Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om daghøjskoler m.v.

Hermed bekendtgøres lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. august 2000, med de ændringer der følger af § 9 i lov nr. 246 af 6. april 2001 og § 12 i lov nr. 286 af 25. april 2001.

Kapitel 1

Formål og virksomhed

§ 1. Daghøjskolerne giver følgende tilbud til personer over 18 år:

1) Tilbud om undervisning, hvis hovedsigte er folkeoplysning. Det enkelte tilbud skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob el. lign. Tilbudet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

2) Tilbud om forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning.

3) Tilbud der kombinerer de i nr. 1 og 2 nævnte tilbud.

    Stk. 2. § 1, § 4, § 8, stk. 2, § 9, § 12, stk. 2, § 14, stk. 1, 2. pkt., § 14, stk. 3 og 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 2 og 5, § 19, stk. 1-3 og 5, §§ 20, 23 og 24 og § 26, stk. 1, i lov om forberedende voksenundervisning samt regler udstedt i medfør heraf gælder for den i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte forberedende voksenundervisning.

    Stk. 3. Daghøjskoletilbud omfatter ikke

1) efter- og videreuddannelse, der hovedsageligt har til formål at kvalificere medarbejdere eller virksomhedsindehavere i forhold, som specifikt vedrører en eller flere virksomheders drift og produktion, og

2) arbejdsgiversammenslutningers og fagbevægelsens kursusvirksomhed, der har til formål at kvalificere deltagerne til organisatorisk arbejde m.v.

    Stk. 4. Tilbud efter stk. 1, nr. 1 og 3, tilrettelægges som heltidsundervisning for kortuddannede. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om heltidsundervisningen, herunder om, at timetallet for heltidsundervisning vil variere i forhold til andelen af timer i forberedende voksenundervisning.

    Stk. 5. Tilbud efter stk. 1, nr. 2, tilrettelægges som heltidsundervisning. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om heltidsundervisningen.

§ 2. For det enkelte daghøjskolekursus efter § 1, stk. 1, nr. 1, og kombinationskurser efter § 1, stk. 1, nr. 3, hvor forberedende voksenundervisning udgør under 1/3 af undervisningstiden, gælder følgende for den undervisning, hvis hovedsigte er folkeoplysning:

1) Der undervises i et eller flere emner. Undervisningen tilrettelægges emne- og projektorienteret. Undervisningen i ét emne må højst udgøre 60 pct. af undervisningstiden.

2) Følgende undervisning skal tilbydes tilrettelagt enten som emne- og projektorienteret undervisning eller som selvstændig skemalagt undervisning:

a) Mindst 6 timer ugentlig i grundlæggende færdigheder.

b) Mindst 4 timer ugentlig i psykologiske fag.

c) Andre valgfag.

d) Vejledning i forbindelse med personlig udvikling og uddannelses- og erhvervsmuligheder.

3) Undervisningen, jf. nr. 1 og 2, kan i begrænset omfang tilbydes i følgende særlige tilrettelæggelsesformer:

a) Foredragsvirksomhed.

b) Ekskursioner.

c) Aktiviteter i forbindelse med undervisningen.

d) Praktik af kortere varighed i privat eller offentlig virksomhed.

4) Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan tilbydes.

5) Fællesarrangementer kan tilbydes.

6) Indtil 1/3 af undervisningstiden kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en anden uddannelseslov.

    Stk. 2. For undervisningstilbud efter § 1, stk. 1, nr. 3, hvor den forberedende voksenundervisning udgør mindst 1/3 af undervisningstiden, gælder stk. 1, bortset fra nr. 1, og nr. 2, litra a-c. I tilbudet indgår dog mindst 2 timer ugentlig i psykologiske fag.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om omfanget, tilrettelæggelsen og indholdet af daghøjskolekurser efter stk. 1.

§ 2 a. Daghøjskoletilbud skal udbydes offentligt. Optagelse er betinget af, at deltagerne kan deltage i undervisningen på dansk med udbytte. Deltagelse kan ikke gøres betinget af bestemte kundskaber, af ansættelse i en bestemt virksomhed eller inden for en bestemt branche, af medlemskab af en bestemt forening eller organisation eller af tilhørsforhold til en særligt socialt afgrænset gruppe.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbudsmaterialets indhold og form og om, hvorledes udbudsmaterialet offentliggøres.

§ 2 b. En daghøjskole skal opfylde følgende betingelser:

1) Daghøjskolen skal hvert år gennemføre mindst et kursus af minimum 16 ugers varighed.

2) Daghøjskolen skal hvert år gennemføre undervisning i mindst 30 kalenderuger.

3) Daghøjskolen skal have mindst 20 årselever pr. år.

4) Mindst 2/3 af daghøjskolens undervisning i henhold til denne lov skal varetages af lærere, der er fastansat ved daghøjskolen.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene i stk. 1.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kan for små skoler dispensere for bestemmelsen i stk. 1, nr. 4.

§§ 3-5 (ophævet)

Kapitel 2

Godkendelse, drift og tilsyn

§ 6. Daghøjskoler etableres som selvejende institutioner med vedtægter, der godkendes af den kommunalbestyrelse eller det amtsråd, der helt eller delvis yder grundtilskud til skolen, jf. § 11, stk. 1. Hvor grundtilskud ydes af et amtsråd, skal skolens oprettelse godkendes af kommunalbestyrelsen for den kommune, hvor skolen oprettes.

    Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om vedtægternes indhold. Vedtægterne skal bl.a. indeholde bestemmelser om,

1) at skolens midler alene må komme skolens undervisningsvirksomhed til gode,

2) at bestyrelsen sammensættes af et ulige antal medlemmer på mindst 5,

3) hvad der skal foretages ved skolens ophør, herunder om at eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse, og

4) at bestyrelsen straks skal give Undervisningsministeriet og grundtilskudsydende kommunalbestyrelser og amtsråd meddelelse, hvis skolen ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

    Stk. 3. Ved godkendelsen af vedtægterne skal kommunalbestyrelsen påse, at skolen råder over egnede lokaler og kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag.

    Stk. 4. Godkendelsen af en daghøjskoles vedtægter skal tilbagekaldes uden varsel, hvis skolen ikke længere opfylder betingelserne i § 2 b, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 2 b, stk. 2.

    Stk. 5. Godkendelsen af en daghøjskoles vedtægter skal tilbagekaldes, hvis skolen ophører med at drive daghøjskolevirksomhed, hvis skolen ikke længere opfylder betingelserne for at kunne påbegynde sin virksomhed, eller hvis skolens virksomhed i øvrigt ikke længere er i overensstemmelse med denne lov eller regler fastsat i medfør af loven. Tilbagekaldelse kan ske uden varsel.

    Stk. 6. Godkendelsen af en daghøjskoles vedtægter kan endvidere tilbagekaldes, såfremt der ikke længere er behov for skolen. Tilbagekaldelse skal ske med mindst et års varsel til en 1. januar.

    Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved tilbagekaldelse af godkendelse af vedtægter.

§ 7. (ophævet)

§ 8. Den overordnede ledelse af den enkelte skole varetages af bestyrelsen.

    Stk. 2. I bestyrelsen kan der være repræsentanter for den eller de kommunalbestyrelser og amtsråd, der yder grundtilskud til skolen, jf. § 11, stk. 1. Antallet af kommunale eller andre offentligt udpegede repræsentanter må dog ikke være så stort, at det udgør et flertal i bestyrelsen. 1) Deltagernes råd, jf. § 8 a, udpeger en repræsentant til skolens bestyrelse. Repræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.

    Stk. 3.2) Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.

2) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

5) Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform eller af bestyrelsen for en folkeoplysende forening i henhold til § 4, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), hvis der er økonomiske forbindelser mellem skolen og foreningen.

    Stk. 4. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 3, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

    Stk. 5. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

    Stk. 6. Skolen kan yde bestyrelsens formand og næstformand særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.

    Stk. 7. Bestyrelsen udarbejder hvert år en plan for skolens virksomhed, der skal være i overensstemmelse med §§ 1, 2 og 2 b. Virksomhedsplanen skal omfatte en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisningen.

    Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter regler for optagelse af deltagere på skolen.

    Stk. 9. Bestyrelsen fastlægger efter forslag fra skolelederen skolens budget og godkender dens regnskab.

    Stk. 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.

    Stk. 11. Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere og andet personale. Bestyrelsen kan bemyndige skolens leder hertil.

§ 8 a. Ved hver skole har deltagerne ret til at danne deltagerråd. Rådet udpeger repræsentanter for deltagerne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for deltagerne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor deltagelsen ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til deltagernes råd, om deltagerrådenes virksomhed og om bestyrelsens forpligtelser over for deltagerrådene.

§ 9. Ved enhver daghøjskole skal der være ansat en leder. Lederen varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Lederen kan ikke samtidig være leder for en anden daghøjskole, undervisnings- eller kursusinstitution eller være ansat i en kommune eller amtskommune, der yder grundtilskud til skolen.

    Stk. 2. Lederen af en daghøjskole kan endvidere ikke være leder af en folkeoplysende forening i henhold til § 4, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), hvis der er økonomiske forbindelser mellem skolen og foreningen. Dette gælder dog ikke, hvis daghøjskolen har 30 årselever eller derunder og den folkeoplysende forening har under 3000 undervisningstimer om året. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen og opgørelsen efter 2. pkt.

§ 10. Undervisningsministeren fører tilsyn med skoler, der modtager statstilskud efter denne lov. Dog fører amtsrådet det pædagogiske tilsyn med den forberedende voksenundervisning. Finder undervisningsministeren, at en skoles virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne om undervisningen, deltagerne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik.

    Stk. 3. Daghøjskoler skal hos deltagerne indhente oplysninger om deres personnumre. Skolerne kan videregive disse oplysninger til undervisningsministeren, jf. stk. 2.

    Stk. 4. Undervisningsministeren kan bestemme, at oplysninger efter stk. 2 og 3 skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

    Stk. 5. Undervisningsministeren kan bestemme, at daghøjskolerne eller grupper af daghøjskoler skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner.

§ 10 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem skolen og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 10, stk. 2 og 3.

Kapitel 3

Tilskud

§ 11. En eller flere kommunalbestyrelser eller amtsråd kan yde grundtilskud til daghøjskoler med et samlet beløb pr. skole, der for 1996 udgør 300.000 kr. i 1993 pris- og lønniveau. Tilskuddene reguleres årligt med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.

    Stk. 2. Hvis grundtilskud ydes af to eller flere kommunalbestyrelser eller amtsråd i fællesskab, kan den enkelte andel af grundtilskuddet ikke udgøre mindre end 1/3 af det fulde grundtilskud. Ydes grundtilskud af flere end tre kommunalbestyrelser eller amtsråd i fællesskab, forhøjes grundtilskuddet, så det for hver kommunalbestyrelse eller hvert amtsråd udgør 1/3 af det i stk. 1 fastsatte grundtilskud. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan undervisningsministeren bestemme, at den enkelte andel kan udgøre mindre end 1/3 af det fulde grundtilskud.

    Stk. 3. Hvor grundtilskud ydes af flere kommunalbestyrelser eller amtsråd i fællesskab, træffer de aftale om, hvilken kommunalbestyrelse eller hvilket amtsråd der godkender skolens vedtægter, jf. § 6, stk. 1.

    Stk. 4. Tilsagn om grundtilskud skal opsiges, hvis godkendelsen af en skoles vedtægter tilbagekaldes i medfør af § 6, stk. 4 og 5.

    Stk. 5. Tilsagn om grundtilskud kan endvidere opsiges, hvis der ikke længere er behov for skolen. Opsigelse skal ske med mindst et års varsel til en 1. januar.

    Stk. 6. Kommunalbestyrelser og amtsråd kan yde tilskud til skoler ud over grundtilskud i henhold til stk. 1.

    Stk. 7. Kommunalbestyrelser og amtsråd kan overdrage fast ejendom til en skole.

§ 12.3) Staten yder driftstilskud til daghøjskoler, hvis vedtægter er godkendt, jf. § 6, stk. 1, og som modtager grundtilskud, jf. § 11, stk. 1, med mindre tilsagn om grundtilskud er opsagt i medfør af § 11, stk. 4. Ydelse af driftstilskud er endvidere betinget af, at skolen opfylder betingelserne i kapitel 1 og 2.

    Stk. 2. Driftstilskud efter stk. 1 omfatter tilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter og bygningsudgifter.

    Stk. 3. Driftstilskud efter stk. 1 ydes som fast tilskud pr. årselev med beløb, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

§ 13. Inden for de rammer, der er fastsat på finansloven, tildeler undervisningsministeren den enkelte daghøjskole et antal årselever, hvortil der maksimalt kan ydes statstilskud. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om, at skolerne ved tildelingen af årselever særligt tilgodeses i forhold til omfanget af den gennemførte forberedende voksenundervisning.

    Stk. 2. Beregningen af årselever foretages særskilt for den forberedende voksenundervisning og den øvrige undervisning.

    Stk. 3. Ved beregningen af årselever på tilbud efter § 1, stk. 1, nr. 1 og 3, indgår kun

1) deltagere i sammenhængende kursusforløb af mindst 4 og højst 24 ugers varighed, der er gennemført i overensstemmelse med planen herfor,

2) kurser, i det omfang de er gennemført med mindst de samme 8 deltagere,

3) kurser, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1 og 3, stk. 2-4 og §§ 2 og 2 a og de i medfør heraf fastsatte regler,

4) kurser, hvor mindst halvdelen af deltagerne er kortuddannede, og

5) deltagere, der ved kursets start er under 61 år, og som har erlagt deltagerbetaling, jf. § 17.

    Stk. 4. Ved beregningen af årselever på tilbud efter § 1, stk. 1, nr. 2, indgår kun

1) deltagere i sammenhængende kursusforløb af mindst 50 timers og højst 24 ugers varighed, der er gennemført i overensstemmelse med planen herfor,

2) kurser, der opfylder kravene i § 1, stk. 2 og 5, og § 2 a, og

3) deltagere, der har erlagt deltagerbetaling, jf. § 17.

    Stk. 5. Bortset fra undervisning i henhold til § 2, stk. 1, nr. 6, praktik i virksomhed samt ekskursioner indgår ved beregningen af årselever kun undervisning og aktiviteter, der er gennemført i en kommune, der yder grundtilskud, eller som har godkendt skolens oprettelse, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at der ydes tilskud til undervisning og aktiviteter, der gennemføres uden for en grundtilskudsydende kommune eller uden for en kommune, der har godkendt skolens oprettelse.

    Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om beregningen af årselever, herunder om, hvilken tilknytning eleverne skal have til Danmark for at indgå i årselevberegningen.

    Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at undervisning i medfør af § 2, stk. 1, nr. 6, ikke indgår i årselevberegningen.

§ 13 a. Skolen skal i sit virke som selvejende institution være uafhængig, og dens midler må alene komme dens undervisningsvirksomhed til gode.

    Stk. 2. Likvide midler, der ikke er nødvendige til den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:

1) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutioner, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

4) I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.

    Stk. 3. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i et pengeinstitut, som skolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel.

    Stk. 4. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for skolerne end sædvanlige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.

    Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end dem, der er nævnt i stk. 3.

§ 14. Tilskud i henhold til §§ 11 og 12 må kun anvendes til skolens virksomhed efter denne lov. Der kan ikke foretages transport i tilsagte eller forventede tilskud.

    Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud i henhold til §§ 11 og 12, herunder om ansøgning, anvisning, ydelse af forskud, tilbagebetaling, modregning af tilskud og kontrol af udbetalt tilskud.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, jf. § 15, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller undervisningsministerens påbud, jf. § 10, stk. 1, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

    Stk. 4. Undervisningsministeren kan endvidere træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til en skole, herunder en ny skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i § 13 a, stk. 1, om uafhængighed og forvaltning af skolens midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

1) skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre,

2) skolens midler anvendes til formål uden for skolen eller

3) skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl.

    Stk. 5. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende udbetalinger til skolen.

§ 15. For ledere og lærere ved daghøjskoler skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.

§ 15 a. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud i henhold til § 12, stk. 1, stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 4

Regnskab og revision

§ 16. Skolens regnskabsår er kalenderåret.

    Stk. 2. Årsregnskaber for daghøjskoler skal revideres af en statsautoriseret revisor, af en registreret revisor eller af Kommunernes Revisionsafdeling eller andre kommunale revisionsorganer.

    Stk. 3.4) Skolens revisor må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer. Revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. 1. pkt., hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom. Opfylder revisor ikke de krav til revision, der er fastsat i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge skolen inden en nærmere angiven frist at antage en anden revisor.

    Stk. 4. Revisor attesterer oplysninger til brug for beregningen af tilskud, jf. §§ 12 og 13.

    Stk. 5. Årsregnskaberne opstilles og revideres efter regler fastsat af undervisningsministeren.

    Stk. 6. I forbindelse med indsendelsen af årsregnskabet til Undervisningsministeriet afgiver bestyrelsesmedlemmerne en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. § 8, stk. 3 og 4.

Kapitel 5

Andre bestemmelser

§ 17. Efter regler fastsat af undervisningsministeren skal daghøjskoler opkræve betaling for deltagelse i undervisningen.

§ 17 a. For deltagelse i ordinær undervisning, hvortil der ikke ydes statstilskud efter § 13, stk. 1, eller tilskud i medfør af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., opkræver skolerne et beløb, der svarer til summen af statstilskuddet, jf. § 12, stk. 3, og deltagerbetalingen, jf. § 17.

    Stk. 2. Efter regler fastsat af undervisningsministeren kan betalingen for de af stk. 1 omfattede deltagere dog opkræves efter § 17.

§ 18. Efter regler fastsat af undervisningsministeren kan daghøjskoler udbyde undervisning som indtægtsdækket virksomhed.

§ 18 a. Daghøjskoler kan i begrænset omfang udbyde undervisning i medfør af en anden uddannelseslov. Udgifterne ved denne undervisning afholdes efter bestemmelserne i den pågældende uddannelseslov.

    Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der kan udbydes, herunder om deres omfang, regnskab og revision.

§§ 19-19 b. (ophævet)

§ 20. Daghøjskoler samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Samarbejdet kan angå udbudet af uddannelser, kurser og vejledningsaktiviteter m.v. og gensidig meddelelse af oplysninger om planlagte og forventede initiativer. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 21. Undervisningsministeren kan yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejder samt til konsulentvirksomhed.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud i henhold til stk. 1, herunder om regnskab og revision.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kan fravige bestemmelserne i denne lov i forbindelse med forsøgs- og udviklingsarbejder.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 22. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

    Stk. 2. (udeladt)

§ 23. (udeladt)

§ 24. (udeladt)

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

§ 9 i lov nr. 310 af 24. april 1996 ændrer § 15 og indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 12

Loven træder i kraft den 1. juli 1996, dog.....(udeladt)

 

Lov nr. 1119 af 29. december 1997, hvorved §§ 1, 2, 6 og 14 fik en ændret affattelse, §§ 2a og 19a blev indsat og § 13 blev nyaffattet, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

    Stk. 2 og 3 (udeladt)

 

Lov nr. 1049 af 23. december 1998, hvorved §§ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19 og 19 a, fik ændret affattelse, og §§ 2 b og 19 b blev indsat, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog....(udeladt).

    Stk. 2-7 (udeladt)

 

Ved § 23 i lov nr. 1124 af 29. december 1999 om produktionsskoler ophæves §§ 3, 4, 5 og overskriften hertil samt § 8, stk. 2, sidste pkt., § 12, stk. 3, § 13, stk. 3 og 4, § 19, § 19 a og § 19 b, mens §§ 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 og 20 samt lovens titel ændres. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 22. Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. dog......(udeladt)

    Stk. 2-6 (udeladt)

 

§ 3 i lov nr. 263 af 12. april 2000, hvorved §§ 1 og 8 fik ændret affattelse og § 8 a, blev indsat, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 22

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001 ....(udeladt).

    Stk. 2-3. (Udeladt)

    Stk. 4. Repræsentanter, der tiltræder en bestyrelse ved lovens ikrafttræden i henhold til § 8, stk. 2, i lov om daghøjskoler m.v. som affattet ved § 3, nr. 3, i denne lov, ...(udeladt), vælges kun for den resterende del af den ordinære bestyrelsesperiode.

    Stk. 5. Såfremt der blandt medlemmerne af bestyrelsen for en selvejende institution er elever eller studerende på samme institution, kan bestyrelsen på sit første møde efter lovens ikrafttræden beslutte, at lovens regler om valg af repræsentanter for elever eller studerende først skal finde anvendelse på institutionen fra udløbet af de nævnte medlemmers indeværende funktionsperiode, dog senest fra det tidspunkt, hvor de endeligt ophører med at være elever eller studerende på institutionen.

 

Ved § 5 i lov nr. 478 af 31. maj 2000 nyaffattedes § 6, stk. 2., § 9, og § 14, stk. 3 og 4, indsattes § 8, stk. 3-6, § 10, stk. 1, 2. pkt., ordene "samt andre oplysninger, der er nødvendige for undervisningsministerens tilsyn" i § 10, stk. 2, § 12, stk. 1, 2. pkt., § 13, a, § 16, stk. 3 og § 16, stk. 6, og ophævedes § 7. Loven indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 14

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000. (udeladt)

    Stk. 2. ........(udeladt), § 5, nr. 3, ...(udeladt), skal senest være opfyldt ved førstkommende nyudpegning af bestyrelsesmedlemmer.

    Stk. 3. .........(udeladt), § 16, stk. 3, 1. og 2. pkt. i lov om daghøjskoler m.v. ....(udeladt), skal være opfyldt senest den 1. juli 2001, eller når revisor lovligt kan opsiges ifølge kontrakten.

    Stk. 4. Uanset bestemmelsen i § 12, stk. 1, i lov om daghøjskoler,.....(udeladt), kan staten indtil den 31. december 2001 yde tilskud til skoler, hvis vedtægter er godkendt før den 1. juli 2000.

    Stk. 5. (udeladt)

    Stk. 6. ............ (udeladt), § 16, stk. 3, 1. og 2. pkt. i lov om daghøjskoler m.v., ...... (udeladt), tages op til revision i folketingsåret 2003-04.

    Stk. 7. Bestemmelserne i henholdsvis § 8, stk. 3. nr. 5, 1. pkt., om bestyrelsen for en folkeoplysende forening i henhold til § 4, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysende voksen undervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og i § 9, stk. 2 om lederen for en folkeoplysende forening i forhold til samme bestemmelse i lov om daghøjskoler m.v. som affattet ved denne lovs § 5, nr. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse for ledelsen og lederen for en kreds i henhold til § 3 a, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 20. juni 1996.

 

Ved lov nr. 489 af 31. maj 2000, nyaffattedes § 1, § 2, stk. 1, og § 10, stk. 1, indsattes ordet "anden" i § 2, stk. 1, nr. 6, § 2, stk. 2, § 2 a, 2. pkt., ordene ", med mindre tilsagn om grundtilskud er opsagt i medfør af § 11, stk. 4."i § 12, stk. 1, 1. pkt., § 12, stk. 3, § 17 a, og § 18 a, og § 11, stk. 4 ophævedes og nyt stk. 4 og 5 blev indsat. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Ved lov nr. 246 af 6. april 2001 nyaffattedes § 1, stk. 2, § 10, stk. 2, § 10, stk. 4, og § 13 a, stk. 2, nr. 4, og indsattes § 10, stk. 5, § 10 a og § 13 a, stk. 3. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 15

Loven træder i kraft den 1. maj 2001.

 

Ved § 12 i lov nr. 286 af 25. april 2001 indsattes § 15 a. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 15. maj 2001 og har virkning for afgørelse om tildeling af tilskud, der træffes den 15.maj 2001 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 27. juni 2001

Margrethe Vestager

/Per Bitz Johansen