Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v.

 

I medfør af § 24 og § 37, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 6. juni 2001, § 18 n i lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 8. august 2000, og § 30 o i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 8. august 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Regnskab

§ 1. Bestyrelsen er ansvarlig for en forsvarlig organisering af skolens virksomhed i forbindelse med regnskab og revision. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler, og påse, at skolens bogføring og formueforvaltning varetages og kontrolleres på betryggende måde.

    Stk. 2. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet er retvisende.

    Stk. 4. Ved revisorskift skal bestyrelsen snarest muligt underrette Undervisningsministeriet om navn og adresse på den nye revisor.

    Stk. 5. Er en skole privatejet, træder skoleejeren i bestyrelsens sted for så vidt angår bestyrelsens opgaver og ansvar efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab. Årsregnskabet, der omfatter bestyrelsens årsberetning, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter samt nøgletal, udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsmodellen, der er optaget som bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 3. Årsregnskabet skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

    Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem, der er helt eller delvis uenig i årsregnskabet, kan tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift.

    Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet årsregnskab samt revisionsprotokoller sendes til ministeriet inden den 15. april i året efter regnskabsåret. Frie grundskoler sender en genpart af årsregnskabet til fællessekretariatet bl.a. for den vikarkasse og de fordelingsudvalg, der er nævnt hhv. i § 11, stk. 3 og § 17, stk. 3, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., inden samme frist.

    Stk. 4. Bestyrelsen tager stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner i revisionsprotokollen. Bestyrelsens stillingtagen og kommentarer til revisionsprotokollen sendes til ministeriet sammen med regnskabet.

Kapitel 2

Anlægskartotek, afskrivning, resultatdisponering m.v.

§ 4. Skolen udarbejder et anlægskartotek over de aktiver, der har en værdi over den i § 5, stk. 2, nævnte beløbsgrænse. Herudover udarbejder skolen en fortegnelse over øvrige væsentlige aktiver, som er udgiftsført i anskaffelsesåret, jf. § 5, stk. 2. Bestyrelsen fastlægger kriterier for registering heraf.

    Stk. 2. I det omfang skolen råder over inventar, udstyr m.v., der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, skal dette opføres særskilt i anlægskartoteket.

§ 5. Ved afskrivning på anlægsaktiver anvendes lineær afskrivning efter fradrag af eventuel scrapværdi over aktivets forventede brugstid. Skolen skal redegøre for de anvendte afskrivningsprincipper under anvendt regnskabspraksis.

    Stk. 2. Ministeriet fastsætter hvert år en beløbsgrænse for småaktiver. Aktiver med en anskaffelsespris på dette beløb eller derunder kan udgiftsføres i anskaffelsesåret. Aktiver, der består af flere dele, og som er bestemt til at fungere samlet, og hvis samlede anskaffelsespris overstiger den førnævnte beløbsgrænse, skal opføres som et aktiv.

§ 6. Afskrivningsperioden for indretning af lejede lokaler kan højst udgøre den resterende lejeperiode. Hvis der ikke er fastsat en lejeperiode, kan afskrivningsperioden højst udgøre 5 år.

§ 7. Bygninger eksklusiv installationer afskrives over højst 60 år. Der kan anvendes en scrapværdi på højst 50%. Afskrivningsperiode og scrapværdi fastsættes på grundlag af en vurdering af bygningens vedligeholdelsesstand, konstruktion og anvendelsesformål.

    Stk. 2. For øvrige materielle anlægsaktiver anvendes følgende afskrivningsperioder:

1) Bygningsinstallationer afskrives efter deres art over en periode på 10 - 30 år.

2) Inventar og andet udstyr afskrives over en periode på 5 -15 år.

3) Edb-udstyr afskrives over en periode på 3 - 5 år.

4) Biler, busser, traktorer m.v. afskrives over en periode på 3 - 8 år.

    Stk. 3. For inventar- og udstyrsgenstande af særlig beskaffenhed og fredede bygninger kan der fastsættes en længere afskrivningsperiode. Begrundelse herfor angives under anvendt regnskabspraksis.

§ 8. Bestyrelsen kan disponere årets resultat til bestemte formål. Disponering af resultatet indgår som henlæggelse i specificeringen af egenkapitalen.

Kapitel 3

Andre bestemmelser

§ 9. Den vikarkasse og de fordelingsudvalg samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der er nævnt i lov om frie grundskoler, samt friplads- og vikarkassen, der er nævnt i lov om gymnasiet og lov om kursus til højere forberedelseseksamen m.v., udarbejder en redegørelse for fordelingen af tilskuddene blandt skoler og elever/kursister samt regnskab for indtægter og omkostninger. Regnskabet indsendes sammen med revisionsprotokollen til ministeriet senest den 1. juli i det følgende år. Regnskab og revisionsprotokol vedrørende befordringsudgifter skal dog først indsendes til ministeriet inden den 1. oktober.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2001 og har virkning fra og med regnskabsåret 2002.

    Stk. 2. §§ 11-13 i bekendtgørelse nr. 329 af 9. maj 2000 om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen m.v. og refusion af tilskud for aktiverede deltagere ophæves. Reglerne finder dog anvendelse for aflæggelse af årsregnskab for 2001 og tidligere år.

§ 11. Skoler, der har udgiftsført anskaffelser af inventar m.v. i resultatopgørelsen, og hvor de pågældende aktiver fortsat er i skolens besiddelse og finder anvendelse for skolen, men som bør opføres som materielle anlægsaktiver, jf. dog begrænsningen i § 5, stk. 2, skal foretage en vurdering af disse aktiver og værdiansætte dem med henblik på at tilrette balancen i overensstemmelse hermed. Afskrivninger foretages på grundlag af de ansatte værdier.

    Stk. 2. Værdiforøgelsen af skolens aktiver efter stk. 1, tillægges egenkapitalen og beskrives behørigt i noterne.

Undervisningsministeriet, den 15. oktober 2001

P.M.V.
Berrit Hansen
Styrelseschef

/Henning Kraiberg Knudsen


Bilag 1

Regnskabsmodel.

1. Årsberetning.

2. Bestyrelsens underskrift og tro og love erklæring.

3. Revisors påtegning.

4. Anvendt regnskabspraksis.

5. Resultatopgørelse.

6. Balance.

7. Pengestrømsopgørelse.

8. Noter.

9. Nøgletal.

Årsberetning

Årsberetningen skal indeholde.

1) Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der bl.a. kan supplere regnskabstallene, herunder kommentarer til skolens resultat, økonomi og likviditet.

2) Bestyrelsen skal redegøre for eventuelle væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

3) En beskrivelse af forhold af betydning for skolen som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

4) En vurdering af og forventning til såvel elevtilgang, aktivitet m.v. som økonomi i det(de) kommende år.

5) Evt. redegørelse om resultatdisponering1) .

- - o O o - -

Bestyrelsesmedlemmernes underskrift og deres maskinskrevne navne og adresser placeres her.

Tro og love erklæring fra bestyrelsesmedlemmerne formuleres således, idet teksten tilpasses så henvisningerne svarer til den pågældende skoleform, som bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer:
»Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene, jf. 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., § 10 a, stk. 1 og 2, i lov om gymnasiet m.v. og § 24, stk. 2 og 3, i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne.«

(Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen).

- - o O o - -

Skolens revisor forsyner regnskabet med en påtegning i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler, private gymnasier og private kurser til højere forberedelseseksamen m.v.

 

Anvendt regnskabspraksis2)

Afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal omfatte:

Hvilken bekendtgørelse årsregnskabet er udarbejdet efter (fx Regnskabet for ... skole er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx af [dato] om ... ).

Eventuelle ændringer i regnskabspraksis og indvirkningen heraf på regnskabet.

Oplysning om evt. anvendte fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger.

Periodisering omfatter både forudbetalte udgifter og forudmodtagne indtægter.

Eventuelle ekstraordinære poster.

Anlægsaktiver: Værdiansættelse3) , afskrivningsprincip og -perioder, op- og nedskrivninger, grænseværdien for småaktiver, der udgiftsføres i regnskabsåret m.v. (hvis det samlede beløb for småaktiver, der udgiftsføres, er af væsentlig størrelse, skal det omtales i årsberetningen).

Tilgodehavender, herunder hvordan eventuelle forventede tab er beregnet.

Værdipapirer: Værdiansættelsesprincip og behandling af realiserede- og urealiserede kursreguleringer4) .

Gæld.

Andre punkter kan forekomme i det omfang, at de kan bidrage til at øge informationsværdien af skolens regnskab.

 

Resultatopgørelse

   

Resultatopgørelse for året 200x

     

Note

   

200x

 

200x-1

     

(i hele kr.)

 

(i t. kr.)

 

INDTÆGTER

     

1

 

Statstilskud

     

2

 

Tilskud fra fordelingsudvalg

     

3

 

Skolepenge (elevbetaling m.v.)

     

4

 

Andre indtægter

     
 

Indtægter i alt

     
           
 

OMKOSTNINGER

     
           
 

Undervisning

     

5

 

Lønomkostninger

     

6

 

Andre omkostninger vedr. undervisning

     

7

 

Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning

     
 

Undervisning i alt

     
           
 

Ejendomsdrift

     

8

 

Lønomkostninger

     

9

 

Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift

     
 

Ejendomsdrift i alt

     
           
 

Kostafdeling

     

10

 

Lønomkostninger

     

11

 

Andre omkostninger vedr. kostafdeling

     
 

Kostafdeling i alt

     
           
 

Administration m.v.

     

12

 

Lønomkostninger

     

13

 

Andre omkostninger vedr. administration m.v.

     
 

Administration m.v. i alt

     
           
 

Omkostninger vedr. drift i alt

     
           
 

Resultat før finansielle poster m.fl.

     
           
 

Finansielle poster

     

14

 

Renteindtægter m.v.

     

15

 

Renteomkostninger m.v.:

     
 

Finansielle poster i alt

     
           
 

Resultat før ekstraordinære poster

     
           
 

Ekstraordinære poster

     

16

 

Ekstraordinære indtægter

     

17

 

Ekstraordinære omkostninger

     
 

Ekstraordinære poster i alt

     
           
 

ÅRETS RESULTAT

     
           

Balance

   

Balance pr. 31. december 200x

     
     

200x

 

200x-1

Note

 

AKTIVER

(i hele kr.)

 

(i t. kr.)

           
 

Anlægsaktiver

     

18

 

Materielle anlægsaktiver

     
   

(Specificeres og indgår i anlægsnoten og kan omfatte indretning af lejede lokaler, grunde, bygninger, inventar og udstyr, køretøjer m.v.)

     

19

 

Finansielle anlægsaktiver

     
   

(Specificeres i noten)

     
           
 

Anlægsaktiver i alt

     
           
 

Omsætningsaktiver

     

20

 

Tilgodehavender (debitorer)

     

21

 

Periodeafgrænsningsposter

     

22

 

Værdipapirer

     

23

 

Likvide beholdninger

     
 

Omsætningsaktiver i alt

     
           
 

Aktiver i alt

     
           

 

Note

 

PASSIVER

200x

 

200x-1

     

(i hele kr.)

 

(i t. kr.)

 

Egenkapital

     
   

Saldo pr. 1. januar 200x

     

18

 

Årets opskrivning

     

24

 

Andre henlæggelser

     

24

 

Egenkapital iøvrigt

     

24

 

Overført af årets resultat

     
 

Egenkapital i alt pr. 31. december 200x

     
           
 

Gæld

     

25

 

Langfristet gæld

     
   

Statslån

     
   

Kommunale lån

     
   

Kreditforeningslån

     
   

Anden langfristet gæld

     
   

Langfristet gæld i alt

     
           
   

Kortfristet gæld

     
   

Kortfristet del af den langfristede gæld

     

26

 

Anden kortfristet gæld

     

27

 

Periodeafgrænsningsposter

     
   

Kortfristet gæld i alt

     
           
 

Gæld i alt

     
           
 

Passiver i alt

     
           

28

Andre forpligtelser

     

Pengestrømsopgørelse

Evt. note henvisning

 

Regnskabsåret

 

Sammenligningstal fra året før

   

(hele kr.)

 

(t. kr.)

           
 

Driftens likviditetsvirkning

     
           
 

Årets resultat

     
 

Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:

     
   

Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning

     
   

Gevinst ved salg af anlægsaktiver

     
   

Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld m.v. De enkelte poster angives.

     
           
 

Driftens likviditetsvirkning i alt

     
           
 

Investeringers likviditetsvirkning

     
           
   

Betaling for anlægsaktiver.

     
   

Modtaget fra salg af anlægsaktiver.

     
           
 

Investeringers likviditetsvirkning i alt

     
           
 

Finansieringens likviditetsvirkning

     
           
   

Tilbagebetaling af gæld.

     
   

Optagelse af lån.

     
           
 

Finansieringens likviditetsvirkning i alt

     
           
 

Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering

     
   

Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret

     
   

Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering

     
   

Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret

     

Noter

Note nr. 1 - Statstilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Generelt driftstilskud, grundskolen

Generelt driftstilskud, gymnasiet/kursus

Bygningstilskud, grundskolen

Bygningstilskud, gymnasiet/kursus

Tilskud til specialundervisning

Tilskud til svært handicappede

Tilskud til støtteundervisning i dansk for to-sprogede elever

Tilskud til kostafdeling

Tilskud til skolefritidsordning

Tilskud til den fri ungdomsuddannelse (vejledning m.v.)

Tilskud til den fri ungdomsuddannelse (undervisning m.v.)

Statstilskud i øvrigt

Note nr. 2 - Tilskud fra fordelingsudvalg

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Tilskud fra vikarpuljen (bortset fra andre lønrefusioner)

Tilskud til sygeundervisning

Tilskud til kursusvirksomhed

Tilskud til fratrædelsesordning

Tilskud til nedbringelse af skolepenge, grundskolen

Tilskud til nedbringelse af skolepenge, gymnasiet/kursus

Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på kostafdeling

Tilskud til tyske mindretalsskoler

Tilskud til befordringsudgifter

Note nr. 3 - Skolepenge

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Skolepenge m.m., grundskolen, netto, dvs. fratrukket evt. ydede moderationer, fripladstilskud m.v.

Skolepenge, gymnasiet/kursus, netto, dvs. fratrukket evt. ydede moderationer, fripladstilskud m.v.

Skolefritidsordning, netto

Opholdsbetaling fra forældre, netto, dvs. fratrukket evt. ydede moderationer

Opholdsbetaling fra offentlige myndigheder

Note nr. 4 - Andre indtægter

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Lejeindtægter fra lokaler mv.

Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

Lønrefusioner (bortset fra tilskud fra vikarpuljen)

Ansattes betaling for lys, varme m.v.

Ansattes betaling for kost

Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende

Gaver og private tilskud

Øvrige indtægter og andre tilskud

Note nr. 5 - Lønomkostninger vedr. undervisning

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger til leder, lærer og børnehaveklasseleder ved grundskolen, ledere og lærere ved gymnasium/kursus og personale ved skolefritidsordning:

Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag

Note nr. 6 - Andre omkostninger vedr. undervisning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Undervisningsmaterialer

Bøger, tidsskrifter m.v.

Fotokopiering

Lejrskoler og ekskursioner

Inventar og udstyr, vedligeholdelse

Inventar og udstyr, anskaffelse

Inventar og udstyr, leje og leasing

Befordringsudgifter vedr. undervisning

Undervisningsudgifter, hjælpemateriale og befordring vedr. svært handicappede elever

Undervisningsudgifter vedr. den fri ungdomsuddannelse

Afskrivning vedr. undervisning

Øvrige omkostninger vedr. undervisning

Note nr. 7 Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Materialer

Mad og drikkevarer

Inventar og udstyr, vedligeholdelse

Inventar og udstyr, anskaffelse

Inventar og udstyr, leje og leasing

Afskrivning vedr. skolefritidsordning

Øvrige omkostninger vedr. skolefritidsordning

Note nr. 8 - Lønomkostninger vedr. ejedomsdrift

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til fx pedel, eget rengøringspersonale og andet personale vedr. bygninger og grunde

Note nr. 9 - Andre omkostninger vedr. ejedomsdrift

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Lejeomkostninger

Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer

Varme, el og vand

Rengøring

Vedligeholdelse

Afskrivning vedr. ejendomsdrift

Øvrige omkostninger vedr. ejedomsdrift

Note nr. 10 - Lønomkostninger vedr. kostafdeling

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag

Note nr. 11 - Andre omkostninger vedr. kostafdeling

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Madvarer

Køkkeninventar, vedligeholdelse

Køkkeninventar, anskaffelse

Værelsesinventar, vedligeholdelse

Værelsesinventar, anskaffelse

Leje eller leasing af inventar

Afskrivning vedr. kostafdeling

Øvrige omkostninger vedr. kostafdeling

Note nr. 12 - Lønomkostninger vedr. administration m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag

Note nr. 13 - Andre omkostninger vedr. administration m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Revision

Regnskabsmæssig assistance

Andre konsulentydelser

Tab på debitorer (inkl. Skolepenge)

Vikarkassebidrag

Befordring mellem skole og hjem

Egendækningsbidrag vedr. befordring

Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.)

Kontorartikler, porto, telefon m.v.

Kontorinventar, vedligeholdelse

Kontorinventar, anskaffelse

Leje eller leasing af inventar

Afskrivning vedr. administration m.v.

Øvrige omkostninger vedr. administration m.v.

Note nr. 14 - Renteindtægter m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Renteindtægter fra pengekonti

Renter m.v. af værdipapirer

Realiserede kursgevinster

Note nr. 15 - Renteomkostninger m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Prioritetsrenter

Renteudgifter vedr. driftslån/kassekredit m.v.

Morarenter m.v.

Realiserede og urealiserede kurstab

Note nr. 16 - Ekstraordinære indtægter

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 17 - Ekstraordinære omkostninger

Noten specificeres i givet fald.

 

Note nr. 18 - Anlægsoversigt

Noten er obligatorisk og skal følge opstillingen af forspalten, medens de øvrige kolonner tilpasses den enkelte skoles forhold.

 

Grunde og bygninger

Inventar og udstyr

Bus, traktorer og andre køretøjer

   

Undervisning

Administration m.fl.

 

Samlet anskaffelsessum pr. 1/1 - xxxx

             

Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser

             

Afgang i årets løb til anskaffelsespriser

             

Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 - xxxx

             
               

Opskrivninger pr. 1/1 - xxxx

             

Årets opskrivninger

             

Opskrivninger pr. 31/12 - xxxx

             
               

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 - xxxx

             

Årets af- og nedskrivninger

             

Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver

             

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12 xxxx

             
               

Bogført værdi pr. 31/12 - xxxx

             
               

Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 - xxxx

             

 

Note nr. 19 Finansielle anlægsaktiver

Noten specificeres og kan alene omfatte deposita, bankaktier og andele i forsyningsvirksomheder, jf. lovens bestemmelse om anbringelse af likvide midler (værdipapirer i form af obligationer opføres under omsætningsaktiver).

Note nr. 20 - Tilgodehavender

Noten skal specificeres i de enkelte hovedgrupper af tilgodehavender, fx skolepenge, statstilskud, vikartilskud og andre tilgodehavender, samt det beløb, der eventuelt er fratrukket til imødegåelse af tab.

Note nr. 21 - Periodeafgrænsningsposter (udgifter)

Noten skal specificeres i bl.a. forudbetalte lønninger, forudbetalt leje og andre forudbetalinger.

Note nr. 22 - Værdipapirer

Noten kan specificeres i beholdningsgrupper.

Note nr. 23 - Likvide beholdninger

Specificeres i kassebeholdning og bankbeholdninger.

Note nr. 24 - Egenkapital

De enkelte poster under egenkapitalen specificeres, således at årets bevægelser fremgår.

Note nr. 25 - Langfristet gæld

Det enkelte lån specificeres og restløbetid angives. Hvis skolen har statslån, skal det fremgå, om der er tale om rente- og afdragsfri lån eller ikke. Den del af de langfristede lån, der forfalder efter 5 år, oplyses i noten.

Note nr. 26 - Anden kortfristet gæld

Noten specificeres således, at det som minimum fremgår, hvor meget den skyldige a-skat udgør, størrelsen af øvrige skyldige poster i forbindelse med lønafregning, skyldig løn og pensionsbidrag, feriepengeforpligtelser, uforbrugt tilskud til den fri ungdomsuddannelse, gæld til pengeinstituter/Kassekredit (KK max. anføres) og anden gæld.

Note nr. 27 - Periodeafgrænsningsposter (indtægter)

Noten skal specificeres i bl.a. forud modtagne statstilskud, forud modtagne skolepenge, andre forudmodtagne beløb m.fl.

Note nr. 28 - Andre forpligtelser

Noten skal omfatte en specificering af skolens eventuelle leasing- og lejeforpligtelser, sikkerhedsstillelse m.v. Det skal endvidere fremgå her, hvis skolen råder over inventar m.v., bygninger, lejemål eller lignende, der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, herunder hvilke betingelser der er knyttet hertil (fx vedligeholdelsespligt og lignende).

 

Nøgletal m.v.

 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Indtægter i alt

         

Heraf statstilskud

         

Omkostninger vedr. drift i alt

         

Årets resultat

         

Egenkapital ultimo

         
           
 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Likviditetsgrad5)

         

Soliditetsgrad6)

         

Finansieringsgrad7)

         

Overskudsgrad (efter renter)8)

         
           
 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Antal årselever i regnskabsåret

         
           
 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Undervisningsomkostninger pr. årselever

         

Ejendomsomkostninger pr. årselever

         

Administrationsomkostninger pr. årselever

         
           
 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Samlet elevbetaling pr. årselev

         
           
 

200x

Antal elever i grundskolen pr. 5. september

 

Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september

 
           
 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Antal lærerårsværk

         

Antal årsværk for øvrigt personale

         

Antal årsværk i alt

         

heraf % andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)9)

         

Årsværk = sum af heltidsansatte og deltidsansatte omregnet til heltid

           
 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Lærerårsværk pr. årselev

         
           

5) Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver/kortfristet gæld x 100

6) Soliditetsgrad = Egenkapital/samlede aktiver x 100

7) Finansieringsgrad = Langfristet gæld/anlægsaktiver x 100

8) Overskudsgrad = Årets resultat efter renter/indtægter x 100

9) De enkelte ordninger specificeres særskilt med angivelse af antal årsværk i hver ordning.

           
 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Lærerlønomkostninger

         

Øvrige lønomkostninger

         

Lønomkostninger i alt10)

         
           
 

200x

200x-1

200x-2

200x-3

200x-4

Lærerlønsomk. pr. årselev

         

Øvrige lønomk. pr. årselev

         

Lønomk. i alt pr. årselev

         

Beregning af egendækning, jf. § 7, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen

 

Beløb

Elevbetaling (skolepenge) ekskl. SFO

 

Tilskud til nedbringelse af skolepenge

 

Andre indtægter i alt (note 4)

   

- lejeindtægter for bolig og lignende

   

- lønrefusioner

   

- ansattes betaling for kost, lys, varme m.v.

   

Andre indtægter i alt

®

 

Renteindtægter

 

Egendækning i alt

 

Årselever i alt

 

Egendækning pr. årselev

 

 

Den fri ungdomsuddannelse

Regnskab opstilles i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab, revision og tilskudskontrol m.m. ved den fri ungdomsuddannelse.

10) Nøgletallet for lønomkostningerne opgøres »netto«, idet de modtagne refusioner vedr. løn modregnes.


1) Disponeringen specificeres i egenkapitalen under betegnelsen: »Henlæggelse til ...« . I forbindelse med anvendelsen af henlæggelserne efter deres formål, eller hvis de ikke anvendes, overføres beløbene til egenkapitalen i øvrigt.

2) Modregning mellem aktiv- og passivposter eller mellem omkostnings- og indtægtsposter må ikke foretages, med mindre det fremgår af regnskabsmodellen. Resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter forsynes med sammenligningstal og noterne skal være fortløbende nummererede.

3) Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje og brug for skolen, er anlægsaktiver. Anlægsaktiver med en begrænset brugstid skal formindskes ved afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. I det omfang et aktiv er fuldt ud afskrevet, men fortsat har en brugsværdi for skolen, kan det opskrives til den aktuelle værdi. Den værdiforøgelse, der er konstateret ved opskrivningen, skal overføres til opskrivninger under egenkapital og afskrivningen beregnes på grundlag af den opskrevne værdi. Opskrivningen skal opløses, hvis det opskrevne aktiv realiseres eller ikke længere anvendes af skolen, eller hvis forudsætningen for opskrivningen ikke længere er til stede.

4) Værdipapirer værdiansættes til anskaffelsespris eller til statusdagens kursværdi. Værdiansættelsesprincippet skal fremgå af beskrivelsen af den anvendte regnskabspraksis. Anskaffelsespris svarer til købspris med tillæg af omkostninger forbundet med købet. Realiserede kursgevinster og kurstab samt urealiserede kurstab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster opføres under opskrivninger under egenkapitalen.

Redaktionel note
  • Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 2001: I bilag 1, 2. spalte, 4. afsnit, rettes "Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene, jf. 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v." til "Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene, jf. § 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v."