Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bacheloruddannelsen i økonomi og kandidatuddannelsen i økonomi

(Økonomiske uddannelser)

 

I medfør af § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i lov om universiteter m. fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 22. december 1999, som ændret ved § 26 i lov nr. 483 af 31. maj 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes formål og struktur

§ 1. Formålet med de økonomiske uddannelser er på videnskabeligt grundlag at kvalificere til beskæftigelse i offentlig og privat virksomhed, i indland og udland, med baggrund i økonomisk teori og metode.

§ 2. Uddannelserne omfatter :

1)   Bacheloruddannelsen i økonomi normeret til 3 studenterårsværk.

2)   Kandidatuddannelsen i økonomi normeret til 2 studenterårsværk , jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Uddannelseslængderne i stk. 1 angiver det antal studenterårsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelserne. Et studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 3. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 4. Undervisningsministeriet kan efter ansøgning fra institutionen godkende, at kandidatuddannelsen forlænges med 30 ECTS-point, hvis uddannelsen indeholder et fag, der ligger uden for det samfundsvidenskabelige hovedområde. Faget skal udgøre en afrundet uddannelsesdel og tilrettelægges med henblik på en bestemt erhvervskompetence.

§ 3. Bacheloruddannelsen i økonomi giver ret til at anvende betegnelsen BA. På engelsk: Bachelor of Arts (Economics). Kandidatuddannelsen i økonomi giver ret til betegnelsen candidatus/candidata oeconomices (cand.oecon.). Kandidater fra Københavns Universitet kan i stedet vælge betegnelsen candidatus/candidata politices (cand. polit). På engelsk: Master of Arts (Economics).

Stk. 2. To års studier (120 ECTS-point) i økonomi på bacheloruddannelsen, herunder bachelorprojektet, sammen med et års studier (60 ECTS-point) af et ikke-økonomisk fag giver ret til betegnelsen BA. På engelsk: Bachelor of Arts (Economics). En kandidatuddannelse med 1½ års videre studier (90 ECTS-point) i økonomi, der bygger oven på en sådan bacheloruddannelse i økonomi, giver sammen med ½ års videre studier (30 ECTS-point), henholdsvis 1 års videre studier (60 ECTS-point), jf. § 2, stk. 4, i det pågældende ikke-økonomiske fag ret til betegnelsen candidatus/candidata magisterii (cand. mag.). På engelsk: Master of Arts (Economics).

§ 4. Bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi kan samlet tilbyde afrundede uddannelsesforløb i økonomi af mellem ½ til 2 års varighed (30 - 120 ECTS-point), der kan indgå i andre uddannelser ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 5. Undervisningsministeriet godkender, hvilke institutioner der kan udbyde uddannelser efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Uddannelsernes indhold

Bacheloruddannelsen

§ 6. Bacheloruddannelsen skal være et afrundet uddannelsesforløb, der kvalificerer den studerende til erhvervsmæssig beskæftigelse og deltagelse i supplerende uddannelse samt giver den studerende grundlag for studier på kandidatuddannelsen, jf. § 9.

Stk. 2. Bacheloruddannelsen skal give de studerende indføring i økonomisk teori og metode på en sådan måde, at både samfunds- og erhvervsøkonomiske problemstillinger behandles på fyldestgørende vis.

§ 7. Bacheloruddannelsen består af centrale økonomiske fag med mulighed for tilvalg af ikke-økonomiske fag eller elementer heraf. Elementer uden for det økonomiske fagområde kan højst svare til 60 ECTS-point, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2. Institutionen tilrettelægger bachelorforløbet med et fagudbud med tilvalgsmuligheder, som giver den studerende valgmulighed mellem at afslutte uddannelsen efter det 3. år eller at søge optagelse på en kandidatuddannelse.

§ 8. Bacheloruddannelsen omfatter et bachelorprojekt, der er et skriftligt projekt inden for uddannelsens centrale fag. Nærmere regler om udarbejdelsen fastsættes i studieordningen.

Stk. 2. Emnet skal afgrænses således, at det kan gennemføres inden for en tidsramme svarende til mindst 10 og højst 20 ECTS-point.

Kandidatuddannelsen

§ 9. Institutionen fastsætter i studieordningen for kandidatuddannelsen,

1)   hvilke øvrige bacheloruddannelser der giver adgang til at blive optaget på kandidatuddannelsen, og

2)   hvilke adgangskrav med hensyn til fag og niveau den studerende skal have opfyldt på den enkelte bacheloruddannelse for at kunne optages på kandidatuddannelsen.

§ 10. Kandidatuddannelsen skal

1)   udbygge de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske og metodiske kvalifikationer, som den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen,

2)   sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende også videregående elementer af økonomisk teori og metode og

3)   kvalificere de studerende til at udføre og deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde.

Stk. 2. Anden samfundsvidenskabelig teori og hjælpediscipliner inddrages i det omfang, de enkelte universiteter finder dette hensigtsmæssigt.

§ 11. Kandidatuddannelsen er en afrundet uddannelse og består af studier inden for det økonomiske fagområde med mulighed for studier inden for ikke økonomiske fagområder under hensyntagen til helheden og niveauet i kandidatuddannelsen.

§ 12. Kandidatuddannelsen omfatter et speciale, der er en større skriftlig afhandling inden for det økonomiske fagområde. Nærmere regler om udarbejdelsen fastsættes i studieordningen.

Stk. 2. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Stk. 3. Specialeemnet skal afgrænses således, at det samlede specialearbejde kan gennemføres inden for en tidsramme svarende til 30 ECTS-point. De nærmere bestemmelser herom fastsættes i studieordningen.

Stk. 4. Specialeemnet skal godkendes af institutionen. Institutionen fastsætter, samtidig med godkendelsen, en afleveringsfrist for specialet.

§ 13. Institutionen kan bestemme, at de studerende skal have mulighed for at erstatte nogle af kandidatuddannelsens elementer med gennemførelse af praktik. Eventuelle regler herom fastsættes i studieordningen.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 14. For eksamen gælder reglerne i:

1)   Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (eksamensbekendtgørelsen).

2)   Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

3)   Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 4

Studieordning

§ 15. Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

1)   Regler om adgangskrav til kandidatuddannelsen, jf. § 9.

2)   Regler om bachelor- og kandidatuddannelserne

a)   udbud af fag og tilvalgsfag,

b)   uddannelsesforløbene, herunder evt. obligatoriske uddannelseselementer,

c)   mål, indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte fag angivet i ECTS-point,

d)   udarbejdelse af skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet og speciale, jf. § 8 og § 12,

e)   merit,

f)   undervisnings- og arbejdsformer,

g)   krav til undervisning og eksamen og

h)   eventuelle regler om praktik, jf. § 13.

Stk. 3. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 4. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 5. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter. Derudover indhentes en udtalelse fra censorformandskabet. Institutioner, der udbyder uddannelse, der er omfattet af denne bekendtgørelse, orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

Stk. 6. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 7. Ved udstedelse af nye studieordninger og ved væsentlige ændringer af studieordninger fastsættes overgangsregler i studieordningen.

Stk. 8. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 5

Andre regler

§ 16. Beståede uddannelseselementer ved en institution, der udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre institutioner, der udbyder uddannelsen.

Stk. 2. Institutionen kan herudover i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

Stk. 3. Ved godkendelse efter stk. 2 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 17. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra tilfælde der er nævnt i § 16, stk. 2.

§ 18. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen. Institutionen videresender klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af en udtalelse. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2001 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. september 2001 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 696 af 21. juli 1994 om uddannelser i økonomi på universiteterne, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 81 af 15. februar 1996, jf. dog § 20.

§ 20. Studerende, der er begyndt på uddannelsen før den 1. september 2001, har ret til inden for den normerede studietid at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 696 af 21. juli 1994. Institutionen fastsætter, hvornår der sidste gang afholdes prøve efter den nævnte bekendtgørelse.

Stk. 2. Institutionen fastsætter overgangsregler for studerende, der i medfør af stk. 1 har ret til at færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler, men som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i nærværende bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 3. juli 2001

P.M.V.
Jørgen T. Møller
fg. Styrelseschef

/Hanne Baumann