Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love om selvejende
uddannelsesinstitutioner m.v.

(Bygningstaxameterreguleringer, anbringelse af likvide midler, oplysningspligt, elektronisk kommunikation på SU-området og digital signatur m.m.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 483 af 31. maj 2000 om Danmarks Pædagogiske Universitet foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra universitetet om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om universitetets drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskab, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

2. § 16, stk. 5, nr. 4, affattes således:

»4)   I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1 og 2.«

3. I § 16 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Universitetet kan uanset bestemmelsen i stk. 5, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som universitetet bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis universitetet derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis universitetet skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.«

4. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem universitetet og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 11, stk. 10.«

§ 2

I lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes i kapitel 3:

»§ 6 a. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra universitetet om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om universitetets drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskab, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 6 b. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem universitetet og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelsen af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 6 a.«

§ 3

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 11. juli 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra institutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om institutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

2. Efter § 22 indsættes i kapitel 5:

»§ 22 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutionen og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 22, stk. 1.«

3. I § 23, stk. 4, nr. 3, ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)«.

4. § 23, stk. 4, nr. 4, affattes således:

»4)   i værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1 og 2.«

5. I § 23 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Institutionen kan uanset bestemmelsen i stk. 4, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som institutionen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis institutionen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis institutionen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.«

§ 4

I lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 482 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra institutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om institutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af bevillinger, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at institutionerne eller grupper af institutioner skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner inden for Undervisningsministeriets område. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 5 b. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutionen og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 5 a, stk. 1.«

§ 5

I lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 a indsættes:

»§ 3 b. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra institutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om institutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af bevillinger, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at institutionerne eller grupper af institutioner skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner inden for Undervisningsministeriets område. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 3 c. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutionen og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 3 b, stk. 1.«

§ 6

I lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. oktober 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 3 a, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at erhvervsskoler, der er godkendt efter loven, eller andre selvejende uddannelsesinstitutioner sammenlægges til en erhvervsskole, der godkendes efter loven. Ved sammenlægningen opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver og gæld til den fortsættende skole.«

2. § 10 a, stk. 3, nr. 4, affattes således:

»4)   I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1-3.«

3. I § 10 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 3, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den økonomiske fordel.«

4. I § 12, stk. 1, ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.

5. I § 12, stk. 3, 2. pkt., udgår »og fremmedkapitalandel«.

6. § 12, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 4-7.

7. I § 12, stk. 7, ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 4 og 5«.

8. § 21, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne om uddannelserne, eleverne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn, jf. også § 4, og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

9. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at skolerne eller grupper af skoler skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

10. Efter § 21 indsættes i kapitel 3:

»§ 21 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutionen og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 21, stk. 1.«

§ 7

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 8. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 kk, stk. 2, nr. 1, ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)«.

2. § 18 kk, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4)   I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.«

3. I § 18 kk indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.«

4. Efter § 18 l indsættes:

»§ 18 ll. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra de private gymnasieskoler om uddannelserne, eleverne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan endvidere indkalde oplysninger fra de kasser, der er nævnt i §§ 18 b og 18 f om økonomiske forhold, herunder regnskaber, husleje- og ejendomsaftaler samt statistiske oplysninger. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at de private gymnasieskoler eller grupper af private gymnasieskoler skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem det private gymnasium og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter stk. 1.«

5. § 18 t, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren indkalder oplysninger fra skolerne til brug for fastlæggelsen af tilskud, der attesteres af skolens revisor, og fastsætter regler om tidsfrister for indsendelse af disse oplysninger.«

§ 8

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 8. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 30 ll, stk. 2, nr. 1, ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)«.

2. § 30 ll, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4)   I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.«

3. I § 30 ll indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kurset kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som kurset bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis kurset derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis kurset skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.«

4. Efter § 30 m indsættes:

»§ 30 mm. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra de private kurser om uddannelserne, kursisterne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om kursernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan endvidere indkalde oplysninger fra de kasser, der er nævnt i §§ 30 b og 30 f om økonomiske forhold, herunder regnskaber, husleje- og ejendomsaftaler samt statistiske oplysninger. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at kurserne eller grupper af kurser skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem det private kursus og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter stk. 1.«

5. § 30 u, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren indkalder oplysninger fra kurserne til brug for fastlæggelsen af tilskud, der attesteres af kursets revisor, og fastsætter regler om tidsfrister for indsendelse af disse oplysninger.«

§ 9

I lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »§ 19, stk. 1-3 og 5-7« til: »§ 19, stk. 1-3 og 5«, og efter »voksenundervisning« indsættes: »(FVU-loven)«.

2. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne om undervisningen, deltagerne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik.«

3. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undervisningsministeren kan bestemme, at oplysninger efter stk. 2 og 3 skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

4. I § 10 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Undervisningsministeren kan bestemme, at daghøjskolerne eller grupper af daghøjskoler skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

5. Efter § 10 indsættes i kapitel 2:

»§ 10 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem skolen og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 10, stk. 2 og 3.«

6. § 13 a, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4)   I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.«

7. I § 13 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

8. I § 13 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

§ 10

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 8. august 2000, som ændret ved lov nr. 1323 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4)   I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.«

2. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 5, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

4. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem skolen og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 8, stk. 2 og 3.«

5. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne om undervisningen, deltagerne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik.«

6. § 8, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undervisningsministeren kan bestemme, at oplysninger efter stk. 2 og 3 skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

7. I § 8 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Undervisningsministeren kan bestemme, at produktionsskolerne eller grupper af produktionsskoler skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

8. § 10, stk. 1, affattes således:

»Staten yder tilskud til produktionsskoler, hvis vedtægter er godkendt, og som modtager grundtilskud, jf. dog stk. 2 og 3. Statstilskud ydes som driftstilskud og bygningstilskud.«

9. I § 10, stk. 3, ændres »driftstilskud« til: »statstilskud«.

10. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Skolen disponerer frit ved anvendelsen af tilskud efter stk. 1, idet formålene med disse forudsættes opfyldt, jf. dog § 12, stk. 1.«

§ 11

I lov nr. 479 af 31. maj 2000 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), som ændret ved § 13 i lov nr. 1286 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 8, nr. 4, affattes således:

»4)   I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.«

2. I § 8 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.«

3. § 18, stk. 4, ophæves.

4. I § 24, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Det gennemsnitlige tilskud pr. årselev fastsættes for hver skoleform på de årlige finanslove.«

5. I § 52, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »brug«:
», jf. § 52 a«.

6. § 52, stk. 2, ophæves.

7. Efter § 52 indsættes i kapitel 11:

»§ 52 a. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne om kursusvirksomhed, eleverne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 52 b. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem skolen og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 52 a.«

§ 12

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 3. juli 2000, som ændret ved § 2 i det af Folketinget den 29. marts 2001 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (Tilskud og bidrag til undervisning m.v. af svært handicappede elever m.v.), foretages følgende ændringer:

1. I § 20 a, stk. 2, nr. 1, ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)«.

2. § 20 a, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4)   I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.«

3. I § 20 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.«

4. Efter § 20 a indsættes:

»§ 20 b. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne om uddannelserne, eleverne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Undervisningsministeren kan endvidere indkalde oplysninger fra den vikarkasse, der er nævnt i § 11, stk. 3, de fordelingsudvalg, der er nævnt i § 17, stk. 3, og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig om økonomiske forhold, herunder regnskaber, husleje- og ejendomsaftaler samt statistiske oplysninger. Undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 20 c. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem skolen og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 20 b.«

5. § 37, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

§ 13

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, foretages følgende ændringer i bilag 1 til loven:

1. I nr. 11 ændres »334 af 27. maj 1993, for så vidt angår uddannelse og undervisning indtil forskeruddannelsesniveau« til: »1177 af 22. december 1999 med senere ændringer«.

2. I nr. 12 ændres »508 af 30. juni 1993« til: »861 af 2. september 2000 med senere ændringer«.

3. I nr. 15 ændres »495 af 10. juni 1994« til: »819 af 4. november 1999«.

4. Nr. 16 affattes således:

»16)   Lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 14. oktober 1999.«

5. I nr. 18 ændres »679 af 1. august 1995« til: »886 af 13. september 2000«.

6. I nr. 19 ændres »og læsekurser for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 866 af 7. november 1995 med senere ændringer« til: », jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000«.

7. I nr. 20 ændres »1160 af 20. december 1995« til: »532 af 25. juni 1999«.

8. Nr. 21 affattes således:

»21)   Lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 11. juli 2000.«

9. I nr. 23 indsættes efter »Journalisthøjskole«: »med senere ændringer«.

10. I nr. 24 ændres »529 af 17. juni 1996« til: »962 af 26. oktober 2000«.

11. I nr. 25 indsættes efter »voksenuddannelse«: »og om voksenuddannelsescentre«, og »nr. 557 af 20. juni 1996« ændres til: »nr. 668 af 7. juli 2000«.

12. Nr. 26 affattes således:

»26)   Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000.«

13. I nr. 27 ændres »796 af 3. september 1996« til: »980 af 1. november 2000«.

14. I nr. 28 ændres »797 af 3. september 1996« til: »983 af 1. november 2000«.

15. I nr. 29 ændres »798 af 3. september 1996« til: »982 af 1. november 2000«.

16. I nr. 30 ændres »828 af 17. september 1996 med senere ændringer« til: »885 af 12. september 2000«.

17. I nr. 33 ændres »122 af 5. februar 1997 med senere ændringer« til: »724 af 25. juli 2000 med senere ændringer«.

18. I nr. 34 ændres »608 af 10. juli 1997« til: »981 af 1. november 2000«.

19. Nr. 36 affattes således:

»36)   Lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. august 2000.«

20. Nr. 37 affattes således:

»37)   Lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 25. oktober 2000.«

21. I nr. 38 ændres »512 af 2. juli 1998« til: »657 af 3. juli 2000«.

22. Nr. 39 affattes således:

»39)   Lov nr. 479 af 31. maj 2000 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdskoler (frie kostskoler) med senere ændringer.«

23. I nr. 40 ændres »613 af 18. august 1998« til: »754 af 8. august 2000«.

24. I nr. 41 ændres »614 af 18. august 1998« til: »755 af 8. august 2000«.

25. I nr. 42 ændres »739 af 6. oktober 1998« til: »730 af 21. juli 2000«.

26. Som nr. 46 indsættes:

»46)   Lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 8. august 2000 med senere ændringer.«

§ 14

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 558 af 31. juli 1998, som ændret ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 og lov nr. 1286 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »lånebevis«: »eller lånebevis med digital signatur eller anden sikker personidentifikation, jf. § 43 a, stk. 1,«.

2. I § 36, stk. 2, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »Finansstyrelsen«.

3. I § 39, stk. 3, og § 40, 1. og 2. pkt., ændres »Hypotekbanken« til: »Finansstyrelsen«.

4. § 39, stk. 6, nr. 2 og 3, affattes således:

»2)   indhold og udformning af ansøgninger, herunder om ansøgninger i elektronisk form,

3)   indhold og udformning af lånedokumenter, herunder om lånedokumenter i elektronisk form,«.

5. § 39, stk. 6, nr. 6, affattes således:

»6)   hvilke oplysninger der kan kræves skriftligt eller i elektronisk form,«.

6. Efter § 43 indsættes:

»§ 43 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem den uddannelsessøgende eller låntageren og uddannelsesinstitutionen, styrelsen eller efter forhandling med finansministeren Finansstyrelsen. Undervisningsministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation bl.a. i forbindelse med ansøgninger om uddannelsesstøtte, lånedokumenter og ved afgivelse af oplysninger, jf. § 39, stk. 6, nr. 2, 3 og 6.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem uddannelsesinstitutionerne og styrelsen, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation bl.a. i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 43, stk. 2.«

§ 15

Loven træder i kraft den 1. maj 2001.

§ 16

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan, for så vidt angår §§ 7 og 8, ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 6. april 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Margrethe Vestager