balancen mellem

1. fysiske behov, herunder kost, luft, renlighed, motion, afspænding og

2. psykiske behov, herunder tryghed, menneskeligt samvær, kommunikation, kreativitet.

Der lægges i undervisningen især vægt på, at eleverne får forståelse for den personlige hygiejnes betydning for produktion og forarbejdning af fødevarer samt produktkvaliteten.

Ved at sammenholde personlig hygiejne og produktionshygiejne med normer og regler, der eksisterer i samfundet i øvrigt, kan der gives et indblik i handlingsmønstre i forbindelse med f.eks. økologi og biologi, økonomi, konkurrence, sundhed, love og regelsæt samt kultur.

b. Produktionshygiejne

Med udgangspunkt i forholdet mellem individ og virksomhed gennemgås produktion, salg og service med henblik på hygiejnens betydning for produktkvalitet og æstetik.

Undervisningen omfatter følgende emner:

1) Relevante mikroorganismers nytte- og skadevirkning.

2) Smittekilder og forholdsregler mod smitte.

3) Korrekt behandling af levnedsmidler, herunder opbevaring, kølekæde, varmebehandling etc.

4) Konserveringsmetoder.

5) Rengøringsplanlægning, - metoder og -midler.

6) Relevante love og regler vedrørende hygiejnespørgsmål.

c. Egenkontrol

Eleven opnår kendskab til egenkontrol med udgangspunkt i HACCP-systemet, og der arbejdes praktisk med identifikation af kritiske kontrolpunkter i relevante produktionssituationer samt med beskrivelse af disse i forbindelse med afgørelse om eliminering eller reduktion af sundhedsrisici.

Eleven deltager desuden i gennemførelse af effektive overvågningsprocedurer i relevante praktiklokaler og i beskrivelse af foranstaltninger, der kan iværksættes til løsning af problemer i forbindelse med uregelmæssigheder ved styring af de kritiske kontrolpunkter.

Der lægges især vægt på indlæring af gode arbejdsteknikker, så smitte - kimtransport - og heraf følgende sygdomme forebygges.

3. Afsluttende bedømmelse

Eleven skal bestå Veterinær- og Fødevaredirektoratets certifikatprøve i almen levnedsmiddelhygiejne inden for uddannelser, hvor dette er et myndighedskrav.Bilag 10

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

IDRÆT

Nieavuer og vejledende uddannelsestid

Niveau E:

1,0 uge

Niveau D:

2,0 uger

1. Niveau E og D

1. Undervisningens mål

Undervisningen på niveau D skal udbygge målene fra niveau E.

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår idrætslige oplevelser og erfaringer,

2) kan fremme glæde ved fysisk udfoldelse, kropsbevidsthed og samarbejdsevne,

3) erhverver og styrker idrætslige færdigheder individuelt og sammen med andre,

4) opnår øvelse i at udfolde sig kreativt gennem idræt,

5) opnår indsigt i forudsætningerne for - og kan vurdere betydningen af - at være i god form,

6) opnår indsigt i samspillet mellem individet og arbejdet, herunder følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet,

7) opnår forståelse for, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge idrætsskader, herunder bliver i stand til at vælge gode arbejdsteknikker,

8) motiveres for fortsat fysisk aktivitet og

9) forstår, at idrætslige udfoldelser må ske med respekt for natur og miljø.

2. Undervisningens indhold

I undervisningen indgår:

1) Opvarmning, f.eks. med musik, bold o.l.

2) Grundtræning, f.eks. muskeludholdenheds-, konditions- og bevægelsestræning.

3) Holdidrætter, f.eks. fodbold, håndbold, volleyball og hockey.

4) Individuelle idrætter, f.eks. svømning, gymnastik, atletik, orienteringsløb og styrketræning.

5) Idrætslige emner, f.eks. ketscherspil, bordtennis og vinteridrætter.

6) Kondi- og styrkeidrætter.

7) Grundprincipperne for gode arbejdsteknikker, f.eks. løfte- og bæreteknik m.m.

Erhvervelse og styrkelse af idrætslige færdigheder omfatter både tekniske og taktiske færdigheder.Bilag 11.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

INFORMATIONSTEKNOLOGI

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Uden for Niveau:

1,0 uger

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

Niveau F + 2,0 uger

Niveau D:

Niveau E + 2,0 uger

Hvis faget gennemføres med vejledende undervisningstid på 1,0 uge (Uden for niveau) skal undervisningen kun sigte mod målene 1), 2), 3), 4), 5) og 6). Endvidere indgår det valgfrie forløb ikke i undervisningen.

Uden for niveau/Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår begyndende rutine gennem praktisk arbejde med informationsteknologiske værktøjer,

2) kan løse opgaver med elektronisk informationssøgning af intern og ekstern art og med brug af intern og ekstern elektronisk post,

3) får indsigt i de registreringsmuligheder, som udbyder har i forbindelse med brugerne af netværk/opkobling,

4) får indsigt i registerlovgivningen samt regler om ophavsret,

5) kan gemme og hente data fra minimum to forskellige oplagringsmedier,

6) får en generel viden om en computers opbygning og har afprøvet installation af en eller flere komponenter, printer, scanner, modem eller lignende og

7) kan fremdrage væsentlige karakteristika ved den informationsteknologiske udvikling generelt og inden for den relevante branche.

1.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Det væsentlige i undervisningen er, at eleverne arbejder selvstændigt med informationsteknologiske værktøjer såsom tekstbehandling, regneark o.l. Udgangspunktet er anvendelsesorienteret, så eleverne i videst muligt omfang lærer om informationsteknologien ved at anvende den.

Eleverne skal efter endt undervisning kunne søge oplysninger i elektroniske medier både af intern og ekstern art. Endvidere skal eleverne benytte et elektronisk postsystem.

Relevante dele af registreringsmuligheder og registerlovgivningen gennemgås.

I undervisningen af datahåndtering indgår bl.a. emner som: Filhåndtering, filtyper, virusscanner og andre relevante procedurer. Undervisningen skal endvidere være medvirkende til, at eleverne får indsigt i en computers opbygning samt får afprøvet installation af perifere enheder, eksempelvis printer, scanner o.l.

b. Valgfrit forløb

Undervisningen skal give mulighed for at undersøge og diskutere informationsteknologiens muligheder, begrænsninger og konsekvenser for forskellige brancher og virksomhedstyper, herunder miljømæssige, virksomhedsorganisatoriske, kvalifikationsmæssige, økonomiske og samfundsmæssige.

Skolen vælger mindst 2 af følgende områder, som skal indgå i undervisningen:

Databaser, herunder opbygning og anvendelse af databaser til håndtering af administrative data, som f.eks. data om kunder, markeder, salg, mv. Desuden udtræk af rapporter i form af opsummeringer og grafik.

Grafisk databehandling, herunder fremstilling af grafik, rettelse af grafik, lagring og genfinding af grafik, tilpasning af tekster og grafik samt udskrivning. Desuden muligheder og begrænsninger ved anvendelse af grafisk databehandling.

Teknisk og administrativ beregning, f.eks. anvendelse af regneark, herunder opstilling af beregningsmodeller, redigering i modeller, lagring og genfinding af modeller samt udskrivning. Beregninger inden for branchen.

Datamatstøttet konstruktion, herunder geometrisk konstruktion, parametrisk konstruktion, objektorienterede ændringer og tilpasning af geometrien, lagring og genfinding af tegninger, samt udskrivning. Konsekvenser inden for branchen.

Processtyring, herunder dataopsamling, analog-digital konvertering, overvågning og styring af f.eks. mekaniske, elektriske og hydrauliske systemer. Nye muligheder og begrænsninger ved anvendelse af processtyring.

Programmering, herunder metoder til udvikling, test og anvendelse af mindre, overskuelige og vedligeholdelsesvenlige programmer.

c. Skriftlige arbejder

Hvis faget gennemføres med vejledende undervisningstid på 1 uge (uden for niveau), svarer omfanget af skriftligt arbejde til 2 standardopgaver.

Hvis faget gennemføres med vejledende undervisningstid på 2 uger, svarer omfanget af skriftligt arbejde til 4 standardopgaver.

1 standardopgave = 4 timers elevarbejde. De afleverede opgaver indgår i bedømmelsen af eleven.

2. Niveau E

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) på brugerniveau kan anvende informations- og kommunikationsteknologiske værktøjer til løsning af virksomhedsrelaterede og informationsteknologiske problemstillinger,

2) får indsigt i den betydning informations- og kommunikationsteknologien har for virksomheder, miljøet, demokratiet, internationaliseringen, herunder kan fremdrage den overordnede informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet,

3) får kendskab til et multimedieværktøj, og kan fremstille og fremlægge et projekt ved hjælp af elektronisk præsentationsteknik,

4) får styrket de generelle færdigheder i håndtering af data, programmel, maskinel og

5) kan formidle problemformulering, overvejelser, problemløsninger og konklusion i forbindelse med egen løsning af informationsteknologiske problemstillinger i både mundtlig, skriftlig og elektronisk form.

2.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Med udgangspunkt i de informationsteknologiske værktøjer, der anvendes i undervisningen, skal forskellige virksomheds- og samfundsmæssige aspekter belyses, herunder

1) hvordan informationsteknologien bruges i virksomheder og i samfundet,

2) hvilke interesser individer, virksomheder og samfund har i anvendelse af informationsteknologi,

3) de nye krav, som informationsteknologien stiller til kvalifikationer, virksomheds- og arbejdsorganisation, datasikkerhed, dokumentation m.m.,

4) den betydning, informationsteknologien har for miljøet, demokratiet, internationaliseringen m.m. og

5) den informationsteknologiske udvikling.

I undervisningen indgår anvendelse af informationsteknologiske værktøjer, hvori der f.eks. arbejdes med animation, billede, lyd eller video. Fremstilling og redigering af grafisk repræsenteret data indgår i undervisningen, f.eks. af CD-ROM med fagligt eller reklamemæssigt indhold, sammenkobling af billeder og lydklip via et enkelt multimedie forfattersystem, og/eller fremstilling af WEB-sider.

Samtidig med anvendelsen af disse informationsteknologiske værktøjer skal undervisningen opøve elevernes informationsteknologiske arbejdsmetoder, som sætter dem i stand til under vejledning at lære nyt. Det være sig nye værktøjer eller nye faciliteter. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne kan tilegne sig færdigheder i generel håndtering af data, programmel og maskinel, der sætter dem i stand til at anvende hjælpefunktioner, eksperimentere, bruge manualer og overføre viden fra et værktøj til et andet. Eleven kan endvidere under vejledning udskifte en komponent i en computer, f.eks. et skærm- eller lydkort, diskettedrev o.l.

Undervisningen må struktureres omkring en enkel informationsteknologisk forklaringsmodel.

b. Skriftligt arbejde

Eleverne formulerer i forbindelse med undervisningsforløbet efter niveau F en informationsteknologisk problemstilling, som løses og dokumenteres i form af 2 projektrapporter. Den ene projektrapport indgår i den mundtlige prøve. 1 projektrapport svarer til 2 standardopgaver. (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde). Antal opgaver er udover opgaverne i niveau F.

Det skriftlige arbejde afleveres på papir og elektronisk.

2.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven må aflægges individuelt eller som gruppeprøve. Prøven kan indeholde emner, hvor eleven benytter en computer eller andet som præsentations- og/eller demonstrationsværktøj.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev incl. votering.

Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens gennemgang og kommentarer til projektrapporten og dens problemløsning.

I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af, hvordan eleven anvender informationsteknologisk værktøj, elevens evne til at diskutere og perspektivere informationsteknologiske emner samt i projektrapportens kvalitet.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige præstation.

3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan anvende og medvirke ved installation og brugertilpasning af et informationsteknologisk system,

2) kan vurdere konsekvenser af anvendelse af informationsteknologi for det enkelte individ,

3) kan anvende hensigtsmæssige informationsteknologiske begreber og arbejdsmetoder i forbindelse med installation og brug af programmel og maskinel,

4) får indsigt i opbygningen af et netværk og selvstændigt kan sende og hente data og

5) kan formidle problemformulering, overvejelser, problemløsninger og konklusion i forbindelse med løsning af informationsteknologiske problemstillinger i både mundtlig og skriftlig eller elektronisk form.

3.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter installation og tilretning af mindst et informationsteknologiske system. Endvidere får eleverne indsigt i andre relevante systemer, og konsekvenser for brugere af systemerne inddrages og vurderes. Brugertilpasningen tager udgangspunkt i en brancherelateret arbejdsplads.

Med udgangspunkt i de informationsteknologiske systemer, der anvendes i undervisningen, skal forskellige konsekvenser for brugere af systemerne inddrages og vurderes, f.eks.

1) fordele og ulemper i en arbejdssituation, herunder samarbejdsformer, ansvar, kvalifikationskrav, tilstedeværelse kontra fjernarbejde, arbejdsmiljø, ydre miljø, mm.,

2) ændring af individets udtryksformer og -muligheder i privat, virksomhedsmæssig og samfundsmæssig sammenhæng eller

3) individet i fremtidens info-samfund, forventninger til fremtiden, muligheder for regulering af info-samfundet.

Undervisningen må struktureres omkring en enkel informationsteknologisk forklaringsmodel.

I undervisningen indgår der installation, tilpasning og afprøvning af brancherelaterede programmer og hardware. Eleverne vurderer processen og mulighederne.

I en del af undervisningen anvendes der et netværk til kommunikation, filoverførsel, udprintning og lettere system-arbejde. Eleverne skal herigennem have indsigt i et netværks opbygning og muligheder.

b. Skriftligt arbejde

Eleverne formulerer i forbindelse med undervisningsforløbet efter niveau D en informationsteknologisk problemstilling, som løses og dokumenteres i form af 2 projektrapporter. Den ene rapport indgår i den mundtlige prøve. En projektrapport svarer til 2 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde).

Det skriftlige arbejde afleveres på papir og elektronisk.

3.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven må aflægges individuelt eller som gruppeprøve. Prøven kan indeholde emner, hvor eleven benytter en computer eller andet som præsentations- og/eller demonstrationsværktøj.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev incl. votering.

Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens gennemgang og kommentarer til projektrapporten og dens problemløsning.

I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af, hvordan eleven anvender informationsteknologisk værktøj, elevens evne til at diskutere og perspektivere informationsteknologiske emner samt af projektrapportens kvalitet.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige præstation.Bilag 11.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C INFORMATIONSTEKNOLOGI

Niveau C:

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau D, og at eleven kan

1) medvirke ved anskaffelse og implementering af et informationsteknologisk system,

2) medvirke ved planlægning af den informationsteknologiske opdatering i en mindre virksomhed, herunder faglig og organisatorisk ændring af arbejdsopgaver, systemers brugervenlighed samt ændring af medarbejderkvalifikationer og ressourceforbrug og

3) dokumentere planlægning og implementering af informationsteknologiske systemer både i mundtlig og skriftlig eller elektronisk form.

2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter de kvalifikationer, der er behov for i mindre virksomheder eller i afdelinger af større virksomheder for at kunne medvirke, når det informationsteknologiske system skal anskaffes eller opdateres.

Undervisningen omfatter derfor en gennemgang af opbygningen og funktionen af en PC, sammenkobling af en PC og installation af relevant styresystem. Desuden konfigurering af PC'er og andet udstyr i lokalt netværk, samt forbindelse til eksterne netværk.

På programmelsiden gives et overblik over hovedgrupper af programmel, som er relevante i mindre virksomheder, f.eks. overvågningssystem, lagerstyring, processtyring, CAD/CAM, bestillingssystem, ordremodtagelse, tilbudsgivning og fakturering, personaleadministration, projektstyring, m.m.

Med udgangspunkt i en analyse af virksomheden udvælges det informationsteknologiske system, som skal opdateres/anskaffes nu eller over en årrække. I denne plan indgår også overvejelser om den faglige og organisatoriske ændring af arbejdsopgaverne i virksomheden, systemers brugervenlighed og ændring af medarbejderkvalifikationer og ressourceforbrug.

Desuden omfatter undervisningen planlægning af en strategi for lagring af data og datakommunikation i et netbaseret system.

Det forventes ikke, at eleverne skal lære selvstændigt at anskaffe og implementere et IT-system i en virksomhed, men målet er, at de kan medvirke ved en sådan proces.

Undervisningen kan f.eks. tage udgangspunkt i analyse af IT-behov i en lokal virksomhed.

b. Skriftligt arbejde

Eleverne formulerer i forbindelse med undervisningsforløbet efter niveau D en informationsteknologisk problemstilling, som løses og dokumenteres i form af 2 projektrapporter. Den ene rapport indgår i den mundtlige prøve. En projektrapport svarer til 2 standardopgaver (1 standardopgave = 4 timers elevarbejde, som kan løses uden for den planlagte undervisningstid). I 4 ugers forløbet løses tillige opgaver svarende til 4 standardopgaver.

Det skriftlige arbejde afleveres på papir og elektronisk.

3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven må aflægges individuelt eller som gruppeprøve. Prøven kan indeholde emner, hvor eleven benytter en computer eller andet som præsentations- og/eller demonstrationsværktøj.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev incl. votering.

Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens gennemgang og kommentarer til projektrapportens problemløsning.

I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af, hvordan eleven anvender informationsteknologisk værktøj, elevens evne til at diskutere og perspektivere informationsteknologiske emner samt projektrapportens kvalitet.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige præstation.Bilag 12.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

KEMI

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

Niveau F + 2,0 uger

Niveau D:

Niveau E + 2,0 uger

1. Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan arbejde med grundlæggende kemiske begreber, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag,

2) kan arbejde med elementære kemiske begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder til at belyse erhvervsfaglige og samfundsfaglige eller miljømæssige problemstillinger,

3) kan anvende kemikalier og udstyr på en korrekt, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde,

4) kan udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om enkle kemiske problemstillinger og

5) opnår øvelse i at udføre forsøg.

1.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Arbejdet med de kemifaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om kemifaglige begreber og metoder.

Undervisningen omfatter følgende områder:

1) Stoffers opbygning og forskellige kemiske forbindelser, herunder begreberne atomer, ioner, molekyler og periodesystemet. Der arbejdes med både den organiske og den uorganiske kemi.

2) Enkle kemiske reaktionstyper. Syre- og basereaktioner og reaktionsskemaer til brug for afstemning af enkle støkiometriske ligninger.

3) De vigtigste grundstoffer og nogle af deres forbindelser, herunder carbon- og nitrogenforbindelser.

4) Valgfrit forløb. Det valgte kemifaglige emne skal være relevant for uddannelse eller dagligdag. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet. Forløbet udgør ca. 1/4 af undervisningen.

b. Skriftligt arbejde

Omfanget af det skriftlige arbejde svarer til 4 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

Eleven udfører som minimum 3 forsøg, hvortil der udfærdiges forsøgsbeskrivelser som dokumentation.

1.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at 3 forsøgsbeskrivelser er godkendt af læreren.

Prøven består af en af de godkendte forsøgsbeskrivelser og et spørgsmål, begge dele får eleven ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner og alle skriftlige hjælpemidler.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til forsøgsbeskrivelsen, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i forsøgsbeskrivelsen
Eleven skal kunne dokumentere overblik og indsigt i de kemifaglige områder, der indgår i beskrivelsen.

2) Eksamination i et spørgsmål
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder.

Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område.

Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale, f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg og forsøgsopstillinger må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2).

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af forsøgsbeskrivelsen og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet.

2. Niveau E

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) kan arbejde med grundlæggende kemiske begreber, som har betydning for videreuddannelse,

2) kan anvende kemiske begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder til at belyse erhvervsfaglige og samfunds- samt miljømæssige problemstillinger,

3) kan udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om kemiske problemstillinger og

4) opnår øvelse i at udføre og vurdere forsøg.

2.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Undervisningen er opdelt i 2 moduler af samme omfang.

Der arbejdes i hele forløbet i kortere eller længere emneorienterede forløb, hvor der lægges vægt på faglig fordybelse og forståelse.

Arbejdet med de kemifaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig klart og fagligt korrekt om kemifaglige begreber.

b. Modul 1

Der arbejdes med en relevant problemstilling inden for miljø-, energi-, teknologi- eller sundhedsområdet, hvor eleven ved hjælp af kemifaglige arbejdsmetoder analyserer og vurderer den valgte problemstilling.

Det teoretiske kernestof, der lægges ind i undervisningen, skal have anvendelsesværdi for eleven. Det skal bidrag til at give overblik over det behandlede stofområde.

c. Modul 2

Eleven planlægger selvstændigt eller i en mindre gruppe et valgfrit forløb, hvor der tages udgangspunkt i en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling, der kan danne baggrund for en kemifaglig behandling. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet.

Der udarbejdes problemformulering og arbejdsplan for forløbet, og der indsamles relevante informationer om den valgte problemstilling.

Elementer af faget kemi inddrages for at forstå beskrive og behandle problemstillingen i et kemifagligt perspektiv.

Relevante eksperimenter skal i den sammenhæng have en fremtrædende placering.

Dokumentation skal foreligge i form af en projektrapport, der anvendes ved eksamen.

d. Skriftligt arbejde

I modul 2 udarbejdes 1 projektrapport.

Det samlede omfang af skriftligt arbejde i modul 1 og 2 svarer til 5 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde) i faget, hvoraf projektopgaven udgør 3.

2.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at projektrapporten fra modul 2 er godkendt af læreren.

Prøven består af projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner og alle skriftlige hjælpemidler.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten
Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne, og demonstrere viden og indsigt i de kemifaglige områder, der er behandlet i rapporten.

2) Eksamination i et spørgsmål
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er gennemgået på modul 1.

Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område.

Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg og forsøgsopstillinger må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2).

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet.

3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) selvstændigt kan arbejde med grundlæggende kemiske begreber, metoder og tankegange, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag, og som har betydning for videreuddannelse,

2) selvstændigt kan anvende kemiske begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder til at belyse og vurdere erhvervsfaglige og samfundsfaglige eller miljømæssige problemstillinger, og

3) kan planlægge et kemifagligt arbejdsforløb ud fra en givet problemstilling.

3.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Der indøves en systematisk kemifaglig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering, og konklusion indgår.

Arbejdet med de kemifaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om kemifaglige begreber og metoder.

Grafisk fremstilling må indgå.

Undervisningen omfatter følgende områder:

1) Stoffers opbygning og forskellige kemiske forbindelser, herunder begreberne atomer, ioner, molekyler og periodesystemet. Stoffernes tilstandsformer, kemiske og fysiske egenskaber behandles. Der arbejdes med både den organiske og den uorganiske kemi.

2) Enkle kemiske reaktionstyper. Syre- og basereaktioner og reaktionsskemaer til brug for afstemning af enkle støkiometriske ligninger.

3) De vigtigste grundstoffer og nogle af deres forbindelser, herunder carbon- og nitrogenforbindelser. Den organiske kemis systematik inddrages.

4) Valgfrit forløb. Det valgte emne skal være relevant for uddannelse eller dagligdag. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet. Forløbet udgør ca. 1/4 af undervisningen.

b. Skriftligt arbejde

Der udarbejdes 1 emnerapport, der anvendes ved eksamen og hvor kemifaglige begreber og metoder bruges til at analysere og beskrive en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling.

Omfanget af det skriftlige arbejde - inklusiv emnerapporten - svarer til 4 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

3.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at emnerapporten er godkendt af læreren.

Prøven består af emnerapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner og alle skriftlige hjælpemidler.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til emnerapporten, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i emnerapporten
Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne og demonstrere viden og indsigt i de kemifaglige områder, der er behandlet i rapporten.

2) Eksamination i et spørgsmål
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder.

Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område.

Spørgsmålet skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2).

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af emnerapporten og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet.Bilag 12.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C KEMI

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår kendskab til vigtige kemiske stoffers egenskaber og anvendelse og til udvalgte kemiske reaktioners betydning for teknologiske, miljø- og samfundsmæssige forhold,

2) opnår elementære færdigheder i eksperimentelt arbejde og laboratorieteknik, herunder viden om sikkerhedsregler og miljøaspekter ved håndtering af kemikalier,

3) opnår øvelse i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om kemiske problemstillinger og eksperimenter og

4) opnår grundlæggende faglige forudsætninger for at vurdere kemiens betydning for det enkelte menneske, samfundet og den teknologiske udvikling.

2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Der indøves en systematisk kemifaglig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår.

Stofferne behandles med henblik på deres tekniske og miljømæssige betydning; deres fremstilling og nedbrydning (korrosion).

Eksperimentelt arbejde integreres i hele undervisningsforløbet. Arbejdet dokumenteres mundtligt og skriftligt med beregninger, journaler og rapporter. De skriftlige arbejder omfatter elevernes beregninger, journaler og rapporter fra det eksperimentelle arbejde. Mindst et skriftligt arbejde skal være resultat af et samarbejde med matematik eller et eller fleres af de øvrige naturvidenskabelige fag.

Når faget gennemføres som enkeltfag, bortfalder kravet om, at mindst et skriftligt arbejde skal være resultat af et samarbejde med matematik eller et eller flere af de øvrige naturvidenskabelige fag.

Undervisningen omfatter følgende områder:

1) Stoffers opbygning (10%).

2) Kemiske reaktioner (30%).

3) Stofkemi (40%).

4) Kemiske arbejdsmetoder og laboratorieteknik (20%).

1) Stoffers opbygning

Målet er at give kendskab til atomers, molekylers og ioners opbygning, grundstoffernes periodesystem, elektronegativitet og kemiske bindinger, stoffers opbygning, polære og upolære forbindelser, tilstandsformer og nomenklaturregler, så eleven kan

a) sammensætte kemiske formler,

b) navngive uorganiske og organiske forbindelser og

c) gøre rede for kemiske forbindelsers fysiske og kemiske egenskaber, herunder deres opløselighedsforhold.

2) Kemiske reaktioner

Målet er at orientere om stærke og svage syrer og baser og at give kendskab til kemiske reaktionsskemaer og begreberne stofmængde, molær masse, koncentration (molaritet og masseprocent), fældningsreaktioner, syre-basereaktioner, redoxreaktioner og organiske reaktionstyper, så eleven kan

a) afstemme reaktionsskemaer og anvende dem ved mængdeberegninger,

b) beregne opløsningers koncentration,

c) anvende idealgasloven,

d) skrive reaktionsskemaer for fældningsreaktioner og gøre rede for deres anvendelse,

e) skrive reaktionsskemaer for stærke syrers og basers reaktion med vand og for deres neutralisation,

f) beregne pH i opløsninger af stærke syrer og baser,

g) afstemme redoxreaktioner,

h) gøre rede for metallers reaktion med metalioner og med syrer og

i) give eksempler på de organiske reaktionstyper substitution, addition, elimination, forbrænding og polymerisation.

3) Stofkemi

Målet er at give kendskab til et bredt udvalg af følgende grundstoffer og deres kemiske forbindelser: Oxygen, nitrogen, fosfor, carbon, halogenerne, calcium, svovl, jern, bly, zink, aluminium og kobber samt til følgende organiske stofgrupper: Carbonhydrider, halogenforbindelser, alkoholer og carboxylsyrer, så eleven kan gøre rede for

a) stoffernes tekniske betydning i f.eks. gødnings-, olie- og naturgasproduktion,

b) strukturisomeri og cis/trans-isomeri,

c) eksempler på luft- og vandforurening og følgevirkninger heraf,

d) eksempler på korrosion og dens forebyggelse og

e) fremstilling af nogle udvalgte stoffer.

4) Kemiske arbejdsmetoder og laboratorieteknik

Målet er at give kendskab til kemiske arbejdsmetoder og udførelse, almindeligt laboratoriearbejde, herunder laboratoriesikkerhed og håndtering af kemikalieaffald, så eleven kan

a) forstå betydningen af eksperimenter som grundlag for kemiske teorier,

b) udføre enkle øvelser efter forskrift på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis,

c) forstå mærkning af kemikalier og bortskaffe kemikalieaffald på rette måde og

d) forstå kemiske processers betydning for teknik, produktion, individ og miljø.

b. Skriftligt arbejde

Omfanget af det skriftlige arbejde i 4 ugers forløbet svarer til 6-10 standardopgaver i faget, hver svarende til 2 timers elevarbejde. I 2 ugers forløbet efter niveau D er omfanget 3 opgaver.

3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven varer ca. 20 minutter, ved enkeltfagseksamen dog 30 minutter. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning og har ca. 20 minutters, ved enkeltfagseksamen dog 30 minutters forberedelsestid, hvor alt skriftligt materiale, lommeregner og nødvendigt udstyr og dokumentation fra undervisningen må benyttes.

Spørgsmålene har udgangspunkt i de skriftlige arbejder fra undervisningen. Spørgsmålene er bredt udformede fagemner eller temaer og kan inddrage figurer, tabeller, udstyr m.v. Prøven omfatter en selvstændig fremlæggelse, og eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Under prøven må anvendes notater fra forberedelsestiden og nødvendigt udstyr og dokumentation fra undervisningen.

Ved karaktergivningen lægges vægt på elevens forståelse af kemiske begreber og principper, evne til at disponere eksamensspørgsmålet og forståelse af det eksperimentelle arbejde, herunder kemiske love og deres anvendelse.Bilag 13.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

MATEMATIK

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

Niveau F + 2,0 uger

Niveau D:

Niveau E + 2,0 uger

1. Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan arbejde med tal og ukomplicerede symboludtryk,

2) kan anvende enkle matematiske metoder til løsning af simple erhvervsmæssige, samfundsmæssige og almene problemstillinger og

3) kan dokumentere matematiske løsningsmetoder i skriftlig form.

1.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Der arbejdes generelt med erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og styrke sine matematiske færdigheder.

Der arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og med de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.

Undervisningen omfatter tal- og symbolbehandling, mindst ét af områderne geometri, funktioner og statistik samt et valgfrit forløb.

b. Tal- og symbolbehandling.

Almindelige regneoperationer med tal- og symboludtryk.

Procentregning.

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.

Regning med elementære brøker inddrages i de naturlige sammenhænge, de optræder i, og i det omfang, det skønnes nødvendigt for de øvrige områder.

c. Geometri

Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant).

Pythagoras' læresætning.

Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

d. Funktioner og grafer

Koordinatsystemet.

Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed.

Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner, grafisk beskrivelse og løsning af ligninger.

e. Statistik

Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser.

Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer.

Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt.

f. Valgfrit forløb

Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med almene eller erhvervsfaglige problemstillinger. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet.

g. Skriftligt arbejde

Det samlede omfang af skriftlige arbejder svarer til 5 standardopgaver i faget (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

1.3.Eksamen

Der afholdes skriftlig prøve af 2 timers varighed.

Skolen udarbejder opgavesættet, der skal prøve bredt i de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det valgfrie forløb.

Sættet består af både færdighedsopgaver og opgaver, der viser matematikkens anvendelse inden for almene og erhvervsfaglige områder. Halvdelen af sættet skal bestå af sådanne anvendelsesorienterede opgaver.

Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt.

En korrekt og fyldestgørende besvarelse af samtlige færdighedsopgaver vurderes som bestået, men dog under middel.

2. Niveau E

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) kan redegøre for grundlæggende definitioner og begreber inden for funktionslæren,

2) kan angive karakteristiske egenskaber for simple funktioner,

3) kan formulere, belyse og løse matematiske, samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemstillinger,

4) kan beskrive og dokumentere en matematisk tankegang i skriftlig og mundtlig form og

5) kan definere, beskrive og løse et sammenhængende problemkompleks.

2.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Der arbejdes generelt med erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og styrke sine matematiske færdigheder. Der fokuseres på elevens forståelse af funktionsbegrebet som et middel til at beskrive sammenhænge og forandringer.

Funktionsbegrebet med tilhørende funktioner behandles. Endvidere indgår lineære funktioner og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger og uligheder.

Derudover vælges mindst ét af følgende tre områder:

1) Enkle andengradsfunktioner, herunder grafisk beskrivelse og løsning af ligninger.

2) Beskrivende funktioner fra statistikken eksempelvis hyppigheds- og frekvensfunktioner.

3) Procentuel vækst herunder grafisk beskrivelse.

b. Temaforløb

Efter ca. halvdelen af undervisningstiden vælger elever og lærer et tema med et alment eller erhvervsfagligt indhold. Eleverne behøver ikke vælge samme tema. Det valgte tema skal åbne mulighed for forskellige konkrete problemstillinger.

På grundlag af et skriftligt oplæg arbejder eleverne med en selvvalgt problemformulering, der skal bibringe dem en generel viden ud over det matematiske indhold.

c. Skriftligt arbejde

Eleverne udarbejder individuelt eller gruppevis en projektrapport over det valgte tema. Rapporten skal primært indeholde problemformulering, analyse og konklusion.

Det samlede omfang af skriftlige arbejder efter niveau F inkl. projektrapporten svarer til 7 standardopgaver i faget (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

2.3. Eksamen

Der afholdes to prøver, en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. For at en elev kan indstilles til eksamen kræves, at rapporten er godkendt af læreren.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 2 timer.

Skolen udarbejder opgavesættet, der skal prøve bredt i de emner, der er arbejdet med i undervisningen. Der stilles opgaver, hvor der lægges vægt på forståelse af fundamentale matematiske begreber og metoder samt opgaver, hvor der lægges vægt på matematikkens anvendelse inden for almene og erhvervsfaglige områder. Halvdelen af opgavesættet skal bestå af sådanne anvendelsesorienterede opgaver.

Ved bedømmelsen af den skriftlige opgave skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af det samlede opgavesæt. En korrekt og fyldestgørende besvarelse af samtlige færdighedsopgaver vurderes som bestået, men dog under middel.

b. Mundtlig prøve

Prøven omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med eventuelle bilag samt kortfattede notater udarbejdet under forberedelsen.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten.
Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten.

2) Eksamination i et spørgsmål.
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen.

Spørgsmålene skal have en sådan karakter, at de giver eleven mulighed for at demonstrere sin viden om og forståelse såvel for grundlæggende matematiske begreber og tankegange som for matematikkens anvendelsessider.

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og de lodtrukne spørgsmål.

Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation ved den mundtlige prøve og projektrapporten, dog med vægt på den mundtlige præstation.

3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene for niveau E, og at eleven

1) kan redegøre for grundlæggende matematiske begreber og definitioner,

2) kan arbejde selvstændigt med tal og symboludtryk,

3) kan forstå og anvende matematiske begreber, tankegange og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger,

4) kan arbejde med matematiske modeller og anvende disse til beskrivelse af almene, erhvervsfaglige og samfundsfaglige problemstillinger,

5) kan beskrive og dokumentere en matematisk tankegang i skriftlig og mundtlig form og

6) kan definere, beskrive og løse et problem selvstændigt.

3.2. Undervisningens indhold.

a. Generelt

Der arbejdes generelt med problemstillinger af almen eller erhvervsfaglig karakter, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske færdigheder. Arbejdet sætter fokus på udvikling af elevens evne til selv at deltage i matematiseringsprocessen ved opstilling og løsning af praktiske problemer.

Der arbejdes med matematiske modeller og deres anvendelse til belysning og løsning af samfundsfaglige problemstillinger eller problemstillinger inden for det respektive uddannelsesområde.

Undervisningen omfatter følgende områder:

b. Tal- og symbolbehandling.

Almindelige regneoperationer med tal og symboludtryk.

Brøkregning.

Procent, potens og rod.

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.

c. Geometri

Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant).

Pythagoras' læresætning.

Sinus, cosinus og tangens i retvinklede trekanter.

d. Funktioner

Koordinatsystemet.

Funktionsbegrebet.

Lineære funktioner og andengradsfunktioner med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger.

e. Valgfrit forløb

Det valgfrie forløb skal kunne finde anvendelse inden for samfundsfaglige eller erhvervsfaglige problemfelter. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet.

f. Skriftligt arbejde

I forbindelse med et mindre projektforløb arbejder eleverne på grundlag af et skriftligt oplæg med en problemstilling med et alment eller erhvervsfagligt indhold. Det skriftlige oplæg skal åbne mulighed for forskellige indfaldsvinkler og give eleverne mulighed for at vælge forskellige problemformuleringer.

Eleverne udarbejder individuelt eller gruppevis en projektrapport om problemstillingen. Rapporten skal primært indeholde problemformulering, analyse og konklusion.

Det samlede omfang af skriftlige arbejder efter niveau E inkl. projektrapporten svarer til 8 standardopgaver i faget (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

3.3. Eksamen

Der afholdes 2 prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve. For at en elev kan indstilles til eksamen, kræves det, at rapporten er godkendt af læreren.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 2 timer.

Skolen udarbejder opgavesættet, der skal prøve bredt i de emner, der er arbejdet med i undervisningen. Der stilles opgaver, hvor der lægges vægt på forståelse af fundamentale matematiske begreber og metoder samt opgaver, hvor der lægges vægt på matematikkens anvendelse inden for almene og erhvervsfaglige områder. Halvdelen af opgavesættet skal bestå af sådanne anvendelsesorienterede opgaver.

Skolen fastsætter tilladte hjælpemidler.

Ved bedømmelsen af den skriftlige opgave skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af det samlede opgavesæt. En korrekt og fyldestgørende besvarelse af samtlige færdighedsopgaver vurderes som bestået, men dog under middel.

b. Mundtlig prøve

Prøven omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med eventuelle bilag samt kortfattede notater udarbejdet under forberedelsen.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten.
Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten.

2) Eksamination i et spørgsmål.
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen.

Spørgsmålene skal have en sådan karakter, at de giver eleven mulighed for at demonstrere sin viden om og forståelse såvel for grundlæggende matematiske begreber og tankegange som for matematikkens anvendelsessider.

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål.

Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation ved den mundtlige prøve og projektrapporten, dog med vægt på den mundtlige præstation.Bilag 13.2.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

MATEMATIK NIVEAU C. De merkantile erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår fortrolighed i arbejdet med tal og abstrakte symboludtryk,

2) opnår indsigt i og kan anvende grundlæggende matematiske metoder, herunder enklere former for problemløsning inden for blandt andet økonomiske og statistiske discipliner,

3) opnår forståelse af ræsonnementets særlige stilling i matematik og øvelse i forskellige former for matematisk ræsonnement og

4) udvikler sin evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om forhold af matematisk karakter ved en vekslende anvendelse af det matematiske symbolsprog og hverdagssproget.

2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende:

a. Tal

Talmængder, naturlige, hele, rationale og reelle tal samt regneregler for disse, herunder parenteser og regningsarternes hierarki. Regning med potenser og rødder. Procentregning, herunder procent, vejet gennemsnit og indekstal. Brug af lommeregner og informationsteknologiske hjælpemidler samt regnenøjagtighed.

Grundlæggende regnetekniske forhold integreres i den øvrige undervisning, idet emnets omfang og indhold afpasses efter elevernes forudsætninger og behov.

b. Funktioner

Funktionsbegrebet, herunder definitionsmængde, nulpunkter, værdimængde, største- og mindsteværdi og monotoniforhold. Forskellige former for fastlæggelse af en funktion. Elementære funktioner, herunder lineære funktioner, andengradspolynomier, potensfunktioner og eksponentielle funktioner. Koordinatsystem, herunder sædvanligt, enkeltlogaritmisk og dobbeltlogaritmisk koordinatsystem. Grafiske aflæsninger. Forskellige metoder (grafiske og beregningsmæssige) til løsning af ligninger og simple uligheder.

Forskellige former for repræsentation af funktioner er central i undervisningen. I denne forbindelse arbejdes der indgående med grafiske fremstillinger, forskrift for de ovenfor nævnte elementære funktioner og egenskaber ved disse funktioner. Enkeltlogaritmisk og dobbeltlogaritmisk papir introduceres i tilknytning til eksponentielle funktioner og potensfunktioner.

Funktionsbegrebet belyses i undervisningen blandt andet ved hjælp af relevant materiale fra dagligdagen. Eleverne skal arbejde med modeldannelse og beskrivelse af praktiske sammenhænge inden for økonomiske discipliner, herunder enhedspris som funktion af mængden og omsætning, omkostninger og overskud som funktion af mængden.

c. Rentes- og annuitetsregning

Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod, antal terminer og gennemsnitlig procent. Annuitetsregning, herunder opsparings- og gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, rentefod og antal ydelser. Amortisationsplan.

Autentisk materiale omhandlende praktiske problemstillinger af finansiel karakter, som er relevant for eleven, inddrages i undervisningen.

d. Statistik og sandsynlighedsregning

Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer. Sandsynlighedsfelt og stokastisk eksperiment. Diskret stokastisk variabel, sandsynlighedsfunktion, middelværdi, varians og standardafvigelse. Binomialfordelingen. Normalfordelingen, herunder normalfordelingspapir.

Grafisk beskrivelse af observationssæt omfatter graf for frekvensfunktioner og sumfunktioner. Fordelingerne beskrives desuden ved hjælp af middeltal og fraktiler.

Sandsynlighedsbegrebet belyses ved hjælp af simple eksempler på symmetriske og ikkesymmetriske sandsynlighedsfelter, og diskrete stokastiske variable introduceres som en beskrivelse af en speciel type af eksperimenter. Sandsynligheder i binomialfordelingen skal kunne bestemmes ved hjælp af formel og tabel over de kumulerede sandsynligheder. Der arbejdes med normalfordelingen primært ved hjælp af normalfordelingspapir.

Undervisningen baseres i vid udstrækning på praktiske eksempler. Det gælder især den deskriptive statistik.

Der arbejdes med sandsynlighedsfelter og stokastiske variable blandt andet på baggrund af mindre eksperimenter, som afvikles inden for undervisningens rammer. Edb-programmel inddrages.

e. Valgfrit forløb

I løbet af undervisningsåret arbejdes der med et valgfrit emne, der vælges under hensyntagen til elevernes særlige interesser, ønsker og behov. Sigtet med det valgfrie emne kan f.eks. være at fordybe sig i et emne fra undervisningen, at arbejde med et nyt emne, at indgå i et tværfagligt samarbejde eller at undersøge en praktisk anvendelse af matematik. Det valgfrie forløb udgør 15 % af undervisningstiden. De centrale dele af det valgfri emne sammenfattes i en skriftlig emneopgave på maksimalt 10-15 sider. Emneopgaven danner udgangspunkt for en del af den mundtlige eksamen.

f. Informationsteknologi

Informationsteknologiske hjælpemidler inddrages, hvor de kan støtte læreprocessen, f. eks. ved beregninger og ved grafiske fremstillinger.

g. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde incl. emneopgaven, der sammenfatter det valgfri forløb, skal være af et omfang svarende til 7-9 standardopgaver i et 4 ugers forløb, jævnt fordelt over forløbet. I et 2 ugers forløb efter niveau D svarer det skriftlige arbejde til 4 standardopgaver. En standardopgave svarer til 4 timers elevarbejde. 10 - 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver må anvendes til redigering, omskrivning og lignende former for procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

De skriftlige opgaver er dels traditionelle øvelsesopgaver med det formål at blive fortrolig med begreber og metoder, som er blevet gennemgået i undervisningen, dels andre former for opgaver, for eksempel en mere kompleks modelleringsopgave, et resume af en afgrænset matematisk teori, en essay-agtig fremstilling af et historisk aspekt eller en redegørelse for de matematiske aspekter i en artikel eller lignende. Der skal stilles mindst to sådanne opgaver.

3. Eksamen

Eksamen er mundtlig.

For at en elev kan indstilles til eksamen, kræves det, at emneopgaven er godkendt af læreren. Godkendelsen af opgaven skal gives ud fra en helhedsvurdering, der baseres på opgavens matematikfaglige indhold set i forhold til fagets formål. Desuden indgår elevens evne til at formulere sig med vekslende brug af det matematikfaglige sprog og hverdagssproget.

Opgivelserne til eksamen omfatter ca. 2/3 af det obligatoriske pensum samt hele det valgfrie forløb. Desuden skal alle væsentlige emner være repræsenteret.

Eksaminationen består af to dele. Den ene del af eksaminationen sker med udgangspunkt i emneopgaven, den anden del sker med udgangspunkt i en ukendt opgave, som eleven får ved lodtrækning. Eleven vælger selv rækkefølgen af de to dele.

Der gives en forberedelsestid på 30 minutter. Emneopgaven samt notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksaminationstiden incl. votering er ca. 30 minutter.

Opgaverne, der gives ved lodtrækning, skal have et passende omfang og skal tilsammen dække alle væsentlige dele af eksamenspensum. De udformes således, at eleven får mulighed for selvstændigt at redegøre for et fagligt afgrænset område og for at vise overblik over et større område gennem en samtale med eksaminator.

En eksamensopgave må højst anvendes ved to eksaminationer den samme dag og kan ikke bruges ved efterfølgende eksamensdage på samme hold.

Der gives en eksamenskarakter, hvori emneopgaven og den mundtlige del, der tager udgangspunkt i emneopgaven, vægtes lige med den mundtlige eksamination, der tager udgangspunkt i en opgave tildelt ved lodtrækning.Bilag 13.2.2.

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C MATEMATIK. De tekniske erhvervsuddannelser

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 2,0 uger

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) har indsigt i og forståelse af matematiske begreber og tankegange,

2) kan anvende matematiske begreber og metoder i forbindelse med formulering og løsning af erhvervs- og samfundsfaglige problemstillinger,

3) med udgangspunkt i en almen, teknisk eller teknologisk problemstilling kan analysere, opstille løsningsmodeller, løse problemer og dokumentere en løsning og

4) kan arbejde med matematiske modeller.

2. Undervisningens indhold

a. Funktioner

Koordinatsystemet, funktionsbegrebet, definitions- og værdimængde, forskrift, maksimum og minimum. Lineære funktioner, andensgradsfunktioner. Ligefrem og omvendt proportionalitet. Førstegradsligninger med en og to ubekendte, andengradsligninger. Eksponentielle vækstfunktioner og logaritmefunktionen med grundtallet 10. Logaritmisk skala og enkeltlogaritmisk koordinatsystem. Eksponentielle og logaritmiske grundligninger.

b. Geometri

Centrale plangeometriske figurer, herunder punkt, linie, vinkel, normal, vinkelhalveringslinie, cirkel, tangent, centervinkel, periferivinkel, korde-tangentvinkel, tangentvinkel, buelængde, cirkelafsnit og cirkeludsnit, trekant, højde, median, indskreven og omskreven cirkel, Pythagoras, regulære polygoner, vinkelsum, diagonaler, ligedannethed og kongruens.

Rumlige figurer, herunder rumfang og overfladeareal af prisme, cylinder, kegle, keglestub, pyramide, pyramidestub, kugle, kugleudsnit og kugleafsnit.

c. Trigonometri

Enhedscirklen. Radianbegrebet. Definition på sinus, cosinus og tangens og deres respektive grafer. Trigonometriske grundligninger. Anvendelse af trigonometriske formler for retvinklede trekant samt sinus- og cosinusrelationerne.

d. Projektperiode

I projektperioden arbejder eleven ud fra et skriftligt oplæg med en problemformulering, der har et matematisk indhold af almen, teknisk eller teknologisk karakter. Eleven udarbejder individuelt eller gruppevis en rapport om det valgte tema på grundlag af egne studier og undervisningen. Rapporteringen skal styrke evnen til at analysere, opstille løsningsmodeller, løse problemer samt dokumentere og vurdere en løsning. Rapporten er en del af grundlaget for den mundtlige prøve.

e. Skriftligt arbejde

Det samlede omfang af skriftlige arbejder inkl. projektrapporten svarer til 10 standardopgaver i faget i et 4 ugers forløb og 5 i et 2 ugers forløb efter niveau D. En standardopgave svarer til 4 timers elevarbejde.

1.3. Eksamen

Der afholdes to prøver, en skriftlig og en mundtlig prøve. For at en elev kan indstilles til eksamen kræves, at projektrapporten er godkendt af læreren. Ved godkendelsen skal der lægges vægt på det matematiske indhold og niveau, og at rapporterne generelt bidrager til at opfylde fagets mål.

a. Skriftlige prøve

Prøven varer 4 timer. Opgavesættet udarbejdes af undervisningsministeriet.

Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde tydeligt fremgår af besvarelsen, og at løsninger begrundes og underbygges. Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af det samlede opgavesæt.

b. Mundtlig prøve

Prøven omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, kortfattede notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med evt. bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider af det behandlede emne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten.

Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder.

Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation ved den mundtlige prøve og elevens projektrapport, dog med vægt på den mundtlige præstation.Bilag 14

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

MATERIALEFORSTÅELSE

Vejledende uddannelsestid

0,5 uge

1,0 uge

1,5 uge

2,0 uger

Trindelingen i timetallet angiver basisniveauet og muligheden for at supplere dette med henblik på at kunne uddybe den teoretiske og praktiske dimension i faget.

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer,

2) anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge,

3) søge informationer om materialers tekniske, miljømæssige og økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier,

4) foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til teknologiske, miljømæssige og økonomiske faktorer,

5) redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger.

Ved vejledende uddannelsestid på 0,5-1,0 uge vægtes mål nr. 1), 2) og 3)

Ved vejledende uddannelsestid på 1,5-2,0 uger vægtes mål nr. 1), 2), 3), 4) og 5)

2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Den teoretiske del af materialeteknologien skal behandles på et niveau, der sigter mod, at eleverne kan vælge, bearbejde og anvende relevante materialer inden for branchen.

Der tages udgangspunkt i erhvervsfaglige teknologiske emner eller problemstillinger, hvori der indgår forskellige materialer eller stoffer. De grundlæggende elementer og principper i materialeteknologien, herunder materialernes fysiske og kemiske egenskaber belyses med eksempler fra kendte service- og produktionsopgaver.

Undervisningen omfatter teoretisk gennemgang af grundlæggende elementer og principper samt praktiske opgaver, hvor eleverne anvender det indlærte i forbindelse med undervisningens service og produktionsopgaver. Den teoretiske del af undervisningen gennemføres, så eleverne får et overblik over samt viden om de grundlæggende elementer og principper i materialeteknologien.

Undervisningen omfatter følgende områder:

b. Råmaterialer og grundstoffer

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne tilegner sig viden om relevante materialers oprindelse, opbygning, struktur, egenskaber og anvendelsesmuligheder. Der tages udgangspunkt i råmaterialer, der er kendte eller relevante inden for branchen. Råmaterialers tilblivelse gennemgås.

Materialerne grupperes efter egenskaber og strukturer.

De mest anvendte grundstoffer gennemgås og inddeles eventuelt i grupper indeholdt i det periodiske system.

Videnssøgning og behandling af materialespecifikationer.

Informationsteknologisk udstyr anvendes i videst muligt omfang i undervisningen.

Eleverne søger tekniske, miljømæssige eller økonomiske informationer i interne eller eksterne databaser om materialer og grundstoffer.

Eleverne behandler informationer, der vedrører materialers tekniske, miljømæssige eller økonomiske forhold. Eleverne anvender herunder datamaskinen til f.eks. sammen med et kost-analyseprogram at beregne og analysere fødevarers sammensætning med henblik på beregning af kostens ernæringsmæssige kvalitet eller at beregne og simulere tryk eller styrkemæssige forhold ved anvendelse af forskellige materialer ved hjælp af beregnings- og simuleringsprogrammer.

Valg og prioritering af materialer:

Undervisningen skal gennemføres, så eleverne ud fra givne regler og specifikationer for en vare-, produkt- og serviceydelse, kan vurdere og prioritere et materiales egnethed ud fra følgende kriterier: Kvalitetskriteriet, størst muligt hensyn til miljømæssige forhold, bearbejdningsmuligheder, forretningsmæssige og økonomiske faktorer.

c. Materialers fysiske og kemiske egenskaber

Undervisningen tager udgangspunkt i de almindeligste materialer, som anvendes inden for branchen. I undervisningen behandles faglige problemstillinger, og grundelementerne i materialeteknologien inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at kunne forstå, beskrive og behandle problemstillingerne.Bilag 15

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

MILJØ

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

3,0 uger

Trindelingen i timetallet angiver basisniveauet og muligheden for at supplere dette med henblik på at kunne uddybe den teoretiske og praktiske dimension i faget.

1. Undervisningens må1

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår forståelse for den betydning, de miljømæssige tankegange, begreber og metoder har for erhverv eller dagligdag,

2) opnår indsigt i samspillet mellem samfund og miljø,

3) kan redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen,

4) kan anvende miljømæssige begreber og metoder til at belyse produktionens og teknologiens konsekvenser for det indre og det ydre miljø,

5) opnår viden om de komplicerede sammenhænge mellem råvarer, energiforbrug og miljø, der har betydning for ressourceudnyttelsen,

6) kan bidrage til bestræbelserne på at mindske produktionens og husholdningernes skadelige påvirkning af det ydre miljø,

7) er orienteret om, hvordan produktionen kan ændre naturgrundlaget set i et historisk og økonomisk perspektiv og danner baggrund for den globale arbejdsdeling, der eksisterer i dag,

8) kan redegøre for væsentlige forhold ved den gældende miljølovgivning og

9) kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge vægtes mål nr. 1), 2) og 3).

Ved vejledende uddannelsestid på 2,0 uger vægtes mål nr. 1), 2), 3), 4), 5) og 6).

2. Undervisningens indhold

I undervisningen tages der så vidt muligt udgangspunkt i erhvervsfaglige eller miljømæssige problemstillinger i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed for at analysere og vurdere produktionen i forhold til naturens stof- og energikredsløb, herunder ressourceudnyttelse i form af råvarevalg og energiforbrug og evt. forurening.

I det korte forløb undervises i det daglige miljøarbejde, som f.eks. sortering af affald, energibesparelse, ressourceoptimering inden for alle områder i såvel hjemmet som på skolen eller praktikstedet. Der arbejdes med en forståelse af aktuelle miljøproblematikker. I den handlingsorienterede undervisning lægges vægt på at igangsætte processer, der relaterer sig til holdningsbearbejdelse.

I det mellemste forløb arbejdes der med systematiske metoder i forbindelse med miljøstyringsarbejdet og opbygning af miljøstyringssystemer. Problematikken omkring miljømærkninger inddrages. Det er også oplagt fra miljødebatten at inddrage temaer som den politiske forbruger, økologibevægelsen, miljøorganisationerne, agenda 21 og lign.

I det lange forløb arbejdes der med indføring af brancherelateret miljøstyring. Derudover kan inddrages temaer såsom naturforståelse, miljørigtig markedsføringsprofil, interessentanalyser af samfundsmæssige miljøforhold, humanøkologi, naturæstetik, kløften mellem natur og kultur, miljøjobs, grønne jobs osv.Bilag 16.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NATURFAG

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

2,0 uger

Niveau E:

Niveau F + 2,0 uger

Niveau D:

Niveau E + 2,0 uger

1. Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan arbejde med grundlæggende naturfaglige begreber, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag,

2) kan arbejde med elementære naturfaglige begreber og fagets eksperimentelle arbejdsmetode til at belyse simple erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger,

3) kan anvende kemikalier og udstyr på en korrekt, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde,

4) kan udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om enkle naturfaglige problemstillinger og

5) opnår øvelse i at udføre forsøg.

2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Arbejdet med de naturfaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om naturfaglige begreber og metoder.

Undervisningen omfatter følgende områder:

1) Energi og energiformer, herunder elektrisk energi, kemisk eller mekanisk energi. Der arbejdes med samfundets og den enkeltes forbrug af energi. Energi- og affaldsproblematik i forhold til miljøet belyses.

2) Enkle kemiske forbindelser, herunder atomets opbygning og periodesystemet.

3) Talbehandling og procentregning.

4) Valgfrit forløb. Det valgte naturfaglige emne skal være relevant for uddannelse eller dagligdag. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet. Forløbet udgør ca. 1/4 af undervisningen

b. Skriftligt arbejde

Omfanget af det skriftlige arbejde svarer til 4 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde) i faget.

1.3 Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at 3 forsøgsbeskrivelser er godkendt af læreren.

Prøven består af en af forsøgsbeskrivelserne og et spørgsmål. Begge dele får eleven ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner og alle skriftlige hjælpemidler.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til forsøgsbeskrivelsen, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i en af de udarbejdede forsøgsbeskrivelser.

Eleven skal kunne dokumentere overblik og indsigt i de naturfaglige områder, der indgår i forsøgsbeskrivelsen.

2) Eksamination i et spørgsmål.

Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder.

Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område.

Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2).

Forsøg og forsøgsopstillinger må indgå i eksaminationen.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af forsøgsbeskrivelsen og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet.

2. Niveau E

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) kan arbejde med grundlæggende naturfaglige tankegange, begreber og metoder, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag, og som har betydning for videreuddannelse,

2) kan anvende naturfaglige begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder til at belyse erhvervsfaglige og samfundsfaglige problemstillinger,

3) kan udtrykke sig både skriftligt og mundtligt om naturfaglige problemstillinger og

4) opnår øvelse i at udføre og vurdere forsøg.

2.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Arbejdet med de naturfaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig klart og fagligt korrekt om naturfaglige begreber.

Undervisningen er opdelt i 2 moduler af samme omfang.

Der arbejdes i hele forløbet i kortere eller længere emneorienterede forløb, hvor der lægges vægt på faglig fordybelse og forståelse.

b. Modul 1

Der arbejdes med en relevant problemstilling inden for miljø-, energi-, teknologi- eller sundhedsområdet, hvor eleven ved hjælp af naturfaglige arbejdsmetoder analyserer og vurderer den valgte problemstilling.

Det teoretiske kernestof, der lægges ind i undervisningen, skal have anvendelsesværdi for eleven. Det skal bidrage til at give overblik over det behandlede område.

c. Modul 2

Eleven planlægger selvstændigt eller i en mindre gruppe et valgfrit forløb, hvor der tages udgangspunkt i en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling, der kan danne baggrund for en naturfaglig behandling. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet.

Der udarbejdes problemformulering og arbejdsplan for forløbet, og der indsamles relevante informationer om den valgte problemstilling.

Relevante eksperimenter skal i den sammenhæng have en fremtrædende placering.

Dokumentation skal foreligge i form af en projektrapport.

d. Skriftligt arbejde

Det samlede omfang af skriftligt arbejde i modul 1 og 2 svarer til 5 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde) i faget, hvoraf projektrapporten udgør 3.

2.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at projektrapporten fra modul 2 er godkendt af læreren.

Prøven består af projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner og alle skriftlige hjælpemidler.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten
Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne, og demonstrere viden og indsigt i de naturfaglige områder, der er behandlet i rapporten.

2) Eksamination i et spørgsmål
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er gennemgået på modul 1.

Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område.

Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg og forsøgsopstillinger må indgå i eksaminationen.

Eleven afgør selv rækkefølgen af eksaminationen i nr. 1) og 2).

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet.

3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau E og, at eleven

1) selvstændigt kan arbejde med grundlæggende naturfaglige tankegange, begreber og metoder, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag, og som har betydning for videreuddannelse,

2) selvstændigt kan anvende naturfaglige begreber og fagets eksperimentelle arbejdsmetode til at belyse simple erhvervs- og samfundsfaglige problemstillinger og

3) selvstændigt kan udføre forsøg, vurdere og konkludere på baggrund heraf.

3.2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Der indøves en systematisk naturfaglig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår.

Arbejdet med de naturfaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om naturfaglige begreber og metoder.

Undervisningen omfatter følgende områder:

1) Energi og energiformer, herunder en uddybende behandling af emnet elektrisk energi, kemisk eller mekanisk energi. Der arbejdes med samfundets og den enkeltes forbrug af energi. Energi- og affaldsproblematik i forhold til miljøet belyses.

2) Kemiske forbindelser og processer, herunder atomets opbygning og periodesystemet.

3) Talbehandling og procentregning. Grafisk fremstilling må indgå.

4) Valgfrit forløb. Det valgte emne skal være relevant for uddannelse eller dagligdag. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet. Forløbet udgør ca. 1/4 af undervisningen.

b. Skriftligt arbejde

Der udarbejdes 1 emnerapport, hvor naturfaglige begreber og metoder bruges til at analysere og beskrive en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling.

Omfanget af det skriftlige arbejde - inklusiv emnerapporten - svarer til 4 standardopgaver (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

3.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at emnerapporten er godkendt af læreren.

Prøven består af emnerapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner og alle skriftlige hjælpemidler.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til emnerapporten, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i emnerapporten
Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne, og demonstrere viden og indsigt i de naturfaglige områder, der er behandlet i rapporten.

2) Eksamination i et spørgsmål
Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder.

Spørgsmålene udformes, så eleven får mulighed for at demonstrere viden og indsigt i et fagligt afgrænset område.

Det matematiske stof skal indgå som delemner i de fysiske og kemiske sammenhænge og kan ikke fremstå som selvstændigt spørgsmål. Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg og forsøgsopstillinger må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2).

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af emnerapporten og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Der lægges vægt på elevens evne til mundtligt at formidle stoffet.Bilag 16.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C NATURFAG

Vejledende uddannelsestid

4.0 uger eller niveau D + 2,0 uger

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) selvstændigt kan redegøre for grundlæggende naturvidenskabelige tankegange, begreber og metoder, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdag, og som har betydning for videreuddannelse,

2) opnår viden om naturvidenskabelige principper og metoder, der har betydning for teknologiske og miljømæssige forhold,

3) sættes i stand til at undersøge og vurdere problemstillinger af naturvidenskabelig karakter, som eleven møder i andre fag, i medierne og i dagligdagen i øvrigt, og

4) kan forstå og anvende naturvidenskabelig arbejdsmetode.

2. Undervisningens indhold

a. Generelt

Der indøves en systematisk naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor planlægning, indsamling og behandling af data, udførelse af forsøg, vurdering og konklusion indgår.

Arbejdet med de naturfaglige emner skal have et eksperimentelt islæt i form af både demonstrationsforsøg og eksperimenter udført af eleven.

Det er vigtigt, at der i undervisningen arbejdes bevidst med fagsproget, så eleven lærer at udtrykke sig korrekt om naturvidenskabelige begreber og metoder.

EDB-programmer indgår som regneteknisk hjælpemiddel.

Undervisningen omfatter følgende områder:

1) Energi

2) Materialer

1) Energi

Målet er at give kendskab til potentiel og kinetisk energi, kraft og bevægelse, fotosyntesen som grundlag for kemisk energi, levnedsmidlers indhold af energigivende næringsstoffer, fordøjelsessystemet, carbon og carbonhydrider, forbrændingsprocesser og -produkter, tilstandsformer og faseovergange og orientering om arbejdsbegrebet, så eleven kan

a) anvende regler for bevægelse og energibevarelse og udføre simple beregninger i forbindelse hermed og anvende begreberne på fænomener i den nære omverden,

b) redegøre for energiomsætninger, specielt hovedprincipper ved omsætning af næringsstoffer,

c) redegøre for anvendelsen af fossile brændstoffer til energiproduktion og vurdere nogle af de miljømæssige konsekvenser og

d) forklare de forskellige tilstandsformer ved tilførsel af varme under konstant tryk og regne på de indgående energiomsætninger samt anvende dette i forbindelse med menneskets temperaturregulering og andre hverdagsfænomener

2) Materialer

Målet er bl.a. gennem undersøgelser at give kendskab til teknisk vigtige materialer, specielt metaller og så eleven kan vurdere materialernes anvendelsesmuligheder og miljømæssige betydning

a) fysiske egenskaber, især udseende, densitet, specifik varmekapacitet og elektrisk ledningsevne,

b) kemiske egenskaber som korrosion og nedbrydelighed, placering i spændingsrækken, korrosionsbeskyttelse, fremstilling og vigtige kemiske forbindelser og

c) toksiske egenskaber og de hermed forbundne farer for individet og det ydre miljø.

 

b. Skriftligt arbejde

Der udarbejdes 1 emnerapport eller anden form for dokumentation, hvor naturfaglige begreber og metoder bruges til at analysere og beskrive en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling.

Omfanget af det skriftlige arbejde inkl. emnerapporten svarer til 8 standardopgaver i et 4 ugers forløb og 4 opgaver i et 2 ugers forløb efter niveau D (1 standardopgave = 2 timers elevarbejde).

3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at emnerapporten eller anden form for dokumentation er godkendt af læreren.

Prøven består af emnerapporten eller anden form for dokumentation og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Til forberedelsen må eleven anvende en af skolen godkendt lommeregner og alle skriftlige hjælpemidler.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til emnerapporten eller anden form for dokumentation, noter udfærdiget under forberedelsen og spørgsmålet med eventuelle bilag.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Eksamination med udgangspunkt i emnerapporten eller anden form for dokumentation. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne og demonstrere viden og indsigt i de naturfaglige områder, der er behandlet i rapporten eller anden form for dokumentation.

2) Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de gennemgåede områder.

Spørgsmålene skal normalt være forsynet med præciserende underspørgsmål og bilagsmateriale f.eks. tabeller, figurer eller apparatur.

Forsøg må indgå i eksaminationen.

Eleven vælger rækkefølgen af nr. 1) og 2).

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af emnerapporten og den mundtlige præstation, dog med vægt på den mundtlige præstation.Bilag 17

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

PRODUKTUDVIKLING, PRODUKTION OG SERVICE

Vejledende uddannelsestid

Et modul: 0,5 - 1,0 uger.

To moduler: 1,5 - 2,0 uger.

Alle moduler: 2,5 - 3,0 uger.

Spændvidden i uddannelsestiden angiver basisniveauet og muligheden for at supplere og uddybe den teoretiske og praktiske dimension i faget.

1. Modul 1

1.1. Undervisningens mål

Ved vejledende uddannelsestid på 0,5 uge vægtes mål nr. 1) og 2)

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge vægtes mål nr. 1), 2), 3) og 4)

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan arbejde kreativt og systematisk samt anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser inden for den relevante branche,

2) kan redegøre for behov og faktorer, der ud fra virksomheds-, markeds-, miljø- og samfundsmæssige hensyn nødvendiggør produktudvikling,

3) kan redegøre for den teknologiske udvikling af et eller flere produkter og

4) selvstændigt kan planlægge og gennemføre fremstillingen af et eller flere produkter.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende område:

Produktudvikling og produktion

I undervisningen konfronteres eleven med problemer, hvis løsning skal søges gennem anvendelse af en ideteknik, f.eks. brainstorming. Der inddrages erfaringer fra brancherelevante produktudviklingsforløb.

Undervisningen skal specielt koncentreres om de påvirkninger, der rettes mod virksomheden både fra omverdenen og fra virksomheden selv. De miljømæssige krav og nødvendigheden af produktudvikling behandles, samt eksempelvis de økonomiske, teknologiske og konkurrencemæssige forhold m.m.

Endvidere belyses, hvordan krav og behov igennem historien har varieret. I undervisningen inddrages endvidere de procesafhængige aktiviteter som eksempelvis projektplanlægning, estimering, test, miljøkrav og kvalitetssikring.

I undervisningen indgår følgende produktionsformer: Enkeltstyk-, serie- eller kontinuerlig produktion. Eleven planlægger selvstændigt fremstillingen af et eller flere produkter samt fremstiller selvstændigt, eller i gruppe, et eller flere produkter.

Ved planlægningen og fremstillingen, udarbejder eleven den nødvendige dokumentation og kontrolskemaer m.m.

2. Modul 2

2.1. Undervisningens mål

Ved vejledende uddannelsestid på 0,5 uge vægtes mål nr. 1) og 2)

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge vægtes mål nr. 1), 2) og 3)

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan dokumentere planlægningen af eget arbejde og vurdere kvaliteten i forhold til arbejdsresultatet, metoden og processen, under hensyn til gældende standarder og normer,

2) opnår forståelse af personlig kundekontakt og af dens varierende former i forskellige typer af virksomheder samt erfaring med udarbejdelse af instruktionsmateriale og

3) kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder anvende informationsteknologisk udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende område:

Kvalitet og service

Begreberne kvalitetsudvikling, kvalitetscirkler samt kvalitetsvurdering gennemgås i relation til praktiske arbejdsopgaver og serviceydelser.

Dokumentation og planlægningen af eget arbejde og produktets eller serviceydelsens kvalitet blandt andet ved brug af informationsteknologisk udstyr.

Kendskab til relevante brancherelaterede love og standarder og forståelse for branchens beskrivelsessystemer til dokumentation af serviceydelsens og det færdige produkts kvalitet.

Derudover må der i undervisningen inddrages praktiske opgaver vedrørende beskrivelse af drifts- og brugervejledninger.

Virksomheders muligheder for at skabe/bevare tilfredsheden hos kunden på længere sigt, eksempelvis ved behandling af kundereklamationer, anden efterfølgende service, opfølgende information til kunden samt kundeservice før, under og efter bestilling af en vare eller ydelse.

I forbindelse med beskrivelsen af vedligeholds- og kontrolrutiner skal der anvendes informationsteknologisk udstyr, f.eks. specielle applikationsprogrammer til opbygning og dokumentation af vedligeholdssystemer eller generelle applikationsprogrammer til beskrivelse og registrering af systematiske vedligeholdsrutiner.

3. Modul 3

3.1. Undervisningens mål

Ved vejledende uddannelsestid på 0,5 uge vægtes mål nr. 1).

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge vægtes mål nr. 1), 2) og 3).

Målet med undervisningen er, at eleven

1) får indsigt i de økonomiske - og miljømæssige omkostninger, der er ved fremstilling af en vare fra råvare til et færdigt produkt,

2) arbejder med praktiske eksempler, der giver dem mulighed for at redegøre for de planlægningsmæssige, økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper og

3) kan redegøre for den industrielle teknologiske udvikling, ved arbejdsopgaver inden for uddannelsens område.

3.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende område:

Logistik

Undervisningen skal give eleverne indsigt i forskellige former for ordre-, lager-, service- og produktionsstyringssystemer samt planlægningen af disse. Emnet behandles i forhold til enkeltstyks-, serie- og kontinuerlig produktion samt forskellige ordretyper, herunder lager- og kundeordrer. Eleven får kendskab til de omkostninger der er ved fremstilling af et emne fra »vugge til grav«.

Undervisningen giver endvidere eleven mulighed for i praksis at planlægge og afvikle hele produktionsgangen for en mindre produktion af et emne, en montage- eller reparationsopgave.

I arbejdet med den historiske dimension belyses den teknologiske udvikling, som industrien har gennemgået fra de manuelle til de automatiske processer. Der lægges vægt på, at eleverne får en forståelse af de økonomiske og teknologiske forudsætninger for automatiseringen.

Skriftligt arbejde:

For hvert afsluttet modul afleverer eleverne 1 standardopgave ( 1 standardopgave = 4 timers elevarbejde ).Bilag 18

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

PSYKOLOGI

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

Trindelingen i timetallet angiver basisniveauet og muligheden for at supplere dette med henblik på at kunne uddybe den teoretiske og praktiske dimension i faget.

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår kendskab til psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i,

2) opnår færdigheder i at vurdere og tage stilling til konkrete psykologiske problemstillinger,

3) opnår forståelse af kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning,

4) opnår forståelse af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer og

5) opnår kendskab til kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder til situations- og rollebestemt kommunikation.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge vægtes mål nr.1), 2) og 3).

2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende temaer:

a. Individets udvikling

Individets udvikling fra barndom til ungdom med vægt på problemstillinger, der belyser individets identitets- og karakterdannelse. Herunder inddrages kognitive og emotionelle processer samt sociale og kulturelle faktorer.

Psykologiske relationer i familien, arbejdslivet og fritiden.

Menneskets sociale adfærd og udvikling behandles fra en socialpsykologisk vinkel. Der lægges vægt på problemstillinger, der inddrager elevernes erfaringer, og som berører deres dagligdag i relation til f.eks. familie, uddannelse, arbejde og fritid.

b. Sprog, krop og kommunikation

Der arbejdes med emner og praktiske øvelser, der belyser kommunikationens, samarbejdets og det sociale samspils rolle og betydning.

Undervisningen skal i videst muligt omfang inddrage psykologiske problemstillinger eller synsvinkler, der vedrører elevernes erfaringsverden, herunder emner med relevans for deres uddannelse og fremtidige erhvervsrolle. Psykologiske emner og synsvinkler vedrørende kunde- eller klientpleje må inddrages og behandles som selvstændigt tema.Bilag 19

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

REKLAME

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,5 uger

Trindelingen i timetallet angiver basisniveauet og muligheden for at supplere dette med henblik på at uddybe den teoretiske og praktiske dimension i faget.

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår forståelse af reklamens rolle som en del af den samlede markedsføringsindsats,

2) opnår kendskab til forskellige mediers særlige karakteristika, herunder deres egnethed som reklamemedier,

3) opnår kendskab til butiks- eller anden virksomhedsreklames brug og virkning,

4) opnår forståelse af forudsætningerne for en effektiv reklameindsats, herunder betydningen af reklamemål og reklameplaner,

5) med udgangspunkt i reklamens målgruppe og den ydelse, der skal reklameres for, kan udarbejde forslag til kommunikationsindhold,

6) opnår evne til som forbruger at vurdere reklamebudskaber kritisk,

7) opnår kendskab til de paragraffer i markedsføringsloven, der vedrører reklame, og til reklamekodeks,

8) opnår forståelse af, hvilke faktorer der er afgørende for valg af reklamemedier,

9) opnår forudsætninger for at medvirke ved udarbejdelsen af reklameforslag, herunder både udformning af indhold og layout og vurdering og udvælgelse af reklamemedier og

10) opnår forståelse af den tekniske og økonomiske kontrols betydning, herunder kendskab til kontrolmetoder ved anvendelse af forskellige reklamemidler.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr.1), 2), 3), 4), 5), 6) og 7).

2. Undervisningens indhold

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge arbejdes der kun med emnerne a, b, c, d og e,

a. Reklame i virksomhedens markedsføring

Emnet omfatter sammenhængen mellem reklame og andre handlingsparametre.

b. Reklamer

Emnet omfatter direkte og indirekte reklame. Reklamemedier kan være plakater, annoncer, tryksager, trafikreklame, biografreklame, tv-reklame, videoreklame og radioreklame.

Som relevante karakteristika indgår dækning, hyppighed, varighed, pris og tekniske egenskaber.

c. Butiks- eller anden virksomhedsreklame

Emnet omfatter vinduesudstilling, intern butiksreklame, vareeksponering, leverandørbetalt merchandising og disse tiltags betydning for forskellige butiks- eller virksomhedsformer.

d. Udformning af reklamebudskab

Emnet omfatter sammenhængen mellem reklameindhold og målgruppeegenskaber.

Endvidere arbejdes der med elevforslag til reklamens indhold og layout.

e. Forbruger og reklame

Emnet omfatter de regler i markedsføringsloven og reklamekodeks, der vedrører indholdet i reklamen og beskyttelse af forbrugeren.

Endvidere analyse af givne reklamer med henblik på vurdering af deres virkemidler og reelle indhold.

f. Tilrettelæggelse af reklameindsats

Emnet omfatter fastlæggelse af målgrupper samt den kommunikations- og salgseffekt, som virksomheden ønsker at opnå hos målgruppen.

g. Medievalg

Emnet omfatter udvælgelse af medier på basis af deres egenskaber, herunder kontaktpris, dækning i målgruppen, struktur og tekniske egenskaber.

h. Kontrol

Emnet omfatter kontrol med indrykning og visning og med reklamens effekt.

3. Eksamen

Prøven er mundtlig.

Der afholdes prøve i faget med vejledende uddannelsestid på 2,5 uger.

Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen.

Materialet kan være artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende. Der gives forberedelsestid på 20 minutter. Hvis besvarelsen af et spørgsmål kræver statistisk eller andet specifikt materiale, skal dette stilles til rådighed for eleven.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag.

Eksaminationen varer ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.Bilag 20.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

SALG OG SERVICE

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

1,0 uge

Niveau E:

Niveau F + 1,0 uge

Niveau D:

Niveau E + 1,0 uge

1. Niveau F og E

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan redegøre for den historiske udvikling i salgs- og servicesektoren, herunder årsagerne til denne udvikling og sektorens betydning for samfundet,

2) kan redegøre for udviklingen i forbruget af varer og tjenesteydelser, herunder forklare hvordan behovet og købekraften danner baggrund for størrelsen og sammensætningen af forbruget og for dannelse af købe- og forbrugsvaner,

3) kan redegøre for, hvilke faktorer, der er afgørende for konkurrencesituationen, og hvilke betydninger de har for virksomhedernes markedsføringsindsats,

4) kan redegøre for hvilke salgsfremmende foranstaltninger, der står til virksomhedens rådighed, og hvordan de kan anvendes over for konkrete målgrupper,

5) opnår kendskab til den lovgivning, der omhandler forholdet mellem forbruger og virksomhed,

6) opnår kendskab til manuelle eller elektroniske metoder til styring af salg, lager og indkøb og

7) kan udføre varierende former for kundebetjening og redegøre for betydningen af den personlige kundekontakt, herunder telefonservice- og betjening.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Udviklingen i salgs- og servicesektoren

Beskrivelse af hvilken betydning sektorens udvikling har for samfundet, målt eksempelvis ved beskæftigelse, omsætning, antal virksomheder og årsagerne til denne udvikling.

b. Forbrugerforhold

Fysiologiske og psykologiske behov, forbrugerbevidsthed og -krav, opgørelse af købekraft, indholdet i købe- og forbrugsvaner, og hvordan ændringer heri påvirker forbruget.

c. Konkurrenceforhold

Der arbejdes med de faktorer, der er bestemmende for konkurrencesituationen, eksempelvis konkurrenternes antal, størrelse, handlingsparametre og forbrugernes loyalitet.

d. Markedsføring

Markedsføring af både fysiske produkter og serviceydelser.

Reklamens rolle i samfundet og dens salgsfremmende betydning, herunder medievalg, udformning og indhold.

Service omfatter de serviceydelser, der gives før, under og efter købet, herunder eksempelvis behandling af reklamationer. Kundebetjening omfatter kundepsykologi og de afgørende faktorer for evnen til at yde en god kundebetjening eksempelvis sælgerens personlighed og indstilling til arbejdet.

e. Specielt for niveau E

Sammenhængen mellem udviklingsretning, strategi og gennemførelse behandles.

Virksomhedens markedsføring tilrettelægges med udgangspunkt i en valgt målgruppe.

Emnerne lokaleindretning, sortiment, prisniveau m.v. behandles, og samspillet mellem kunde, frontmedarbejder og den øvrige organisation inddrages.

f. Forbrugerbeskyttelse

Undervisningen omfatter det mest nødvendige kendskab til lovgivningen, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i købssituationer.

g. Salg, indkøb og lagerstyring

Nødvendige data til styring af salg, lager og indkøb. Der inddrages IT-værktøjer til brug ved styringen.

h. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og skal være af et omfang svarende til 2 standardopgaver (1 standardopgave = 3 timers elevarbejde) i faget. Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver kan anvendes til redigering, omskrivning eller lignende former for procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

2. Niveau D

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven kan

1) forklare hvilke faktorer, der er afgørende for konkurrencesituationen, og hvilke betydninger, de har for virksomhedens markedsføringsindsats,

2) deltage i arbejdet med anvendelse af markedsanalysedata ved løsning af markedsføringsopgaver, herunder redegøre for, hvordan sådanne data fremskaffes,

3) forklare hvilke salgsfremmende foranstaltninger, der står til virksomhedens rådighed og give begrundede forslag til, hvordan disse kan anvendes overfor konkrete målgrupper,

4) redegøre for de mest centrale elementer i den lovgivning, der omhandler forholdet mellem forbruger og virksomhed,

5) redegøre for forskellige metoder til styring af salg, lager og indkøb og deltage i arbejdet med disse, herunder ved anvendelse af IT-værktøjer, og

6) få kendskab til svind og tab, kunne redegøre for forskellen og kunne identificere svindkilder.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Udviklingen i salgs- og servicesektoren

Beskrivelse af, hvilken betydning udviklingen i sektoren har for samfundet, målt eksempelvis ved beskæftigelse, omsætning, antal virksomheder og årsagerne til denne udvikling.

b. Forbrugerforhold

Fysiologiske og psykiske behov, opgørelse af købekraften, indholdet i købe- og forbrugsvaner, og hvordan ændringer heri påvirker forbruget.

c. Konkurrenceforhold

Der arbejdes med de faktorer, der er bestemmende for konkurrencesituationen. Faktorerne kan være konkurrenternes antal, størrelse, præference, handlingsparametre og forbrugernes loyalitet.

d. Markedsanalyse

I undervisningen arbejdes der med, hvordan både primære og sekundære data anvendes, herunder brugen af databaser.

e. Markedsføring

Markedsføring af både fysiske produkter og serviceydelser. Sidstnævnte dækker kerne- og periferiydelser. Både private og offentlige virksomheder inddrages.

Grund- og kontaktparametres betydning som salgsfremmende foranstaltninger behandles. Eksempelvis reklamens rolle i samfundet og dens salgsfremmende betydning, herunder medievalg, udformning og indhold. Kundeservice omfattende de serviceydelser, der gives før, under og efter købet. Kundebetjening omfatter kundepsykologi og de afgørende faktorer for evnen til at yde en god kundebetjening eksempelvis sælgerens personlighed og indstilling til arbejdet.

Endelig tilrettelægges virksomhedens parameterindsats med udgangspunkt i en valgt målgruppe.

f. Forbrugerbeskyttelse

Bestemmelser i markedsføringsloven, lov om køb på kredit og lov om køb, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i købs- og forbrugssituationer.

g. Salg, indkøb og lagerstyring

De grundlæggende data, der er nødvendige til styring af salg, lager og indkøb, herunder salgets størrelse fordelt tidsmæssigt på vare- og kundegrupper og endvidere leveringstider og servicegrad.

Manuelle og elektroniske systemer til brug ved styring inddrages, herunder behandles den teknologiske udvikling på området.

Begreber som svind og tab inddrages, og betydningen for virksomhedens indtjening og effektivitet behandles.

h. Projekt

Undervisningen omfatter udarbejdelse af et projekt eller lignende, der indeholder centrale problemstillinger fra faget. Rapportens omfang skal være maksimalt 15 A4 sider, alt inkl. Uanset valg af projektform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. I projektet eller lignende skal eleven eller en gruppe af elever arbejde selvstændigt med afsætningsmæssige problemstillinger.

Projektet omfatter 16 lektioner.

i. Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde efter niveau E fordeles jævnt over forløbet og skal være af et omfang svarende til 2 standardopgaver foruden projektet. (1 standardopgave = 3 timers elevarbejde). I et samlet forløb niveau F-E-D omfatter det skriftlige arbejde i alt 4 standardopgaver foruden projektet. Projektet svarer til 2 standardopgaver. Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver kan anvendes til redigering, omskrivning eller lignende former for procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

2.3 Eksamen

Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev eller en gruppe af elever med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven.

Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Gennemføres projektarbejdet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt.

Eksaminationstiden er 25 min. pr. elev inkl. votering.Bilag 20.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C SALG OG SERVICE

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 1,5 uge

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan redegøre for samfundsudviklingen og dennes indflydelse på virksomhedernes behov for tilpasning, specielt hvad angår de aktiviteter, der rettes imod markedet,

2) kan redegøre for overordnede ideer og mål, som danner grundlag for virksomhedens handlinger,

3) forstår, at salgsarbejde er aktuelt ved både private virksomheders og ved offentlige virksomheders og institutioners afsætning af varer og tjenesteydelser,

4) kan forklare udviklingen i sammensætningen af forbruget af varer og tjenesteydelser og udviklingen i de forbrugerforhold, der har bevirket denne udvikling,

5) kan forklare hvilke faktorer, der er afgørende for konkurrencesituationen og konkurrenceformen og hvordan de øver indflydelse på virksomhedens afsætningsmuligheder og markedsføringsindsats,

6) får kendskab til målgruppebegrebet og kan redegøre for målgruppens betydning for, hvordan virksomheden bør tilrettelægge sit salgsarbejde,

7) kan deltage i arbejdet med at vurdere og give forslag til at anvende handlingsparametre under hensyntagen til målgruppen, konkurrencen og de omkostningsmæssige konsekvenser ved deres anvendelse,

8) kan deltage i arbejdet med anvendelse af data om markedet i forbindelse med løsning af markedsføringsopgaver og få en grundlæggende viden om, hvordan sådanne data er blevet indsamlet,

9) kan redegøre for de mest centrale elementer i den lovgivning, der vedrører handel med varer og tjenesteydelser med henblik på at vurdere lovligheden af konkrete tiltag,

10) kan redegøre for metoder til styring af lager, indkøb og salg samt deltage i arbejdet med at benytte metoderne, herunder ved anvendelse af IT-værktøjer, og

11) har kendskab til tab og svind, kan redegøre for forskellen og kan identificere svindkilder.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Samfundsudviklingen og dens betydning

Heri indgår udviklingen inden for detail- og engroshandel samt salgsfunktionen i produktions- og servicevirksomheder.

Endvidere arbejdes der med den udvikling i samfundet, der især har bevirket disse ændringer.

b. Ideer og mål

Virksomhedens overordnede ide og dens mål og betydningen heraf for virksomhedens enkelte funktioner og koordineringen af arbejdet.

c. Salgsarbejdets betydning

Salgsarbejdets betydning og nødvendighed for virksomheden uanset branche og ejerforhold.

d. Forbrugerforhold

Forholdene på konsumentmarkedet behandles. Der arbejdes med behov, herunder fysiske, psykiske, oprindelige, afledte, effektive og latente behov, købe- og forbrugsvaner, herunder købemotiver, forbrugssammensætning, valg af indkøbssted og indkøbstidspunkt. Endvidere arbejdes der med opgørelse af købekraft. Købsadfærden omfatter spørgsmålene om hvilke beslutninger, der træffes af hvem og hvordan.

Indflydelsen på efterspørgselen fra konjunktur-, sæson- og modesvingninger indgår også.

e. Konkurrenceforhold

Faktorer, der er bestemmende for konkurrencesituationen, det kan være konkurrenternes antal, størrelse, præference, anvendelse af handlingsparametre og deres betydning for opbygning af forbrugerloyalitet. Endvidere arbejdes der med markedspris, efterspørgsel og udbud.

f. Målgruppe

Kort behandling af det forhold, at forbrugerne på konsumentmarkedet ikke er homogene, men kan opdeles i grupper, der er forskellige mht. behov, forbrug og hvilke handlingsparametre, de lader sig påvirke af.

g. Markedsføring

Under markedsføring behandles de enkelte handlingsparametre med hovedvægten på forholdene på konsumentmarkedet.

1) Produktet og servicepakken, herunder udvikling og tilpasning.

2) Kvalitet for både varer og tjenesteydelser, kvalitetsformer, kvalitetens sammenhæng med prisen og den »grønne« forbrugers krav.

3) Sortiment, herunder sammensætning og tilpasning.

4) Emballage, herunder salgsmæssige og tekniske funktioner og miljøhensyn.

5) Service, herunder kundeservice før, under og efter købet.

6) Prisfastsættelse ud fra kalkulation af omkostninger under hensyntagen til køberne og konkurrenterne.

7) Reklame, herunder medie, indhold i reklamen og omkostninger ved reklamen.

8) Personligt salgsarbejde, herunder personlige egenskaber og fremtræden, kundeegenskaber og kundebetjening.

h. Markedsanalyse

Anvendelse af data fremskaffet ved markedsanalyser i forbindelse med markedsføringen. Desuden arbejdes der med væsentlige fejlkilder og vurderingskriterier ved sådanne data.

i. Lovgivning

Der arbejdes med relevant lovgivning inden for handel med varer og tjenesteydelser.

j. Salgs-, indkøbs- og lagerstyring

Salgsstyring under anvendelse af nøgletal, herunder lageromsætningshastighed, gennemsnitligt varelager, dækningsgrad, nulpunktsomsætning, bruttofortjeneste og dækningsbidrag, valg af servicegrad, betalings- og leveringsbetingelser, herunder INCO-terms, leveringsbetingelser, rabatgivning og bonus, indkøb, leverandørvalg og lagerstyring. Beregningerne af nøgletal i forbindelse med styringen foregår både manuelt og ved hjælp af IT-værktøjer.

Begreber som svind og tab inddrages og betydningen for virksomhedens indtjening og effektivitet behandles.

k. Projektarbejde

Undervisningen omfatter udarbejdelse af et projekt eller lignende, der indeholder centrale problemstillinger fra faget. Rapportens omfang skal være maksimalt 20 A4 sider, alt inkl. Uanset valg af projektform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. I projektet eller lignende skal eleven eller en gruppe af elever arbejde selvstændigt med afsætningsmæssige problemstillinger.

Projektet omfatter 20 lektioner.

l. Skriftlig arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og skal være af et omfang svarende til 5 standardopgaver i 4 ugers forløbet (1 standardopgave = 3 timers elevarbejde). I 2 ugers forløbet efter niveau D 2 opgaver. Antal opgaver er foruden projektet, der svarer til 3 standardopgaver. Indtil 25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver kan anvendes til redigering, omskrivning eller lignende former for procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser.

1.3. Eksamen

Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev eller en gruppe af elever under medvirken af én censor med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven.

Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Gennemføres projektarbejdet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt.

Eksaminationstiden er 25 min. pr. elev inkl. votering.Bilag 21.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

SAMFUNDSFAG

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

1,5 uge

Niveau E:

Niveau F + 1,5 uge

Niveau D:

Niveau E + 1,5 uge

1. Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan gøre rede for, hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling,

2) kan gøre rede for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder miljømæssige aspekter,

3) opnår indsigt i forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretlige system,

4) opnår kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre nationalt, regionalt og internationalt,

5) får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning og

6) motiveres til at interessere sig for samfundsanliggender i bred forstand og til at beskæftige sig med disse, herunder opnår øvelse i og erfaring med samarbejdsprocesser.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen har et nationalt indhold med internationale perspektiveringer og omfatter følgende områder:

a. Økonomi

Samfundsøkonomiske målsætninger og økonomisk politik, økonomisk kredsløb, indkomstdannelse, erhvervsstruktur, forskydninger og ændringer inden for og mellem de enkelte erhverv.

b. Politik

Statsmagtens struktur og rolle. Aktørerne i det politiske system, deres idemæssige grundlag, organisationsformer, mål og magtressourcer. Det parlamentariske systems kontrolfunktioner. Massemediernes politiske funktion.

c. Arbejdsmarkedsforhold

Interessebegrebet i bred forstand og organisationers og virksomheders formelle og uformelle struktur, herunder organisationers magt, indflydelse og kommunikationsevne. Aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, konflikter og konfliktløsning.

d. Teknologi og ressourcer

Virksomheders ressourceproblematik, herunder miljøaspekter og bagved liggende politiske, økonomiske og teknologiske aspekter.

e. Skriftligt arbejde

Der udarbejdes en mindre skriftlig rapport af et omfang svarende til 4 timers elevarbejde. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper på op til 3 elever.

2. Niveau E

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår viden om hovedlinier i national og international økonomi og politik herunder internationale relationer og konfliktløsning,

2) kan forklare den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU- samarbejdet,

3) kan gøre rede for grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv,

4) opnår kendskab til internationaliseringens betydning for danske virksomheder, herunder samarbejde inden for teknologi og teknik,

5) opnår kendskab til den internationale arbejdsdeling og betydningen heraf for det danske arbejdsmarked og

6) kan formulere samfundsmæssige problemer og forholde sig til dem, herunder styrke færdigheden i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Økonomi

Den internationale økonomis betydning for dansk økonomi og økonomisk politik.

International økonomisk samarbejde, herunder EU-samarbejdet.

b. Politik

Politiske problemstillinger, der omfatter Danmarks placering i det internationale samarbejde og inddragelse i internationale konflikter, ligesom samarbejde med udviklingslande og orientering om nord-syd problematikken kan inddrages.

c. International arbejdsdeling

Virksomhedernes og arbejdskraftens internationalisering og betydningen af den internationale arbejdsdeling for det tekniske område.

d. Teknologi og ressourcer

Den globale ressourceproblematik, herunder miljøaspekter og bagved liggende politiske, økonomiske og teknologiske aspekter.

Europæisk og internationalt samarbejde inden for teknologi og teknik, herunder international regulering af produktionsforhold.

e. Skriftligt arbejde

Der udarbejdes en mindre skriftlig rapport, der er af et omfang svarende til 4 timers elevarbejde. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper på op til 3 elever.

3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) får kendskab til centrale samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling,

2) får kendskab til nogle centrale politiske forhold i det danske folkestyre, herunder partierne, vælgerne og interesseorganisationerne,

3) opnår indsigt i sammenhængen mellem samfundsmæssig og teknologisk udvikling, herunder kan gøre rede for den betydning, teknologien har for brancheudvikling og miljø,

4) får udbygget kendskabet til arbejdsmarkedets opbygning, herunder kan gøre rede for virksomhedernes og medarbejdernes organisatoriske forhold, og

5) styrker sin færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold, og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder formulere og angive løsninger på samfundsmæssige problemer.

3.2. Undervisningens indhold

Undervisningen har et nationalt indhold med internationale perspektiveringer og omfatter følgende områder.

a. Økonomi

Samfundsøkonomiske målsætninger og økonomisk politik, økonomisk kredsløb, indkomstdannelse, erhvervsstruktur, forskydninger og ændringer inden for og mellem de enkelte erhverv.

b. Politik

Statsmagtens struktur og rolle herunder aktørerne i det politiske system, deres idemæssige grundlag, organisationsformer, mål og magtressourcer. Det parlamentariske systems kontrolfunktioner og massemediernes politiske funktion.

c. Arbejdsmarkedsforhold

Opbygningen af arbejdsmarkedets organisationer og deres formål. Aftaleforhold herunder hovedaftalen, overenskomstforhandlinger, aftaler vedrørende løn- og arbejdsforhold, samarbejdsaftaler, tillidsmandsaftaler og aftaleforhold for elever. Regulering af forholdene på den enkelte arbejdsplads, konflikter og konfliktløsning.

d. Teknologi og ressourcer

Virksomheders ressourceproblematik, herunder miljøaspekter og bagved liggende politiske, økonomiske og teknologiske aspekter.

e. Skriftligt arbejde

Der udarbejdes en skriftlig rapport, der er af et omfang svarende til 8 timers elevarbejde. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper på op til 3 elever.

3.3. Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve.

Prøven omfatter en gennemgang af elevens rapport og et eksamensspørgsmål, som eleven får ved lodtrækning.

Eksamensspørgsmålene skal ligge inden for de gennemgåede emneområder. Spørgsmålene kan vedlægges en for eleven ukendt tekst, tabel eller lignende.

Eleven skal demonstrere sin færdighed i at analysere og besvare et samfundsfagligt spørgsmål.

I forbindelse med den udarbejdede rapport skal eleven demonstrere sin færdighed i at arbejde med et samfundsfagligt emne, og i at stille og besvare relevante spørgsmål.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstationBilag 21.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C SAMFUNDSFAG

Vejledende uddannelsestid

4,0 uger eller niveau D + 1,5 uge

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår kendskab til centrale samfundsøkonomiske forhold og herunder kan redegøre for problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål,

2) kan gøre rede for sammenhængen mellem samfundsøkonomi og politisk styring og kan gøre rede for Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund,

3) opnår kendskab til centrale politiske forhold og kan gøre rede for politiske beslutningsprocesser og politisk adfærd, herunder for grundlæggende politiske strukturer, politiske ideologier og partier,

4) kan afdække forudsætningerne for egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger,

5) kan gøre rede for sammenhænge mellem teknologiudvikling og samfundsmæssige strukturer og beslutningsprocesser,

6) kan fremskaffe, bearbejde og formidle samfundsfagligt materiale i forbindelse med den teknologiske udvikling og

7) kan formulere samfundsmæssige problemstillinger i tilknytning til den teknologiske udvikling.

2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Økonomi og politik

Der arbejdes med centrale økonomiske og politiske forhold, og der lægges vægt på samfundsmæssige sammenhænge og beslutningsprocesser.

Den økonomiske politik præsenteres gennem aktuelle eksempler, og inddragelse af det internationale aspekt sker med henblik på at tydeliggøre den danske økonomi og dens særkende.

Fundamentale økonomiske og politiske begreber og indsigten i de politiske ideologier er et af udgangspunkterne for elevens arbejde med forudsætningerne for samfundsmæssige synspunkter og handlinger. Demokratiaspektet i faget har et fagligt udgangspunkt, men afprøves også blandt eleverne.

b. Teknologi

Der arbejdes med de samfundsmæssige forudsætninger for og betydningen af den teknologiske udvikling, og i forbindelse hermed udarbejder eleven et skriftligt arbejde. Eleven afgrænser sit emne og formulerer en problemstilling i samarbejde med læreren.

Arbejdet må tage udgangspunkt i:

1) et produkt eller en fremstillingsteknik,

2) en virksomhed eller en branche,

3) en dimension af teknologiudviklingen,

4) et overordnet aspekt af teknologiudviklingen eller

5) et miljøproblem.

Der arbejdes med IT-værktøjer, herunder informationssøgning og tekst- og taldokumentation.

c. Skriftligt arbejde

Eleven udarbejder 1 skriftlig rapport, der omhandler sammenhængen mellem teknologiudviklingen og samfundsmæssige strukturer og aktører. Arbejdet kan udføres individuelt eller i grupper på op til 3 elever.

Omfanget af det skriftlige arbejde svarer til 12 timers elevarbejde.

3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven består af den skriftlige rapport og en opgave med materiale, som eleven får ved lodtrækning. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation.

Eleven har 30 minutters forberedelsestid. Notater fra forberedelsestiden må anvendes under prøven.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) En opgave
Eksaminator udarbejder et antal opgaver med materiale, som ikke har været anvendt i undervisningen, men som ligger inden for undervisningens områder.

2) Skriftlig rapport
Samtale om rapporten.Bilag 22

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

SAMFUNDSLÆRE

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau D:

4,5 uger

Niveau C:

Niveau D + 1,5 uge

1. Undervisningens mål

1.1. Niveau D

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) forstå, hvilken betydning økonomiske, politiske og sociale forhold har for den samfundsmæssige udvikling,

2) gøre rede for økonomiske, politiske og organisatoriske forhold samt forklare sammenhænge imellem dem,

3) forklare samfundsøkonomiske problemer og redegøre for den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark,

4) forklare og vurdere, hvordan samfundsøkonomiske ændringer og økonomisk-politiske beslutninger påvirker virksomhedernes og husholdningernes økonomiske dispositionsmuligheder,

5) redegøre for opbygningen af det politiske system i Danmark,

6) forklare, hvordan politiske beslutninger træffes i det danske demokratiske system,

7) redegøre for opbygningen af og udviklingen på det danske arbejdsmarked,

8) gøre rede for sammenhænge mellem forbrug, produktion, ressourceanvendelse og miljø og

9) fremskaffe, bearbejde og vurdere informationer vedrørende samfundsmæssige forhold og formulere og angive løsninger til samfundsmæssige problemer.

1.2. Niveau C

For niveau C gælder udover målene fra niveau D, at eleven kan

1) redegøre for kulturelle og andre samfundsforholds betydning for samhandelen mellem lande og

2) forstå den voksende internationaliserings betydning for den økonomiske og politiske udvikling i Danmark og redegøre for udviklingen i nogle vigtige samhandelslande og i EU-samarbejdet.

2. Undervisningens indhold

2.1. Niveau D og C

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Politiske forhold

Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle samfundsforhold, for at eleven kan opnå forståelse af, hvilken betydning politiske ideologier, politiske partier, vælgere, interesseorganisationer, græsrodsbevægelser og medier har for udviklingen.

Undervisningen omfatter statsmagtens opgaver og struktur, og det belyses, hvordan den politiske beslutningsproces foregår i stat, amt og kommune. Den enkeltes indflydelsesmuligheder diskuteres.

Der lægges vægt på, at eleven opnår forståelse af den politiske kommunikation, blandt andet i forbindelse med de forskellige valg.

De forskellige emner perspektiveres historisk og ved sammenligning med aktuelle politiske forhold i andre lande.

b. Arbejdsmarkedet

Der undervises i den lovgivning og de aftalemæssige regelsæt, som er gældende på arbejdsmarkedet med særlig henblik på det merkantile område.

Undervisningen omfatter love og aftaler, herunder hovedaftale, overenskomster, det fagretlige system og lovgivning vedrørende arbejdsmiljø, arbejdsløshed og arbejdsformidling.

De forskellige emner perspektiveres historisk og anskues i relation til udviklingen i EU.

c. Samfundsøkonomi

Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle balanceproblemer i dansk økonomi, og samfundsøkonomiske problemer analyseres i historisk perspektiv.

Forskellige samfundsøkonomiske mål og eventuelle målkonflikter belyses, herunder inddrages miljødimensionen.

Forskellige økonomisk-politiske midler til løsning af balanceproblemerne og til at opnå målene analyseres og vurderes i relation til de aktuelle politiske og internationale muligheder.

Det belyses, hvordan ændringer i den økonomiske politik påvirker virksomhedernes og husholdningernes økonomi.

Det er vigtigt, at sammenhængen mellem politiske og økonomiske systemer klarlægges.

De forskellige emner relateres til udviklingen i EU.

2.2. Specielt for niveau C:

Internationale forhold

Der undervises i samspillet mellem historiske, økonomiske, politiske og kulturelle forhold.

Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle internationale problemstillinger og omfatter Danmarks placering i det internationale økonomiske og politiske samarbejde. EU-samarbejdet og den fortsatte udvikling heri belyses med udgangspunkt i konkrete og aktuelle problemstillinger.

Udviklingstendenserne i Danmarks udenrigshandels fordeling på varer og lande beskrives, og i forlængelse heraf belyses det internationale handelsmønster.

Der undervises i Danmarks vigtigste samhandelslande og andre kulturområder gennem landeportrætter.

Der arbejdes med kultur og kulturforskelle, så eleven opnår kendskab til den betydning, kulturelle forhold har for handelen.

Internationale ressource- og miljøproblemer behandles, herunder inddrages de bagved liggende politiske, økonomiske og teknologiske aspekter.

3. Eksamen

Niveau D og C.

Der afholdes mundtlig prøve.

Eleven får en opgave ved lodtrækning.

Der gives 40 minutters forberedelsestid. Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og opgaven med bilag.

Eksaminationen incl. votering varer ca. 20 minutter.

Opgaverne skal tilsammen bredt dække pensum. Opgaverne består af et materiale, f.eks. avisartikler, tabeller og diagrammer, der ikke er benyttet i undervisningen, og et antal spørgsmål i forbindelse hermed. Opgaverne skal give eleven mulighed for at vise sin evne til at beskrive, analysere og vurdere faglige problemstillinger.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

En opgave må højst anvendes ved to eksaminationer samme dag.Bilag 23

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

STIL, FORM OG FARVE

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

1,5 uge

2,0 uger

2,5 uger

3,0 uger

Trindelingen i timetallet angiver basisniveauet og muligheden for at supplere og uddybe den teoretiske og praktiske dimension i faget.

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår kendskab til formgivningsprocesser,

2) opnår forståelse af faktorer, der øver indflydelse på formgivning og design,

3) opnår bevidsthed om forholdet mellem formmæssige og funktionelle aspekter,

4) opnår færdigheder i beskrivelse, analyse og vurdering af håndværk, arkitektur og design,

5) opnår forståelse af formgivningens og æstetikkens betydning,

6) opnår forståelse af håndværkets kulturhistoriske betydning og udvikling,

7) opnår forståelse af samspillet mellem håndværksfagenes udvikling og ændringerne i stil, materialer og teknik,

8) opnår kendskab til væsentlige stilarter med betydning for håndværk, arkitektur og industriel design,

9) opnår kendskab til kultur- og samfundshistoriske forhold af betydning for forståelsen af stilarterne og deres udvikling,

10) opnår praktisk øvelse i formulering og løsning af mindre formgivnings- eller designopgaver,

11) styrker sin forståelse og sans for æstetiske udtryk og problemstillinger,

12) styrker sin evne til kritisk vurdering af visuelle udtryk og

13) udvikler sin personlige holdning til kvalitet.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge vægtes mål nr. 1), 2) 3), 8), 10) og 11).

Ved vejledende uddannelsestid på 1,5 og 2,0 uger vægtes mål nr. 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 11), og 12).

2. Undervisningens indhold

a. Undervisningen omfatter praktisk og teoretisk arbejde med følgende områder:

1) Håndværk - håndværksbaserede produkter og håndværksmæssig forarbejdning.

2) Arkitektur - formgivning af bygninger, bymiljøer m.v.

3) Industriel design - formgivning af brugsgenstande i hverdagsmiljøet.

Undervisningen skal omfatte alle tre områder, idet der må lægges særlig vægt på emner med relevans for elevernes uddannelse og branche.

b. Til belysning af fagets områder indgår følgende emner:

1) Funktion og form

2) Stil

3) Æstetik og perception

4) Tegning og konstruktion

5) Farver og materialer

6) Produktsprog og symbolik

7) Ergonomi

8) Teknologi

9) Miljøforhold

10) Opmåling og afbildning

11) Modelfremstilling og produktvisualisering, herunder f.eks. edb, modelbygning, foto, dias og video.

c. Valg og vægtning af emner og praktiske hjælpediscipliner foretages i forhold relevansen for de områder, der arbejdes med. Arbejdet med form og funktion samt med stil og stilforståelse skal indtage en central placering i undervisningen.Bilag 24

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

SUNDHED

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) kan redegøre for sundhedens fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter,

2) opnår forståelse for - og kan redegøre for sammenhængen mellem - befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling,

3) opnår forståelse for betydningen af forebyggelse frem for behandling og kan handle derefter og

4) kan udarbejde en plan for, hvordan man kan påvirke og forbedre sundhedstilstanden gennem fysisk træning, ergonomisk forståelse, hygiejnisk og ernæringsmæssig indsigt.

2. Undervisningens indhold

Sundhedsbegrebets ernæringsmæssige dimension omfatter viden om forholdet mellem udviklingen i danskernes kostvaner og velfærdsbetingede sygdomme.

Sammenhængen imellem kost og sundhed illustreres ved behandling af næringsstoffernes omsætning i og betydning for organismen. Følgende næringsstoffer indgår: Energigivende stoffer, vitaminer og mineraler.

I undervisningen indgår endvidere viden om produktions- og forarbejdningsformernes betydning for fødevarernes kvalitet, herunder gastronomiske og ernæringsmæssige egenskaber.

Undervisningen skal behandle mulighederne for at påvirke og ændre kostvanerne, bl.a. ved bestemmelser i lovgivningen om produktion og salg, f.eks. om hygiejne og deklarering.

Der orienteres endvidere om forbrugerorganisationerne og deres aktiviteter.

Sundhedsbegrebets ene fysiske dimension omfatter ergonomi, herunder kendskab til rigtig tilpasning og udformning af arbejdssituationen eller arbejdspladsen samt praktiske øvelser om valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Endvidere belyses forhold, der i øvrigt kan påvirke helbredstilstanden fysisk som psykisk. Der lægges vægt på indlæring af gode arbejdsteknikker for at forebygge både akutte skader og nedslidning med de personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser, det fører med sig.

Sundhedsbegrebets anden fysiske dimension består af idræt. Gennem idrætsaktiviteter og fysisk træning udvikles elevernes forståelse af, hvordan man kommer i god form og betydningen heraf.

Der lægges samtidig vægt på, at eleverne får mulighed for at udvikle glæde ved fysisk udfoldelse, kropsbevidsthed og samarbejdsevne.

Forskellige træningsprogrammer afprøves, og der inddrages fysiologiske tests.Bilag 25.1

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

VIRKSOMHEDSLÆRE OG INNOVATION

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F:

1,0 uge

Niveau E:

Niveau F + 1,0 uge

Niveau D:

Niveau E + 1,0 uge

1. Niveau F

1.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet,

2) kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør,

3) kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer og

4) opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold.

1.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Virksomhedens etablering

Planlægning og start af nye virksomheder, herunder idegrundlag, strategimuligheder, finansieringsmuligheder, virksomhedens hovedfunktioner, virksomhedsformer og virksomhedsovertagelser.

b. Virksomhedens organisatoriske struktur

Opdeling i funktioner og på personer. Klassiske og nyere organisations- og ledelsesprincipper gennemgås, herunder betydningen af forskellige former for overskudsdeling.

c. Erhvervsstruktur

Erhvervene og deres indbyrdes afhængighed og de forskydninger, der finder sted som følge af f.eks. den teknologiske udvikling med miljømæssige påvirkninger eller den internationale erhvervsudvikling.

Historiske eksempler inddrages med henblik på belysning af forholdet mellem mennesket og arbejdspladsen.

d. Etablering af egen virksomhed

Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en for start af egen virksomhed.

Forretningsplanen kan f. eks. indeholde følgende elementer:

1) Beskrivelse af idégrundlag.

2) Beskrivelse af produkt eller serviceydelse - herunder teknisk dokumentation.

3) Beskrivelse af markeds- og konkurrenceforhold.

4) Forslag til markedsføring af produktet.

5) Beskrivelse af produktion og drift - evt. budgetter og priskalkulationer.

2. Niveau E

2.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) opnår kendskab til virksomhedens drift og organisation, herunder samarbejdsformer, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder,

2) opnår viden om de opgaver og problemer, der knytter sig til industriel drift af en virksomhed og

3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at hver funktion fungerer hensigtsmæssigt.

2.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Organisationsstruktur

Virksomhedens organisatoriske struktur omfatter opdeling i funktioner og personer. Klassiske og nyere organisations- og ledelsesprincipper gennemgås, herunder virksomheds- og ejerformer samt medarbejderindflydelse med henblik på industrielle virksomheder.

b. Virksomhedens funktioner A

Virksomhedens produktionsfunktion omfatter ledelse, produktionsformer, -planlægning, -økonomi og virksomhedens påvirkning af det ydre miljø. Desuden orienteres om virksomhedens indkøbs- og salgsfunktioner, herunder om eksportmarkeder.

c. Virksomhedens funktioner B

Virksomhedens kvalitetskontrol og -styring omfatter visuel og økonomisk kontrol af produktets vej gennem virksomheden.

Kvalitetskontrollen af virksomhedens produktion gennemgås ved praktiske øvelser med udgangspunkt i den relevante branches anvendte kvalitetsskemaer.

Grundlæggende begreber omkring kvalitetsstyring gennemgås med udgangspunkt i branchens anvendte kvalitetsstyringssystemer. Anvendelse af »Computer integreret manufactering« gennemgås og vises i praksis.

d. Erhvervsstrukturer

Erhvervene og deres indbyrdes afhængighed og de forskydninger, der finder sted som følge af f.eks. den internationale erhvervsudvikling.

Historiske eksempler inddrages med henblik på belysning af forholdet mellem mennesket og arbejdspladsen.

3. Niveau D

3.1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet,

2) kan gøre rede for etableringsmuligheder, for virksomhedens organisatoriske opbygning, herunder samarbejdsformer, og for vilkår ved virksomhedens ophør,

3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at hver funktion fungerer hensigtsmæssigt,

4) kan udføre elementære administrative arbejdsrutiner i forbindelse med indkøb, lager, produktion, salg, regnskab og personaleforhold og

5) opnår viden om de enkelte funktioner i en virksomhed og forståelse af samspillet imellem dem, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder.

3.2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Virksomhedens etablering

Planlægning og start af nye virksomheder, herunder idegrundlag, strategi- og finansieringsmuligheder, virksomhedsformer og virksomhedsovertagelse.

b. Virksomhedens organisatoriske struktur

Opdeling i funktioner og på personer. Klassiske og nyere organisations- og ledelsesprincipper gennemgås, herunder betydningen af forskellige former for overskudsdeling.

c. Virksomhedens funktioner

Ledelse, salgs-, indkøbs-, produktions- og regnskabsfunktionen samt evt. udviklingsafdeling og kvalitetskontrol. I alle funktioner indgår edb-anvendelse som et bærende element.

d. Virksomhedens salgsfunktion

Registreringsarbejde i forbindelse med salg, herunder anvendelse af forretningsgange i forbindelse med ordre- og faktureringssystemer.

e. Virksomhedens produktionsfunktion

Forskellige produktionsformer og -planlægning, kvalitetskontrol, produktudviklingens og teknologiens betydning for virksomhedens overlevelse. Herunder virksomhedens påvirkning af miljøet.

f. Virksomhedens regnskabsfunktion

Økonomisk planlægning og styring i form af budgetter, kalkuler, bogholderi og resultat-, likviditets- og finansiel styring.

Kalkuler

Salgs-, produktions- og indkøbskalkulationer.

g. Budgetter

Resultat-, likviditets- og balancebudgetter.

Bogholderi.

Registrering af data fra virksomhedens funktioner, afslutning og opstilling af årsregnskabet. Styring af resultat, likviditet og finansiering sker på grundlag af budgetter og regnskaber.

Administrativt programmel og værktøjsprogrammel skal anvendes i forbindelse med budgettering, bogholderi og analyser.

h. Erhvervsstruktur

Erhvervene og deres indbyrdes afhængighed og de forskydninger, der finder sted som følge af f.eks. den teknologiske udvikling eller den internationale erhvervsudvikling.

Historiske eksempler inddrages med henblik på belysning af forholdet mellem mennesket og arbejdspladsen.

i. Etablering af egen virksomhed.

Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en for start af egen virksomhed.

Forretningsplanen kan f. eks. indeholde følgende elementer:

1) Beskrivelse af idegrundlag.

2) Beskrivelse af markeds- og konkurrenceforhold.

3) Forslag til markedsføring af produktet.

4) Beskrivelse af produktion og drift - evt. budgetter og priskalkulationer.

3.3. Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen, eksempelvis artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende.

Den udarbejdede forretningsplan kan inddrages ved eksaminationen.

Der gives forberedelsestid på 20 minutter.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminationen varer ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.Bilag 25.2

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

NIVEAU C VIRKSOMHEDSLÆRE OG INNOVATION

Vejledende uddannelsestid

Niveau D + 1,0 uge

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1) får kendskab til relevante forhold på arbejdsmarkedet og relevante organisationsforhold i virksomheden,

2) får kendskab til arbejdspsykologiske mekanismer i virksomheden og servicebegrebet i forhold til kunder og samarbejdspartnere,

3) får kendskab til teknisk administrative arbejdsgange og lønsystemer,

4) opnår indsigt i virksomhedsøkonomiske forhold, herunder omkostningslære og kan læse og beskrive indholdet i et perioderegnskab og et periodebudget og

5) opnår indsigt i og i begrænset omfang kan anvende metodestyring, produktionsstyring og logistiske opgaver.

2. Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Arbejdsmarkedsforhold

Opbygningen af arbejdsmarkedets organisationer og deres formål.

Der undervises i aftaleforhold, herunder hovedaftalen, overenskomstforhandlinger, aftaler vedrørende løn- og arbejdsforhold, samarbejdsaftaler, tillidsmandsaftaler og aftaleforhold for elever.

Konfliktløsning under det fagretlige system og aktuelle arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger.

b. Organisation

Virksomhedens ide, mål, funktionsområder og kundegrupper. Gennemgang af forskellige organisationsprincipper, herunder funktionsprincip, objektprincip, funktionelle, linie og stab, gruppeorganisation og ad hoc organisation.

c. Teknisk administration

Skriftlig dokumentation, herunder korrespondance, rapportering, ansøgning, annoncering, arkivering og sagsbehandling. Teknisk dokumentation i forbindelse med lovgivning, manualer, brochurer og certificering.

Mundtlig fremstilling som sagsforelæggelse, diskussionsteknik og telefonbrug.

d. Arbejdspsykologi

Ledelsesformer, adfærd og roller i arbejdsgrupper.

Motivation i arbejdet og motivation for virksomheden.

e. Virksomhedsøkonomi

Opstilling og læsning af årsregnskab, herunder resultatopgørelse og balance.

Budgetlægning, herunder resultatbudget, likviditetsbudget og balancebudget.

Omkostningslære, herunder direkte og indirekte omkostninger, idet eleven på et enkelt grundlag udfører tillægskalkulation og bidragskalkulation.

f. Styring af virksomheden

Metodestyringens formål og grundprincipper, herunder metodestudier, arbejdsstudier og produktivitetsfremmende lønsystemer.

Produktionsstyringssystemer, herunder forskellige produktionsformer og forskellige typer produktionsplanlægning. Endvidere skal eleven gennem løsning af praktiske planlægningsopgaver opnå kendskab til Gantt- og netværksplanlægning.

Logistikfunktionens formål og opgaver, herunder materialestyring og lagerholdsmotiver.

3. Eksamen

Der afholdes skriftlig prøve.

Prøven varer 4 timer.

Skolen udarbejder et antal opgaver, som tilsammen skal prøve eleven bredt i fagets mål.Bilag 26

Grundfagsbekendtgørelsen
Fagbilag juni 2001

ØKONOMI

Vejledende uddannelsestid

1,0 uge

2,0 uger

1. Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) redegøre for grundlæggende økonomiske tankegange og begreber i forbindelse med virksomheden og samfundet,

2) anvende ukomplicerede økonomiske værktøjer f.eks. økonomistyringsmodeller til løsning af konkrete opgaver,

3) redegøre for enkle sammenhænge mellem samfundets økonomiske politik, den enkeltes økonomi og virksomhedsøkonomi og

4) forholde sig til økonomiske hensyn i forhold til f.eks. beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m.,

5) redegøre for grundlæggende elementer i forskellige økonomisk-teoretiske hovedretninger og

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3) og 4).

2. Undervisningens indhold

Undervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt i problemstillinger af erhvervsfaglig, samfundsfaglig eller miljømæssig karakter i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed.

Virksomhedens økonomiske sammenhæng med den enkeltes og samfundets økonomi analyseres og vurderes.

Under behandlingen af det privatøkonomiske område inddrages elementer som løn, skat, budget, forbrug, opsparing og låntagning.

I undervisningen indgår grundlæggende økonomiske begreber i forhold til virksomhedens økonomiske organisation, f.eks. lagerstyring, ordrebehandling, overslag og tilbudsgivning, budget, debitor- og kreditorstyring, resultatopgørelse, lønninger og over- og underskud.

Virksomhedens og branchens forhold til samfundsøkonomien inddrages ved arbejde med f.eks. import, eksport, skatter, erhvervspolitik, uddannelsespolitik og forskellige støtteordninger f.eks. teknologistøtte, eksportfremme, iværksætterstøtte, jobtilskud m.v.

Alternativ ressourceudnyttelse, reduktion af forurening m.v. diskuteres og vurderes ud fra økonomiske overvejelser.

Der arbejdes med samfundsøkonomiske målkonflikter og forskellige former for økonomisk politik, herunder internationale bindinger på den økonomiske handlefrihed.

Forskellige former for energipolitik inddrages med henblik på at diskutere samspillet mellem energiforbrug, erhvervsstruktur og økonomisk vækst.

Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen ikke forskellige former for energipolitik. Samfundsøkonomiske konflikter og forskellige former for økonomisk politik gøres alene til genstand for orientering.