Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om prøver inden for forberedende
voksenundervisning

(FVU-prøvebekendtgørelsen)

 

I medfør af § 4, stk. 5, nr. 3, § 14, stk. 4, § 18, stk. 6, og § 19, stk. 5, i lov nr. 487 af 31. maj 2000 om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) fastsættes:

Kapitel 1

Generelle regler

§ 1. Prøver på hvert trin af hvert fag afholdes mindst 4 gange om året (prøveterminer) efter Undervisningsministeriets bestemmelse.

    Stk. 2. Deltagelse i prøve er frivillig.

    Stk. 3. Prøver aflægges individuelt.

    Stk. 4. Bedømmelse foretages i overensstemmelse med bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Der gives én bedømmelse. Der anvendes bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.

    Stk. 5. Beståede prøver kan ikke tages om.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Prøveinstitutionen: Det voksenuddannelsescenter eller den anden amtskommunale uddannelses-institution (VUC) eller den uddannelsesinstitution under Kriminalforsorgen, der afholder prøven.

2) Prøvelederen: Lederen af prøveinstitutionen.

3) Prøvestedet: Det VUC, hvor prøven afholdes eller gennemføres lokalt, og den uddannelsesinstitution, den virksomhed m.v., hvor prøven gennemføres lokalt, jf. § 3, stk. 2.

    Stk. 2. Bekendtgørelsens regler om amtskommuner og amtsråd gælder tilsvarende for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

§ 3. Prøveinstitutioner er efter amtsrådets bestemmelse VUC, jf. dog stk. 3. Amtsrådet bestemmer, inden for hvilket geografisk område prøveinstitutionen gennemfører prøver lokalt.

    Stk. 2. Prøver gennemføres lokalt på den uddannelsesinstitution, herunder det VUC, hvor undervisningen har været afholdt, og kan gennemføres lokalt på den offentlige eller private virksomhed, den forening eller faglige organisation, uddannelsesinstitution m.v., hvor undervisningen har været gennemført lokalt.

    Stk. 3. Uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen kan afholde prøver.

§ 4. Undervisningsministeriet fører tilsyn med prøverne.

    Stk. 2. Prøvelederen er over for ministeriet ansvarlig for, at prøven afholdes efter gældende regler.

    Stk. 3. Prøvelederen eller en af prøvelederen udpeget stedfortræder skal være til stede på prøvestedet under prøven.

    Stk. 4. Prøvelederen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende prøvedeltagere.

§ 5. Tilmelding til prøve skal ske senest 2 uger før prøven. Prøvelederen kan dispensere fra fristen.

    Stk. 2. Tilmelding sker på prøvestedet, jf. dog stk. 3. Lederen af andre prøvesteder end prøveinstitutionen videresender ved fristens udløb tilmeldingerne til prøveinstitutionen.

    Stk. 3. Tilmelding som selvstuderende sker på den prøveinstitution, der afholder prøve i det pågældende fag og trin. Prøvelederen træffer afgørelse om prøvested for selvstuderende.

    Stk. 4. Deltagelse i prøve er betinget af, at prøvedeltageren på forlangende kan vise legitimation med foto ved prøven.

§ 6. Prøvelederen orienterer, f.eks. ved opslag på prøvesteder, i god tid om

1) frist for tilmelding,

2) prøvetidspunkt,

3) reglerne i denne bekendtgørelse, herunder mulighed for dispensation,

4) konsekvenser af ikke at overholde reglerne,

5) bekendtgørelse af bedømmelser og

6) mulighed for at klage over prøver og bedømmelse af prøver.

    Stk. 2. Prøveinstitutionen tilbyder selvstuderende individuel eller kollektiv faglig vejledning og vejledning om prøveaflæggelse. Vejledningen har for den enkelte et omfang af 45 minutter for hver prøvetermin.

§ 7. Opgavesæt, opgavebesvarelser og udfyldte bedømmelseslister sendes i forseglet kuvert som anbefalet post.

    Stk. 2. Bedømmelseslister skal indeholde rubrikker til angivelse af prøveinstitution, prøvested, prøvedato, fag og trin, navn og prøvedeltagernummer, bedømmelse, dato og underskrift. Undervisningsministeriet udformer blanket til listerne og kan bestemme, at de skal føres og indberettes elektronisk efter ministeriets bestemmelse.

§ 8. Undervisningsministeriet udformer opgavesæt til prøverne og sender senest 2 uger før prøven mastereksemplarer heraf for hvert fag og trin til alle prøveinstitutioner.

    Stk. 2. Opgavesæt skal være pagineret og på forsiden være forsynet med

1) oplysning om fag og trin, opgavesættets nummer og prøvedato og

2) rubrikker til oplysninger om prøveinstitution, prøvested, prøvedeltagerens navn og nummer, prøvedeltagernummer, den tilsynsførendes underskrift og antal opgavesæt, der indgår i opgavebesvarelsen.

    Stk. 3. Prøvelederen sørger for, at

1) mastereksemplarerne kopieres i farver i et antal opgavesæt svarende til behovet ved alle prøvesteder inden for prøveinstitutionens geografiske område,

2) mastereksemplarer opbevares forsvarligt på prøveinstitutionen, til prøven er afholdt,

3) opgavesæt opbevares forsvarligt, til prøven er afholdt, og

4) opgavesæt er i prøvelokalet, når prøven begynder.

§ 9. I bilag 1 til denne bekendtgørelse er der for hvert trin af FVU-læsning fastsat regler (prøvebeskrivelser) om

1) indhold og vurderingskriterier,

2) prøveoplæg,

3) prøvetiden og

4) tilladte hjælpemidler.

Kapitel 2

Opgavekommissioner og censorer

§ 10. Undervisningsministeriet nedsætter for hvert fag en opgavekommission, der har til opgave at udarbejde forslag til opgavesæt til alle trin i begge fag i hver prøvetermin.

    Stk. 2. Ministeriet fastsætter honoreringen af medlemmerne.

§ 11. Undervisningsministeriet beskikker censorer til alle prøver og pålægger dem censoropgaver. Som censorer beskikkes lærere ved FVU efter indstilling fra prøvelederne.

    Stk. 2. Ministeriet fastsætter og udbetaler vederlag til censorerne.

    Stk. 3. Censor skal

1) påse, at prøven er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i fagbeskrivelsen, jf. FVU-bekendtgørelsen, og i prøvebeskrivelsen,

2) påse, at prøven er gennemført i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, og

3) foretage bedømmelse i overensstemmelse med de regler om vurderingskriterier, der er fastsat i prøvebeskrivelsen.

    Stk. 4. Hvis censor konstaterer, at prøven ikke er i overensstemmelse med kravene i stk. 3, nr. 1 og 2, indberetter censor dette til Undervisningsministeriet, som træffer afgørelse om konsekvenser heraf.

    Stk. 5. Ministeriet kan anmode censorer om at foretage indberetning om prøven, herunder om prøveresultater.

§ 12. Hver opgavebesvarelse bedømmes af 1 censor.

    Stk. 2. Ingen censor kan foretage bedømmelse af opgavebesvarelser fra prøvedeltagere ved en uddannelsesinstitution, hvor censor underviser.

    Stk. 3. Censor må ikke forsyne originale opgavebesvarelser med notater eller tegn.

Kapitel 3

Dispensation

§ 13. Til prøvedeltagere, som har funktionsnedsættelse, dansk som andetsprog eller tilsvarende vanskeligheder i forhold til prøven, giver prøvelederen efter en individuel vurdering dispensation med hensyn til prøvens form, hvis det er nødvendigt for i muligt omfang at ligestille disse prøvedeltagere med andre prøvedeltagere. Det er en forudsætning, at der ikke sker en sænkning af prøvens niveau eller en ændring af prøvens indhold.

    Stk. 2. Ansøgning indgives til prøvelederen senest 3 uger før prøven. Er funktionsnedsættelsen ikke åbenlys, skal der foreligge en sagkyndig udtalelse fra f.eks. en læge, skolepsykolog eller synskonsulent. Udtalelsen må højst være 2 år gammel.

    Stk. 3. Prøvelederen meddeler ansøgeren sin afgørelse senest 2 uger efter, at ansøgningen er modtaget.

Kapitel 4

Bortvisning fra prøve

§ 14. En prøvedeltager, der medbringer ikke tilladte hjælpemidler, eller som gribes i uretmæssigt at skaffe sig eller give en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af opgaven eller i at forsøge herpå, bortvises straks fra prøven.

    Stk. 2. Opstår der under eller efter prøven formodning om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig eller givet hjælp, og bekræftes formodningen, træffer prøvelederen beslutning om bortvisning fra prøven. En eventuel bedømmelse for prøven bortfalder.

    Stk. 3. Prøvelederen kan bortvise en prøvedeltager fra prøven på grund af forstyrrende adfærd.

Kapitel 5

Prøveafvikling

§ 15. Prøvelederen sikrer, at prøven gennemføres under betryggende forhold, herunder at prøvelokalerne er hensigtsmæssigt indrettet til formålet.

§ 16. Prøvelederen udpeger tilsynsførende og fordeler opgaverne mellem dem. Ingen lærer må føre tilsyn med prøvedeltagere, som læreren har undervist i det pågældende fag og på det pågældende trin.

    Stk. 2. Antallet af tilsynsførende i prøvelokalet er 2 for de første 20 prøvedeltagere samt 1 pr. yderligere påbegyndte 20 prøvedeltagere.

    Stk. 3. Tilsynsførende må ikke give prøvedeltagere oplysning om forståelse eller besvarelse af opgaver.

§ 17. Prøvelederen skal før prøven sikre,

1) at prøvedeltagere og tilsynsførende er bekendt med reglerne om tilladte hjælpemidler,

2) at de tilsynsførende er gjort bekendt med dispensationer,

3) at kopi af dispensationerne findes i prøvelokalet,

4) at prøvedeltagerne har fået tildelt det prøvedeltagernummer, der svarer til deres nummer på bedømmelseslisten, og er bekendt med deres prøvedeltagernummer, og

5) at de tilsynsførende umiddelbart før prøvelokalet åbnes, får udleveret bedømmelseslisten udfyldt med prøveinstitution, prøvested, prøvedato, fag og trin, navne og prøvedeltagernumre.

§ 18. Prøven er begyndt, når fordelingen af opgavesæt begynder.

    Stk. 2. Prøvelederen eller stedfortræderen har ansvaret for fordelingen af opgavesæt.

    Stk. 3. Alle tilsynsførende skal være i prøvelokalet, når det åbnes senest 10 minutter før prøven.

    Stk. 4. Alle prøvedeltagere skal være i prøvelokalet, når prøven begynder. Prøvelederen kan dog tillade en prøvedeltager, der kommer for sent, at deltage, hvis prøvelederen anser det for udelukket, at vedkommende kan have modtaget oplysning om opgaverne og finder forsinkelsen rimeligt begrundet. Sluttidspunktet for prøven ændres ikke for den pågældende.

    Stk. 5. Under prøven må ingen andre være i prøvelokalet end

1) de prøvedeltagere, der er anført på bedømmelseslisten,

2) de tilsynsførende,

3) prøvelederen eller stedfortræderen,

4) en person til at diktere ved opgaver i stavning og

5) praktiske hjælpere til prøvedeltagere med dispensation hertil.

§ 19. Opgavebesvarelsen skal ske på selve opgavesættet, der ved udleveringen skal være forsynet med oplysning om prøveinstitution og prøvested. Yderligere opgavesæt udleveres under prøven efter henvendelse til de tilsynsførende.

    Stk. 2. Notatpapir udleveres, men kan ikke indgå i opgavebesvarelsen.

§ 20. Prøvedeltagerne skal sidde i en sådan afstand, at de ikke kan nå hinanden.

    Stk. 2. Under prøven må prøvedeltagerne ikke henvende sig til hinanden.

    Stk. 3. Hvis en prøvedeltager forlader prøvelokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, er prøvetiden udløbet for denne prøvedeltager.

    Stk. 4. Ved aflevering af besvarelsen må en prøvedeltager først forlade sin plads, når en tilsynsførende har attesteret modtagelsen af besvarelsen. Herefter kan prøvedeltageren ikke ændre i besvarelsen.

    Stk. 5. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen prøvedeltager forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse.

§ 21. Prøvedeltageren udfylder alle opgavesæt, som prøvedeltageren ønsker skal udgøre besvarelsen, med navn, prøvedeltagernummer og antal opgavesæt i alt.

    Stk. 2. Den tilsynsførende skal ved modtagelsen af besvarelsen sikre sig, at opgavesæt er udfyldt og med sin underskrift på første opgavesæt attestere, at

1) opgavebesvarelsen er afleveret,

2) antal opgavesæt i alt svarer til det anførte, og

3) alle opgavesæt er udfyldt i overensstemmelse med stk.1.

§ 22. Når den tid, der er fastsat for besvarelsen af opgavesættet, er udløbet, meddeler de tilsynsførende, at prøven er afsluttet og indsamler de opgavebesvarelser, der ikke er afleveret.

§ 23. Alle eksemplarer af opgavesæt samt notatpapir skal blive i prøvelokalet, til prøven er afsluttet.

    Stk. 2. Prøvedeltagere, der afleverer ved prøvens afslutning, kan tage de opgavesæt, der ikke indgår i besvarelsen, samt notatpapir med ud af prøvelokalet samt få udleveret et nyt opgavesæt ved udgangen. Prøvedeltagere, der afleverer tidligere, kan få udleveret materialet efter prøven.

    Stk. 3. Prøvedeltagere har ret til uden betaling at få udleveret kopi af deres opgavebesvarelse. Anmodning indgives skriftligt efter prøven til prøveinstitutionen, og udlevering sker, så snart opgavebesvarelserne er tilbagesendt fra censor, jf. § 25.

    Stk. 4. Prøveinstitutionen udleverer de originale opgavebesvarelser til prøvedeltagere, der ønsker det, når klagefristen er udløbet. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres efter 1 år.

§ 24. Prøver, hvor prøveoplægget omfatter 2 opgavesæt, betragtes som 2 prøver i relation til reglerne i § 18, § 20, stk. 4 og 5, § 22 og § 23, stk. 2.

Kapitel 6

Bedømmelse

§ 25. Snarest muligt efter prøven sender prøvelederen opgavebesvarelser til censor sammen med den udfyldte bedømmelsesliste.

    Stk. 2. Censor anfører bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået på bedømmelseslisten.

    Stk. 3. Senest 2 uger efter modtagelsen tilbagesender censor de bedømte opgavebesvarelser til prøvelederen sammen med bedømmelseslisten i underskrevet stand.

    Stk. 4. Prøvelederen sørger for, at bedømmelserne bekendtgøres, f.eks. ved opslag på prøvesteder, med angivelse af prøvedeltagernumre, men ikke navne.

Kapitel 7

Prøveprotokol og beviser

§ 26. Ved prøveinstitutionen føres en prøveprotokol. Undervisningsministeriet udformer protokollen og kan bestemme, at den efter ministeriets bestemmelse skal føres elektronisk. Hvis protokollen føres elektronisk, fremstilles der en udskrift efter hver prøve.

    Stk. 2. Prøvelederen indfører bedømmelserne i prøveprotokollen efter den af censor underskrevne bedømmelsesliste.

    Stk. 3. Bedømmelseslisten er prøveinstitutionens dokumentation for bedømmelserne, indtil de er indført i prøveprotokollen.

    Stk. 4. Prøveprotokol eller udskrifter heraf opbevares på prøveinstitutionen i 20 år.

§ 27. Prøvelederen udsteder bevis for aflagte prøver. Undervisningsministeriet kan dog udstede bevis for prøver, der afholdes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

    Stk. 2. På beviset anføres navn, CPR-nummer, prøvetidspunkt (måned og år), fag og trin samt bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået.

    Stk. 3. Ministeriet udformer blanket til beviser.

Kapitel 8

Forsøg og dispensation

§ 28. Undervisningsministeriet kan efter amtsrådets indstilling tillade fravigelser af denne bekendtgørelse for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde. Samtidig med godkendelsen fastsætter ministeriet forsøgs- og udviklingsvirksomhedens varighed og rapporteringsform.

§ 29. Ministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dog ikke i de tilfælde, der er nævnt i § 5, stk. 1, 2. pkt., og § 13.

Kapitel 9

Klage

§ 30. Klage over prøver, som afholdes af VUC, samt bedømmelse heraf kan indbringes for amtsrådet.

    Stk. 2. Klage over prøver, som afholdes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, samt bedømmelse heraf kan indbringes for Undervisningsministeriet.

    Stk. 3. Afgørelser, som træffes på grund af klage over mangler ved en prøve, har virkning for alle prøvedeltagere i samme situation.

    Stk. 4. Klage indgives individuelt og skriftligt af prøvedeltageren inden 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt prøvedeltageren, eller bedømmelsen er bekendtgjort. Klagen skal præcisere og begrunde klagepunkterne.

    Stk. 5. Klagen stiles til amtsrådet, jf. stk. 1, henholdsvis Undervisningsministeriet, jf. stk. 2, og indgives til prøvelederen.

§ 31. I sager, hvor klagen ikke vedrører bedømmelsen, udarbejder prøvelederen en udtalelse om klagen og giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at fremkomme med kommentarer til udtalelsen. Prøvelederen videresender klagen til amtsrådet, jf. § 30, stk. 1, henholdsvis Undervisningsministeriet, jf. § 30, stk. 2, sammen med udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

§ 32. I sager, hvor klagen vedrører bedømmelsen, forelægger prøvelederen snarest muligt klagen for censor.

    Stk. 2. Censor kan træffe afgørelse om at

1) ændre bedømmelsen fra Ikke bestået til Bestået eller

2) afvise klagen.

    Stk. 3. I tilfælde, hvor censor afviser klagen, udarbejder censor en udtalelse. Prøvelederen giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at fremkomme med kommentarer til udtalelsen. Prøvelederen videresender klagen til amtsrådet, jf. § 30, stk. 1, henholdsvis Undervisningsministeriet, jf. § 30, stk. 2, sammen med censors udtalelse, kommentarerne og den originale opgavebesvarelse. Kopi af opgavebesvarelsen opbevares på prøveinstitutionen.

    Stk. 4. Amtsrådet henholdsvis ministeriet kan træffe afgørelse om at

1) ændre bedømmelsen fra Ikke bestået til Bestået eller

2) afvise klagen.

§ 33. Amtsrådets afvisning af en klage kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Undervisningsministeriet inden for en frist af 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren.

    Stk. 2. Klagen stiles til Undervisningsministeriet og indgives til amtsrådet. Amtsrådet udarbejder en udtalelse om klagen og giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at fremkomme med kommentarer til udtalelsen. Amtsrådet videresender klagen til ministeriet sammen med udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2001, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Bekendtgørelsens regler om FVU-matematik har virkning fra den 1. august 2001.

Undervisningsministeriet, den 28. februar 2001

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Ulla Kjær


Bilag

Bekendtgørelse om prøver inden for forberedende voksenundervisning
(FVU-prøvebekendtgørelsen)

Indholds- og bilagsfortegnelse

Kapitel 1

Generelle regler

§§ 1-9

Kapitel 2

Opgavekommissioner og censorer

§§ 10-12

Kapitel 3

Dispensation

§ 13

Kapitel 4

Bortvisning fra prøve

§ 14

Kapitel 5

Prøveafvikling

§§ 15-24

Kapitel 6

Bedømmelse

§ 25

Kapitel 7

Prøveprotokol og beviser

§§ 26-27

Kapitel 8

Forsøg og dispensation

§ 28-29

Kapitel 9

Klage

§§ 30-33

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 34

     

Bilag 1

Prøvebeskrivelser for FVU-læsning

 


Bilag 1

Bekendtgørelse om prøver inden for forberedende voksenundervisning
(FVU-prøvebekendtgørelsen)

FVU-LÆSNING

Februar 2001

Prøvebeskrivelser for FVU-læsning

1. Indhold og vurderingskriterier

På alle trin omfatter prøven

stavning,

læseteknik,

læseforståelse og

skriftlig fremstilling.

1.1. Trin 1

Prøvens indhold er

i stavning: at stave lydrette ord,

i læseteknik: at opdele lydrette ord i stavelser,

i læseforståelse: at identificere faktuelle oplysninger i enkle hverdagstekster og

i skriftlig fremstilling:

at udforme en tekst i listeform og

at fremstille en kort uformel, personlig tekst.

Ved vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren kan

benytte læse- og staveteknikker, der er baseret på lydlige enheder,

søge enkle oplysninger i hverdagstekster,

læse enkle, sammenhængende tekster og

skrive korte tekster til eget brug.

1.2. Trin 2

Prøvens indhold er

i stavning: at stave ord, der er omfattet af kontekstafhængige lydfølgeregler,

i læseteknik: at opdele sammensatte og bøjede ord i betydningsenheder (morfemer),

i læseforståelse:

at identificere faktuelle oplysninger i teksten,

at danne logiske følgeslutninger på basis af informationer i teksten og

at sammenholde informationer på tværs af teksten og

i skriftlig fremstilling:

at nedskrive oplysninger eller elementer i en logisk rækkefølge på baggrund af tekst og

at fremstille en kortere sammenhængende tekst om en personligt oplevet hændelse.

Ved vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren

kan udnytte lydfølgeregler, der afhænger af de omgivende bogstaver i læsning og stavning (kontekstafhængige lydfølgeregler),

har kendskab til ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord og til disses bøjning,

kan udnytte en læseteknik, der er baseret på betydningsenheder (morfemer),

kan skrive sammenhængende tekster og

kan læse sammenhængende tekster med rimelig hastighed og forståelse.

1.3 Trin 3

Prøvens indhold er

i stavning: at stave komplekse ord, der forudsætter viden om morfologisk betingede stavemønstre,

i læseteknik: at markere det syntaktisk og/eller grammatisk korrekte ord i sætninger,

i læseforståelse:

at identificere faktuelle oplysninger i teksten,

at danne logiske følgeslutninger på basis af informationer i teksten og

at sammenholde informationer på tværs af teksten og eventuelt på tværs af teksttyper og

i skriftlig fremstilling:

at udfylde et skema, en blanket eller lignende og

at fremstille en tekst med en bestemt synsvinkel.

I vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren

har kendskab til reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord (tegnkonstansprincippet),

har kendskab til betydning og stavemåde af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse (låneord),

har kendskab til sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng,

har kendskab til forskellige teksttyper og deres karakteristika,

kan benytte forskellige læsestrategier i forhold til læseformål og teksttype,

kan udnytte viden om teksttyper og afsender-/modtagerforhold i udformningen af forskellige tekster,

har færdigheder i at læse informerende og/eller instruerende tekster med udbytte og

har acceptable skriftsproglige færdigheder.

1.4 Trin 4

Prøvens indhold er

i stavning: at stave ord med udenlandske stavemønstre,

i læseteknik: at markere det semantisk korrekte ord i en kontekst,

i læseforståelse:

at identificere faktuelle oplysninger i teksten,

at danne logiske følgeslutninger på basis af informationer i teksten,

at sammenholde informationer på tværs af teksten eller eventuelt på tværs af tekster og

at udnytte informationer i grafer, tabeller eller figurer og

i skriftlig fremstilling:

at fremstille en kort ledsagetekst til en tabel, figur eller graf og

at fremstille en tekst med et fagligt indhold.

Ved vurdering af prøvebesvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren

har kendskab til relevante udenlandske betydningsenheder (morfemer),

har kendskab til betydningen af relevante fagord,

har kendskab til struktur og opbygning af tekster i fagbøger,

kan uddrage væsentlige elementer i en faglig beskrivelse,

skriftligt kan formidle et fagligt indhold og

har kendskab til hjælpemidler, metoder og aktiviteter til fremme for studieudbytte.

2. Prøveoplæg

På alle trin omfatter prøveoplægget

opgavesæt 1 bestående af opgaver i stavning, læseteknik og læseforståelse og

opgavesæt 2 bestående af opgaver i skriftlig fremstilling.

3. Prøvetid

På trin 1 er prøvetiden 1 time og 45 minutter fordelt med

45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1,

15 minutters pause og

45 minutter til besvarelse af opgavesæt 2.

På trin 2, 3 og 4 er prøvetiden 2 timer og 15 minutter fordelt med

45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1,

15 minutters pause og

1 time og 15 minutter til besvarelse af opgavesæt 2.

4. Tilladte hjælpemidler

På alle trin

skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og

kan der ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af uddannelsesinstitutionen.