Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Afsnit IUddannelsesstøtte til uddannelse indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad
   Kapitel 1Uddannelsessøgende, der har ret til uddannelsesstøtte
   Kapitel 2Uddannelser, der giver ret til uddannelsesstøtte
   Kapitel 3Støtteformer og støttebeløb
   Kapitel 4Uddannelsesstøtte uden for klippekortet
   Kapitel 5Uddannelsesstøtte inden for klippekortet
   Kapitel 6Egenindkomst, fribeløb og forældreindkomst
   Kapitel 7Foreløbig og endelig uddannelsesstøtte
   Kapitel 8Forrentning og tilbagebetaling af studielån og slutlån samt statslån
   Kapitel 9Inddrivelse
   Kapitel 10Gebyrer
   Kapitel 11Administration, klageadgang m.v.
  Afsnit IIUddannelsesstøtte til ph.d.-studiet inden opnåelse af kandidatgrad
   Kapitel 12Støtteform, støttebetingelser, støttebeløb, administration, klageadgang m.v.
  Afsnit IIIStrafbestemmelse vedrørende overtrædelse af bestemmelserne om lønindeholdelse
  Afsnit IVIkrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte

 

Herved bekendtgøres lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 558 af 31. juli 1998 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 1087 af 13. december 2000, § 14 i lov nr. 1286 af 20. december 2000 og § 14 i lov nr. 246 af 6. april 2001.

§ 1. Uddannelsessøgende kan få statens uddannelsesstøtte (SU) til uddannelse indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad, til ph.d.-studium indtil opnåelse af kandidatgrad og til faglig supplering af sidefag i forbindelse med optagelse på pædagogikum.

Stk. 2. Uddannelsesstøtte til uddannelse indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad og til faglig supplering af sidefag i forbindelse med optagelse på pædagogikumordningen for gymnasie- og hf-området administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen).

Stk. 3. Uddannelsesstøtte til ph.d.-studium administreres af den enkelte stipendiegiver, jf. § 48.

Afsnit I

Uddannelsesstøtte til uddannelse indtil kandidatgrad eller magisterkonferensgrad

Kapitel 1

Uddannelsessøgende, der har ret til uddannelsesstøtte

§ 2. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, når de

1) er danske statsborgere eller efter international overenskomst har ret til uddannelsesstøtte på lige fod med danske statsborgere eller i støttemæssig henseende ved uddannelser i Danmark ligestilles med danske statsborgere af undervisningsministeren,

2) gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte,

3) er fyldt 18 år,

4) er studieaktive og

5) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra stipendium efter afsnit II.

Stk. 2. En uddannelsessøgende kan tidligst få uddannelsesstøtte fra begyndelsen af det kvartal, der følger efter den dato, hvor den uddannelsessøgende er fyldt 18 år.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om de betingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5. Undervisningsministeren kan herunder bestemme, at kravet om studieaktivitet kan fraviges på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold.

Kapitel 2

Uddannelser, der giver ret til uddannelsesstøtte

§ 3. En uddannelse i Danmark giver ret til uddannelsesstøtte, når undervisningsministeren har godkendt dette og godkendelsen ikke senere er tilbagekaldt.

Stk. 2. Godkendelse af privat uddannelse sker for en begrænset periode.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan tilbagekalde en godkendelse af en privat uddannelse, hvis uddannelsesinstitutionen ikke kan godtgøre, at betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.

Stk. 4. En godkendelse efter stk. 2 og en fortsat godkendelse efter stk. 3 kan betinges af en uvildig evaluering for uddannelsesinstitutionens egen regning.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om godkendelse, om tilbagekaldelse af godkendelsen og om evaluering.

§ 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at uddannelser i udlandet kan give ret til uddannelsesstøtte, herunder at uddannelserne skal have en længere sammenhængende varighed, end det fremgår af § 5, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Styrelsen godkender efter disse regler, at en uddannelse giver en uddannelsessøgende ret til uddannelsesstøtte. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om styrelsens godkendelse og særlige regler om uddannelsesstøtten, herunder om i hvilke perioder der kan gives uddannelsesstøtte.

§ 5. En uddannelse skal for at give ret til uddannelsesstøtte være

1) tilrettelagt som heltidsundervisning,

2) af mindst 3 måneders sammenhængende varighed og

3) ulønnet.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der dog kan gives uddannelsesstøtte til:

1) Enkeltfagsundervisning.

2) Supplering under 3 måneders varighed.

3) Uddannelser, der omfatter lønnet praktik, herunder om i hvilke perioder der gives støtte.

Kapitel 3

Støtteformer og støttebeløb

§ 6. Uddannelsesstøtte gives uden for og inden for et begrænset støttesystem (klippekortet).

§ 7. Uddannelsesstøtte gives som:

1) Stipendium.

2) Studielån.

3) Slutlån til afslutning af en uddannelse, der gives støtte til inden for klippekortet.

Stk. 2. Sammen med stipendium og studielån kan gives et supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisning. Undervisningsministeren kan bestemme, at godkendelsen af, at en uddannelse giver ret til uddannelsesstøtte, ikke omfatter dette supplerende stipendium.

Stk. 3. Uddannelsesstøtte gives med et beløb pr. kalendermåned (støttemåned) i et kalenderår (støtteåret). Inden for klippekortet gives stipendium og studielån med klip og slutlån med slutlånsrater.

§ 8. Det månedlige stipendium udgør, medmindre det udbetales med dobbelt sats, højst:

1) Hjemmeboendesats: 1.745 kr.

2) Udeboendesats: 3.513 kr.

Stk. 2. Det månedlige stipendium uden for klippekortet for uddannelsessøgende på 18 og 19 år udgør, medmindre det udbetales med dobbelte beløb, højst:

1) Grundstipendium med hjemmeboendesats: 1.108 kr. med eventuelt tillæg afhængigt af forældrenes indkomstgrundlag efter § 25, stk. 2.

2) Grundstipendium med udeboendesats: 2.250 kr. med eventuelt tillæg afhængigt af forældrenes indkomstgrundlag efter § 25, stk. 2.

Stk. 3. En uddannelsessøgende får stipendium med udeboendesats, når den uddannelsessøgende dokumenterer at være udeboende og får stipendium

1) inden for klippekortet eller

2) uden for klippekortet og stipendiet vedrører en periode efter den måned, hvor den uddannelsessøgende fylder 20 år.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om,

1) hvornår en uddannelsessøgende betragtes som hjemmeboende og som udeboende, og

2) at aldersbetingelsen i stk. 3, nr. 2, kan fraviges, når den uddannelsessøgende ansøger herom. Ved ansøgningen om stipendium med udeboendesats skal den uddannelsessøgende oplyse forældrenes navn, adresse og personnumre.

§ 9. Det månedlige studielån udgør, medmindre det udbetales med dobbelt sats, højst 1.797 kr., jf. dog § 25, stk. 6.

§ 10. Det månedlige slutlån udgør 4.634 kr.

§ 11. Det månedlige supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisning udgør højst 85 pct. af 1/12 af den faktiske betaling for undervisningen beregnet på årsbasis, dog højst 1.370 kr. pr. støttemåned.

§ 12. Uddannelsesstøtte kan tidligst gives fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget i uddannelsesinstitutionen eller i styrelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom, herunder om ansøgningsfrister.

Stk. 2. Uddannelsesstøtten udbetales forud i månedlige rater til støttemodtagerens konto i et pengeinstitut i Danmark. Første rate af studielån og slutlån udbetales dog tidligst, når det underskrevne lånebevis eller lånebevis med digital signatur eller anden sikker personidentifikation, jf. § 43 a, stk. 1, er modtaget i styrelsen.

Stk. 3. De beløb, der er nævnt i §§ 8-11, reguleres én gang årligt den 1. januar. Beløbene reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Ved reguleringen er det de aktuelle indtil da gældende beløb, der reguleres. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Kapitel 4

Uddannelsesstøtte uden for klippekortet

§ 13. Uddannelsesstøtte gives uden for klippekortet til:

1) Undervisning på folkeskoleniveau og almen voksenuddannelse på samme niveau som folkeskolens afsluttende prøver.

2) Ungdomsuddannelse, herunder studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne.

3) Supplering af en gymnasial uddannelse i fag, der indgår i adgangskravene til en videregående uddannelse, når fagene ikke er gennemført på det krævede niveau.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesstøtte til undervisning, uddannelse og supplering efter stk. 1, herunder om,

1) hvilke uddannelser og hvilken supplering der er omfattet af stk. 1, og

2) at der ikke gives uddannelsesstøtte til en ungdomsuddannelse, når en tidligere ungdomsuddannelse er gennemført.

Stk. 3. Uddannelsessøgende kan fravælge uddannelsesstøtte for en eller flere måneder i hvert støtteår. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fravalg af støtte, herunder frister for fravalget.

§ 14. I forbindelse med fødsel eller adoption får moderen efter ansøgning uddannelsesstøtte i indtil 12 måneder, jf. § 2, stk. 3, 2. pkt. Støtten kan efter ansøgning udbetales med dobbelte beløb i indtil 6 måneder.

Stk. 2. I forbindelse med fødsel eller adoption får faderen efter ansøgning uddannelsesstøtte i indtil 6 måneder, jf. § 2, stk. 3, 2. pkt. Støtten kan efter ansøgning udbetales med dobbelte beløb i indtil 3 måneder.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om

1) støtte med dobbelte beløb,

2) i hvilket omfang støtten efter stk. 1 og 2 kan overføres til en ny uddannelse, og

3) at der kan gives støtte, når fødslen eller adoptionen er sket inden for 12 måneder før uddannelsens start.

Kapitel 5

Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

§ 15. Uddannelsesstøtte gives inden for klippekortet til videregående uddannelse og til privat uddannelse, jf. § 3, stk. 2-4, medmindre andet bestemmes af undervisningsministeren.

§ 16. Der kan højst gives 70 klip (rammen) til uddannelse, der gives uddannelsesstøtte til inden for klippekortet.

Stk. 2. Rammen udvides, i det omfang den normerede uddannelsestid efter § 17, stk. 1, overstiger 58 måneder (klip).

Stk. 3. Undervisningsministeren kan bestemme, at rammen udvides, hvis den samlede normerede uddannelsestid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, der består af flere uddannelser, overstiger 58 måneder (klip).

Stk. 4. Undervisningsministeren kan bestemme, at rammen udvides, hvis adgangskravet på lige fod med en gymnasial uddannelse kan være en videregående uddannelse, og den uddannelsessøgende har gennemført den adgangsgivende videregående uddannelse og ikke en gymnasial uddannelse.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at rammen udvides med henblik på faglig supplering af sidefag efter opnået kandidatgrad, hvis den studerende er optaget på pædagogikumordningen for gymnasie- og hf-området, og kan herunder fravige bestemmelserne i § 18.

Stk. 6. Udvidelse af rammen efter stk. 2-5 gælder kun for den uddannelse, den uddannelsessøgende er i gang med.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om udvidelsen af rammen efter stk. 3 og 4 og herunder begrænse udvidelsen til et bestemt antal klip.

§ 17. Til den enkelte uddannelse, der gives uddannelsesstøtte til inden for klippekortet, gives et antal klip, der svarer til den normerede uddannelsestid målt i måneder, med et tillæg på 12 klip (støttetiden).

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at støttetiden i en uddannelse kan forlænges med klip, der er valgt fra eller i øvrigt sparet op i en tidligere gennemført uddannelse.

§ 18. I rammen fratrækkes et antal klip, der svarer til de måneder, den uddannelsessøgende til en uddannelse, der gives uddannelsesstøtte til inden for klippekortet, har modtaget

1) uddannelsesgodtgørelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

2) orlovsydelse til uddannelse efter lov om orlov,

3) revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

4) fast revalideringsydelse efter lov om social bistand eller

5) uddannelsesydelse efter lov om arbejdstilbud til ledige, hvis den uddannelsessøgende begyndte på uddannelsen efter 13. december 1988.

Stk. 2. I støttetiden for en uddannelse fratrækkes på tilsvarende måde de ydelser, der er nævnt i stk. 1, når de er modtaget til denne uddannelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan bestemme, at der i rammen fratrækkes et antal klip, der svarer til antallet af måneder, den uddannelsessøgende til en uddannelse, der gives støtte til inden for klippekortet, har modtaget støtte efter færøske og grønlandske regler. Undervisningsministeren kan bestemme, at der i støttetiden for en uddannelse på tilsvarende måde fratrækkes støtte efter færøske og grønlandske regler, som den uddannelsessøgende har modtaget til denne uddannelse.

§ 19. Undervisningsministeren kan bestemme, at der efter ansøgning gives ekstra klip som tillæg til rammen og støttetiden, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse på grund af

1) deltagelse i institutionens styrelse eller arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold eller

2) sygdom eller andre særlige forhold.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at der efter ansøgning gives ekstra klip som tillæg til rammen og støttetiden, hvis sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den uddannelsessøgende ikke kan gennemføre uddannelsen og derfor skifter til en ny uddannelse.

Stk. 3. I forbindelse med fødsel eller adoption får moderen efter ansøgning indtil 12 ekstra klip som tillæg til rammen og støttetiden, hvis hun har ret til uddannelsesstøtte. Moderen kan overføre indtil 6 af de ekstra klip til faderen, hvis han har ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 4. I forbindelse med fødsel eller adoption får faderen efter ansøgning indtil 6 ekstra klip som tillæg til rammen og støttetiden, hvis han har ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 5. De ekstra klip efter stk. 3 og 4 kan udbetales med 2 klip om måneden eller sammen med et andet ekstra klip efter stk. 1 og 2 eller sammen med klip efter § 17.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om

1) ekstra klip, herunder i hvilket omfang ekstra klip kan overføres til en ny uddannelse, og

2) at der kan gives klip efter stk. 3 og 4, når fødslen eller adoptionen er sket inden for 12 måneder før uddannelsens start.

§ 20. Uddannelsessøgende kan vælge klip fra for en eller flere måneder i et støtteår.

Stk. 2. Klip, der vælges fra, og klip, der i øvrigt er sparet op i en uddannelse, der gives uddannelsesstøtte til inden for klippekortet, kan udbetales månedsvis sammen med sædvanlige klip (dobbeltklip).

Stk. 3. Der kan kun udbetales dobbeltklip inden for de sidste 12 måneder af en uddannelse. Udbetalingen sker på grundlag af uddannelsesinstitutionens vurdering af, om den uddannelsessøgende kan afslutte uddannelsen inden for 12 måneder.

Stk. 4. Der kan kun udbetales dobbeltklip, hvis det samlede antal klip til uddannelsen inklusive klippene til dobbeltklip ikke i alt overstiger klip, der er tildelt til uddannelsen efter § 17, stk. 1, med fradrag af 12 klip og med tillæg af klip efter § 17, stk. 2, og § 19, stk. 1-4.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om:

1) Fravalg af klip, herunder frister for fravalget.

2) Udbetaling af dobbeltklip i en uddannelse på grundlag af klip, der er valgt fra eller i øvrigt er sparet op i

a) uddannelsen eller

b) en forudgående gennemført uddannelse, og undervisningsministeren kan herunder fravige stk. 4.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at uddannelsesstøtte kan udbetales med dobbelt sats i uddannelser, der omfatter lønnet praktik, uanset om den uddannelsessøgende har valgt uddannelsesstøtten fra.

§ 21. Slutlån kan i alt gives i 12 måneder (slutlånstiden) inden for de sidste 12 måneder af en uddannelse.

Stk. 2. Slutlån gives, når den uddannelsessøgende har brugt alle de klip, der kan tildeles til uddannelsen. Tildelingen sker på grundlag af uddannelsesinstitutionens vurdering af, om den uddannelsessøgende kan afslutte uddannelsen inden for 12 måneder.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om slutlån.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan bestemme, at slutlånstiden efter ansøgning forlænges, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom eller andre særlige forhold. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om forlængelsen.

Kapitel 6

Egenindkomst, fribeløb og forældreindkomst

§ 22. Uddannelsesstøtten i et støtteår nedsættes ved den endelige tildeling for dette år, hvis den uddannelsessøgendes egenindkomst i støtteåret, jf. § 23, overstiger et beløb, der er summen af de månedlige fribeløb i støtteåret, jf. § 24 og § 25, stk. 6, (årsfribeløbet).

Stk. 2. Når den uddannelsessøgendes egenindkomst er højere end det beregnede årsfribeløb, nedsættes først stipendium, herunder supplerende stipendium efter § 7, stk. 2, dernæst studielån og slutlån. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

§ 23. Den uddannelsessøgendes egenindkomst opgøres for hele støtteåret uanset støtteperiodens længde.

Stk. 2. Egenindkomsten er enhver positiv indkomst, der henføres til eller indgår i den personlige indkomst, kapitalindkomsten og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2, med tillæg af vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3.

Stk. 3. I egenindkomsten fradrages

1) stipendium efter afsnit I i denne lov,

2) lejeværdien af bolig i egen ejendom,

3) arbejdsmarkedsbidrag, der fragår ved opgørelse af den skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 8 M, og

4) tilskrevne renter af beløb, der er opsparet den 31. december 1993 på en uddannelseskonto efter lov om uddannelsesopsparing og ikke senere er hævet. Det opsparede beløb omfatter renter, der er tilskrevet senest den 31. december 1993.

Stk. 4. Styrelsen kan i enkelte tilfælde godkende andre særlige fradrag i egenindkomsten.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fradrag efter stk. 3, nr. 2.

§ 24. Fribeløbet er 4.467 kr. pr. måned (laveste fribeløb).

Stk. 2. Fribeløbet er 11.158 kr. pr. måned (mellemste fribeløb) for hver måned i støtteåret, hvor den uddannelsessøgende har

1) valgt stipendium og studielån fra,

2) været indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men har haft orlov fra uddannelsen, jf. dog stk. 3, nr. 5,

3) været indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke har været studieaktiv, jf. dog stk. 3, nr. 5, eller

4) været i praktik, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, jf. dog stk. 3, nr. 5.

Stk. 3. Fribeløbet er 19.918 kr. pr. måned (højeste fribeløb) for hver måned i støtteåret, hvor den uddannelsessøgende

1) ikke gennemgår en uddannelse i Danmark eller i udlandet, der giver ret til uddannelsesstøtte efter afsnit I,

2) ikke opfylder aldersbetingelsen for at få uddannelsesstøtte, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, og stk. 2,

3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er dansk statsborger eller i støttemæssig henseende ligestillet med danske statsborgere, jf. § 2, nr. 1,

4) i perioder, der i øvrigt giver ret til uddannelsesstøtte, får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, jf. § 2, stk. 1, nr. 5, eller

5) ikke kan få stipendium og studielån, fordi støttetiden, jf. § 17, er brugt, og ikke får udbetalt slutlån.

Stk. 4. Årsfribeløbet forhøjes med 16.135 kr. for hvert af den uddannelsessøgendes børn, der er under 18 år.

Stk. 5. Fribeløbet og beløbet i stk. 4 reguleres en gang årligt efter bestemmelsen i § 12, stk. 3.

Stk. 6. Årsfribeløbet forhøjes, hvis en uddannelsessøgende i et støtteår gennemgår ph.d.-studiet og får SU-ph.d.-stipendium efter afsnit II, med:

1) Beløb, den uddannelsessøgende får i SU-ph.d.-stipendium.

2) Beløb, den uddannelsessøgende får i supplerende ph.d.-stipendium i forbindelse med rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, jf. § 52, og beløb, stipendiegiver afholder til rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, når de er indkomstskattepligtige i støtteåret for den uddannelsessøgende, jf. § 52.

Stk. 7. Årsfribeløbet kan efter ansøgning forhøjes med det beløb, en uddannelsessøgende får som:

1) Legater eller lignende, der gives med uddannelsesformål for øje, hvis sådanne beløb indgår i egenindkomsten.

2) Udbetalinger i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring og lov om erstatningsansvar, hvis sådanne beløb indgår i egenindkomsten.

Stk. 8. Årsfribeløbet forhøjes for uddannelsessøgende, der har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver i udlandet. Fribeløbet forhøjes med følgende særlige indtægter, hvis de indgår i egenindkomsten:

1) Løn og tillæg, der er indtjent under ovennævnte særlige tjenester i udlandet.

2) Eventuel særlig godtgørelse og bonus, der udbetales eller frigøres samlet ved kontraktperiodens udløb.

3) Feriegodtgørelse af de indtægter, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Stk. 9. Undervisningsministeren fastsætter regler om forhøjelse af fribeløbet efter stk. 7.

§ 25. Uddannelsessøgende på 18 og 19 år får uden for klippekortet et grundstipendium på 1.108 kr. om måneden. For uddannelsessøgende, der får stipendium med udeboendesats efter § 8, stk. 4, er grundstipendiet dog 2.215 kr. om måneden. Grundstipendiet gives indtil udgangen af den måned, hvor den uddannelsessøgende fylder 20 år, og er uafhængigt af forældrenes indkomst.

Stk. 2. De uddannelsessøgende får tillæg til grundstipendiet, hvis forældrenes samlede indkomstgrundlag på grundlag af deres indkomst i det andet kalenderår forud for støtteåret ikke overstiger 191.900 kr. Tillægget svarer til forskellen mellem maksimalt stipendium efter § 8, stk. 1, samt eventuelt supplerende stipendium efter § 11 og grundstipendiet. Tillægget nedsættes ved et højere indkomstgrundlag og bortfalder helt ved et indkomstgrundlag på 335.331 kr.

Stk. 3. De uddannelsessøgende får dog uafhængig af forældrenes indkomst stipendium med det maksimale beløb efter § 8, stk. 1, når de har et barn.

Stk. 4. Forældrenes samlede indkomstgrundlag nedsættes med 20.369 kr. for hver af ansøgers søskende, der er under 18 år.

Stk. 5. Beløbene i stk. 1, 2 og 4 reguleres én gang årligt efter § 12, stk. 3.

Stk. 6. Uddannelsessøgende, hvis tillæg til grundstipendiet nedsættes eller helt bortfalder efter stk. 2, kan

1) optage yderligere studielån med et beløb, der svarer til nedsættelsen,

2) få årsfribeløbet forhøjet med et beløb, der svarer til nedsættelsen, eller

3) samtidig optage yderligere studielån og få forhøjet årsfribeløbet med et beløb, der sammenlagt svarer til nedsættelsen.

Stk. 7. De uddannelsessøgende skal ved ansøgning om uddannelsesstøtte oplyse forældrenes navn, adresse og personnummer.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler

1) om, at forældrenes indkomstgrundlag ikke skal lægges sammen,

2) om nedsættelse af indkomstgrundlaget efter stk. 4,

3) om, hvilket indkomstgrundlag der skal anvendes, når indkomstgrundlaget ændres,

4) om fravigelse af indkomstgrundlaget, når forældrenes indkomst er faldet væsentligt,

5) om beregningsgrundlaget for forældre med indkomst og formuebeløb på Færøerne og i Grønland og

6) om beregningsgrundlaget for forældre med indkomster og formuebeløb, der ikke er skattepligtige i Danmark.

§ 26. Forældrenes indkomstgrundlag består af personlig indkomst med tillæg af vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3, og med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, samt med tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren stiller oplysninger til rådighed til brug for opgørelse af indkomstgrundlaget.

Stk. 3. Skatteministeren træffer bestemmelse om, hvilke myndigheder der skal opgøre indkomstgrundlaget. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser om indkomstgrundlaget.

§ 27 . Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fradrag i stipendiet for kost og logi, når den uddannelsessøgende har fået hel eller delvis fritagelse for betaling af opholdsudgifter.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om minimal tildeling af uddannelsesstøtte.

Kapitel 7

Foreløbig og endelig uddannelsesstøtte

§ 28. Uddannelsesstøtten udbetales med foreløbige beløb i støtteåret. Uddannelsesstøtten tildeles med endelige beløb efter støtteårets afslutning.

§ 29. Den foreløbige støttetildeling sker på grundlag af de oplysninger, der foreligger ved støttetildelingen.

Stk. 2. De foreløbige beløb kan ændres, eller udbetalingen kan standses, hvis der i løbet af støtteåret sker ændringer i forhold, der får betydning for tildelingen af uddannelsesstøtte.

Stk. 3. Foreløbige beløb, der er udbetalt for måneder, hvor den uddannelsessøgende ikke opfylder betingelserne i §§ 2, 8, 11 og 25, kan kræves tilbagebetalt, før den endelige tildeling finder sted.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om denne foreløbige støttetildeling.

§ 30. Uddannelsesstøtten tildeles med endelige beløb på grundlag af oplysninger om den uddannelsessøgendes egenindkomst, forældrenes indkomstgrundlag, studieforhold, anden offentlig støtte, bopælsstatus m.v.

Stk. 2. Foreløbige beløb, der er udbetalt, men ikke kan tildeles endeligt, skal betales tilbage. Foreløbige beløb, der skal betales tilbage, fordi egenindkomsten overstiger årsfribeløbet, skal dog betales tilbage med halvdelen af beløbet, i det omfang det udgør op til forskellen mellem det laveste og det mellemste fribeløb, og fuldt ud med beløb derover.

Stk. 3. Uddannelsessøgende skal ved støtteårets afslutning give alle de oplysninger, der er nødvendige for tildelingen af uddannelsesstøtten med endelige beløb.

Stk. 4. Foreløbige beløb, der er udbetalt, kræves tilbage, hvis den uddannelsessøgende ikke opfylder oplysningspligten. Kravet kan frafaldes helt eller delvis, bl.a. hvis den uddannelsessøgende senere opfylder oplysningspligten, og det fremgår af oplysningerne, at uddannelsesstøtte kan tildeles.

Stk. 5. Der lægges 7 pct. til de beløb, der kræves tilbage efter stk. 2 og 4. Tillægget beregnes uden hensyn til, om beløbet helt eller delvis er betalt tilbage.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om opgørelsesmåden i stk. 1.

§ 31. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilbagebetalingen efter § 29, stk. 3, og efter § 30, stk. 2 og 4. Det kan herunder fastsættes, at en afdragsordning bortfalder, hvis den uddannelsessøgende trods påkrav udebliver med ydelser.

Stk. 2. Beløb, der skal tilbagebetales, inklusive tillæg efter § 30, stk. 5, forrentes fra den første i den måned, der følger 2 måneder efter den måned, kravet om tilbagebetaling er fremsat.

Stk. 3. De til enhver tid skyldige beløb, herunder misligholdt gæld, forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives månedligt.

Stk. 4. Styrelsen kan eftergive for meget modtaget uddannelsesstøtte, hvis

1) støttemodtageren er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse efter lov om social pension eller

2) støttemodtagerens erhvervsevne er nedsat i tilsvarende omfang.

Stk. 5. Styrelsen bedømmer efter anmodning støttemodtagerens forhold med henblik på eftergivelse efter stk. 4. Bedømmelsen efter stk. 4, nr. 2, kan tidligst ske 4 år efter, at den seneste uddannelse er ophørt.

§ 32. Støttetiden efter § 17 og slutlånstiden efter § 21 betragtes som brugt, selv om uddannelsesstøtte, der er udbetalt,

1) er modtaget med rette og betales helt eller delvis tilbage eller

2) søges tilbagebetalt ved den endelige tildeling af uddannelsesstøtte.

Kapitel 8

Forrentning og tilbagebetaling af studielån og slutlån samt statslån

§ 33. Studielån og slutlån, der er endeligt tildelt efter den 1. august 1988 efter denne lov og efter tidligere lovgivning om uddannelsesstøtte, forrentes med virkning fra den første i måneden efter udbetalingstidspunktet.

Stk. 2. I uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld med 4 pct. årligt. Renten kan ændres ved lov for den resterende del af uddannelsesperioden, hvis udviklingen i renteniveauet taler for det.

Stk. 3. Efter uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. Procenttillægget kan ikke overstige 1.

Stk. 4. Styrelsen afholder stempelafgiften for studielån og slutlån.

§ 34. Styrelsen administrerer i overensstemmelse med den tidligere lovgivning om uddannelsesstøtte statslån, der er givet efter denne, jf. dog § 36, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Statslån, der er endeligt tildelt efter den 1. august 1982, forrentes med virkning fra den 1. i måneden efter udbetalingstidspunktet.

Stk. 3. I uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld med årligt 3 pct. under den til enhver tid fastsatte officielle diskonto.

Stk. 4. Efter uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld årligt med en rente svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg på 1.

§ 35. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesperioden, herunder om dens ophør, og om låntagers pligt til at give meddelelse herom.

Stk. 2. Renten tilskrives studielån, slutlån og statslån månedligt.

Stk. 3. Tilbagebetaling af studielån, slutlån og statslån, herunder betaling af renter, skal normalt begynde 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilbagebetalingen.

§ 36. Gælden kan efter påkrav opsiges til skadesløs betaling, hvis låntageren ikke overholder studielånets, slutlånets eller statslånets vilkår, herunder ikke betaler forfaldne ydelser.

Stk. 2. Kravet administreres af Finansstyrelsen, der søger det inddrevet hos låntageren.

Stk. 3. Finansministeren fastsætter renten for misligholdte studielån, slutlån og statslån.

Kapitel 9

Inddrivelse

§ 37. Misligholdt gæld efter §§ 31 og 36 samt efter den tidligere lovgivning om uddannelsesstøtte, herunder påløbne renter og omkostninger, kan inddrives ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 1, herunder om klageadgang og klagefrist.

Kapitel 10

Gebyrer

§ 38. Undervisningsministeren fastsætter regler om gebyr for rykkerbrev og opsigelse efter udløbet af den betalingsfrist, der er fastsat ved opkrævning af for meget udbetalt uddannelsesstøtte, der er givet efter denne lov eller tidligere lovgivning om uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Finansministeren fastsætter regler om betaling af gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån.

Kapitel 11

Administration, klageadgang m.v.

§ 39. Styrelsen kan hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende og dennes forældre, der er nødvendige for beregningen af uddannelsesstøtte og tilbagebetaling af uddannelsesstøtte, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 2. Styrelsen kan hos offentlige myndigheder og private institutioner indhente oplysninger til brug ved afgørelse af, om en uddannelsessøgende har ret til støtte til en uddannelse uden for klippekortet.

Stk. 3. Styrelsen kan hos Finansstyrelsen indhente de oplysninger om stats- og studielån under tilbagebetaling og om krav efter § 36, som er nødvendige for at følge udviklingen i det samlede støttesystem.

Stk. 4. Styrelsen kan til uddannelsesinstitutionerne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende og dennes forældre, der er nødvendige ved administration af tildeling af uddannelsesstøtte og ved uddannelsesinstitutionernes vejledning om tilbagebetaling af uddannelsesstøtte. Styrelsen kan endvidere stille de nævnte oplysninger til rådighed for institutionerne.

Stk. 5. Styrelsen kan til studiestøtteadministrationerne i de øvrige nordiske lande videregive de oplysninger om tildeling af statens uddannelsesstøtte til borgere fra det pågældende land, der er nødvendige for kontrollen af, at de ikke for samme periode modtager både statens uddannelsesstøtte og uddannelsesstøtte fra deres hjemland.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om

1) adgangen til at indhente oplysningerne efter stk. 1-3 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form,

2) indhold og udformning af ansøgninger, herunder om ansøgninger i elektronisk form,

3) indhold og udformning af lånedokumenter, herunder om lånedokumenter i elektronisk form,

4) udbetaling af uddannelsesstøtte,

5) indbetaling til styrelsen,

6) hvilke oplysninger der kan kræves skriftligt eller i elektronisk form,

7) frister for ansøgninger,

8) frister for indbetalinger og

9) frister for meddelelser.

§ 40. Finansstyrelsen kan hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder indhente oplysninger om låntager, der er nødvendige for at administrere krav efter § 36, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne skal efter anmodning overføres til Finansstyrelsen i elektronisk form.

§ 41. Den uddannelsessøgende skal oplyse navn, adresse og personnummer ved ansøgning om uddannelsesstøtte og ved henvendelse i øvrigt i en sag til styrelsen.

§ 42. De afgørelser, styrelsen kan træffe, kan efter undervisningsministerens bestemmelse helt eller delvis henlægges til vedkommende uddannelsesinstitution. Uddannelsesinstitutionen kan indhente de oplysninger, der er nævnt i § 39, stk. 1 og 2, jf. stk. 6, nr. 1, hvis afgørelserne er henlagt til institutionen.

Stk. 2. Afgørelser, uddannelsesinstitutionen træffer efter stk. 1 eller efter styrelsens bestemmelse om støttetildelingen, kan inden 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen indbringes for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte af den, afgørelsen vedrører. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at klagen stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan bestemme, at afgørelser, der træffes af uddannelsesinstitutionen efter stk. 1, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 43. Uddannelsesinstitutionerne bistår styrelsen ved tildeling af uddannelsesstøtte. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om institutionernes administration i forbindelse med tildelingen af støtten.

Stk. 2. Styrelsen fører tilsyn med denne administration. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at styrelsen kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af opgaven, herunder oplysninger om uddannelsessøgende, der ikke får uddannelsesstøtte, samt at uddannelsesinstitutionerne skal registrere oplysningerne og efter anmodning overføre dem til styrelsen i elektronisk form.

Stk. 3. Styrelsen kan ændre uddannelsesinstitutionernes afgørelser om uddannelsesstøtte efter klage eller på egen foranledning, jf. dog § 42, stk. 3.

Stk. 4. Styrelsen vejleder uddannelsesinstitutionerne om uddannelsesstøtteordningen.

§ 43 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem den uddannelsessøgende eller låntageren og uddannelsesinstitutionen, styrelsen eller efter forhandling med finansministeren Finansstyrelsen. Undervisningsministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation bl.a. i forbindelse med ansøgninger om uddannelsesstøtte, lånedokumenter og ved afgivelse af oplysninger, jf. § 39, stk. 6, nr. 2, 3 og 6.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem uddannelsesinstitutionerne og styrelsen, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation bl.a. i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 43, stk. 2.

§ 44. Undervisningsministeren kan nedsætte et råd, SU-rådet. Rådet rådgiver ministeren i spørgsmål om uddannelsesstøtten.

Stk. 2. Undervisningsministeren beskikker medlemmerne, herunder formanden.

§ 45. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at styrelsen træffer den endelige administrative afgørelse om godkendelse af, om uddannelser i udlandet giver ret til uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan nedsætte et nævn, Nævn om Støtteberettigende Uddannelser i Udlandet. Nævnet skal efter anmodning fra styrelsen fastlægge retningslinjer for godkendelse af, om uddannelser i udlandet giver ret til uddannelsesstøtte. Nævnet kan i særlige tilfælde udtale sig om godkendelse af, at enkelte uddannelser i udlandet giver ret til uddannelsesstøtte. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om nævnets sammensætning og virke.

§ 46. Undervisningsministeren nedsætter et ankenævn, Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Følgende afgørelser truffet af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte kan indbringes for ankenævnet:

1) Grundlaget for tildeling og beregning af uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende.

2) En støttemodtagers tilbagebetaling af uddannelsesstøtte.

3) Eftergivelse af for meget udbetalt uddannelsesstøtte efter § 31, stk. 4.

Stk. 2. Klage over en afgørelse skal indbringes for ankenævnet inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen. Klagen skal indbringes af den, afgørelsen vedrører. Ankenævnet kan indtil 6 måneder efter meddelelsen af afgørelsen se bort fra overskridelse af fristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 3. Klagen stiles til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten og sendes til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Hvis styrelsen fastholder afgørelsen, sender styrelsen klagen til ankenævnet med en udtalelse. Ankenævnet træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk. 4. Ankenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne blive dommer. Undervisningsministeren beskikker medlemmerne for fire år. Genbeskikkelse kan finde sted.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte forretningsorden for ankenævnet.

Afsnit II

Uddannelsesstøtte til ph.d.-studiet inden opnåelse af kandidatgrad

Kapitel 12

Støtteform, støttebetingelser, støttebeløb, administration, klageadgang m.v.

§ 47. Ph.d.-studerende kan få stipendium til ph.d.-studier (SU-ph.d.-stipendium), når de

1) inden opnået kandidatgrad er indskrevet til et ph.d.-studium på en uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet og

2) er danske statsborgere eller efter international overenskomst har ret til ph.d.-stipendium på lige fod med danske statsborgere eller i støttemæssig henseende ved uddannelser i Danmark ligestilles med danske statsborgere af undervisningsministeren. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke ph.d.-studerende der ligestilles med danske statsborgere.

Stk. 2. Ph.d.-stipendiet kan ikke gives eller bortfalder, hvis

1) den ph.d.-studerende får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra uddannelsesstøtte efter afsnit I i denne lov,

2) den ph.d.-studerende har lønnet arbejde ved siden af studiet uden for de rammer, stipendiegiver fastsætter efter § 54, nr. 4,

3) den ph.d.-studerende afbryder ph.d.-studiet,

4) indskrivningen ophører, eller når

5) den ph.d.-studerende opnår kandidatgrad.

Stk. 3. Ph.d.-stipendiet bortfalder desuden, hvis en ph.d.-studerende, der er indskrevet til et ph.d.-studium i udlandet, ikke er studieaktiv eller kvalificeret til at gennemføre studiet.

§ 48. Ph.d.-stipendium efter § 47, stk. 1, kan gives af den uddannelsesinstitution i Danmark, hvor den ph.d.-studerende er indskrevet. Hvis den ph.d.-studerende er indskrevet ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, kan stipendium efter § 47, stk. 1, gives af Forskerakademiet eller Rektorkollegiets Sekretariat.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at andre institutioner, råd m.v. kan give SU-ph.d.-stipendium.

§ 49. Ph.d.-stipendiet gives som en eller flere stipendierater pr. kalendermåned (støttemåned) i et kalenderår (støtteåret), og desuden som supplerende ph.d.-stipendium efter § 52.

Stk. 2. En stipendierate svarer til det månedlige stipendium med udeboendesats efter afsnit I i denne lov.

Stk. 3. Stipendiegiver fastsætter, hvor mange tildelte stipendierater en ph.d.-studerende får udbetalt på de enkelte dele af studiet. Der kan ikke udbetales mindre end én stipendierate pr. måned, jf. dog § 52. Udbetaling af stipendierater sker månedsvis forud.

Stk. 4. Stipendierater udbetales tidligst fra den måned, stipendiegiver tildeler stipendiet, og tidligst fra den måned, ph.d.-studiet efter indskrivningen begynder.

§ 50. Der kan i alt gives op til 48 stipendierater til ph.d.-studier, der påbegyndes før opnåelse af kandidatgrad. Herudover kan der dog gives supplerende stipendierater efter § 51 og supplerende ph.d.-stipendium efter § 52.

Stk. 2. Til ph.d.-studerende, der kun indskrives til dele af ph.d.-studiet, gives stipendierater til de dele af studiet, der gennemgås. Antallet af stipendierater efter stk. 1 nedsættes med 2 stipendierater for hver måned, studietiden er nedsat.

Stk. 3. Stipendiegiver kan nedsætte antallet af stipendierater efter stk. 1 og 2 i det omfang, den ph.d.-studerende fra anden side har modtaget bindende tilsagn om støtte, der ikke er omfattet af § 47, stk. 2, nr. 1, eller løn til studiet.

§ 51. En ph.d.-studerende kan få supplerende stipendierater ved fravær fra ph.d.-studiet på grund af sygdom, hvis studiet forsinkes på grund af sygdommen. Den studerende kan højst få supplerende stipendierater for 4 måneders fravær inden for en sammenhængende periode på 12 måneder.

Stk. 2. En ph.d.-studerende moder får i forbindelse med fødsel eller adoption supplerende stipendierater i indtil 12 måneder. Undervisningsministeren kan bestemme, at moderen kan overlade en eller flere af de supplerende stipendierater til faderen, hvis han får ph.d.-stipendium.

Stk. 3. En ph.d.-studerende fader får i forbindelse med fødsel eller adoption supplerende stipendierater i indtil 6 måneder.

Stk. 4. For hver måned efter stk. 1-3 får den ph.d.-studerende et antal stipendierater, der svarer til det antal månedlige stipendierater, der blev udbetalt umiddelbart før fraværet på grund af sygdom eller udbetalt umiddelbart før fødslen eller adoptionen. Den studerende kan dog højst få 2 stipendierater pr. måned.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de supplerende stipendierater.

§ 52. En ph.d.-studerende, der får ph.d.-stipendium, kan få supplerende ph.d-stipendium i forbindelse med studierejser i Danmark og i udlandet, hvis studierejserne indgår som en del af ph.d.-studiet, og hvis rejseudgifterne afholdes af stipendiegiver og er indkomstskattepligtige for den ph.d.-studerende.

Stk. 2. Det supplerende stipendium svarer til rejseudgifterne.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om det supplerende stipendium, herunder om udbetalingen og om, at det supplerende stipendium kan eller skal gives af den uddannelsesinstitution, hvor den ph.d.-studerende er indskrevet til ph.d.-studiet, selv om uddannelsesinstitutionen ikke er stipendiegiver.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke rejseudgifter der kan medføre supplerende stipendium.

§ 53. Den ph.d.-studerende oplyser stipendiegiver om:

1) Navn, adresse, personnummer og statsborgerskab.

2) Lønnet arbejde ved siden af ph.d.-studiet.

3) Bindende tilsagn om

a) offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra uddannelsesstøtte efter afsnit I i denne lov,

b) støtte i øvrigt til studiet eller

c) løn til studiet.

4) Afbrydelse af studiet.

5) Antal ph.d.-stipendierater, som den ph.d.-studerende tidligere har fået udbetalt af en anden stipendiegiver.

Stk. 2. Den ph.d.-studerende skal efter stipendiegivers anmodning dokumentere, at fravær fra ph.d.-studiet skyldes sygdom, eller dokumentere fødsel eller adoption.

§ 54. Stipendiegiver bestemmer:

1) Indhold og udformning af ansøgninger, dokumentation m.v.

2) Frister for aflevering af ansøgninger, dokumentation m.v.

3) Hvordan stipendiet udbetales.

4) Rammerne for de studerendes lønnede arbejde ved siden af ph.d.-studiet.

5) Hvilke oplysninger m.v. der gives skriftligt.

§ 55. Stipendiegiver kan hos offentlige myndigheder og private institutioner indhente oplysninger til brug ved afgørelsen af, om en ansøger er berettiget til ph.d.-stipendium. Stipendiegiver kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form.

§ 56. Stipendiegiver giver ved hvert støtteårs udløb styrelsen følgende oplysninger om ph.d.-studerende, der har modtaget SU-ph.d.-stipendium i støtteåret:

1) Den ph.d.-studerendes navn og personnummer.

2) Det antal ph.d.-stipendierater, der er udbetalt i støtteåret.

3) Beløb, den ph.d.-studerende har fået udbetalt som supplerende ph.d.-stipendium efter § 52.

Stk. 2. Styrelsen kan fastsætte frister for indsendelse af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3. Styrelsen kan bestemme, at oplysninger, der skal gives til styrelsen, gives i elektronisk form.

§ 57. Når den uddannelsesinstitution, hvor den ph.d.-studerende er indskrevet til ph.d.-studiet, ikke er stipendiegiver, skal institutionen give oplysning til stipendiegiver, hvis

1) den ph.d.-studerendes indskrivning ophører,

2) den studerende afbryder studiet eller

3) den studerende er fraværende fra studiet på grund af sygdom, fødsel eller adoption.

§ 58. Stipendierater, den ph.d.-studerende har modtaget, skal tilbagebetales, hvis den studerende har tilsidesat oplysningspligten efter § 53, stk. 1, eller i øvrigt har modtaget stipendierater mod bedre vidende.

Stk. 2. Stipendiegiver kan indgå aftale om afdragsvis tilbagebetaling. Afdragsordningen bortfalder, hvis ydelserne trods påkrav udebliver.

Stk. 3. Det til enhver tid skyldige beløb forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives en gang om året.

Stk. 4. Inddrivelse kan ske efter bestemmelserne om lønindeholdelse i afsnit I og III i denne lov.

§ 59. Stipendiegiver træffer afgørelse i alle spørgsmål i forbindelse med tildeling og udbetaling af ph.d.-stipendium. Stipendiegivers afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 60. (Ophævet)

Afsnit III

Strafbestemmelse vedrørende overtrædelse af bestemmelserne om lønindeholdelse

§ 61. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat efter § 37 om inddrivelse af misligholdt gæld.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Afsnit IV

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 62. Loven træder i kraft den 1. januar 1996. § 62, stk. 4, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. april 1995. § 23, stk. 3, nr. 3, og stk. 4, træder dog i kraft den 1. juli 1995 og har virkning for opgørelsen af egenindkomsten for støtteåret 1994 og senere. § 30, stk. 2, har virkning for tilbagebetaling af foreløbige beløb, der er udbetalt for støtteåret 1996 og senere. § 14 og § 19, stk. 3-6, har virkning for fødsler, der finder sted den 1. januar 1996 og senere. Regulering af beløb efter § 12, stk. 3, sker første gang med virkning fra den 1. januar 1996.

Stk. 2. Lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 2. maj 1994, ophæves. Bestemmelserne om den endelige støttetildeling finder dog fortsat anvendelse for tildelingen for støtteåret 1995. Bestemmelsen om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte, der er tildelt før den 1. januar 1991, finder dog fortsat anvendelse. § 23 i lov nr. 459 af 1. juni 1994 om den fri ungdomsuddannelse ophæves.

Stk. 3. Regler, der er fastsat efter den hidtil gældende lov om statens uddannelsesstøtte, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat efter denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes med bøde.

Stk. 4. En uddannelsessøgende moder, der har ret til uddannelsesstøtte og får forlænget støtteperioden med 12 måneder efter § 3, stk. 6, i den hidtil gældende lov om statens uddannelsesstøtte, kan efter ansøgning få den ekstra støtte på 12 klip udbetalt med 2 klip om måneden i forbindelse med fødslen eller adoptionen, hvis denne finder sted i perioden 1. april 1995-31. december 1995. Udbetaling af støtte med 2 klip om måneden kan tidligst ske 2 måneder før fødslen eller adoptionen og tidligst med virkning fra den 1. april 1995. Hvis moderen efter udløbet af perioden med ekstra støtte ikke kan begynde på uddannelsen igen på grund af uddannelsesinstitutionens forhold, kan styrelsen bestemme, at hun skal have tildelt ekstra klip som følge af denne forsinkelse. En uddannelsessøgende moder, der har ret til uddannelsesstøtte uden for klippekortet og får dispensation fra kravet om studieaktivitet, kan efter ansøgning få udbetalt støtten med dobbelt beløb i 6 måneder i forbindelse med fødslen eller adoptionen, hvis denne finder sted i perioden 1. april 1995-31. december 1995. Udbetaling af støtte med dobbelt beløb kan tidligst ske 2 måneder før fødslen eller adoptionen og tidligst med virkning fra den 1. april 1995. Hvis moderen efter udløbet af perioden med ekstra støtte ikke kan begynde på uddannelsen igen på grund af uddannelsesinstitutionens forhold, kan styrelsen bestemme, at hun skal have tildelt ekstra støtte som følge af denne forsinkelse.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om overførsel til det støttesystem, der gælder fra den 1. januar 1996, af uddannelsessøgende, der er i gang med eller har været i gang med en uddannelse før den 1. januar 1996.

Stk. 6. Uddannelsessøgende, der før den 1. juli 1993 begyndte på en uddannelse i Danmark, der gav ret til uddannelsesstøtte, og stadig er i gang med denne, kan fortsat få supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisningen indtil denne uddannelses afslutning. Uddannelsessøgende, der før den 1. august 1994 begyndte på en uddannelse på Den Frie Lærerhøjskole i Ollerup og stadig er i gang med denne, kan dog fortsat få supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisningen indtil denne uddannelses afslutning. Uddannelsessøgende, der før den 1. juli 1992 begyndte på en uddannelse i udlandet, der giver ret til uddannelsesstøtte, og stadig er i gang med denne, kan fortsat få supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisningen til denne uddannelse. De uddannelsessøgende kan få stipendiet indtil udløbet af den periode, hvor det er godkendt, at uddannelsen gav ret til uddannelsesstøtte efter de regler, der var gældende før den 1. juli 1992.

Stk. 7. Uddannelsessøgende, der før den 15. marts 1988 er begyndt på en videregående uddannelse, der gav ret til uddannelsesstøtte, og som er blevet indplaceret i klippekortsystemet med udgangspunkt i sædvanlig studietid plus 1 år, kan få udbetalt dobbeltklip efter § 20 i det omfang, klippene er opsparet efter den 1. august 1989.

§ 63. Loven finder ikke anvendelse for uddannelsessøgende ved uddannelsesinstitutioner på Færøerne.

 

Lov nr. 322 af 29. april 1996, hvis § 1 ændrer § 24, stk. 1, § 30, stk. 5, 1. pkt., § 50, stk. 1, nyaffatter § 24, stk. 6, § 50, stk. 3, 2. og 3. pkt., § 51 og § 57, stk. 2, nr. 5, og indsætter § 47, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., § 53a og § 57, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1996, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. De bestemmelser om fribeløb og supplerende stipendium m.v., der er nævnt i § 1, nr. 2 1) , 5 2) , 6 3) , 7 4) , 8 5) , 9 6)  og 10 7)  , finder tilsvarende anvendelse i støtteåret 1995.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter drøftelse med skatteministeren fastsætte særlige regler om, at supplerende stipendium i forbindelse med studierejser i Danmark, jf. § 1, nr. 8, der udbetales for perioden fra den 1. januar 1995 til den 1. september 1996, udbetales og indberettes til de statslige told- og skattemyndigheder med oplysninger om grundlaget for det stipendium, der er givet, herunder stipendiemodtagerens personnummer.

Stk. 4. Skatteministeren kan efter drøftelse med undervisningsministeren fastsætte særlige regler for den skattemæssige behandling af supplerende stipendier i forbindelse med studierejser i Danmark, jf. § 1, nr. 8, der udbetales for perioden fra den 1. januar 1995 til den 1. september 1996, herunder at stipendiet kan anvendes til godskrivning som frivilligt indbetalt skat for indkomståret 1995 henholdsvis 1996 efter regler, der fraviger bestemmelserne i kildeskattelovens § 59.

 

Lov nr. 980 af 17. december 1997, hvis § 39 ændrer § 18, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 42

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2-5. (udeladt).

 

Lov nr. 1117 af 29. december 1997, hvis § 1 ændrer § 4, stk. 1, § 15, § 16, stk. 5, der bliver stk. 6, § 24, stk. 2, nr. 2-4, § 37, stk. 1 og 2, § 38, § 39, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 6, nr. 1, § 42, stk. 1, 2. pkt., og § 62, stk. 7, nyaffatter § 1, § 3, § 23, stk. 3, nr. 2, § 24, stk. 3, nr. 4 og 5, § 24, stk. 6, § 31, stk. 4, overskriften til kapitel 9 og afsnit II, indsætter § 16, stk. 5, § 23, stk. 5, § 31, stk. 5, § 38, stk. 2, § 39, stk. 3-5, og ophæver § 60, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 2. En privat uddannelse, der efter godkendelse i henhold til § 3 i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 23. maj 1996, giver ret til uddannelsesstøtte, omfattes af § 3 i lov om statens uddannelsesstøtte som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2. Meddelte godkendelser, der ikke forinden er forlænget eller tilbagekaldt i medfør af § 3, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, bortfalder efter udløbet af en frist, der fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 3. Reglerne om udpantningsret i § 37, stk. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte som ændret ved denne lovs § 1, nr. 15, og i § 6, stk. 1, i lov om statsgaranterede studielån som ændret ved denne lovs § 2, nr. 1, finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne inden lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Ph.d.-studerende, der pr. 31. december 1997 har ph.d.-stipendium efter afsnit II i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 23. maj 1996, kan fortsat modtage stipendierne i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. Kapitel 12 i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 23. maj 1996, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Opfylder en ph.d.-studerende, der er omfattet af stk. 4, betingelserne for at få lønnet ph.d.-stipendium efter »Aftale om lønnede ph.d.-stipendiater« mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC), kan vedkommende over for stipendiegiver fremsætte krav om overgang til ansættelse. Har den ph.d.-studerende opnået kandidatgrad pr. 1. januar 1998, skal sådant krav fremsættes senest den 28. februar 1998. Opnår den ph.d.-studerende kandidatgrad senere end den 1. januar 1998, skal kravet om overgang til ansættelse fremsættes senest 2 måneder efter datoen for bestået kandidateksamen.

Stk. 6. Ved den ph.d.-studerendes fremsættelse af krav efter stk. 5 er stipendiegiver forpligtet til at udstede ansættelsesbrev til den pågældende. Retten til ph.d.-stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte bortfalder fra og med den første måned, hvor der optjenes løn.

 

I lov nr. 1087 af 13. december 2000, hvis § 4 ændrer § 8, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, nr. 2, fastsættes i § 7, stk. 2, at de ændringer, som fremgår af § 4, træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Lov nr. 1286 af 20. december 2000, hvis § 14 ændrer § 23, stk. 2, og § 26, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende 8) .

Stk. 2-7. (udeladt).

Stk. 8. § 13 og § 14, nr. 2 9) , har første gang virkning for opgørelse af indkomstgrundlaget for 2003 på grundlag af indkomståret 2001.

Stk. 9. § 14, nr. 1 10) , har virkning for opgørelse af egenindkomsten for støtteåret 2001 og følgende år.

 

Lov nr. 246 af 6. april 2001 11) , hvis § 14 ændrer § 12, stk. 2, 2. pkt., § 36, stk. 2, § 39, stk. 3, og stk. 6, nr. 2, 3 og 6, og § 40, 1. og 2. pkt., og hvorved § 43 a indsættes, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 15

Loven træder i kraft den 1. maj 2001.

Undervisningsministeriet, den 28. juni 2001

Margrethe Vestager

/Susanne Gruno

Officielle noter

1) Hvorved § 24, stk. 6, er affattet.

2) Hvorved ordene: »og desuden som supplerende stipendium efter § 53 a« er indsat i § 50, stk. 1.

3) Hvorved § 50, stk. 3, 2. pkt. og 3. pkt., er affattet.

4) Hvorved § 51 er affattet.

5) Hvorved § 53 a er indsat.

6) Hvorved § 57, stk. 2, nr. 5, er affattet.

7) Hvorved § 57, stk. 4, er indsat.

8) Bekendtgjort i Lovtidende den 21. december 2000.

9) Hvorved § 26, stk. 1, er ændret.

10) Hvorved § 23, stk. 2, er ændret.

11) Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.