Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Regler om afholdelse af prøver og eksaminer, der fastsættes af undervisningsministeren efter lovgivningen herom, kan indeholde bestemmelser om, at prøver og eksaminer kan foranstaltes afholdt i udlandet, eventuelt på særlige vilkår. Lovgivningens bestemmelser om, hvilke personer eller myndigheder der foranstalter prøver og eksaminer afholdt, kan herved fraviges, såfremt fravigelsen ikke forhindrer, at afholdelsen kan ske på fuldt ud betryggende måde.

    Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan indeholde bestemmelser om, at udgifterne ved at afholde prøver og eksaminer i udlandet helt eller delvis påhviler private, der har begæret den pågældende prøve eller eksamen afholdt, herunder en undervisningsinstitution, eleverne eller deres forældre og de studerende m.fl.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. august 2001.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 6. april 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Margrethe Vestager