Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til speciallærer

 

I medfør af § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse, (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 2. september 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens udbud og formål.

§ 1. Uddannelsen til speciallærer udbydes af institutioner, der er godkendt hertil af undervisningsministeren.

    Stk. 2. Der kan ikke optages studerende til uddannelsen efter den 31. juli 2001.

§ 2. Uddannelsen har til formål at uddanne lærere, pædagoger og andre til at kunne varetage specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand over for børn, unge og voksne, og til at kunne løse de dermed forbundne rådgivnings- og vejledningsopgaver.

Kapitel 2

Uddannelsens struktur og indhold

§ 3. Uddannelsen er en erhvervsrettet, videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse. Dele af uddannelsen kan tilrettelægges på heltid. Uddannelsen har et omfang på 1½ år eller 1½ studenterårsværk svarende til 90 ECTS-point. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen skal være afsluttet inden for 4 år.

    Stk. 2. Betegnelsen eksamineret speciallærer erhverves, når uddannelsens 6 studieenheder, jf. § 4, stk. 1, er bestået.

§ 4. Uddannelsen består af en 1. del på 1 år med 4 studieenheder og en 2. del på ½ år med 2 studieenheder. Hver studieenhed svarer til 15 ECTS-point.

    Stk. 2. Målet med 1. del er, at de studerende erhverver sig grundlæggende kvalifikationer til selvstændigt at varetage specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand over for børn, unge og voksne med lette til moderate vanskeligheder samt til at løse rådgivnings- og vejledningsopgaver i forbindelse hermed.

    Stk. 3. Målet med 2. del er, at de studerende uddyber og på afgrænsede specialpædagogiske områder udbygger de kvalifikationer, der er erhvervet på 1. del, således at de kvalificerer sig til selvstændigt at varetage specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand over for børn, unge og voksne med vidtgående vanskeligheder og/eller særligt støttekrævende behov samt til at kunne yde faglig pædagogisk rådgivning til kolleger og øvrige støttepersoner.

    Stk. 4. På 2. del vælger den studerende 2 studieenheder inden for følgende områder for specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne:

1) læse- og stavevanskeligheder,

2) generelle indlæringsvanskeligheder,

3) adfærdsvanskeligheder og socio-emotionelle problemer, og

4) andre vanskeligheder, såsom synsvanskeligheder, hørevanskeligheder, talevanskeligheder og bevægelsesvanskeligheder.

Kapitel 3

Bedømmelse

§ 5. Hver studieenhed afsluttes med en prøve. De to studieenheder på 2. del afsluttes med en ekstern prøve.

    Stk. 2. Om prøver og bedømmelse i øvrigt gælder bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, samt bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Kapitel 4

Andre regler

§ 6. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer de nærmere regler for uddannelsen i en studieordning.

    Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om

1) mål for og indhold af de enkelte studieenheder på 1. og 2. del,

2) adgangsforudsætninger,

3) undervisnings- og arbejdsformer, og

4) eksamen, herunder om antallet og placeringen af prøver i uddannelsesforløbet og fastsættelse af vægtning af de karakterer, der gives ved de enkelte prøver.

    Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

    Stk. 4. Inden en studieordning godkendes og ved væsentlige ændringer af studieordningen indhentes en udtalelse fra censorformandskabet, jf. bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

    Stk. 5. Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer af studieordningen fastsættes overgangsregler i studieordningen.

    Stk. 6. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

§ 7. Institutionen kan fritage en studerende for dele af uddannelsen, når det dokumenteres, at den studerende gennem uddannelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer.

§ 8. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

    Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra § 6, stk. 3, og § 7.

§ 9. Institutionens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, som videresender klagen til ministeriet ledsaget af en udtalelse. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentaren medsendes til ministeriet.

    Stk. 2. Fristen for indgivelse af en klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 10. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2001 og anvendes for studerende, der er begyndt på uddannelsen før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Undervisningsministeriet, den 12. juli 2001

P.M.V.
Jørgen Torsbjerg Møller
fg. Styrelseschef

/Kirsten Lippert