Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af
bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner
under Undervisningsministeriet

 

I medfør af § 20 a i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. (selvejeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 11. juli 2000, § 15 a i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. oktober 2000, § 6, stk. 1, i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, og § 8, stk. 1, i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, fastsættes:

§ 1. Institutioner, der er omfattet af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. - herunder betinget godkendte Centre for Videregående Uddannelse, jf. § 27 g i selvejeloven, samt erhvervsskoler, ingeniørhøjskoler og handelshøjskoleafdelinger kan yde særskilt vederlag til bestyrelsens/studiebestyrelsens formand og eventuelt tillige til næstformanden som anført i stk. 2.

    Stk. 2. Der kan ydes særskilt vederlag inden for følgende rammer:

1) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med 2000 studenterårsværk/årselever og derover, kan ydes op til 50.000 kr., henholdsvis 25.000 kr. pr. kalenderår.

2) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med 1000 - 1999 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 40.000 kr., henholdsvis 20.000 kr. pr. kalenderår.

3) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med 500 - 999 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 30.000 kr., henholdsvis 15.000 kr. pr. kalenderår.

4) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med under 500 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 20.000 kr., henholdsvis 10.000 kr. pr. kalenderår.

    Stk. 3. Ved opgørelsen af antal studenterårsværk/årselever i et betinget godkendt Center for Videregående Uddannelse, jf. § 27 g i selvejeloven, medregnes tillige de stiftende institutioners studenterårsværk/årselever.

§ 2. For varetagelse af hvervet som medlem af forretningsudvalg kan der til bestyrelsesmedlemmer ydes et særskilt vederlag på 10.000 kr. pr. kalenderår ved institutioner med 1000 studenterårsværk/årselever og derover og 5.000 kr. pr. kalenderår ved øvrige institutioner.

    Stk. 2. Der kan ikke ydes særskilt vederlag efter stk. 1 til:

1) Medlemmer, som modtager honorar som formand eller næstformand, jf. § 1, eller

2) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.

    Stk. 3. Det påhviler revisor årligt at kontrollere, at reglerne i stk. 2 overholdes.

§ 3. Til bestyrelsens/studiebestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende/elever, kan institutionerne yde et særskilt vederlag på 3.000 kr. pr. kalenderår.

    Stk. 2. Der kan ikke ydes særskilt vederlag efter stk. 1 til:

1) medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen,

2) medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer,

3) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et amtsråd, og som tillige er medlem af denne, eller

4) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et amtsråd, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

    Stk. 3. Det påhviler revisor årligt at kontrollere, at reglerne i stk. 2 overholdes.

§ 4. Beløbene i §§ 1 - 3 er anført i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997. Beløbene procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af vederlaget.

    Stk. 2. Vederlag efter reglerne i §§ 1 - 3 reduceres forholdsmæssigt i tilfælde, hvor vederlaget ikke ydes for et helt år.

§ 5. Beslutningen om at yde særskilt vederlag træffes af bestyrelsen.

    Stk. 2. Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil udløbet af formandens/næstformandens/bestyrelsesmedlemmets valgperiode, medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet.

§ 6. I øvrigt gælder reglerne i Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2001 og har virkning fra den 1. januar 2001.

Undervisningsministeriet, den 23. maj 2001

P.M.V.
Berrit Hansen
Styrelseschef

/Jens Kroman