Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revisorkandidatuddannelsen

 

I medfør af § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl.(universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 22. december 1999, og § 8, stk. 1, i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, fastsættes:

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Formålet med revisorkandidatuddannelsen er at kvalificere de studerende til at udøve revision af private og offentlige virksomheder og institutioner. Uddannelsen omfatter den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor.

§ 2. Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk.

Stk. 2. Uddannelseslængden angiver det antal studenterårsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelsen. Et studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 3. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 4. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra.

§ 3. Undervisningsministeriet godkender, hvilke institutioner der kan udbyde uddannelsen.

§ 4. Revisorkandidatuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen candidatus/candidata mercaturae et auditoris (cand. merc. aud.). På engelsk: Master of Science in Business Economics and Auditing.

Kapitel 2

Adgang

§ 5. Følgende uddannelser giver adgang til at blive optaget på revisorkandidatuddannelsen:

1)   Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA).

2)   Den økonomiske kandidatuddannelse.

3)   Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring eller i finansiering, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Studerende, der er optaget efter stk. 1, nr. 3, skal efter institutionens bestemmelse senest ved indstilling til prøverne i uddannelsens valgfag have bestået én eller flere supplerende skriftlige prøver inden for erhvervsøkonomiske fagområder, der sigter mod at tilnærme uddannelsen til HA-uddannelsen i bredde og dybde. Pensum til prøverne fastsættes således, at der forudsættes en arbejdsindsats svarende til 20 ECTS-point.

§ 6. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i § 5, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Tilladelsen kan betinges af, at ansøgeren består én eller flere supplerende prøver.

Kapitel 3

Struktur og indhold

§ 7. I uddannelsen indgår obligatoriske fag, valgfag og et speciale med i alt 120 ECTS-point.

Stk. 2. Efter regler fastsat af institutionen omfatter uddannelsen:

1)   Obligatoriske fag, herunder kernefagområder, jf. § 8, svarende til mindst 60 ECTS-point og højst 75 ECTS-point.

2)   Valgfag svarende til mindst 15 ECTS-point og højst 30 ECTS-point.

3)   Et speciale på 1/2 årsværk svarende til 30 ECTS-point.

§ 8. Uddannelsen omfatter følgende 2 obligatoriske kernefagområder, der er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil:

1)   Revision og regnskab, svarende til mindst 30 ECTS-point, omfattende:

a)   Økonomiinformationssystemer.

b)   Revisionsteori.

c)   Revisionsprincipper- og metoder.

d)   Revisionserklæringer.

e)   Revisionsret, revisionsregulering og revisionsteknik.

f)   Årsregnskabsteori.

g)   Årsregnskabsregulering.

2)   Skatte- og erhvervsret, svarende til mindst 25 ECTS-point, omfattende:

a)   Direkte skatter, herunder indkomstskatteret.

b)   Indirekte skatter, herunder merværdiafgift og grønne afgifter.

c)   Skatteprocessen.

d)   Selskabsret.

e)   Finansierings- og insolvensret.

§ 9. Institutionen fastlægger ud fra hensynet til faglig progression og faglig relevans for revisorers virke i henhold til lovgivningen om statsautoriserede revisorer de fag, som den studerende kan vælge som valgfag.

Stk. 2. Omfanget af de obligatoriske fag, herunder de obligatoriske kernefagområder, jf. § 8, og af valgfagene fastsættes i en studieordning, jf. § 15.

Stk. 3. Institutionen kan fastsætte særlige tids- og forudsætningsbindinger for valgfag.

§ 10. Specialet består af en større selvstændig afhandling af revisionsfaglig relevans, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Emnet godkendes af institutionen. Nærmere regler om udarbejdelsen fastsættes i studieordningen.

§ 11. I uddannelsen indgår i det omfang, det er relevant for det pågældende fagområde, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer.

Stk. 2. Uddannelsen skal endvidere bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling samt bidrage til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Kapitel 4

Eksamen

§ 12. For eksamen gælder:

1)   Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (eksamensbekendtgørelsen).

2)   Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

3)   Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

§ 13. Uddannelsens obligatoriske kernefagområder, jf. § 8, indeholder højst 8 prøver i alt, herunder mindst to skriftlige prøver og én mundtlig prøve.

Stk. 2. Der gives karakter efter 13-skalaen. Ved alle prøver skal den studerende have opnået karakteren 6 eller derover.

Stk. 3. Mindst 2/3 af hele uddannelsens ECTS-point, herunder specialet, og mindst ½ af de obligatoriske kernefagområders ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver.

§ 14. Hvis en studerende for anden gang eller tredje gang ønsker at indlevere et speciale, jf. § 10, kan institutionen bestemme, at den studerende skal vælge et nyt emne.

Kapitel 5

Studieordning

§ 15. Studieordningen indeholder de regler, som institutionen i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om:

1)   De adgangsgivende prøver, jf. § 5, stk. 2.

2)   De enkelte fag og fagområder, herunder

a)   mål,

b)   indhold,

c)   omfang angivet i ECTS-point,

d)   undervisnings- og arbejdsformer,

e)   tidsmæssig placering og

f)   forudsætninger for deltagelse.

3)   Udarbejdelse af skriftlige opgaver, herunder specialet, jf. § 10.

4)   Merit, jf. § 19 og

5)   Overgangsordninger, jf. § 22.

Stk. 2. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, som alene er fastsat af institutionen.

§ 16. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager institutionen kontakt til fællesudvalget nedsat i henhold til § 17. Derudover indhentes en udtalelse fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen. Institutioner, der jf. § 3 udbyder uddannelse, der er omfattet af denne bekendtgørelse, orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsregler.

Stk. 4. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 6

Andre regler

§ 17. Der nedsættes et fællesudvalg med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne og for interesserede organisationer.

Stk. 2. Undervisningsministeriet fastsætter, hvilke organisationer der kan repræsenteres i fællesudvalget. Udvalget er rådgivende over for institutionerne og Undervisningsministeren om uddannelsen.

§ 18. Beståede uddannelseselementer ved en institution, der udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved de andre institutioner, der udbyder uddannelsen jf. dog § 2, stk. 4, om frister. Uddannelseselementerne overføres med det antal ECTS-point, som de har ved den institution, hvor de er bestået.

§ 19. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af institutionen træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer, jf. dog § 2, stk. 4, om frister.

§ 20. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 2, stk. 4, § 6 og § 19.

§ 21. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen. Institutionen videresender klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af en udtalelse. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgang

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 610 af 18. august 1998 om revisorkandidatuddannelsen, jf. dog stk. 3, 5 og 6.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på revisorkandidatuddannelsen før den 1. september 2001, har ret til inden for den normerede studietid at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 610 af 18. august 1998. Institutionen fastsætter, hvornår der sidste gang afholdes prøve efter den nævnte bekendtgørelse.

Stk. 4. Institutionen fastsætter overgangsregler for studerende, der i medfør af stk. 3 har ret til at færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler, men som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 5. Ansøgere til revisorkandidatuddannelsen, der er omfattet af § 4, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 610 af 18. august 1998, har ret til merit for beståede supplerende prøver i relation til suppleringskrav fastsat i medfør af § 5, stk. 2, i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 6. Ansøgere til revisorkandidatuddannelsen, der er omfattet af § 4, nr. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 610 af 18. august 1998, har ret til optagelse efter disse regler.

Undervisningsministeriet, den 21. juni 2001

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef