Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om de
integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1997 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeriet kan godkende propædeutisk undervisning på bacheloruddannelsen i et omfang svarende til højst 1 årsværk.«.

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2001.

Undervisningsministeriet, den 31. maj 2001

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Hanne Baumann