Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse
af lærere til folkeskolen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 382 af 19. juni 1998 om uddannelse af lærere til folkeskolen foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 4 og 5, § 3 og § 18, stk. 2, i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. november 2000, og § 4, stk. 2, og § 7 i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser, fastsættes:«.

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Uddannelsen varer 4 år svarende til 240 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

    Stk. 2. I uddannelsen indgår der praktik i et omfang svarende til 36 ECTS-point. Praktikken tilrettelægges over 24 uger.

    Stk. 3. Uddannelsens længde angiver det antal studenterårsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 ECTS-point.

    Stk. 4. Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor som folkeskolelærer. Betegnelsen på engelsk er Bachelor of Education.«.

3. § 3, stk. 1, affattes således:

»Uddannelsen omfatter følgende fag mv., som indgår med den angivne andel af et årsværk:

1) Kristendomskundskab/livsoplysning med 0,20 årsværk, svarende til 12 ECTS-point.

2) Liniefaget dansk eller liniefaget matematik med 0,70 årsværk, svarende til 42 ECTS-point.

3) 3 liniefag á 0,55 årsværk, i alt 1,65 årsværk, svarende til 99 ECTS-point.

4) En større selvstændig opgave i tilknytning til et af liniefagene (bacheloropgave) med 0,15 årsværk, svarende til 9 ECTS-point.

5) De pædagogiske fag: Almen didaktik, psykologi, pædagogik og skolen i samfundet med 0,70 årsværk, svarende til 42 ECTS-point.

6) Praktik med 0,60 årsværk, svarende til 36 ECTS-point.«.

4. I § 3 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Nationale og internationale forskningsresultater fra det lærerfaglige område og andre fagområder, der er relevante for professionen, integreres i størst muligt omfang i undervisningen.«.

5. I § 4, stk. 1, tilføjes efter »erhvervssigte«: »samt for at kunne indgå i sammenhænge, hvor der udføres forsknings- og udviklingsarbejder inden for det lærerfaglige område«.

6. I § 5, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Praktikken tilrettelægges således, at der gennem alle praktikperioderne sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens formål.«.

7. I § 5, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Dog kan der i et af seminariet organiseret og godkendt studieophold i udlandet indgå en praktikperiode på højst 3 uger.«.

8. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Med seminariets godkendelse i hvert enkelt tilfælde kan praktik finde sted ved danske skoler i Sydslesvig og ved skoler på Færøerne og i Grønland.«.

Stk. 3 4 bliver herefter stk. 4 5.

9. I § 7, stk. 1, ændres »i et selvvalgt emne.« til: »i et selvvalgt emne - bacheloropgaven.«.

10. § 16 affattes således:

»§ 16. Den større selvstændige opgave bacheloropgaven, jf. § 7, bedømmes ved en individuel mundtlig prøve af en af lærerne i liniefaget, af en af lærerne i de pædagogiske fag og af en eller flere ministerielt beskikkede censorer. Der gives en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation ved prøven.«.

11. I § 17 ændres »den større selvstændige opgave« til »bacheloropgaven«.

12. § 20, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) Omfanget af de enkelte pædagogiske fag, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, opgjort i ECTS-point.«.

13. § 20, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) Praktikken, herunder den uddannelsesmæssige progression gennem praktikperioderne, jf. § 5.«.

14. § 20, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) Bacheloropgaven, jf. § 7.«.

15. I § 20, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Gældende studieordning skal være offentligt tilgængelig på seminariets hjemmeside.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2001 og har virkning for studerende, der er begyndt på uddannelsen den 1. august 1998 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 13. juli 2001

Jørgen Torsbjerg Møller
Fg. styrelseschef

/Kirsten Lippert