Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, tosprogede elever og svært handicappede på frie grundskoler

(Frie grundskoler)

 

 

1.

Indledning

2.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning

3.

Specialundervisning ved frie grundskoler

3.1

Ansøgning om særligt tilskud til specialundervisning (§ 11)

3.2

Ophør af specialundervisning

3.3

Kommunale tilskud (§ 23, stk. 3)

3.4

Henvisning til specialundervisning ved en anden skole (§ 3, stk. 2)

4.

Støtteundervisning i dansk til tosprogede elever

4.1

Ophør af støtteundervisning i dansk

4.2

Kommunalt tilskud (§ 23, stk. 3)

5.

Specialundervisning til svært handicappede elever (§ 16)

5.1

Ansøgning om tilskud til svært handicappede elever

5.2

Ophør af specialundervisning til svært handicappede elever

6.

Amtskommunal betaling

 

Eksempel på ansøgningsskema til specialundervisning

 

Eksempel på ansøgningsskema til ekstra dansk

Spørgsmål om vejledningens indhold kan rettes direkte til Uddannelsesstyrelsen, Grundskolekontor 2, Anne-Marie Rødtnes på tlf.nr. 33929329

Orientering om tilskud til specialundervisning ved frie grundskoler.

1. Indledning

Undervisningsministeriet administrerer tildeling af tilskud til specialundervisning, ekstra dansk til tosprogede elever samt til dækning af ekstra udgifter til undervisning af svært handicappede elever på de frie grundskoler.

Reglerne om tilskud til specialundervisning, ekstra dansk til tosprogede elever og undervisning af svært handicappede elever fremgår af lov om friskoler og private grundskoler.

Formålet med specialundervisning og fremgangsmåden ved visitering til specialundervisning fremgår af bekendtgørelse nr. 896 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og den tilhørende vejledning.

2. Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

Ifølge lov om frie grundskoler § 3, stk. 4, skal skolekommunen yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning.

PPR vurderer, om en elev har behov for specialundervisning, og giver, hvis dette er tilfældet, forslag til ordning af undervisningen. Elever på de frie grundskoler skal betjenes på lige vilkår med og i samme omfang som kommunens øvrige elever herunder undersøgelser, vurderinger, henvisning etc. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 896 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Elever, der har bopæl i en anden kommune, skal betjenes af PPR på lige fod med de elever, der bor i kommunen. Der kan ikke kræves mellemkommunal refusion for denne rådgivning og vejledning.

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om tilskud til specialundervisning skal der foregå en Pædagogisk-psykologisk rådgivning, som omfatter:

1. Vurdering af elevens problemer og behov

 

2. Udarbejdelse af forslag til foranstaltning og anbefaling af ugentlig timetal

 

3. Eventuelt en rapport

PPR følger udviklingen hos de elever på skolen, som modtager specialundervisning, og drøfter undervisningen med lærerne, med forældrene og med eleverne med henblik på løbende at vurdere, om der skal ske justeringer eller ændringer i undervisningen.

Mindst én gang om året evalueres undervisningen. I forbindelse med fornyet ansøgning om tilskud til specialundervisning tager PPR sammen med skolen stilling til, om undervisningen bør fortsætte, ændres eller ophøre.

3. Specialundervisning ved frie grundskoler

Hovedparten af specialundervisningen ved de frie grundskoler skal tilgodeses inden for den enkelte skoles driftstilskud.
Det giver den enkelte skole mulighed for og frihed til i samarbejde med PPR at iværksætte nødvendig specialundervisning uden at skulle sætte et større apparat i gang.
Som en tommelfingerregel kan skolerne regne med, at timerne til specialundervisning, som skolen selv skal afholde via driftstilskuddet, svarer til ca. 0,1 lektion/ugtl. pr. elev på skolen.
Er dette ikke tilstrækkeligt, kan den enkelte skole, når der er et særligt stort behov, søge om yderligere tilskud fra den centrale pulje, som administreres af Undervisningsministeriet.

Der er ikke nogen kvalitativ forskel på den specialundervisning, der bliver givet inden for en skoles eget driftstilskud, og den, der eventuelt bliver givet for et særligt tilskud.

3.1 Ansøgning om særligt tilskud til specialundervisning (lovens § 11)

Hvis en skoles egne midler ikke kan dække den nødvendige specialundervisning, kan skolen søge særligt tilskud i Undervisningsministeriet.

Der udsendes ansøgningsskema primo hvert år, som dækker det kommende skoleår. Ansøgningsfristen er 1. april.
Der søges for et skoleår ad gangen, men der kan søges for kortere perioder.

Da puljen til specialundervisning udgør et finanslovsbundet beløb, er det i skolernes egen interesse at overholde ansøgningsfristen, fordi der kun, hvor helt særlige forhold begrunder det, kan gives tilskud i løbet af skoleåret. For nye elever kan der søges om tilskud til specialundervisning i august - september.

Ansøgningen skal vedlægges en kort, pædagogisk-psykologisk udtalelse om den enkelte elev, der dokumenterer behovet for specialundervisning. PPR skal aktivt medinddrages i ansøgningsfasen, og PPR er medunderskriver på ansøgningen og står dermed inde for, at eleven har reelt behov for specialundervisning.
Der kan søges om tilskud til individuelt tilrettelagt undervisning såvel som gruppeundervisning, kortere kurser og intensive forløb.
Der kan ikke gives tilskud til frikvarterstøtte, lektiehjælp, deletimer eller støttetimer i skolefritidsordningen.

På ansøgningsskemaet skal skolerne oplyse det samlede ønskede ugentlige undervisningslektionstal til specialundervisning, hvorefter der ved vurderingen i ministeriet vil blive fratrukket den lektionsandel, som skolen selv skal afholde.

I godkendelsesbrevet fra ministeriet oplyses det samlede tilskudsbeløb, skolens eget ugentlige lektionstal til specialundervisning og det årlige antal arbejdstimer hvortil der gives tilskud. Udmeldingen af tilskuddet sker i arbejdstimer.
PPR modtager kopi af godkendelsesbrevet, hvorefter PPR underretter elevens hjemkommune.

Skolelederen underretter den enkelte elevs forældre samt skolens revisor.

Udbetaling af tilskuddet sker månedligt.

3.2 Ophør af specialundervisning

Hvis en elev ophører eller undervisningen af andre årsager ændres væsentligt, skal skolen straks meddele Undervisningsministeriet dette med henblik på en regulering af tilskuddet.

3.3 Kommunale tilskud (lovens § 23 nr. 3)

Loven giver mulighed for, at skolekommunen eller elevens bopælskommune kan yde tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ved en fri grundskole.

3.4 Henvisning til specialundervisning ved en anden skole (lovens § 3 nr. 2 og lovens § 31)

Skolerne kan henvise elever til specialundervisning på en anden fri grundskole eller i folkeskolen.

Bestemmelsen åbner for, at skolen kan henvise elever, når den i helt særlige tilfælde ikke selv er i stand til at tilbyde undervisningen. Det drejer sig i praksis oftest om taleundervisning, men der er også eksempler på elever, der er blevet henvist til intensive læsekurser, motorikundervisning, undervisningsrelateret fysioterapi og mobilitykurser. Også observationsophold på børnepsykiatrisk afdeling, specialskoler og institutioner kan komme på tale.

Ministeriet yder ikke tilskud til disse foranstaltninger. Det er et anliggende kommunerne imellem. Den kommune der yder undervisningen kan kræve udgiften dækket af elevens bopælskommune (folkeregisterkommune)

Den kommune, der efter henvisning fra PPR og skolen står for undervisningen, skal tilbyde en undervisning af tilsvarende kvalitet og omfang, som gives til elever i folkeskolen.

4. Støtteundervisning i dansk for tosprogede elever (lovens § 11)

Skolen kan søge Undervisningsministeriet om tilskud til ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever. Undervisningen skal sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til kravene i folkeskolen.

I bekendtgørelse af 28.01.98 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog og ministeriets faghæfte nr. 19 "Dansk som andet sprog" gives der yderligere information og inspiration til undervisning af tosprogede elever i dansk.

Ansøgningsfristen er 1. april, dog kan der for nye elever søges hele året.
I ansøgningen skal skolen oplyse antallet af elever, navn, cpr.nr, nationalitet og klassetrin.
For elever i indskolingen danner disse oplysninger grundlag for beregning af tilskuddet.
Ønsker skolen støtteundervisning i dansk til elever på øvrige klassetrin, skal ansøgningen suppleres med en individuel begrundelse for det søgte.

Ansøgning fra skoler, der fortrinsvis eller udelukkende underviser tosprogede elever, skal vedlægges skolens timefordelingsplan som dokumentation for, at den ugentlige undervisningstid opfylder minimumstimetallet, som det er fastsat i folkeskolelovens § 16. Omfanget af skolens undervisning i dansk skal fremgå af planen. Modersmålsundervisning er ikke en del af minimumstimetallet.

Tilskuddet udbetales månedsvis og i godkendelsesbrevet fra ministeriet angives det samlede tilskudsbeløb og antal arbejdstimer udregnet på basis af et godkendt antal elever.

Skolen kan ikke få tilskud til modersmålsundervisning.

4.1 Ophør af støtteundervisning i dansk for tosprogede elever.

Hvis en elev ophører eller undervisningen af andre årsager ændres væsentligt, skal skolen straks meddele Undervisningsministeriet dette med henblik på en regulering af tilskuddet.

4.2 Kommunalt tilskud (lovens § 23, nr. 3)

Skolekommunen eller elevens hjemkommune kan yde tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, som er optaget på en fri grundskole.

5. Specialundervisning til svært handicappede elever (lovens § 16 )

Er det skolens og PPRs vurdering, at en elev har behov for specialundervisning, der ligger ud over det, skolen almindeligvis yder inden for den almindelige specialundervisning, kan eleven indstilles til undervisning som svært handicappet, og skolen kan søge ministeriet om tilskud til dækning af undervisningslektioner, timer til praktisk medhjælp, undervisningsrelaterede hjælpemidler og befordring til og fra skole.

Der kan ikke gives tilskud til bygningsmæssige ændringer, ekstra timer til skolefritidsordning, lek-
tiehjælp eller støtte i frikvarterer.

Om undervisningen skal henføres til almindelig specialundervisning (§ 11) eller undervisning af svært handicappede elever (§ 16) beror på et skøn, hvor handicappets sværhedsgrad, indhold og omfang af specialundervisningen og udgiftens størrelse indgår, idet disse skal ligge væsentlig udover, hvad der er almindeligt inden for specialundervisning.

5.1 Ansøgning om tilskud til dækning af ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever

Undervisningsministeriet udsender én gang om året ansøgningsskema, og ansøgningsfristen er 1. februar. For nye elever kan der dog søges året rundt.

Ansøgningen, der fremsendes af skolelederen, skal være bilagt en veldokumenteret udtalelse fra skolen og PPR.

Det søgte timetal skal i hvert enkelt tilfælde begrundes af skolen og anbefales af PPR. Det forudsættes, at skolen opsætter mål for, hvad den forventer, at eleven får lært gennem undervisningen.
Disse mål må være så konkrete, at eleven kan konstatere egne fremskridt, og skolen med hjælp fra PPR kan evaluere forløbet og justere undervisningsmålene ved afslutningen af forløbet.
Der henvises til ministeriets temahæfte nr. 16 "Skolen og specialundervisning - om at lave individuelle undervisningsplaner" 1996, som giver konkrete anvisninger på, hvordan undervisningen kan planlægges.

Søges der om undervisningsrelaterede hjælpemidler til en elev, skal der vedlægges udtalelse fra særlig sagkyndig. Udtalelsen skal dokumentere behovet, og den særlige sagkyndige skal vejlede om anskaffelse af det mest relevante udstyr og føre tilsyn med at anskaffet udstyr fungerer hensigtsmæssigt.
Et undervisningsrelateret hjælpemiddel er almindeligvis ikke skolens ejendom, men betragtes som et individuelt hjælpemiddel, der så vidt muligt følger eleven.
Beløbet til anskaffelser af godkendte hjælpemidler udbetales, når skolen har fremsendt en kvitteret regning.

Søges der om tilskud til befordring af en elev til og fra skole, indhenter skolen tilbud på kørslen, og billigste tilbud skal vælges. På ansøgningsskemaet oplyses den gennemsnitlige månedlige udgift.
Ved en eventuel godkendelse af befordringen udbetales et månedligt à conto beløb, og ved skoleårets afslutning indsender skolen opgørelse over det faktiske forbrug, hvorefter der foretages regulering.

Ansøgningerne bliver vurderet individuelt i ministeriet, og skolen får besked inden 1. april, således at skolen ved et eventuelt afslag på ansøgningen kan søge om almindelig specialundervisning til pågældende elev(er).

I de tilfælde hvor Undervisningsministeriet skønner, at den faktiske udgift til svært handicappede elever på frie grundskoler overstiger det kommunale takstbeløb jf. "Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler" samt § 49 stk. 2 i folkeskoleloven, sender ministeriet skolens ansøgning bilagt udtalelse fra PPR til høring i amtet.

I godkendelsesskrivelsen angives det samlede tilskudsbeløb for skoleåret og den månedlige udbetaling. I skrivelsen er de ugentlige undervisningslektioner omregnet til årlige arbejdstimer med omregningsfaktoren 1:77, heri er indregnet undervisningstid, forberedelsestid og tid til øvrigt arbejde. Timer til praktisk medhjælp er tilsvarende omregnet til årstimer med omregningsfaktoren 1:52.

PPR modtager kopi af Undervisningsministeriets svar på ansøgningen, hvorefter PPR underretter elevens hjemkommune.

Skolelederen underretter elevens forældre og skolens revisor.
Administrationen af tilskuddet til undervisning af svært handicappede elever foregår ved databehandling, og der er derfor fastsat de nødvendige registerforskrifter for behandling af oplysningerne.

5.2 Ophør af specialundervisning til svært handicappede elever

Ophører eller ændres en elevs undervisning skal dette skriftligt meddeles Undervisningsministeriet med henblik på regulering/ophør af tilskuddet.

6. Amtskommunal betaling

For så vidt angår de ekstra udgifter til undervisning af svært handicappede elever, der overstiger det kommunale takstbeløb, betaler amtet den faktiske udgift til staten. Beløbet beregnes for de konkrete elever opgjort pr. 1. marts.
Pligten til at betale berøres ikke af, at en elev efter 1. marts er flyttet til et andet amt eller ophørt med specialundervisning som svært handicappet, eller at skolen ikke modtager tilskud hele året.

Amterne får hvert år i juni måned en oversigt over de elever i amtet, som pr.1.marts modtog specialundervisning som svært handicappede ved en fri grundskole. På baggrund af denne opgørelse trækkes amterne det efterfølgende år i juli måned for bidrag. Dette sker gennem modregning i udbetalingerne fra Told- og Skattestyrelsen af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragene baseres således på elevtal, der er 16 måneder gamle på opkrævningstidspunktet.

Eksempel på ansøgningsskema til specialundervisning

Skema 1
Ansøgningsfristen er den 1. april 2001
Ansøgningen gælder skoleåret 2001/2002 eller perioden /

1.

Skolen

     
 

Navn:

NN skole

Telefon:

 
 

Adresse:

XX vej

Skolekode:

 
 

Postnr.:

 

Forventet elevtal:

175

 

2.

 

Pædagogisk-psykologisk rådgivningskontor

 

Att.:

 

Telefon:

 

Adresse: Rådhuset

Postnr.:

 

3.

 

Ansøgning om specialundervisning 2001/2002

 

3.1 Skolens behov for specialundervisning, iflg. skema 2:

33 lektioner

 

3.2 Skolens egne timer til særlig undervisning:

18 lektioner

 

3.3 Skolen ansøger om særligt tilskud til (3.1 - 3.2):

15 lektioner

Det er en absolut forudsætning, at ansøgningen vedlægges en veldokumenteret udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivningskontor.

Ansøgningen sendes af skolens leder til Undervisningsministeriet.

 

Den /

 

_________________

 

_____________

 

Skolelederen

PPR-kontoret

 

 

Eksempel på ansøgningsskema til specialundervisning

Skema 2

Skolens samlede behov for specialundervisning i 2001/2002

Skolenavn: XX skole Skolekode:

 

Elevens navn

CPR.nr.

Klasse
2001/2002

Undervisningens
organisering og evt.
bemærkninger

Ugentlige lektioner

1.

A

X

8

   

2.

B

X

8

   

3.

C

X

7

Hold A, Dansk

6

4.

D

X

7

   

5.

E

X

5

   

6.

F

X

5

Hold B, Dansk &
mat.

8

7.

G

X

5

   

8.

H

X

5

   

9.

I

X

4

Individuelt

5

10.

J

X

3

Individuelt

4

11.

K

X

4

   

12.

L

X

4

   

13.

M

X

3

Hold C: Dansk

10

14.

N

X

3

+

 

15.

O

X

3

Hold D: mat.

 

16.

         

17.

         

18.

         

19.

         

20.

         
     

I ALT

(overføres til skema 1,
pkt.3.1)

 

33

 

 

Eksempel på ansøgningsskema til ekstra dansk til tosprogede

Skema 3

Ansøgningsfristen er den 1. april 2001
Ansøgningen gælder skoleåret 2001/2002 eller perioden /

1.

Skolen

   
 

Navn:

BB-skole

Telefon:

 
 

Adresse:

   

Skolekode:

 
 

Postnr.:

       

2.

Ansøgning om tilskud til særlig tilrettelagt danskundervisning for tosprogede elever

Elevens navn

Elevens cpr.nr.

Klassetrin
2001/2002

Nationalitet

Undervisningens
organisering og
bemærkninger

A

X

 

Holland

Supplerende dansk på hold

B og C

X, Y

 

Holland

Søskendepar som er
tilflyttet fra Holland

Skoler, der fortrinsvis underviser tosprogede elever, skal vedlægge
timefordelingsplanen som dokumentation for, at den ugentlige
undervisningstid for eleverne opfylder minimumstimetallet som
fastsat i folkeskolelovens § 16. Omfanget af skolens undervisning

 

 

 

 

Den /

 

 

 

 

 

§ 16, Minimumstimetal.

1)

20 timer i børnehaveklasse
og på 1. og 2. klassetrin

2)

22 timer på 3. klassetrin.

3)

24 timer på 4.-5. klassetrin.

4)

26 timer på 6.-7. klassetrin.

5)

28 timer på 8.-10. klassetrin.

 

Skolelederen

   


Undervisningsministeriet, den 1. marts 2001